Файл қосу


Жаңа ақпараттық сабақ Балапанов технологиялар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|                                        |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК        |ПОӘК              |
|              |          |042-18-12.1.27/02-2013     |
|«Информатика» пәнінің   |18.09.2013ж.    |                |
|студенттерге арналған   |№1 басылым     |                |
|бағдарламасы        |          |                |                «Информатика»            пәнінен оқу-әдістемелік кешен  5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000,
  5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800,
  5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200

          Мамандықтары студенттеріне арналған         ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей

                  2013   Алғы сөз


   1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


   Құрастырған ___________  Жақсығұлова  Д.Д.  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей
қаласы


   «__09__» _________09_________ 2013ж.


   2. Талқыланды


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.


   ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________
/ Г.К. Искакова /
                  мазмұны


|1.    |Жалпы мағлұматтар                            |
|2.    |Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу         |
|3.    |Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар             |
|4.    |Курс форматы                              |
|5.    |Курс саясаты                              |
|6.    |Баға қою саясаты                            |
|7.    |Әдебиеттер                               |


1. Жалпы мағлұматтар


   1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


  |Оқытушылардың аты – жөні:       |Жаксыгулова Д.Д., аға оқытушы    |
|Кафедра:               |«Ақпараттық жүйелер»         |
|Ақпарат:               |35-26-22               |
|телефон:               |№ 8                 |
|оқу корпусы:             |№ 105                |
|кабинет:               |                   |
|Пәннің аты:              |«Информатика»            |
|Кредиттер саны:            |3                  |


   1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   "Информатика" пәні студенттерге «ақпарат» және «информатика» ұғымдары,
аппараттық және ДК программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар
ұсынылады және әртүрлі офистік қосымшалар жұмыс  істеу  тәжірибесімен
бекітіледі
   1.3. "Информатика" курсының мақсаты ақпарат үғымы мен оны өңдеу
тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру, дербес компьютердің құрылымының
бірлестігін және онымен жұмыс істеу принциптерін, проблемалы-ориентациялық
жүйемен және дайын программалық технологиясын пайдалануды студенттерге
таныстыру болып табылады.
   1.4. Курсты оқытудың негізгі міндеті студенттердің  компьютердің
мүмкіндіктері туралы көзқарастарын және оны  оны аспап ретінде толық
игеруін қалыптастыру.
   1.5. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
     - Кең спектрлі зерттеу ќажеттіліктерін қамтамасыз ететін, дербес
      компьютердің пайдаланушысы үшін программалыќ жүйенің негізгі
      категорияларын білу;
     - қазіргі замандағы  аппараттар  мен  программаның  ЭЕМ-мен
      байланысын білу;
     - текстік редакторлардың, кестелік процессорлардың қолданылуын,
      әртүрлі қолданбалы программа категорияларын білу.


   1.6. Курстің пререквизиті:
     • жоқ


   1.7. Курстің постреквизиті:
    • Ақпараттық технологиялар
    • ЭАЖ жаңа ақпараттық технологиялар
    • Эконометрия
2. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
        Кесте 2 – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


   |Тақырып аты         |Сағат саны             |Әдебиет     |
|              |Дәріс |СТС  |ЗС   |ОБСӨЖ |СӨЖ |         |
|1              |2   |3   |4   |5   |6  |7        |
|Кіріспе. Ақпарат және    |    |1   |    |3   |3  |Жаңа       |
|информатика         |1   |   |    |    |   |информациялық  |
|Ақпарат. Информатика.    |    |   |    |    |   |технологиялар:  |
|Ақпарат және есептеу    |    |   |    |    |   |Информатикадан 30|
|машиналары. Жаңа ақпараттық |    |   |    |    |   |сабақ/ Балапанов |
|технологиялар.       |    |   |    |    |   |Е. Қ., Бөрібаев |
|              |    |   |    |    |   |Б. Б.,      |
|              |    |   |    |    |   |Дәулетқұлов А.Б.-|
|              |    |   |    |    |   |Алматы:ЖТИ.2004 |
|ДК архитектурасы      |    |1   |2   |3   |3  |Информатика: оқу |
|Базалық аппараттық     |2   |   |    |    |   |құралы/     |
|конфигурация. Жүйелік    |    |   |    |    |   |Байжұманов Қ. М.,|
|блоктың ішкі құрылғылары.  |    |   |    |    |   |Жапсарбаев Л. Қ. |
|Периферийлі құрылғылар   |    |   |    |    |   |– Астана 2004  |
|ДК программалық жабдықтары. |    |1   |2   |3   |3  |Ермеков Н.,   |
|Программалық жабдықтардың  |1   |   |    |    |   |Информатика:   |
|жіктелуі:          |    |   |    |    |   |Алматы, Жазушы, |
|Қолданбалы, тестілік,    |    |   |    |    |   |2002       |
|жүйелік, текстік.      |    |   |    |    |   |         |
|ДК-де ақпаратты сақтаудың  |    |1   |2   |3   |3  |Балапанов 30  |
|файлдық құрылымы      |1   |   |    |    |   |сабақ      |
|Файлдық құрылым. Файл    |    |   |    |    |   |информатика.   |
|атрибуттары. Файлдық    |    |   |    |    |   |Алматы, 1998   |
|құрылым. Каталог. Файлдар  |    |   |    |    |   |         |
|мен каталогтарға      |    |   |    |    |   |         |
|қолданылатын амалдар:    |    |   |    |    |   |         |
|көшірмесін алу, құру, жою, |    |   |    |    |   |         |
|орнын ауыстыру, атын    |    |   |    |    |   |         |
|өзгерту.          |    |   |    |    |   |         |
|Архиваторлар. Компьютерлiк |    |1   |2   |3   |3  |Исаев С.Ә.,   |
|қауіпсіздік.        |2   |   |    |    |   |Компьютерлік   |
|Файлдарды архивтеу.     |    |   |    |    |   |технология    |
|Архиваторлар. Компьютерлік |    |   |    |    |   |негіздері курсына|
|қауіпсіздіктің негізгі   |    |   |    |    |   |арналған     |
|ұғымдары. Компьютерлік   |    |   |    |    |   |практикум:    |
|вирустар. Программалық   |    |   |    |    |   |Әдістемелік оқу |
|вирустар. Макровирустар.  |    |   |    |    |   |құралы. Алматы: |
|              |    |   |    |    |   |Абай атындағы  |
|              |    |   |    |    |   |АМУ. 2000    |
|Операциялық жүйе      |    |1   |2   |3   |3  |Информатика.   |
|Компьютердің операциялық  |2   |   |    |    |   |Базовый курс для |
|жүйесі: қажеттілігі, құрамы,|    |   |    |    |   |вузов. Под ред. |
|жүктелуі. Жұмыс режимі. ОЖ |    |   |    |    |   |Симоновича С.В. |
|эволюциясы         |    |   |    |    |   |СПб, Питер, 2000 |
|              |    |   |    |    |   |г.        |
|Windows операциялық жүйесi |    |1   |2   |3   |3  |Лабораторный   |
|ОЖ негізгі ұғымдары мен   |1   |   |    |    |   |практикум по   |
|атқаратын қызметі. Негізгі |    |   |    |    |   |информатике:   |
|объектілері. Файл және бума.|    |   |    |    |   |Учебн. Пос. для |
|Файлдық жүйе. Стандартты  |    |   |    |    |   |вузов/ Пол ред. |
|программалар        |    |   |    |    |   |В.А.       |
|              |    |   |    |    |   |Острейковского. –|
|              |    |   |    |    |   |М.: Высш. Шк.,  |
|              |    |   |    |    |   |2003. – 376 с.  |
|MS Word мәтіндік редактор  |1   |1   |2   |3   |3  |Информатика:   |
|MS Word қосымшасының    |    |   |    |    |   |Учеб. Пособие для|
|мiндеттерi. Құжатпен жұмыс |    |   |    |    |   |студ. Пед. Вузов/|
|iстеудiң негiзгi кезеңдерi: |    |   |    |    |   |А.В.Могилев, Н.И.|
|құру, ашу, түзету. Шрифттi |    |   |    |    |   |Пак, Е.К. Хеннер;|
|форматтау. Абзацты     |    |   |    |    |   |- М.: Изд.центр |
|форматтау.         |    |   |    |    |   |«Академия»,2000г.|
|MS Excel кестелік процессор |1   |1   |1   |3   |3  |Жаңа       |
|MS Excel қосымшасының    |    |   |    |    |   |информациялық  |
|мiндеттерi. Негiзгi ұғымдар:|    |   |    |    |   |технологиялар:  |
|жатық жол, бағана, ұяшық,  |    |   |    |    |   |Информатикадан 30|
|жұмыс парағы, ұяшық     |    |   |    |    |   |сабақ/ Балапанов |
|атаулары. Кестенi форматтау.|    |   |    |    |   |Е. Қ., Бөрібаев |
|Кесте ұяшығындағы текстi  |    |   |    |    |   |Б. Б.,      |
|және санды форматтау.    |    |   |    |    |   |Дәулетқұлов А.Б.-|
|Диаграмманың негiзгi түрлерi|    |   |    |    |   |Алматы:ЖТИ.2004 |
|MS Access мәліметтер қорын |1   |1   |    |3   |3  |Информатика: оқу |
|басқару жүйесі       |    |   |    |    |   |құралы/     |
|Мәлiметтер базасы түсiнiгi. |    |   |    |    |   |Байжұманов Қ. М.,|
|МБ объектiлерi. Объектпен  |    |   |    |    |   |Жапсарбаев Л. Қ. |
|жұмыс тәртiптерi. Кестемен |    |   |    |    |   |– Астана 2004  |
|жұмыс. Формамен жұмыс істеу.|    |   |    |    |   |         |
|Сұраныс құру және қолдану. |    |   |    |    |   |         |
|Есеп берудi өндеу.     |    |   |    |    |   |         |
|Компьютерлік желілер.    |1   |1   |    |3   |3  |Ермеков Н.,   |
|ИНТЕРНЕТ          |    |   |    |    |   |Информатика:   |
|Жүйелер туралы жалпы    |    |   |    |    |   |Алматы, Жазушы, |
|мәліметтер, компьютерлердің |    |   |    |    |   |2002       |
|өзара жүйелі жұмыс істеу  |    |   |    |    |   |         |
|алғы шарттары мен      |    |   |    |    |   |         |
|қажеттілігі. Интернет.   |    |   |    |    |   |         |
|Электронды почта.      |    |   |    |    |   |         |
|Ақпатарттық ортадағы    |1   |1   |    |3   |3  |Балапанов 30  |
|электронды үкімет     |    |   |    |    |   |сабақ      |
|мемлекеттік басқару     |    |   |    |    |   |информатика.   |
|концепциясы ретінде.    |    |   |    |    |   |Алматы, 1998   |
|Электронды үкіметтің    |    |   |    |    |   |         |
|анықтамасы. Электронды   |    |   |    |    |   |         |
|үкіметтің құрылымы.     |    |   |    |    |   |         |
|Электронды үкіметтің    |    |   |    |    |   |         |
|ақпаттық ортаның басқа   |    |   |    |    |   |         |
|компоненттерімен байланысы. |    |   |    |    |   |         |
|Электронды үкімет және   |    |   |    |    |   |         |
|мемлекет қауіпсіздігі.   |    |   |    |    |   |         |   3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар

   Бұл курсты меңгеру кезінде студент дәріске, практикалық сабақтарға
міндетті түрде қатысу. Егер студент өз бетімен меңгере алса, ОБСӨЖ-ге
қатысуы міндетті емес. Дәрісті меңгергеннен кейін, зертханалық тапсырма
орындалу керек. ОбСӨЖ-ді оқытушы көмегімен немесе өз бетімен орындап,
уақытында тапсыру керек. Өздік жұмысты орындау барлық менгерген материал
негізінде студент өз бетімен орындайды, көрсетілген  уақытта  тапсыру
міндетті.   4 Курс форматы

   "Информатика" пәні студенттерге «ақпарат» және «информатика» ұғымдары,
аппараттық және ДК программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар
ұсынылады және әртүрлі офистік қосымшалар жұмыс  істеу  тәжірибесімен
бекітіледі


   5. Курс саясаты

   Емтиханға жіберілу үшін студенттер мына талаптарды орындау керек:
  ❑ дәріске, СТС, зертханалық және ОБСӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер
   қандай да себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта
   өтілген материалға өзі жауапты болады.
  ❑ Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
  ❑ Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан
   шығарылады, немесе барлық курс  үшін  "қанағаттанарлықсыз"  баға
   қойылады.
  ❑ СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
  ❑ Бақылау жұмыстары міндетті  түрде  орындалып,  аталған  уақытта
   тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде төмен
   бағамен бағаланады.
  ❑ Көшіру орын  алғанда  студент  аудиториядан  шығарылады  немесе
   "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.

   Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да
 100% құрайды.   6. Баға қою саясаты


   Аралық бақылау бекітілген графикке сәйкес 7 және 15-ші апталарда
өткізіледі.
   Студент 1 семестрде 600 балл жинауы тиіс, соның ішінде 1-ші межелік
бақылауда 300 балл (), 2-ші межелік бақылауда 300 балл () жинауы керек.
  Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.
  Пән бойынша қорытынды баға келесі шкаламен анықталады (Кесте 3).

                   Кесте 3 – Пән бойынша балдар үлестірімі

|апта  |Бақылау түрі           |Барлық балл   |Ескерту   |
|2   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|3   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|4   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|5   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|6   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|7   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|7   |Межелік бақылау 1         |80       |       |
|1-7 аптадағы жинаған баллдар саны     |300       |       |
|9   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|10   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|11   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|12   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|13   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|    |ОБСӨЖ               |10       |       |
|    |СӨЖ                |20       |       |
|14   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|15   |Тәжірибелік сабақ         |10       |       |
|    |зертханалық            |15       |       |
|15   |Межелік бақылау 2         |80       |       |
|8-15 аптада жинаған баллдар саны      |300       |       |
|Емтихан балы                |400       |       |
|Академиялық кезең бойынша балл       |1000      |       |


   7 Әдебиет


   7.1. Негізгі


   1. Жаңа информациялық технологиялар:  Информатикадан  30  сабақ/
Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- Алматы:ЖТИ.2004
   2. Информатика: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М., Жапсарбаев Л. Қ. –
Астана 2004
   Ермеков Н., Информатика: Алматы, Жазушы, 2002
  1. Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына  арналған
   практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000
  2. Информатика. Базовый курс для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб,
   Питер, 2000 г.
  3. Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред.
   В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.
  4. Информатика: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И.
   Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.


   7.2.Қосымша:


 1. Тусупова С. А., Основы профессиональной работы на ПК под управлением
   MS
 2. WINDOWS 9x: Учебный курс-Алматы, 2001.
 3. «Информатика. Физика. Математика», «Информатика негіздері» журналы:
   Алматы, 1998-2010.
 4. Бөрібаев Б., Информатика және компьютер. Алматы: Білім, 1995.
 5. Microsoft Ехсеl 97. Шаг за шагом: пер. с анг. - М.: Эконом, 1998.
 6. Экономическая информатика /под ред. Проф. В.В. Евдокимова -СПб,1997.
 7. Лавренов С.М. Ехсе1. Сборник примеров и задач. М: Финансы  и
   статистика, 2001.
 8. Золотова С.И. Практикум по Ассеss, М.: Финансы и статистика, 2001.
 9. Н.Николь, Р.Альбрехт. Ехсеl 5.0. Электронные таблицы. М.,Эконом, 1996.
 10. Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IВМ-РС. Киев,
   1997.
   В.М Виртуальная лаборатория по компьютерным сетям
Пәндер