Файл қосу


СМЖ құжаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК         |              |
|              |           |              |
|              |           |              |
|              |           |ПОӘК 042–18-9.1.70/01-2014 |
|ПОӘК            |           |              |
|«Ауылшаруашылық өнімдерді |           |              |
|стандарттау және      |11.09.2014 ж.    |              |
|сертификаттау негіздері»  |№ 2 басылым     |              |
|пәнінен оқытушыға арналған |           |              |
|пәннің бағдарламасы    |           |              |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        5В080100 «Агрономия», 5В080200 «Мал шаруашылығы


       өнімдерін өндіру технологиясы» мамандықтары бойынша


          «Ауылшаруашылық өнімдерді стандарттау


          және сертификаттау негіздері» пәнінен

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                   2014                 Алғы сөз

  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы ___________ 29.08.2014 ж.,  С. Төлеубекова, «Стандарттау
және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде


  «05» ___09____2014 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» ___09___2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г. Искакова
  4 «18» __09__2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны

|1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәннің (модульдің) мазмұны                  |6  |
|5  |Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі      |8  |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |

  1 Қолданылу саласы  «Ауылшаруашылық өнімдерді стандарттау және сертификаттау негіздері»
пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған
пәннің бағдарламасы 5В080100 «Агрономия»,  5В080200  «Мал  шаруашылығы
өнімдерін өндіру технологиясы» мамандықтарының білім алушыларына арналған.  2 Нормативтік сілтемелер


  «Ауылшаруашылық өнімдерді стандарттау және сертификаттау негіздері»
пәнінен бағдарламасы осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін
төмендегі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:
  - 2012 жылдың 23 тамызында қабылданған № 1080 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сай;
  - 5В080100 «Агрономия», 5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
технологиясы» мамандықтарының элективті пәндердің каталогтарына сәйкес;
     - УСТ 042-МУ-4-2014  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына және  ресімделуіне  қойылатын  жалпы  талаптар»  университет
стандартына сай;
  - ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен
мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.

  3 Жалпы ережелер


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  «Ауылшаруашылық өнімдерді стандарттау және сертификаттау негіздері»
пәні екі бөлімнен тұрады, олар бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді,
сондықтан бұл пәндерді бір оқулық курста оқыту әрбір қызмет бағытының
маңыздылығы жөнінде толық түсінік береді.
    «Стандарттау» атты бірінші бөлімінде Қазақстан Республикасындағы
стандарттаудың құқықтық, ұйымдастырушылық  және  әдістемелік  негіздері
беріледі. Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар, оларды жасау, бекіту
және қолдану тәртібі.
   «Сертификаттау» атты екінші бөлімі Қазақстандағы сертификаттаудың
ұйымдастырушылық-әдістемелік және құқықтық принциптерге арналады.
  3.2  Осы  курстың  мақсаты  білім  алушыларға  кәсіпорындардың
сыртқыэкономикалық қызметтерінің  дамуына  қажетті  және  Қазақстаннның
Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруі үшін халықаралық сертификаттау жүйелерінің
деңгейіне жету үшін стандарттау, сертификаттау салалары жөнінде білім беру.
  3.3  Пәнді оқытудың басты мәселесі – білім алушыларға өнімнің,
қызметтердің, технологиялық процестердің параметрлерінің  әдістері  мен
ережелері  жөнінде  түсінік  беру;  сонымен  қатар  білім  алушыларды
стандарттаудың, сертификаттаудың даму тарихымен, олардың өнімнің сапасын
жоғарлатудағы  рөлімен,  құқықтық,  ұйымдастырушылық  және  әдістемелік
негіздерімен, Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік  стандарттау  және
сертификаттау жүйелерімен, ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерде
стандарттау және сертификаттау жөніндегі нормативтік құжаттарымен таныстыру
жөнінде теориялық және тәжірибелік дағдылар беру.
  3.4 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы келесілерді:
  Білуі керек:
   - стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі заңнамалық және
нормативтік құқықтық актілерін, әдістемелік материалдарын;
   - стандарттар мен өлшем бірліктеріне ведомствоаралық және ведомстволық
бақылау жүйелерін;
  - өнімнің сертификаттау технологиясы мен ұйымдастыруын, өнімге сынақ
жүргізу мен оны қабылдау ережелерін.
  Игеруі керек:
   - бақылаушы-өлшеуші және сынақ техникасымен жұмыс істеуді;
  - өлшеу, сынау және бақылау құралдарын қолдануды.
  Меңгеру керек:
   - стандарттау мен сертификаттаудың тарихы мен олардың Қазақстан мен
шетелдегі қазіргі жағдайын;
   - дамыған елдерде стандарттау қызметінің ұйымдастырылуын;
   - стандарттау мен сертификаттау жөніндегі халықаралық және өңірлік
ұйымдары туралы мәліметтерді;
   - стандарттау мен сертификаттау арасындағы байланыстарын.
  Істеуі керек:
  - стандарттау, сертификаттау жөніндегі қолданыстағы стандарттарды және
басқа да құжаттарды қайта-қарауды;
  - кәсіпорындарда қолданылатын стандарттау, сертификаттау жөніндегі
стандарттар мен басқа да құжаттарға жүйелі түрде тексеру жүргізуді;
  - стандарттау мен сертификаттау салаларында отандық және шетелдік
тәжірибелерді жүйелеуді білу.
  Ойлау керек:
   - стандарттар мен өлшем бірліктеріне ведомствоаралық және ведомстволық
бақылау жүйелерін;
  - өнімнің сертификаттау технологиясы мен ұйымдастыруын, өнімге сынақ
жүргізу мен оны қабылдау ережелерін.
  Болу керек:
  - стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі заңнамалық және
нормативтік құқықтық актілері, әдістемелік материалдары.
  Алу керек:
   - стандарттау, сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау  мен
жүргізудің компьютерлік технологиясын;
   - өнімді сертификаттау жұмыстарын жүргізу кезінде өнімнің  және
процестердің сапасын бақылау әдістерін;
   - өнімнің сапасы жөніндегі мәліметтерді талдау әдістері мен ақаулардың
пайда болуын табу тәсілдерін.

  3.5 Курстың пререквизиттері: жоқ.


  3.6 Курстың постреквизиттері:
  3.6.1 Ветеринарлық санитария.


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме 1 кестеде көрсетілген:


                                   1 кесте
|Курс                        |Сем.  |Кредит.    |
|1                          |2    |3       |
|1 микромодуль – Стандарттау негіздері                    |
|Дәрістік сабақтар                              |
|1 Стандарттаудың қысқаша даму тарихы        |1    |8.1.1     |
|2 Стандарттаудың заңнамалық негізі. Техникалық   |1    |8.2.1     |
|реттеу туралы ҚР заңы. ТР МЖ құрылымы        |    |       |
|3 Стандарттау әдістерінің жіктелуі         |1    |8.1.1     |
|4 Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар және  |1    |8.1.1     |
|оларға қойылатын талаптар              |    |8.1.4     |
|5 Мемлекеттік стандарттардың түрлері        |1    |8.1.1     |
|                          |    |8.2.4     |
|6 Халықаралық, өңірлік және шет елдердің ұлттық   |1    |8.1.1     |
|стандарттарын қолдану тәртібі            |    |8.1.4     |
|                          |    |8.2.1     |
|7 Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың |1    |8.1.1     |
|сақталуын мемлекеттік бақылау            |    |8.1.4     |
|8 Стандарттау жөніндегі халықаралық және өңірлік  |    |8.1.1     |
|ұйымдар                       |    |8.1.2     |
|                          |    |8.1.4     |
|1                          |2    |3       |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|1 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңын оқып меңгеру |2    |8.2.1     |
|2 Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы |2    |8.2.1     |
|3 Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттаудың  |2    |    8.1.1 |
|жүйесін саластырмалы сараптау            |    |       |
|4 Стандарттардың категориялары мен түрлері     |2    |8.1.1     |
|5 Техникалық регламенттерді оқып меңгеру      |2    |       |
| 6 Негізге алынатын стандарттар          |2    |  8.2.4   |
|7 Айлық және жылдық стандарт көрсеткіштері     |2    |       |
|8 Халықаралық стандарттардың құрылымы        |2    |       |
|1 микромодуль – Сертификаттау негіздері                   |
|Дәрістік сабақтар                              |
|9 Өнімнің сәйкестігін растау. Сәйкестікті растау  |1    |8.1.1     |
|түрлері                       |    |8.2.2     |
|10 Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі      |1    |8.1.1     |
|                          |    |8.2.2     |
|11 Қызметтерді сертификаттауды жүргізу тәртібі   |1    |8.2.1     |
|                          |    |8.2.2     |
|12 Өнімді және қызметтерді сертификаттау схемалары |1    |8.2.2     |
|                          |    |8.2.6     |
|13 Сәйкестік сертификаты мен сәйкестік белгісі   |1    |8.2.2     |
|                          |    |8.2.6     |
|                          |    |8.2.7     |
|14 Сәйкестік туралы декларацияны қабылдау      |1    |8.2.2     |
|                          |    |8.2.6     |
|15 Шетелден әкелінген өнімдердің сәйкестігін растау.|    |8.2.2     |
|Жүргізу әдістері мен тәртібі            |    |8.2.8     |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|9 Сәйкестікті растаудың нормативті-техникалық базасы|2    |  8.1.1   |
|мен құрылымы                    |    |8.2.2     |
|10 Сәйкестікті растау және сынақ зертханалары    |2    |  8.1.1   |
|ұйымдарына қойылатын талаптары           |    |8.2.2     |
|11 Міндетті сертификаттау              |2    |8.2.6     |
|12 Ерікті сертификаттау               |2    |8.2.6     |
|13 Өнім сәйкестігін растауды жүргізу тәртібі    |2    |  8.2.2   |
|                          |    |8.2.6     |
|14 Қызметтердің сәйкестігін растау тәртібі     |2    |8.2.8     |
|15 Шетелден әкелінген өнімдердің сәйкестігін    |2    |8.2.6     |
|растауды жүргізу тәртібі              |    |8.2.7     |


  5  БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  5.1 Қоғамдағы стандарттаудың рөлі
  5.2 Стандарттау және өнімнің сапасы
  5.3 Дамыған елдерде стандарттаудың қалыптасуы
  5.4 Стандарттаудың әдістері. Стандарттаудың нысандары
  5.5 Техникалық реттеудің мақсаттары мен принциптері
  5.6 Техникалық реттеу саласындағы Мемлекеттік органдар
  5.7 Ақпараттық орталық және оның функциялары
  5.8 Техникалық регламенттер мен стандарттардың Мемлекеттік қоры
  5.9 Техникалық комитеттерді құру, бекіту және жою тәртібі
  5.10 Техникалық регламенттер
  5.11 Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар
  5.12 Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау
  5.13 Техникалық реттеу саласында  ҚР  заңнамасын  бұзғаны  үшін
мемлекеттік органдардың, олардың лауазымды адамдарының жауапкершілігі
  5.14 Мемлекеттік органдар мен олардың функциялары
  5.15 Мемлекеттік бақылауды жүргізетін лауазымды адамдардың функциялары
мен құқықтары
  5.16 Сәйкестікті растау саласында Үкіметтің құзыреті
  5.17 Өнімді сертификаттау схемалары (сұлбалары)
  5.18 Сәйкестікті растау саласында ТР органдары
  5.19 Қызметтердің түрлері.  Қызметтерді  сертификаттау  схемалары
(сұлбалары)
  5.20 Сынақ зертханасының (орталығының) басшысының функциялары

  6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
                                   3 кесте
|Оқулықтар мен    |Даналардың саны|Студентер саны |Қамтамасыз ету пайызы |
|оқу-әдістемелік   |        |        |           |
|құралдардың атаулары|        |        |           |
|Метрология,     |10       |20       |50          |
|стандарттау және  |        |        |           |
|сертификаттау    |        |        |           |
|Стандарттау,    |10       |20       |50          |
|метрология және   |        |        |           |
|сәйкестікті бағалау |        |        |           |
|Стандарттау,    |10       |20       |50          |
|сертификация және  |        |        |           |
|метрология     |        |        |           |

  7 ӘДЕБИЕТТЕР
  7.1 Негізгі
  7.1.1   Асқаров Е.С. Стандарттау, метрология, сертификаттау және
сапаны басқару. Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2013. – 336 бет.
  7.1.2 Қаржаубаев К.Е. Стандарттау, сертификаттау және  менеджмент
жүйелері: оқу құралы, Алматы, «Нур-Принт», 2011. – 297 бет.
  7.1.3 Акишев К., Дарибаева,  Г.  Стандарттау,  метрология  және
сәйкестікті бағалау: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2011. – 256 бет.
  7.1.4 Нұрманов М.Ш. Метрология, стандарттау және  сертификаттау.-
Алматы, 2009.
  7.1.5 Рақымжанова М.Т. Стандарттау, сертификаттау және метрология
негіздері: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. – 112 б.
  7.1.6 Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау – Қызылорда, «Тұмар»,
2007 ж. – 224 бет.


  7.2 Қосымша
  7.2.1 Техникалық реттеу туралы ҚР заңы (2004 жылдың 9 қарашасы № 603
-11 (05.12.2013 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)
  7.2.2 Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері: Оқу құралы
/Г.Х. Шәкібаева, Х.Қ. Оспанов, Р.Р. Сыздықов, Л.И. Сыздықова. – Алматы:
Қазақ университеті, 2002. – 242 бет.
  7.2.3 ҚР СТ 1.2 ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі.
  7.2.4 ҚР СТ 1.5 ҚР МСЖ. Стандарттардың құрылуына,  баяндалуына,
ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар
  7.2.5 ҚР СТ 1.9 ҚР МСЖ. Халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды
және стандарттау, сертификаттау және аккредиттеу жөніндегі нормативтік
құжаттарды қолдану тәртібі
  7.2.6 «Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті
  7.2.7 ҚР СТ 3.5 ҚР МСЖ. Қызметтерді сертификаттау. Негізгі ережелер
  7.2.8 ҚР СТ 3.9 ҚР МСЖ. Шетелдік өнімді сертификаттау
  7.2.9 Басаков М.И.  Основы стандартизации, метрологии, сертификации:
100 экзаменационных ответов. - М.; Ростов н/Д, 2004.
  7.2.10 Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг  с  основами
стандартизации и метрологии. – Р/Д, 2000.
Пәндер