Файл қосу


Музыканың тарихы0000ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
     СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
 «МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ» КАФЕДРАСЫ | |
|Құжат СМК 3 уровня     |ПОӘК          |            |
|              |            |ПОӘК          |
|              |            |042-18.1.32/02-2013  |
|ПОӘК            |            |            |
|Студенттерге арналған   |Редакция № 1 ______  |            |
|«Әлемдік музыка тарихы»  |            |            |
|пәннің бағдарламасы    |            |            |


              «Әлемдік музыка тарихы»
            ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         5В010600 «Музыкалық білім» мамандығы үшін


   СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


               2013-2014 оқу жылы   |ПОӘК           |Ред. № 1 _______20__ ж. |Бет 2__         |
|042-18.1.32/02-2013   |             |             |                 Алғы сөз
   1 ҚАРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырған: _______ «___»________ 20__ ж. «Музыкалық білім»
кафедрасының аға оөытушысы : ______________________Бейсембеков А.Т.
   2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
2.1 Кафедра отырысында бекітілген:
Хаттама № ___ от «___»_____ 2013 жыл
«Музыкалық білім» кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.к.:  ______________ Бодауова Б.К.
2.2 Педагогика факультетінің Оқу - әдістемелік Бюросының
отырысында бекітілген «___»________ 2013 жыл. Хаттама №
Төраймы: ______________ АхметоваТ.Ш.


3БЕКІТІЛГЕН
Университеттің Оқу Кеңесінің отырысында бекітілген «___»____ 2013 жыл.
Хаттама №
ОӘК төрайымы _________ Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
   |ПОӘК           |Ред. № 1 _______20__ ж. |Бет 3__         |
|042-18.1.32/02-2013   |             |             |


              Мазмұны
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|1  |Жалпы ережелер                         |  |
|2  |Пәннің мазмұны мен жалпы сағат саны               |  |
|3  |Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар             |  |
|4  |Курс форматы                          |  |
|5  |Курс саясаты                          |  |
|6  |Баға қою саясаты                        |  |
|7  |Әдебиеттер                           |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  ||ПОӘК           |Ред. № 1 _______20__ ж. |Бет 4__         |
|042-18.1.32/02-2013   |             |             |


   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы дерек,Бейсембеков Аймуханбет Турсунбекович «Музыкалық
білім» кафедрасының аға оқытушысы, ғылыми – педагогикалық стажы – 20 жыл,
тел: 42-52-68; , № 2 ғибарат, 219 дәрісхана
  - Пәннің аты - «Әлемдік музыка тарихы»;
- Кредиттер саны - 3
1.2 Қысқаша пәннің мазмұны:
       Жалпы бұл пән Әлемдік музыка тарихы 5В010600 – «Музыкалық
білім» мамандығы бойынша жоғары оқу орының 3- курс студенттерінің 5-6
семестріне, 3 кредит 135 (сағат) яғни,  іштей және сырттай оқитындарға
арналған.
1.3 Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби бағыттағы мақсатты  музыкалық
дайындығы.  жоғары  дәрежеде  өз  бетімен  білім  алуға  қажеттілікті
қалыптастыру, алған білімдерін практикада қолдану, жалпы білім беретін
мектептің әр сыныптарында  музыкадан  бағдарламаларды  жүзеге  асыруда
оқушылардың жас ерекшеліктерін, қызығушылықтарын, бейімділіктерін ескере
отырып, музыканың тарихын терең біліуге көмектесу.  Өз  тәжірбиелерін
жинақтау үшін шығармашылық ізденуіне жағдай жасау.
1.4 Курстың негізгі міндеттері:
      - студенттердің пән мазмұны, оның бөлімдері, бағыттары туралы
       түсініктер алуларына мүмкіндік туғызу;
      -  Әлемдік музыка тарихы  мәселерімен байланысты  музыкалық
       білімдерді меңгеру;
      - Әлемдік музыка тарихына қатысты әдебиеттермен жұмыс жасауда
       пәнді талдауды игеру және оны шығармашылық тұрғыда қолдану
       әдетіне тәрбиелеу;
      - жоғары дәрежеде  өз  бетімен  білім  алуға  қажеттілікті
       қалыптастыру;
      - болашақ музыка мұғалімінің жеке тұлғалық кәсіби-педагогикалық
       қасиеттерін тауып көмектесу.

1.5 Оқытудың нәтижесі:
   Жас үстаздың білім арқылы дамуы, оның танымдылық қабілеттерін және
танымдық жүйені: ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу
және танымдық әдістемелер арқылы дамытуға, өзін - өзі жетілдіру, қарым –
қатынас, танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін  қанағаттандыруға,
белсенді сөздік қорын молайту, студенттерге мектептегі музыка мұғалімнің
күнделікті тәжірбиелік жұмысында кездесетін және өте қажет нақты да жүйелі
әлемдік музыка тарихы пәнінен білім беру, осы алған білімдерін музыкалық
оқу-үрдісіне кеңінен дұрыс пайдалана білуге үйрету.
1.6 Курсттың пререквизиттері:
1.6.1 Әлемдік мзыка тарихын оқу- студенттердің музыкалық-педагогикалық
кәсіби деңгейін көтеру,теория мен практиканы ұштастыру.
1.6.2 Сонымен бірге шет ел және қазақ музыкасы тарихы,шет ел музыка
әдебиеті курсынан алған  білімдеріне,  біліктілігне  және  дағдыларына
сүйенеді.
1.7 Курсттың постреквизиттері:
1.7.1 Әлемдік музыка тарихы пәні
1.7.2 оқу – педагогикалық және диплом алды практикасы

|ПОӘК           |Ред. № 1 _______20__ ж. |Бет 5_         |
|042-18.1.32/02-2013   |             |             |


  1 Пәннің мазмұны мен жалпы сағат саны
                                  Кесте 1
|№ |Тақырыптың аты    |         |Әдебиеттер            |
|  |           |Дә|Т/К|ОБ  |СӨЖ |                 |
|  |           |рі|  |СӨЖ |  |                 |
|  |           |с |  |   |  |                 |
|1 |2          |3 |4 |5  |6  |7                 |
|1 |Антикалық-дәуір   |2 |1 |2  |6  |Қоңыратбаев Т. «Әлем музыка    |
|  |музыкасы. Орта    | |  |   |  |тарихы» Алматы.2010ж. 480 б    |
|  |ғасырдағы музыка.  | |  |   |  |Розеншильд К. История зарубежной |
|  |Қайтөрлеудәуіріндегі | |  |   |  |музыки. Вып.1- Москва.1978г.   |
|  |музыка.       | |  |   |  |«музыка»             |
|2 |18-ғасыр музыкасы.  |2 |1 |2  |6  |Қоңыратбаев Т. «Әлем музыка    |
|  |Музыканың      | |  |   |  |тарихы» . Левик Б. История    |
|  |бағыттары.Барокко.  | |  |   |  |зарубежной музыки. Вып.2-Москва  |
|  |Бах И., Гендель Ф.  | |  |   |  |«музыка»             |
|  |Виваьди.       | |  |   |  |                 |
|3 |Вена классикалық   |4 |2 |2  |8  |Қоңыратбаев Т. Әлем музыка тарихы.|
|  |мектебінің      | |  |   |  |Розеншильд К. История зарубежной |
|  |қалыптасуы. Гайдн И. | |  |   |  |музыки.вып. 1-Москва Ливанов Т.  |
|  |Моцарт В., Бетховен | |  |   |  |Ист.запдно-европейской      |
|  |Л., Глюк Х.     | |  |   |  |муз.мос.1983г.          |
|4 | Музыкадағы романтизм|4 |2 |2  |8  |Левик Б. История зарубежной музыки|
|  |бағыты. шуберт    | |  |   |  |.вып.2-Мос. «музыка». Қоңыратбаев|
|  |Ф.,Шуман., Шопен   | |  |   |  |Т. Әлем музыка тарихы. Алматы .  |
|  |Ф.,Лист Ф., Вагнер  | |  |   |  |2010 ж.              |
|  |Р.,Верди ДЖ. Брамс  | |  |   |  |                 |
|  |И., Бизе Ж.     | |  |   |  |                 |
|5 |Музыкалық      |3 |2 |2  |7  |Галацкая В. Музыкальная литература|
|  |импрессионизм жане  | |  |   |  |зарубежных стран. Вып.1-Москва  |
|  |оның бағыттары.   | |  |   |  |«музыка» 1968г. Қоңыратбаев Т.  |
|  |Дебюсси К., Равель М.| |  |   |  |Әлем музыка тарихы Алматы 2010ж.|
|  |20-ғасырдағы     | |  |   |  |                 |
|  |музыканың жаңа    | |  |   |  |                 |
|  |бағыттары.      | |  |   |  |                 |
|6 |Ресей музыкасы. 19- |3 |2 |3  |7  |Руская музыкальная история вып.  |
|  |ғасырдағы орыс    | |  |   |  |2-Москва-Ленинград «музыка»1965  |
|  |копозиторлары.    | |  |   |  |260стр              |
|  |Алябьев,Варламов,  | |  |   |  |Қоңыратбаев Т. Әлем музыка тарихы.|
|  |Глинка,Доргомыжский.М| |  |   |  |                 |
|  |усоргский,Чайковский,| |  |   |  |                 |
|  |Римский-корсаков,Боро| |  |   |  |                 |
|  |дин.         | |  |   |  |                 |
|7 |20-ғасырдағы музыка |3 |2 |3  |8  |Исстория музыки СССР. В 5-ти томах|
|  |Скрябин,Рахманинов  | |  |   |  |том-1.Москва «Советский      |
|  |Прокофьев,Шостаквич,Х| |  |   |  |композитор» 1966г. 436стр.    |
|  |ачатурян, Хреников, | |  |   |  |Бокшанина Е. История народов   |
|  |Шапорин.       | |  |   |  |СССР-Москва «музыка» 1969г.    |
|  |Азия және Африка   |5 |3 |3  |8  |Музыка народов Азии и Африки.   |
|  |елдерінің музыкасы. | |  |   |  |Вып.4- Москва «Советский     |
|  |Қытай,Үнді,Жапон,  | |  |   |  |композитор» 1984г.-328 стр.    |
|  |Монғол,Вьетнам,Түрік,| |  |   |  |Қоңыратбаев Т. Әлем музыка тарихы.|
|  |Арап,Алжир,Марокко  | |  |   |  |Алматы 2010ж.           |
|  |халықтарының     | |  |   |  |                 |
|  |музыкасы.      | |  |   |  |                 |
|9 |ТМД-епдерінің    |4 |  |3,5 |9,5 |Бокшанина Е. « Истроия музыки   |
|  |музыкасы.      | |  |   |  |народов СССР» Москва-«музыка»   |
|  |Украин,Белорурсь,  | |  |   |  |1969г. 382 стр. «Советская    |
|  |Азербайжан,Түркімен, | |  |   |  |музыкальная литература» вып.1  |
|  |Тәжік,Өзбек,Қырғыз, | |  |   |  |Москва «музыка» 1981г. 560 стр.  |
|  |Армян,Грузин     | |  |   |  |                 |
|  |халықтарының     | |  |   |  |                 |
|  |музыкасы.      | |  |   |  |                 |
|  |           |30|15 |22,5 |67,5|                 |
|  |Барлығы:       |30|15 |22,5 |67,5|                 |


3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
  а) пәнді оқытудағы негізгі кеңестер: «Әлемдік музыка тарихы» пәні жас
үстазға музыканың таихы мен әдебиетін кең түрде біліу мен бірге,оның
қоғамдағы жас ұрпаққа эстетикалық,патриоттік тәрбие берудегі іскерлігін
қалыптастырады және  музыкалық тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық өмірдегі
музыкалық тәрбиенің мәні мен ролін анықтайды.
  ә ) пәнді оқытудағы студенттердің іскерлігі: Әлемдік музыка тарихы пәнін
оқу  –  студенттердің  музыкалық-орындаушылық,  психология-педагогикалық
циклындағы пәндерден, музыкалық білімнің теориясы мен практикасы курсынан
алған білім, іскерлік және дағдыларына сүйенеді. Музыкалық- педагогикалық
болмыстың құбылстары мен заңдылықтарын, оларды түсіндіру тәсілдерін ұғыну,
логикалық ойлауды меңгеру, әртүрлі мамандықтағы оқытушының шығармашлық
өсуінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады.
  б) Дәрістік және тәжірбиелік сабақтарды дайындаудағы нұсқау: Дайындық
тұлғаның білім арқылы дамуы, тұлғаның кәсіби қабілеттерін және танымдық
жүйені: ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және
танымдық жағдайлар арқылы дамытуға,  өзін - өзі жетілдіру, қарым –
қатынас, танымдық және шығармашылық  қажеттіліктерін  қанағаттандыруға,
белсенді сөздік қорын молайту, студенттерге мектептегі музыка мұғалімнің
күнделікті тәжірбиелік жұмысында кездесетін және өте қажет нақты да жүйелі
музыка тарихынан, музыка-теориясыннан білім беру, осы алған білімдерін
музыкалық оқу-үрдісіне кеңінен дұрыс пайдалана білуге үйрету, өз бетімен
жұмыс істеуге дағдыландыру.
   в) оқу-әдістемелік кешеннің қолданудағы нұсқаулар  кредиттік  оқу
жүйесінде СӨЖ жұмыстары екі есеге ұлғаяды, бұл білім жоғарлатуға үлкен
талаптар қояды.
  г) экзаменге дайындалудағы кеңестер: қыстық және жаздық сессияға дайын
болу үшін ең алдымен берілген тапсырмаларды тәжірбиелік, СӨЖ уақытында
өткізілсе, ерінбей еңбек етсе,сонда студенттің білімі жоғары бағаланады.


4 КУРС ФОРМАТЫ: дәріс сабағы -30, тәжірбиелік сабағы – 15; ОБСӨЖ және СӨЖ
тапсырмалары, екі аттестация және компьтерлік тест
5 КУРС САЯСАТЫ: Курстың саясаты пәнді меңгеру процесі кезінде студенттер
алдына мынадай администратиялық шарттар қойылады:
 Сабаққа кешігу – минус 0,5 балл
Сабақты босату – минус 2 балл
Жұмысты уақытында тапсырмау – минус 1 балл
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ:
Баға қою әдісі :
Тәжірбиелік сағатты 75 балл 1 аттестацияда және 75 балл 2 аттестацияда .
ОБСӨЖ 45 балл 1 аттестацияда және 45 балл 2 аттестацияда
Бақылау жұмысы 7 және 15 апталарда қойылады, қорытынды нәтижесінде 1-2
аттестация бойынша пәннен жалпы1000 балл, ал семестр бойынша әр рейтинг
аттестация бойынша 300 балл
Пәннің балға бөлінуі «_________________________»
Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                 |Барлық |Ескерту   |
|    |                       |баллы |       |
|1   |2                      |3   |4      |
|1-7  |Сабаққа қатысу1-7апталықтары         |30   |1-7     |
|    |                       |    |тәжірбиелік |
|1-7  |Сабақтығы жұмыстар              |75   |1-7     |
|    |                       |    |тәжірбиелік |
|3,5,6 |СОБӨЖ                    |45   |СРСП     |
|4,7  |СӨЖ                     |60   |тәжірбиелік |
|7   |Бақылау жұмысы 1               |90   |тәжірбиелік |
|Барлық қорытынды балл 1-7 апталықтарында       |300  |       |
|8-15  |Сабаққа қатысу 8-15 апталықтары       |30   |8-15     |
|    |                       |    |тәжірбиелік |
|8-15  |Сабақтығы жұмытар              |75   |8-15     |
|    |                       |    |тәжірбиелік |
|10,12,1|СОБӨЖ                    |45   |СРСП     |
|3   |                       |    |       |
|11,14 |СӨЖ                     |60   |тәжірбиелік |
|15   |Бақылау жұмысы 2               |90   |тәжірбиелік |
|Барлық қорытынды балл 8-15 апталықтарында      |300  |       |
|Экзаменнің қорытынды баллы              |400  |экзамен   |
|Барлық академиялық уақыттағы балл          |1000  |       |

   7 Қолданылған әдебиеттер
1 –Қоңыатбаев Т. Алматы 2010ж. 479 бет.
2- Розеншильд К.История зарубежной музыки 1-вып.Москва 1976г.»музыка».
3- Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2-Москва «музыка» 1966г.280стр.

Қосымша әдебиеттер:
   1 - Конен В. История зарубежной музыки 1-половина 19-века- Москва
«музыка» 1989г. 544стр.
  2. – Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1 Москва
   «музыка» 1968г. 296 стр..
   3- Русская музыкальная литература вып. 1 Москва «музыка»1979 288
стр.
   4- Советская музыкальная литература вып. 1 –Москва «музыка»1981-
560стр.
  5 - Музыка народов Азии и Африки вып. 4 –Москва «Советский композитор»
1984г. -328 стр.
   6 – История народов СССР-Москва «музвка»1969г. 382 стр.

|Курс          |семестр     |
|            |Бақылау түрі   |қатыс|тс  |СРОП  |СӨЖ  |   |
|            |         |у  |   |    |   |   |
|            |мак. балл     |30  |75  |45   |60  |   |
|Апталар        |8        |
|            |Бақылау түрі   |қатысу |ТС  |ОБСӨЖ|СӨЖ  |РК  |
|            |мак. балл     |30   |75  |45  |60  |90  |
|Барлық семестр бойынша |         |60   |150 |90  |120  |180 |


Қысқаш атаулары: Қ-сабақ қақатысу; Б-бақылау жұмысы; РК-рубеждік бақылау
РК 1 – 1 рубеждік бақылау;
РК 2 – 2 рубеждік бақылау
Қорытынды баға курс бойынша төмендегі шкалалар негі зінде айқындалады:
 2.1 кесте
|Бағасы  |Мағынасы              |Балл     |Пайыздар,% |
|А    |Өте жақсы              |4,00     |95 – 100  |
|А-    |Өте керемет             |3,67     |90 – 94   |
|В.+   |Жақсы                |3,33     |85 – 89   |
|В    |Жақсыға жақын            |3,00     |80 – 84   |
|В -   |Сәл жақсы              |2,67     |75 – 79   |
|С.+   |Толық қанағаттанарлық        |2,33     |70 – 74   |
|С    |Қанағаттанарлық           |2,00     |65 – 69   |
|С-    |Сәл қанағаттанарлық         |1,67     |60 – 64   |
|Д +   |Нашар                |1,33     |55 - 59   |
|Д    |Өте нашар              |1,00     |50 - 54   |
|F    |Қанағаттанарлықсыз         |0,00     |0-49    |


      5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ САҒАТ САНЫ
Кесте 2 - пәннің мазмұны мен сабақ түрлерінің жалпы сағат саны
|№ |Тақырыптың аты                     |         |
|  |                            |Т/К |ОБСӨЖ|СӨЖ  |
|1 |2                           |3  |4  |5   |
|1 |Антикалық-дәуір музыкасы. Орта ғасырдағы музыка.    |1  |2  |6   |
|  |Қайтөрлеудәуіріндегі музыка.              |  |   |   |
|2 |18-ғасыр музыкасы. Музыканың бағыттары.Барокко. Бах И.,|1  |2  |6   |
|  |Гендель Ф. Виваьди.                  |  |   |   |
|3 |Вена классикалық мектебінің қалыптасуы. Гайдн И. Моцарт|2  |2  |8   |
|  |В., Бетховен Л., Глюк Х                |  |   |   |
|4 |Музыкадағы романтизм бағыты. шуберт Ф.,Шуман Р., Шопен |2  |2  |8   |
|  |Ф.,Лист Ф., Вагнер Р.,Верди ДЖ. Брамс И., Бизе Ж.   |  |   |   |
|5 |Музыкалық импрессионизм жане оның бағыттары. Дебюсси  |2  |2  |7   |
|  |К., Равель М. 20-ғасырдағы музыканың жаңа бағыттары.  |  |   |   |
|6 | Ресей музыкасы. 19- ғасырдағы орыс копозиторлары.  |2  |3  |7   |
|  |Алябьев,Варламов,                   |  |   |   |
|  |Глинка,Доргомыжский.Мусоргский,Чайковский,Римский-корса|  |   |   |
|  |ков,Бородин.                      |  |   |   |
|7 | 20-ғасырдағы музыка Скрябин,Рахманинов        |2  |3  |7   |
|  |Прокофьев,Шостаквич,Хачатурян, Хреников, Шапорин.   |  |   |   |
|8 |Азия және Африка елдерінің музыкасы. Қытай,Үнді,Жапон, |2  |3  |8   |
|  |Монғол,Вьетнам,Түрік, Арап,Алжир,Марокко халықтарының |  |   |   |
|  |музыкасы.                       |  |   |   |
|-9 |ТМД-епдерінің музыкасы. Украин,Белорурсь,       |  |3,5 |9,5  |
|  |Азербайжан,Түркімен, Тәжік,Өзбек,Қырғыз, Армян,Грузин |  |   |   |
|  |халықтарының музыкасы.                 |  |   |   |
|  |Барлығы:                        |15 |22,5 |67,5 |


6 ОБСӨЖ бен СӨЖ мазмұны
  Кесте 3 – ОБСӨЖ бен СӨЖ мазмұны
|ОБСӨЖ                 |СӨЖ                  |
|1-2 Антикалық-дәуір музыкасы. Орта  |1-6- 18- ғасыр музыкасы. Музыканың  |
|ғасырдағы музыка. Қайтөрлеудәуіріндегі|бағыттары.Барокко. Бах И., Гендель Ф. |
|музыка                |Виваьди.               |
|3-5 18- ғасыр музыкасы. Музыканың   |6-11- 18- ғасыр музыкасы. Музыканың  |
|бағыттары.Барокко. Бах И., Гендель Ф. |бағыттары.Барокко. Бах И., Гендель Ф. |
|Виваьди.               |Виваьди.               |
|6-7-Вена классикалық мектебінің    |12-18-Вена классикалық мектебінің   |
|қалыптасуы. Гайдн И. Моцарт В.,    |қалыптасуы. Гайдн И. Моцарт В.,    |
|Бетховен Л., Глюк Х          |Бетховен Л., Глюк Х          |
|8-11- Музыкадағы романтизм бағыты.  |19-26- Музыкадағы романтизм бағыты.  |
|шуберт Ф.,Шуман Р., Шопен Ф.,Лист Ф., |шуберт Ф.,Шуман Р., Шопен Ф.,Лист Ф., |
|Вагнер Р.,Вербер, Бизе Ж.       |Вагнер Р.,Верди ДЖ. Брамс И., Бизе Ж. |
|12-13- Музыкалық импрессионизм жане  |27-37- Музыкалық импрессионизм жане  |
|оның бағыттары. Дебюсси К., Равель М. |оның бағыттары. Дебюсси К., Равель М. |
|20-ғасырдағы музыканың жаңа бағыттары.|20-ғасырдағы музыканың жаңа бағыттары.|
| 14-15- Ресей музыкасы. 19- ғасырдағы |38-45 Ресей музыкасы. 19- ғасырдағы |
|орыс копозиторлары. Алябьев,     |орыс копозиторлары. Алябьев, Варламов,|
|Варламов,Глинка,Доргомыжский.Мусоргски|Глинка, Доргомыжский.         |
|й,Чайковский,Римский-корсаков,Бородин.|Мусоргский,Чайковский,Римский-корсаков|
|                   |,Бородин.               |
|16-18-20-ғасырдағы музыка       |46-5420-ғасырдағы музыка       |
|Скрябин,Рахманинов          |Скрябин,Рахманинов          |
|Прокофьев,Шостаквич,Хачатурян,    |Прокофьев,Шостаквич,Хачатурян,    |
|Хреников, Шапорин.          |Хреников, Шапорин.          |
|19-20 Азия және Африка елдерінің   |55-61 Азия және Африка елдерінің   |
|музыкасы. Қытай,Үнді,Жапон,      |музыкасы. Қытай,Үнді,Жапон,      |
|Монғол,Вьетнам,Түрік,         |Монғол,Вьетнам,Түрік,         |
|Арап,Алжир,Марокко халықтарының    |Арап,Алжир,Марокко халықтарының    |
|музыкасы.               |музыкасы.               |
|21-22,6 ТМД-епдерінің музыкасы.    |62-67,5- ТМД-епдерінің музыкасы.   |
|Украин,Белорурсь, Азербайжан,Түркімен,|Украин,Белорурсь, Азербайжан,Түркімен,|
|Тәжік,Өзбек,Қырғыз, Армян,Грузин   |Тәжік,Өзбек,Қырғыз, Армян,Грузин   |
|халықтарының музыкасы.        |халықтарының музыкасы.        |

         7 «ДАУЫС ҚОЮ» ПӘНІНЕН КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР
Кесте 4 – «Әлемдік музыка тарихы» пәнінен күнтізбелік жоспар
|№ |Бақылау түрі |Баллы|Апталар                      |Қорыты|
|  |       |   |                          |нды  |
|  |       |   |                          |балл |


 | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
РК1 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15
РК2 | | |1 |Дәріс |100 |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |100 |
|2 |Тәжірбиелік сабақтың жұмысы |50 |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |* |*
|* |* |50 | |3 |ОБСӨЖ |90 | |* |* | |* |* | |* |* |* | |* |* | |* |90 | |4
|СӨЖ |120 | | | |* | | |* | | | |* | | |* | |120 | |5 |Бақылау
жұмысы |180 | | | | | | |* | | | | | | | |* |180 | |6 |Барлығы (максимум) |
| | | | | | | | | | | | | | | |600 | |7 |Экзамен (максимум) | | | | | | | |
| | | | | | | | |400 | |8 |Барлық семестр бойынша (максимум) | | | | | | |
| | | | | | | | | |1000 | |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть