Файл қосу


Дене тәрбиесі және спорттың әдістері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-36.1.      |
|            |            |79 /01-2014         |
|ПОӘК          |            |               |
|Оқытушыларға арналған  |№ 2 басылым       |               |
|пәннің  бағдарламасы  |от 18. 09. 2013 г.   |               |
|«Дене шынықтыру және  |            |               |
|спорт шараларын     |            |               |
|ұйымдастыруды      |            |               |
|жетілдірудің      |            |               |
|кәсіби-педагогикалық  |            |               |
|негіздері»       |            |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


  «Дене шынықтыру және спорт шараларын ұйымдастыруды жетілдірудің кәсіби-
             педагогикалық негіздері»
      5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін

         ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014


1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы _______________________        «____»___________
20___ж.,
Ерменова Б.О. -  «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы
мен әдістемелері» кафедрасының аға оқытушысы


2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1.   «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен
әдістемелері»  кафедрасында отырысында
  «____»___________ 20___ж. №____хаттама

Кафедра менгерушісі _______ Б.Н.Прохоров
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы ____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақулданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН
                  Мазмұны


1. Қолдану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған
«Дене шынықтыру және спорт шараларын ұйымдастыруды жетілдірудің кәсіби-
педагогикалық негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына
енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

   «Дене шынықтыру және спорт шараларын ұйымдастыруды жетілдірудің кәсіби-
педагогикалық негіздері» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі
құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   -«5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2006 жылы «Балалар
мен жасөспірімдер спортының негіздері» пәніне арналған кәсіби жоғары білім
бағдарламасы
   Типтік оқу жоспары ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және
бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша сипаттамасы
  Дене тәрбиесі және спорттың теориялық негіздері; Дене мәдениетінің
теориялық негіздері; Дене тәрбиесі және спорттың амалдары; Дене тәрбиесі
және спорттың әдістері; Дене тәрбиесі және спорттағы қозғалысқа үйрету және
оның қағидалары; Дене қуаты қасиеттері және оны дамыту әдістемесі; Сабақ -
мектептегі негізгі оқу түрі; Дене тәрбиесі сабағын педагогикалық бақылау,
бағалау; Мектептегі дене тәрбиесі жұмысын  жоспарлау;  Дене  тәрбиесі
жұмысындағы бақылау және есепке алу; Мектептегі сыныптан, мектептен тыс
және күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру; Оқушы және
студент жастардың дене тәрбиесі; Ересек және үлкен жастағы адамдардың дене
тәрбиесі.


  3.2. Пәнді оқыту мақсаты

  1. Болашақ дене тәрбиесі және спорт саласында жұмыс атқаратын жоғары
білімді маманды арнайы біліммен, ұғымдармен дене тәрбиесі және спорт
жаттықтырулары  сабақтарын  ұйымдастыру  амалдарымен,   әдістерімен,
әдістемелерімен қаруландыру.
     2. Студенттерді дене тәрбиесі мен спортқа  байланысты,  адам
тәрбиесіне бай- ланысты, рухани сана–сезімге байланысты салаларда терең
түсінік, біліммен, әртүрлі теориялармен қаруландыру.
    3. Болашақ дене тәрбиесі мен спорт саласында жұмыс атқаратын жоғарғы
бі- лімді маманға қажет арнайы біліммен, терминдермен, түсініктермен,
жаттығу ды орындау және ұйымдастыру әдістерімен таныстыру, іскерлікке
тәрбиелеу.
    4.  Студенттерге дене мәдениетінің мемлекетіміздегі маңызы, қо-
ғамдағы орны туралы кең, терең мәліметтер беру.    3 Пәнді оқыту міндеттері

  1. Студенттерді дене  тәрбиесі  пәнінің  бөлімдерімен,  теориялық
түсініктермен,  Қазақстан  республикасы  дене  мәдениеті  жүйесімен,
жаттығулардың денсаулықты нығайтудағы әлеуметтік мәнімен таныстырамыз.
    2. Студенттерді дене тәрбиесі амалдарымен, жаттығу техникасымен,
сипатамасымен, қимыл әрекетке үйрету құрылысымен, әдістерімен таныстырамыз,
түсініктерін қалыптастырамыз.
    3. Студенттерді қимыл қозғалысқа үйрету мен дене қуатын жаттықтыру
қағидаларымен, әрттүрлі дене тәрбиесін ұйымдастыру әдістерімен таныс -
тырамыз.
    4. Мектепте дене тәрбиесі сабағын, спорт түрлерінен жаттықтыру
жүргізу әдістемесін үйретеміз.
    5. Әртүрлі жастағы адамдармен сабақтар жүргізу  әдістемесімен,
жоспарлау технологиясымен, бақылау және есепке алу құжаттарымен таныстыру.


  4. Күтілетін нәтижелер
1.Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі пәнін оқу барысында студенттер
дене тәрбиесі және спорттық жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыруға қажет дене
тәрбиесі амалдарын, әдістерін, қағидаларын үйренеді.
1. Дене қуаты қасиеттерін, оны дамыту жолдары туралы теориялық мәліметтер
  алады.
2. Жоспарлау технологиясын, сабақтарды талдауды үйренеді.
3. Сабақтар жүргізу іскеліктері мен дағдыларына қалыптасады.
4. Мектепте дене тәрбиесі сабағын, спорт түрлерінен жаттықтыру  жүргізу
  әдістемесін үйренеді.

  5. Пәннің пререквизиттері
  Анатомия, физиология, биохимия, дене мәдениеті тарихы,  сауықтыру
технологиялары.

  6. Пәннің постреквизиттері
  Спорттық – педагогикалық пәндер, көпшілік спорт жұмыстарын ұйымдастыру,
спорттық медицина, балалар мен  жасөспірімдер  спорты,  іс-тәжірибелік
практика.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:


|Курс|Семестр              |Креди|ДР  |СПС |ЗС  |ОСӨ|СӨЖ сағ.|
|  |                 |ттер |сағ. |сағ.|сағ. |Ж |    |
|  |                 |   |   |  |   |(са|    |
|  |                 |   |   |  |   |ғ) |    |
|1. |Дене тәрбиелеу үрдісінің қазіргі |   |   |  |+  |  |    |
|  |таңдағы әлеументтік маңызы    |   |   |  |   |  |    |
|1.1.| Оқу пәнінің құрылымы мен мазмұны |1  |   |  |   |  |    |
|1.2.|Дене тәрбиелеу үрдісін      |1  |1  |  |   |  |    |
|  |ұйымдастырудың жолдары.      |   |   |  |   |  |    |
|1.3.|Жалпы білім беретін мектептердегі |2  |1  |  |   |  |    |
|  |дене тәрбиелеу жұмыстары     |   |   |  |   |  |    |
|2. |Білім беретін мекемелердегі    |   |   |  |+  |  |    |
|  |оқу-тәрбие жұмыстарын       |   |   |  |   |  |    |
|  |ұйымдастырудағы дене тәрбиесінің |   |   |  |   |  |    |
|  |алатын орыны           |   |   |  |   |  |    |
|2.1 |Дене тәрбиелеу үрдісін      |2  |1  |  |   |  |    |
|  |ұйымдастырудың негізгі жолы- дене |   |   |  |   |  |    |
|  |тәрбиесі сабағы          |   |   |  |   |  |    |
|2.2.|Дене тәрбиелеудің сабақтан тыс  |2  |1  |  |   |  |    |
|  |жұмыстары             |   |   |  |   |  |    |
|2.3.|Дене тәрбиелеу үрдісінің мектептен|2  |1  |  |   |  |    |
|  |тыс жұмыстары           |   |   |  |   |  |    |
|2.4.|Шағын ауыл мектептеріндегі дене  |1  |   |  |   |  |    |
|  |тәрбиесі үрдісі          |   |   |  |   |  |    |
|2.5.|Мектептегі дене шынықтыру ұжымының|2  |   |  |   |  |    |
|  |жұмыстары (КФК)          |   |   |  |   |  |    |
|2.6.|Дене тәрбиесі жұмыстарын     |1  |2  |  |   |  |    |
|  |жоспарлау, есеп беру       |   |   |  |   |  |    |
|  |2 рубеж              |   |   |  |   |  |    |
|2.7.|Интернат типтес мектептердегі дене|1  |   |  |   |  |    |
|  |тәрбиесі жұмыстары        |   |   |  |   |  |    |
|2.8.|Ұзартылған күн режимімен жұмыс  |1  |1  |  |   |  |    |
|  |атқаратын мектептерлегі дене   |   |   |  |   |  |    |
|  |тәрбиесі жұмыстары        |   |   |  |   |  |    |
|12. |Жаздық денсаулықты арттыру    |1  |2  |  |   |  |    |
|  |лагерлеріндегі дене тәрбиелеу   |   |   |  |   |  |    |
|  |үрдістері             |   |   |  |   |  |    |
|13. |Жасөспірімдер спорт        |1  |2  |  |   |  |    |
|  |мектептеріндегі жұмыстар     |   |   |  |   |  |    |
|14. |Оқу және спорт жұмыстарының    |1  |   |  |+  |  |    |
|  |түрлері және міндеттері мен    |   |   |  |   |  |    |
|  |мазмұндары            |   |   |  |   |  |    |
|15. |Әскерге дейінгі дайындық деңгейі, |1  |   |  |+  |  |    |
|  |жастардың дене сапаларының    |   |   |  |   |  |    |
|  |деңгейлері            |   |   |  |   |  |    |
|16. |Спорттық бағыт-бағдар беру және  |2  |   |  |   |  |    |
|  |спорт түріне іріктеп алу     |   |   |  |   |  |    |
|17. |Спорттық тренировка- амалдары мен |2  |   |  |   |  |    |
|  |қағидалары            |   |   |  |   |  |    |
|18. |Спорттық тренировканың жақтары мен|2  |1  |  |   |  |    |
|  |әдістері             |   |   |  |   |  |    |
|19. |Спорттық тренировка – көп жылдық |2  |1  |  |   |  |    |
|  |процесс              |   |   |  |   |  |    |
|20. |Спорттық тренировканың негізгі  |2  |1  |  |   |  |    |
|  |кезеңдері             |   |   |  |   |  |    |
|  |                 |30  |15  |  |   |  |    |       5. СРО тапсырмаларын орындау және өткізу кестесі

|№  | Тақырып      |Ұсынылатын |сағат |Жұмысты тапсыру|Бақылау  |
|   |           |әдебиеттер |    |мерзімі    |формасы  |
|   |           |Негізгі /  |    |        |      |
|   |           |қосымша   |    |        |      |
|1.  |Дене тәрбиесі және  |[1,2,4,9]/ |3   |4 апта     |жазбаша  |
|   |спорттың амалдары мен|[1,2,3]   |    |        |      |
|   |әдістері       |      |    |        |      |
|2.  |Дене тәрбиесі және  |[1,2,4,9]/ |3   |6 апта     |Жазбаша  |
|   |спорттағы қозғалысқа |[1,2,3]   |    |        |      |
|   |үйретудің қағидалары |      |    |        |      |
|   |мен дене сапалары  |      |    |        |      |
|   |және оны дамытудың  |      |    |        |      |
|   |жолдары       |      |    |        |      |
|3.  |Жалпы білім беретін |[1,2,4,9]/ |3   |11 апта    |Ауызша   |
|   |мектептердегі дене  |[1,2,3]   |    |        |      |
|   |тәрбиесі сабағы –  |      |    |        |      |
|   |дене тәрбиелеу    |      |    |        |      |
|   |үрдісінің негізі   |      |    |        |      |
|4.  |Мектептегі дене   |[1,2,4,9]/ |4   |14 апта    |Жазбаша  |
|   |тәрбиелеу жұмыстарын |[1,2,3]   |    |        |      |
|   |жоспарлау (нақты   |      |    |        |      |
|   |сыныпқа жылдық сағат |      |    |        |      |
|   |сеткасы)       |      |    |        |      |

  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Тақырыбы              |Көрнекті   |Өз бетімен оқып|Бақылау    |
|                  |құралдар,  |үйренуге    |нысанасы   |
|                  |ТОҚ,     |арналған    |       |
|                  |зертханалық |сұрақтар    |       |
|                  |тақталар   |        |       |
|                  |(стенд)   |        |       |
|Дәрістер      |Практикалық  |       |        |       |
|          |сабақтар    |       |        |       |
|1         |2       |3      |4       |5       |
|1 тарау. Дене   |Дене      |Дәріс    |Жасөспірімдер |Әңгімелесу,  |
|шынықтырудың жалпы |тәрбиесінің  |материалдары |сспортының   |өздік жұмыс |
|теориясы мен    |құралдары: дене|бойынша   |ееркшеліктеріне|тапсырмаларыны|
|әдістемесі     |жаттығулары,  |презентацияла|сәйкес     |ң түрлерін  |
|Дене тәрбиесінің  |табиғаттың   |р,      |жаттықтыру   |жазбаша    |
|жүйесі       |күштері,    |дидактикалық |үрдісін    |орындау    |
|Дене тәрбиесінің  |гигиеналық   |материалдар |ұйымдастыру,  |       |
|принциптері,    |факторлар   |       |қазіргі таңдағы|       |
|әдістері      |        |       |ссаясат,    |       |
|Қозғалысқа үйрену |        |       |тұрғылықты   |       |
|          |        |       |жерлердегі   |       |
|          |        |       |спорт саласы  |       |
|          |        |       |т.с.с.     |       |
|          |Қозғалыс    |       |        |Әңгімелесу,  |
|          |әрекеттеріне  |       |        |өздік жұмыс |
|          |үйрету:    |       |        |тапсырмаларыны|
|          |ептілік-    |       |        |ң түрлерін  |
|          |әдет-автоматты |       |        |жазбаша    |
|          |орындалуға   |       |        |орындау    |
|          |қалыптасу   |       |        |       |
|2 тарау. Дене   |Спорт саласына |Дәріс    |        |Әңгімелесу,  |
|шынықтырудың жас  |жасөспірімдерді|материалдары |Іріктеуге   |өздік жұмыс |
|ерекшеліктері. Жеке|іріктеп алу  |бойынша   |қойылатын   |тапсырмаларыны|
|тұлғаның қабілеті |ерекшеліктері |презентацияла|педогогикалық |ң түрлерін  |
|және спорт     |        |р,      |талаптар.   |жазбаша    |
|сабақтарын таңдауы |        |дидактикалық |Дарындылық және|орындау    |
|1.Сәби және    |        |материалдар |спортқа    |       |
|мектепке дейінгі  |        |       |қабілетінің  |       |
|балалар дене    |        |       |құрылымы.   |       |
|тәрбиесінің негізі |        |       |Спортқа    |       |
|2.Мектепе жасындағы|        |       |дарындылық және|       |
|балалардың дене  |        |       |қабілеттілікке |       |
|тәрбиесінің негізі |        |       |үйретудің   |       |
|3.Оқушылардың дене |        |       |жүйелі     |       |
|тәрбиесін жоспарлау|        |       |қатынасы.   |       |
|мен бақылау    |        |       |Өзін-өзі    |       |
|4.Ересе тұрғындар |        |       |жетілдіру   |       |
|арасындағы дене  |        |       |процессінің  |       |
|тәрбиесінің    |        |       |әдістемесі мен |       |
|бағыттары     |        |       |мазмұны    |       |
|          |        |       |Ұжым арқылы  |       |
|          |        |       |жеке тұлғаға  |       |
|          |        |       |ықпал етудің  |       |
|          |        |       |әдістемесін  |       |
|          |        |       |іске асыру.  |       |
|          |        |       |Белсенділікке |       |
|          |        |       |баулу жодары  |       |
|          |        |       |Спортшының жеке|       |
|          |        |       |тұлғасының   |       |
|          |        |       |бағытталығы  |       |
|          |        |       |        |       |
|          |Салауатты өмір |       |        |Әңгімелесу,  |
|          |салтын     |       |        |өздік жұмыс |
|          |жасөспірімдер |       |        |тапсырмаларыны|
|          |бойында    |       |        |ң түрлерін  |
|          |қалыптастыру  |       |        |жазбаша    |
|          |және таңдап  |       |        |орындау    |
|          |алған спорт  |       |        |       |
|          |түрлерін    |       |        |       |
|          |тереңдете   |       |        |       |
|          |жаттығуларына |       |        |       |
|          |себепкер болу, |       |        |       |
|          |жасөспірімдерді|       |        |       |
|          |спорт түрлерін |       |        |       |
|          |таңдап     |       |        |       |
|          |алуларына   |       |        |       |
|          |көмектесу   |       |        |       |
|3 тарау Спорт   |Адамзат    |Дәріс    |Адам      |Әңгімелесу,  |
|теориясы мен    |ағзасының   |материалдары |қозғалысының  |өздік жұмыс |
|әдістемесі     |ерекшеліктері |бойынша   |техниасы    |тапсырмаларыны|
|          |        |презентацияла|Спорттық қызмет|ң түрлерін  |
|          |        |р,      |кезіндегі   |жазбаша    |
|          |        |дидактикалық |ағзаның күйі  |орындау    |
|          |        |материалдар |Қимыл     |       |
|          |        |       |техникасын   |       |
|          |        |       |меңгеру және  |       |
|          |        |       |бейімділікті  |       |
|          |        |       |жетілдіру   |       |
|          |        |       |Жасөспірім   |       |
|          |        |       |жастағы спрттық|       |
|          |        |       |жаттығулар   |       |
|          |        |       |ерекшеліктері |       |
|          |        |       |Жаттығу    |       |
|          |        |       |деңгейін    |       |
|          |        |       |көтерудің   |       |
|          |        |       |ағзаға     |       |
|          |        |       |физиологиялық |       |
|          |        |       |әсері     |       |
|          |        |       |Жасөспірім   |       |
|          |        |       |спортшылрдың  |       |
|          |        |       |қимы      |       |
|          |        |       |дағдыларының  |       |
|          |        |       |дамуының    |       |
|          |        |       |физиологиялық |       |
|          |        |       |механизмдері  |       |
|          |        |       |Машықтану   |       |
|          |        |       |жүктемелерін  |       |
|          |        |       |физиологиялық |       |
|          |        |       |негіздеу    |       |
|          |Жасөспірімдер |       |        |Әңгімелесу,  |
|          |дене      |       |        |өздік жұмыс |
|          |дамуларының  |       |        |тапсырмаларыны|
|          |ерекшеліктері, |       |        |ң түрлерін  |
|          |физиологиялық |       |        |жазбаша    |
|          |дамулары    |       |        |орындау    |
|          |Дене сапаларын |       |        |Әңгімелесу,  |
|          |дамытудың   |       |        |өздік жұмыс |
|          |жолдары мен  |       |        |тапырмаларының|
|          |әдістері    |       |        |түрлерін   |
|          |        |       |        |жазбаша    |
|          |        |       |        |орындау    |
|Дене шынықтыру   |Жасөспірімдерді|Дәріс    |Жасөспірім   |Әңгімелесу,  |
|сабақтарында дене |тәрбиелеу және |материалдары |спортшылармен |өздік жұмыс |
|қасиеттеріне    |жан-жақты   |бойынша   |жүргзілетін  |тапсырмаларыны|
|тәрбиелеу     |жетілдірудің  |презентацияла|тәрбие     |ң түрлерін  |
|          |ерекшеліктері |р,      |жұмыстары   |жазбаша    |
|          |        |дидактикалық |Жасөспірім   |орындау    |
|          |        |материалдар |спортшыларды  |       |
|          |        |       |тәрбиелеудегі |       |
|          |        |       |негізгі    |       |
|          |        |       |міндеттер   |       |
|          |        |       |Жеке тұлғаны  |       |
|          |        |       |педагогикалық |       |
|          |        |       |тұрғыдан    |       |
|          |        |       |түсінудің, оны |       |
|          |        |       |қалыптастыру, |       |
|          |        |       |тірбиееу және |       |
|          |        |       |дамыту     |       |
|          |        |       |факторларының |       |
|          |        |       |әдістемелік  |       |
|          |        |       |негізі.    |       |
|          |        |       |Жасөспірім   |       |
|          |        |       |спортшылардың |       |
|          |        |       |спорттық    |       |
|          |        |       |мінез-құлқын  |       |
|          |        |       |тәрбиелеу.   |       |
|          |        |       |Жасөспірімдерді|       |
|          |        |       |тәрбиелеудің  |       |
|          |        |       |кешенді амалы |       |
|          |Спорт     |       |        |Әңгімелесу,  |
|          |топтарымен   |       |        |өздік жұмыс |
|          |жұмыс атқару, |       |        |тапырмаларының|
|          |жаттықтырушылар|       |        |түрлерін   |
|          |қызметі    |       |        |жазбаша    |
|          |        |       |        |орындау    |
|Спортшы даярлау  |Дене сапаларын |Дәріс    |Басқару    |Әңгімелесу,  |
|жүйесіндегі    |дамытудың   |материалдары |қызметі,    |өздік жұмыс |
|басқару, жоспарлау |жолдары мен  |бойынша   |қағидалары мен |тапсырмаларыны|
|және бақылау    |әдістері    |презентацияла|әдістері    |ң түрлерін  |
|          |        |р,      |Спорт     |жазбаша    |
|          |        |дидактикалық |мектептеріндегі|орындау    |
|          |        |материалдар |комплексті   |       |
|          |        |       |бақылаудың   |       |
|          |        |       |методологиялық |       |
|          |        |       |негізі     |       |
|          |        |       |Педагогикалық |       |
|          |        |       |бақылаудық   |       |
|          |        |       |мөлшерлі    |       |
|          |        |       |көрсеткіштері |       |
|          |        |       |Спорт     |       |
|          |        |       |мектептеріндегі|       |
|          |        |       |кешенді    |       |
|          |        |       |дәрігерлік   |       |
|          |        |       |бақылаудың   |       |
|          |        |       |ерекшелігі   |       |
|          |        |       |Оқу-тәрбие ісін|       |
|          |        |       |басқару    |       |
|          |        |       |жүйесіндегі  |       |
|          |        |       |оқытушы мен  |       |
|          |        |       |жаттықтырушы  |       |
|          |Айлық, апталық |       |        |       |
|          |жаттықтыру   |       |        |       |
|          |үрдістері   |       |        |       |
|Спорттық      |Жылдық жоспар, |Дәріс    |Жас      |Әңгімелесу,  |
|машықтануды    |тақырыптық және|материалдары |спортшылардың |өздік жұмыс |
|жоспарлау және   |күнделікті   |бойынша   |жаттықтыру   |тапсырмаларыны|
|тиімділігін есептеу|жоспардың   |презентацияла|үрдісін    |ң түрлерін  |
|          |түрлері    |р,      |жоспарлау,   |жазбаша    |
|          |        |дидактикалық |жаттықтырушылық|орындау    |
|          |        |материалдар |практиканың  |       |
|          |        |       |құжаттарына  |       |
|          |        |       |көңіл аудару, |       |
|          |        |       |үлкен, орташа, |       |
|          |        |       |кіші жаттығу  |       |
|          |        |       |циклдері    |       |
|          |        |       |        |       |


  7. Оқу-әдістемелік әдебБиетпен қамтамасыз етудің картасы


|№  |Әдебиеттер аты           |Баспа саны |Студент|Пайызы |
|   |                  |      |тер  |    |
|   |                  |      |саны  |    |
|   |Аманбаев Р.Р. Сборник типовых   |2      |17   |0,1  |
|1  |учебных программ цикла       |      |    |    |
|   |общепрофессиональных дисциплин для |      |    |    |
|   |вузов: “Теория и методика     |      |    |    |
|   |физической культуры и спорта”.-  |      |    |    |
|   |Алматы, 2001г.           |      |    |    |
|2.  |Железняк Д.Д., Петров П.К.»Основы |8      |17   |0,4  |
|   |научно-методической деятельности в |      |    |    |
|   |ФКиС»М., 2002           |      |    |    |
|3  |Кофман Л.Б. «Настольная книги   |12     |17   |0,70  |
|   |учителя ФК» М.,1998        |      |    |    |
|4  |Уаңбаев Е.Қ. «Дене тәрбиесінің   |7      |17   |0,41  |
|   |негіздері»Алматы 2000       |      |    |    |
|5  |Минаев Б.Н., Шиян Б.Н. «Основы   |20     |17   |1,18  |
|   |методика ФВ школьников» М. 1989  |      |    |    |
|6  |Дүкенбаева Н. «Мектеп жасындағы  |3      |17   |0,18  |
|   |балаларды ойын арқылы       |      |    |    |
|   |адамгершілікке тәрбиелеу» Алматы  |      |    |    |
|   |1992                |      |    |    |
|7  |Ашмарин Б.А. «ТМФКиС»-М., 1979,  |12     |17   |0,70  |
|   |1990                |      |    |    |
|8  |Теория и методика ФК иС- 2-х тома |20     |17   |1,18  |
|9  |Филин В.П. тренировка юных    |12     |17   |0,70  |
|   |спртсменов.-М.:ФКиС, 1965г.    |      |    |    |
|10  |Филин В.П.,Фомин. Основы юношеского|1      |17   |0,05  |
|   |спорта .-М.:ФКиС,1980.       |      |    |    |
|11  |Рудик П А. Психоогия и современный |6      |17   |0,4  |
|   |спорт.-М.:ФКиС,1973г,14с.     |      |    |    |
|12  |Мұстафаев Е.Т. Қыз балаларды    |1      |17   |0,05  |
|   |спортқа баулудың ейбір       |      |    |    |
|   |аспектілері.-Қызылорда.2004ж.   |      |    |    |
|13  |Тайжанов С.,Құлназаров А., Дене  |10     |17   |0,6  |
|   |тәрбиесі. Алматы «Жазушы» 2002ж.  |      |    |    |
|14  |Холодов Ж К., Кузнецов В С. Теория |8      |17   |0,5  |
|   |и методика физичесого воспитания и |      |    |    |
|   |спорта.-М.:2000г.         |      |    |    |
 1. Негізгі әдебиеттер тізімі


1. Закон РК “О физической культуре и спорте” 2.12.99г № 490
2. Указ Президента РК “ О государственной программе развития физической
культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы 12.03.2001г.
№570
3. Программа оздоравления населения Республики Казахстан средствами
физической культуры и спорта- МОК от 20.11.1997г.
4. Постановление правительства РК от 24.06.1996г. № 774. “О президентских
тестах физической подготовленности населения Республики Казахстан”.
5. Аманбаев Р.Р. Сборник типовых учебных программ цикла
общепрофессиональных дисциплин для вузов: “Теория и методика физической
культуры и спорта”.- Алматы, 2001г.
6. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. М., Просвещение ,
1979г.
7. Выдрин В.М. Спорт в современном обществе. М., ФиС, 1980.
8. Волков Н.Н. Развитие физических качеств школьников К, 1980г.
9. Гажуловский А.А. Основы теории и методики физической культуры- М.,
1986г.
10. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. М., ФиС, 1970г.
11. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. М., 1980г.
12. Матвеев Л.П. Ведение в теорию физической культуры. М., ФиС, 1983г.
13. Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания (т-
1) М., ФиС, 1976г.
14. Наталов Г.Г. Теория физического воспитания - Алма-Ата,1976г.
15. Сермеев Б.В. Методы контроля за процессом занятий физической культурой
в школе.- Одесса, 1986г.
16. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М., ФиС,
1974г.
17. Холодов Ж., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта. М., 2001г.
18. Шиян В.М. Теория и методика физического воспитания. М., “Просвещение”,
1988г.
19. Железняк Д.Д., Петров П.К.»Основы научно-методической деятельности в
ФКиС»М., 2002
20. Тайжанов С.,Құлназаров А., Дене тәрбиесі. Алматы «Жазушы» 2002ж.
21. Мұстафаев Е.Т. Қыз балаларды спортқа баулудың ейбір аспектілері.-
Қызылорда.2004ж.


  Қосымша әдебиеттер тізімі


1.Аманбаев Р.Р. Методические указания по изучению теории физической
культуры. Алматы,1985г.
2.Ашмарин Б.А. Теория иметодика педагогических исследований в физическом
воспитании. М., ФиС,1980г.
3.Белорусова В.В. Педагогика. М.,ФиС,1972г.
4.Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М.,ФиС, 1985г.
5.Выдрин В.М. введение в специальность. М., ФиС, 1980г.
6.Голощанов Б.Р. История физической культуры и спорта. М., 2000г.
7.Кузьмак Б.С., Осинце А.А. Социально-экономические проблемы физической
культуры и спорта. М., 1981г.
8.Лоу Б. Красота спорта. М., 1984г.
9.Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. М., 1999г.
10.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.М., 1991г.
11.Пилоян Р.А. Основы научно-исследовательской деятелности. Малаховка,
1997г.
12.Пономарев Н.И. Социальные функции физической культуры и спорта. М.,
1974г.
13.Русанов В.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Усть-
Каменогорск, 2003г.
14. Суслов Ф.П., Фолодов Ж.К. Теория и методика спорта. М., 1997г.
15.Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. М., ФиС,
1978г.
16.Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М., ФиС, 1990г.
17.Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка. К. 1984г.
18.Программа по физической культуре для:
-общеобразовательных школ- 1993г., 2003г.
-профтехучилищ- 1993г.
-ссузов- 1993г.
-вузов- 1993г.

  -----------------------

2

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть