Файл қосу


Қазақ тілін оқыту әдістемесі|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ         |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3-деңгейлі СМЖ     |         |                |
|құжаты         |УМКД       |                |
|            |         |УМКД 042-18/28.1.36/01-2013  |
|УМКД          |         |                |
|« Сауат ашу әдістемесі» |______ 2013 жылғы|                |
|пәнінің оқытушыға    |         |                |
|арналған жұмыс     |№ 1 басылым   |                |
|бағдарламасы      |         |                |

    5B010200 - « Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі »
              «Сауат ашу әдістемесі»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2013                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілі
теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушы., ф.ғ.к. Тәттімбетова
Сымбат Жеңісқызы _____________  «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып,
талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова А.М.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________ Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.

  ОӘК төрағасы _____________ Г. Искакова

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ


                  Мазмұны


1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер


   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ
«Сауат ашу әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5B010200» « Бастауыш оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі » мамандығының студенттеріне арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Сауат ашу әдістемесі»  пәнінің  оқытушыға  арналған  жұмыс
бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
    - Қазақстан Республикасының  Білім  және  ғылым  министрлігінің
бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік
білім беру стандарты;
   - «5B010200» «Бастауыш  оқытудың  педагогикасы  мен  әдістемесі»
мамандығының типтік оқу жоспары;
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: Сауат ашу әдістемесі жайында түбегейлі білім
беру; Тілдің грамматикалық құрылымы тұтас жүйе екендігін таныту;

Осы пәнмен байланысты пәндер: қазақ тілі, қазақ әдебиеті  пәндерінен
мектептерде, жоғары оқу орындарында алынған білім осы  курсты  дұрыс
меңгеруге септігін тигізеді. Бұл курстан алынған білім қазақ тілін оқыту
әдістемесі пәнін өткенде және жоғарыдағы пәндердің тәжірибелік бөлімдерінде
қажет болады.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

   Студенттерге теориялық білім беріп, сол теориялық түсінікті пайдаланып
тіл дамыту әдістемесі ерекшеліктерін талдаулар жасау арқылы еркін пайымдай
алатындай дәрежеде білім беру.

3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
– Сауат ашу әдістемесі пәнін игеру барысында студент бала тәрбиесінің
күрделілігі мен маңызын жете түсініп, ұстаздың этикет  пен  мәдениет
деңгейінің жоғары болуын үнемі назарда ұстауы тиіс.
– Сауат ашу әдістемесі пәнінің тарихын терең меңгеріп, оның өкілдерінің
шығармаларымен толық танысу.
– Пәнді ұйымдастыру кезінде оқушылардың жас ерекшелігіне айрықша көңіл
бөлуді студенттерге ескерте отырып, игерту.
– Студенттердің, болашақ маман иелерінің өздері оқытатын  оқушылардың
психологиялық ерекшеліктерін үнемі назарларында ұстауға, балалармен қарым-
қатынасты үйлестіре білуді үйрету.
– Болашақ  тәрбиеші мұғалімдерге   балаларды  тіл дамытуға үйретуді
яғни, балаларды ( дыбысты)  фонематикалық   естуі  мен  қабылдауын
қалыптастыру жолдарын саралап көрсету;
– Балалардың  ой-өрісін кеңейту үшін сөздердің мағыналарын салыстыру,
ажырату тәсілдеріне тоқталу;
– Грамматика салаларының өзара байланыстарын көрсету;
– Балалар тілін орфоэпиялық  дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеуді үйрету;
– Балалардың  сөздік қорын арнайы сөздіктер арқылы молайту  жолдарын
меңгерту және арнайы жаттығулар  барысында істелетін  жұмыстарды  дұрыс
ұйымдастыруға үйрету.
– Бастауыш сынып балаларының  дыбыстық  құрамды  меңгеруге  қажетті
дағдыларын қалыптастыруын қадағалауды  т.б.  үйрету.
3.4. Оқыту нәтижелері:
   Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:
- Сауат ашу әдістемесі пәнінің тарихын терең меңгеріп, оның өкілдерінің
еңбектерін білуі керек;
- Алған білімдерін практикада қолдана білу;
- Бала тілін дамытудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
- Теориялық талдау жасай алу;
- Ана тілін ұғыну заңдылықтарының білім беру жолдары мен құралдарын
меңгеру, түсіну;
- Өзіндік пікір айта алу;
- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы
3.6 Курстың постреквизиті:
Қазіргі қазақ тілі
Қазақ тілін оқыту әдістемесі


   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                   1 Кесте

|Курс                              |Семестр  |
|1                                |2     |
|Дәріс сабақтары                         |     |
|1Модуль. Сауат ашу әдісі туралы ұғым.              |     |
|Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.            |2     |
|Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар. |     |
|Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай    |2     |
|қойылатын педагогикалық талаптар.                |     |
|2Модуль. Оқу және тіл дамыту методикасы.            |     |
|Оқудың маңызы мен мақсаты және түрлері             |     |
|Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін     |2     |
|жұмыстар.                            |     |
|Байланыстырып сөйлеу жұмыстарының психологиялық, педагогикалық |2     |
|және лингвистикалық ерекшеліктері.               |     |
|Қазіргі методикалық әдебиеттерге шолу.             |2     |
|3 Модуль. Жазу және тіл дамыту                 |     |
|Оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру процесінің кезеңдері және |2     |
|жазуға қойылатын талаптар.                   |     |
|Жазуға үйретуге байланысты жүргізілетін жұмыстар.        |2     |
|Дайындықтары әр түрлі оқушылармен жүргізілетін сауат ашу    |2     |
|жұмысының ерекшеліктері.                    |     |
|Қатені болдырмау үшін жүргізілетін жұмыстар.          |2     |
|4Модуль. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі.         |     |
|Сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту жұмыстары.      |2     |
|Сауат ашу кезеңінде баланың тілі мен ойын дамытуға қойылатын  |2     |
|талаптар.                            |     |
|Сауат ашу кезеңінде жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысының түрлері. |2     |
|Сауат ашу кезеңіне арналған оқу материаларының құрылысы мен   |2     |
|мазмұны.                            |     |
|                                |     |
|Семинар сабақтары                        |     |
|1Модуль. Сауат ашу әдісі туралы ұғым.              |     |
|Сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері.            |1     |
|Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар. |1     |
|Сауат ашу кезеңінде балалардың жас ерекшеліктеріне қарай    |1     |
|қойылатын педагогикалық талаптар.                |     |
|2Модуль. Оқу және тіл дамыту методикасы.            |     |
|Оқудың маңызы мен мақсаты және түрлері             |1     |
|Көркем шығарманы оқыту және қабылдаттыру үшін істелетін     |1     |
|жұмыстар.                            |     |
|Фонетиканы оқыту. Тіл мүкістігін түзету үшін арнаулы сабақтар  |1     |
|жүргізу.                            |     |
|Орфография мен орфоэпияны оқыту.                |1     |
|3 Модуль. Жазу және тіл дамыту                 |     |
|Сөздің грамматикалық дағдыларын қалыптастыру.          |1     |
|Балалардың тілін дамыту жүйесіндегі лексикалық, синтаксистік , |1     |
|стилистикалық жаттығулардың маңызы.               |     |
|Жазба жұмыс түрлері және оны жүргізу әдістемесі.        |1     |
|Грамматикалық формаларды қолданып сөйлей білуге, сөйлемді құрап |1     |
|айтуға үйрету.                         |     |
|4Модуль. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі.         |     |
|Сөйлеу тілін байыту мақсатында жүргізілетін сөздікпен жұмыс   |1     |
|түрлері.                            |     |
|Баланың тілі мен ойын дамыту кезеңінде қолданылатын көрнекі   |1     |
|құралдар.                            |     |
|Мәтінді қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар.          |1     |
|Әдеби шығармаларды оқып, тыңдату жұмыстары.           |1     |


        5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Еркін сөйлеу қатынасында арнаулы сабақтарда балалардың сөздік қорын
байыту әдістері мен тәсілдері. Берілген тақырыпқа өз бетімен әңгіме құрап
айтуға үйрету жолдары.
2. «Әліппе» оқулығының негізгі ерекшеліктері. «Әліппенің» құрылысы мен
  мазмұны. Слайд жасау.
3. Әліппеге дейінгі кезең. Сабақ үлгісін жасау.
4. Даярлық кезеңіндегі оқу материалдарының жоспарлану үлгісі.
5. «Әліппе серігі» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.
6. «Жазу дәптері» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.
7. «Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар» бойынша жұмыс. Сабақ
  үлгісін жасау.
8. «Кеспе әріптер мен буындар» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін
  жасау.
5.9 «Суретті әріптер» бойынша жұмыс. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.
5.10 Балалар тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.  Сабақ
үлгісін жасау.
5.11 Сөйлеу тілін байыту мақсатында сөздікпен жүргізілетін жұмыстар. Слайд
жасау. Сабақ үлгісін жасау.
5.12 Дыбыстық талдау-жинақтау әдісі. Сабақ үлгісін жасау.
5.13 Суретпен жүргізілетін жұмыс түрлері. Слайд жасау. Сабақ үлгісін жасау.
5.14 Сауат ашу кезеңіндегі сөйлеммен жұмыс. Сабақ үлгісін жасау.
5.15 Бастауыш сыныптарда тіл дамыту жұмысының зерттелуі. Баяндама жасау.

   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3-Кесте
|Тақырып                    |Көрнекі   |Өз бетімен |Бақылау  |
|                       |құралдар,  |дайындалу  |түрі   |
|                       |ОТҚ,    |сұрақтары  |     |
|                       |плакаттар, |      |     |
|                       |стендтер  |      |     |
|Дәріс сабағы        |Семинар сабағы  |      |      |     |
|1             |2         |4      |5      |6     |
|1Модуль. Сауат ашу әдісі  |Сауат ашу     |Дәріс    |Ғылыми   |Баяндама |
|туралы ұғым. 1-тақырып.  |әдістемесінің   |тезисі,   |еңбектерге |жасау   |
|Сауат ашу әдістемесінің  |ғылыми негіздері. |сызба нұсқа |шолу жасау |     |
|ғылыми негіздері.     |         |слайдтар  |      |     |
|2-тақырып. Сауат ашу    |Сауат ашу     |Дәріс    |Жаттығу   |Конспект |
|сабақтарына қойылатын   |сабақтарына    |тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|негізгі педагогикалық   |қойылатын негізгі |кесте слайд |      |     |
|талаптар.         |педагогикалық   |түрінде   |      |     |
|              |талаптар.     |      |      |     |
|3-тақырып. Сауат ашу    |Сауат ашу     |Дәріс    |Жаттығу   |Талдау  |
|кезеңінде балалардың жас  |кезеңінде     |тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|ерекшеліктеріне қарай   |балалардың жас  |слайд    |      |     |
|қойылатын педагогикалық  |ерекшеліктеріне  |      |      |     |
|талаптар.         |қарай қойылатын  |      |      |     |
|              |педагогикалық   |      |      |     |
|              |талаптар.     |      |      |     |
|2Модуль. Оқу және тіл   |Оқудың маңызы мен |Дәріс тезисі|Күрделі   |Талдау  |
|дамыту методикасы.     |мақсаты және   |таблица   |сөздерге  |жасау   |
|4-тақырып. Оқудың маңызы  |түрлері      |слайд    |сипаттама  |     |
|мен мақсаты және түрлері  |         |түрінде.  |беру.    |     |
|5-тақырып. Көркем шығарманы|Көркем шығарманы |Дәріс    |Жаттығу   |талдау  |
|оқыту және қабылдаттыру  |оқыту және    |тезисі,   |жұмысы   |     |
|үшін істелетін жұмыстар.  |қабылдаттыру үшін |сызбалар  |      |     |
|              |істелетін     |слайд    |      |     |
|              |жұмыстар.     |түрінде.  |      |     |
|6-тақырып. Байланыстырып  |Фонетиканы оқыту. |Дәріс    |Сөздіктермен|Тест   |
|сөйлеу жұмыстарының    |Тіл мүкістігін  |тезисі,   |жұмыс    |тапсыру  |
|психологиялық,       |түзету үшін    |мысалдарды |      |     |
|педагогикалық және     |арнаулы сабақтар |ноутбуктан |      |     |
|лингвистикалық       |жүргізу.     |көрсету   |      |     |
|ерекшеліктері.       |         |      |      |     |
|7-тақырып. Қазіргі     |Орфография мен  |Дәріс    |Жаттығулар |Талдаулар |
|методикалық әдебиеттерге  |орфоэпияны оқыту. |тезисі,   |жұмысы   |жүргізу  |
|шолу.           |         |кесте-слайд |      |     |
|3 Модуль. Жазу және тіл  |Сөздің      |Дәріс тезисі|Жаттығу   |Жазбаша  |
|дамыту.          |грамматикалық   |сызбалар  |жұмыстары  |     |
|8-тақырып. Оқу мен жазу  |дағдыларын    |слайд    |      |     |
|дағдыларын қалыптастыру  |қалыптастыру.   |түрінде   |      |     |
|процесінің кезеңдері және |         |      |      |     |
|жазуға қойылатын талаптар. |         |      |      |     |
|9-тақырып. Жазуға үйретуге |Балалардың тілін |Дәріс тезисі|Жаттығу   |Талдау  |
|байланысты жүргізілетін  |дамыту жүйесіндегі|      |жұмыстары  |жасау   |
|жұмыстар.         |лексикалық,    |      |      |     |
|              |синтаксистік ,  |      |      |     |
|              |стилистикалық   |      |      |     |
|              |жаттығулардың   |      |      |     |
|              |маңызы.      |      |      |     |
|10-тақырып. Дайындықтары әр|Жазба жұмыс    |Дәріс тезисі|Жаттығу   |Талдау  |
|түрлі оқушылармен     |түрлері және оны |сызбалар  |жұмыстары  |жасау   |
|жүргізілетін сауат ашу   |жүргізу      |слайд    |      |     |
|жұмысының ерекшеліктері.  |әдістемесі.    |түрінде   |      |     |
|11-тақырып. Қатені     |Грамматикалық   |Дәріс тезисі|Жаттығу   |Талдау  |
|болдырмау үшін жүргізілетін|формаларды    |сызбалар  |жұмыстары  |жасау   |
|жұмыстар.         |қолданып сөйлей  |слайд    |      |     |
|              |білуге, сөйлемді |түрінде   |      |     |
|              |құрап айтуға   |      |      |     |
|              |үйрету.      |      |      |     |
|4Модуль. Сауат ашу және тіл|Сөйлеу тілін   |Дәріс    |Жаттығу   |Талдау  |
|дамыту әдістемесі.     |байыту мақсатында |тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|12-тақырып. Сауат ашу   |жүргізілетін   |сызбалар  |      |     |
|кезінде жүргізілетін тіл  |сөздікпен жұмыс  |слайд    |      |     |
|дамыту жұмыстары.     |түрлері.     |түрінде   |      |     |
|13-тақырып. Сауат ашу   |Баланың тілі мен |Дәріс    |Жаттығу   |Талдау  |
|кезеңінде баланың тілі мен |ойын дамыту    |тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|ойын дамытуға қойылатын  |кезеңінде     |сызбалар  |      |     |
|талаптар.         |қолданылатын   |слайд    |      |     |
|              |көрнекі құралдар. |түрінде   |      |     |
|14-тақырып. Сауат ашу   |Балалардың сөз  |Дәріс    |Жаттығу   |Талдау  |
|кезеңінде жүргізілетін   |қолдануындағы   |тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|оқу-тәрбие жұмысының    |ерекшеліктері.  |сызбалар  |      |     |
|түрлері.          |         |слайд    |      |     |
|              |         |түрінде   |      |     |
|15-тақырып. Сауат ашу   |15-тақырып. Әдеби |Дәріс    |Жаттығу   |Талдау  |
|кезеңіне арналған оқу   |шығармаларды оқып,|тезисі,   |жұмыстары  |жасау   |
|материалдарының құрылысы  |тыңдату жұмыстары.|сызбалар  |      |     |
|мен мазмұны.        |         |слайд    |      |     |
|              |         |түрінде   |      |     |

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу     |Саны    |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы     |      |саны      |пайызы      |
|1             |2     |3       |4        |
|1. Қазақ тілін оқыту    |12     |3       |100%       |
|методикасы. Жалпы     |      |        |         |
|редакциясын басқарған   |      |        |         |
|Б.Құлмағамбетова      |      |        |         |
|-Ал.:«Мектеп», 1988    |      |        |         |
|2. С.Қазыбайұлы.Мектепте |12     |3       |100%       |
|қазақ тілін оқыту     |      |        |         |
|тәсілдері.-Алматы 1997   |      |        |         |
|3. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. |12     |3       |100%       |
|Қазақ тілін оқыту     |      |        |         |
|методикасы- А., 1965    |      |        |         |
|4. З.Бейсембаева. Қазак  |12     |3       |100%       |
|тілін оқыту        |      |        |         |
|әдістемесі.Алматы, 2002  |      |        |         |
|5.Ш.Сарыбаев. Қазақтілі  |12     |3       |100%       |
|методикасының кейбір    |      |        |         |
|мәселелері. 1956      |      |        |         |
|5.Қ.Т.Қабиева. Сөйлемдегі |12     |3       |         |
|сөздердің байланысы    |      |        |         |
|жөнінде-Алматы:      |      |        |         |
|Анатілі,1985.       |      |        |         |
|6.Ф.Мұсабекова. Тыныс   |12     |3       |         |
|белгілерін оқытудың кейбір |      |        |         |
|мәселелері-Алматы:Мектеп,19|      |        |         |
|59             |      |        |         |
|7.М.Көпжасарова.Оқушыларды |12     |3       |         |
|кластан тыс жұмыстарда   |      |        |         |
|коллективизмге       |      |        |         |
|тәрбиелеу.Алматы,1978.   |      |        |         |
|8.К.Ж.Бұзаубакрва.Жаңа   |12     |3       |         |
|педагогикалық технология. |      |        |         |
|А.,2004          |      |        |         |
|9.Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғали|12     |3       |         |
|ева,К.Шәймерденова.Қазақ  |      |        |         |
|тілін оқыту        |      |        |         |
|әдістемесі,А.Д999     |      |        |         |
|10.Х.Арғынов. Қазак тілі  |12     |3       |         |
|методикасы. А.,1974    |      |        |         |
|І1.Китайгородская Г.А.   |12     |3       |         |
|Методика интенсивного   |      |        |         |
|обучения иностранным    |      |        |         |
|языкам. Москва - 1986.   |      |        |         |
|12. Ә.          |12     |3       |         |
|Мұхтарова.Оқушыларды    |      |        |         |
|шығармашылыққа баулу    |      |        |         |
|жолдары. А.Д999      |      |        |         |

  8. ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Негізгі әдебиеттер
  1. Қазақ  тілін  оқыту  методикасы.  Жалпы  редакциясын  басқарған
   Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988
  2. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997
  3. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965
  4. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002
  5. Ш.Сарыбаев. Қазақтілі методикасының кейбір мәселелері. 1956
  6.  Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова.Қазақ  тілін  оқыту
   әдістемесі,А.Д999
  7. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974
8.2 Қосымша әдебиеттер.
8.2.1  Ф.Мұсабекова.  Тыныс  белгілерін  оқытудың  кейбір  мәселелері-
Алматы:Мектеп,1959
8.2.2 Д.Әлімжанов. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір
мәселелері-Алматы,1972
8.2.5 3.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А.,2001
8.2.6 Құрманова Н.Ж. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық
ойлау мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері. Алматы-1998.
8.2.7 Кәтенбаева Б.,Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.А.,
1975.
8.2.8 Әлімжанов Д. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір
мәселелері.А., 1972.
8.2.9 Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі. А.,
2003
8.2.10 Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. А., 2001.
8.2.110разбаева Ф.Ш.,Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А.,2005.
8.2.12 Жүнісбек Ә. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А., 1998.
8.2.13 Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.
8.2.14 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.
8.2.15 Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная
технология. М.,2001.
8.2.16 Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000.
8.2,17 Ә.Исабаев. Қазақ тілін оқыту методикасы. Ташкент-2003.
8.2.18 А.Әбілқаев. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы-1995.
8.2.19 Н.Оразахынованың «Шеберлік  класы»  Сатылай  комплексті  талдау
(синтаксис). Алматы-2002.
8.2.20 М.Көккөзова, САбақан. Әдіскер тағылымы. Алматы, 2000.
8.2.21 Г.Ж.Тұрдалиева. Бастауыш сыныптарда  қазақ тілін  оқыту.Астана,
«Фолиант» баспасы, 2007

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть