Файл қосу


Сұйық дәрі түрлерінің сипаттамасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|                  |ОӘК        |ОӘК       |
|3 деңгейлі ОӘ құжаты        |          |042-18-24.1.09/01|
|                  |          |- 2013      |
| «Дәрілік түрлерін дайындау     |          |         |
|технологиясы» пәнінің        |№1 басылым     |         |
|оқу-әдістемелік кешені       |          |         |
   «5В120100 «Ветеринарлық медицина», - мамандығына студенттері үшін
      «Дәрілік түрлерін дайындау технологиясы» пәні бойынша

           ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ

         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013  1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
   Құрастыршы: _____________Тойкина  Г.Н.,  ветеринария  ғылымдарының
   кандидаты, Семей қ. Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университетінің
   «Ветеринариялық медицина» кафедрасының м.а. профессорі
                    « ___» _____ 20___ ж.
  2  ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1.  Семей  қ.  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
   «Ветеринариялық медицина» кафедрасының мәжілісінде
    «___ » ______ 2013 жылы № 1 хаттама.
   Кафедра меңгерушісі               Г.Н.Тойкина


   2.2. Аграрлық факультетіның оқу-әдістемелік бюросінің мәжілісінде
   «___»___20___ жылы, №____хаттама
        Төрағасы                         А.В.
Тлеубаева   3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде бекітілді және баспаға
ұсынылды
    «_18_»__09_2013 жыл, №_1_ хаттама
   ОӘК  төрағасы                          Г.К.
   Искакова


   4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны
  1. Қолданылу аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы жағдайлары
  4. Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны
  5. Студентердің өздік жұмыстарының тақырыптары
  6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы
  7. Оқу - әдістемелік әдебиетінің қамтамасыз ету картасы
  8. Әдебиет  1. Қолданылу аумағы


   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»»  пәні  бойынша  оқу-
әдістемелік  кешен  «5В120100»  «Ветеринариялық  медицина»  мамандығы
студенттерге арналған. Ол  студентті  оқу  процесінде  алған  курстың
мазмұнымен, оның маңыздылығы мен қажеттілігін, курс саясатын, дағды мен
іскерліктің  тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәндерді
оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
  2. Нормативтік сілтемелер
«Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған
берілген жұмыс оқу бағдарламасы берілген пән  бойынша  оқу  процесін
ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптарына және ұсыныстарына сай
белгілейді:
   - Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты ҚР жалпы міндетті
    мемлекеттік білім беру стандартының  негізінде  құрылған  ТОБ
    негізінде № 158 10.04 -2012ж (№158қосымша);
   - 5В120200 «Ветеринариялық медицина» мамандығының типтік оқу жоспары;
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 университеттің стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
    кешенін әзірлеу және рәсімдеуінің жалпы талаптары;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрылымы және
    мазмұны» атты құжатнамалық рәсімі.
  3. Жалпы ережелер
   3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша шолуы.
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  пәні әртүрлі дәрілік
заттардың концентрациясың кажетті  мөлшерін  есептеп,  дәрілік заттардан
рецепт тағайымдап, олардың формаларын істеуін көрсетіп, ережелері мен әдіс-
тәсілдерін үйретіп және оны жануарларға беріп, дәрілік заттың организмге
әсер етуін бағалауға керек.   .
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  -дәрілік заттардың жаңа
түрлерін іздестіріп таңдап, даындау технологиясын үйрену.Дәрілік заттардың
қолдану қаупсіздігін және сапасын фармакологиялық тұрғыдан қадағалау.
   Пәннің  міндеті:  студенттерге  алғашқы  емдік   шаралар  мен
манипуляциялардың /әрекет/ қарапайым  тәсілдерін  атқарудың  теориялық
негіздерін үйрету. ««Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  курсында
студенттер дәрілік заттардың жаңа  түрлерін  іздестіріп, және олардың
тиімді  пайдалану  теориясымен  танысады,  сондай-ақ  фармакологиялық
препараттар және оларды сақтау жөнінде мәліметтер алады.
   3.2. «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  курсының негізгі
мақсаты: студенттерді латын терминологиясы, аналитикалық және физколоидтық
химия, биохимия, биофизика, ботаника, химияны білген  жөн.  «Дәрілік
формаларды дайындау технологиясы» - міндетті түрде  шектес  пәндермен
вирусология, микробиология, фармакология,  токсикология,  фармокогнозия,
дәрілік заттарды стантарттау, ішкі жұқпалы емес аурулар, паразитология,
хирургия, акушерство және т.б
   Жалпы және аймақтық хирургия,  офтальмология  және   ортопедия
анатомия,  гистология, физиология, патофизиология,  зоогигиена,  малды
азықтандыру,  патанатомия,  микробиология,  вирусология,  эпизоотология,
паразитология,  клиникалық диагностика,терапия, акушерство,  оперативті
хитрургия, экономика  және  малдәрігерлік ұйымдастыру, экономика және
менеджмент пәндерімен байланысты.
   3.3. Пәнді оқытудың негізгі  міндеті  келесі мәселелерді зерттеу
болып табылады;
   • Дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп және олардың  тиімді
    пайдалану териясын жасау;
   • Фармакологиялық қалыптастырудың белсенді түрлерін тандап, олардын
     алғашқы әсер ету механизмін және қолдану тізбегін құру;
   •  Дәрілік  заттардың  қолданылу  қаупсіздігін  және  сапасын
    фармакологиялық тұрғыдан қадағалау;
   • Дәрілік заттардың әсер ету механизмін зертеп, оның сау және ауру
    мал организміне тиімді қолдану теориясының негізін құрау.
3.4 Оқудың нәтижелері
БІЛУІ КЕРЕК:
 • заттың атын және құрылымдылық формуласын;
 • лабораториялық  зерттеу  әдістерін;
 • дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;
  • Дәрілік заттардың  организмнің физиологиялық және  патологиялық
   жағдайларындағы әсерлерінің  ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын,
   әсер ету механизмін, қолдануға болатын және  болмайтын  жағдайларын.


ИГЕРУІ КЕРЕК:
 • Малдарды тексеру тәжірибесін;
 • Лабораториялық диагностикумдармен  жұмыс істеуді;
 • Жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеуді;
 • Пәнді жан-жақты  теория  жүзінде  білуді;
  • Дәрілік заттардың қасиеттеріне қарай сақтау  ережелерін,  малдарға
   әсер ету  заңдылықтарын,  антидоттарды  қолдану тәртібін, дәрілік
   заттардың  қолдануға  болатын  тиімді  формасын,  малдәрігерлік
   тәжірибеде қолдану әдістерін.
ІСТЕЙ БІЛУІ КЕРЕК:
    • Малдың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына,  салмағына
     байланысты   дәрілік  заттарды   тағайындауды,   олардың
     концентрациясын шығаруда індетті  және  тоғышар   ауруларға
     қолдануды, рецепт жазуды, белгілі  бір формада  дайындауды,
     оларды  ауруды  емдеу  үшін   қолданғандағы   нәтижелерін
     шығаруды;
    • Тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып дағдыларын меңгеру.
  3.5 Курстың пререквизиттері:
  • Дәрілік латын терминологиясы
  • Жануарлардың физиология және биохимия
  3.6 Курстың постреквизиттері:
   • Микробиология және вирусология
   • Фармакология және токсикология
   • Жануарлардың патологиясы
  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
                                Кесте 1
|курс |семестр                          |кредиттер|
|1  |2                             |3    |
|   |Лекциялық сабақтар                    |     |
|   |Модуль 1 Жалпы рецептура                 |     |
|1  |Негізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.        |1    |
|2  |Дәрілік түрлерін технологиясының қысқаша тарихы.     |1    |
|3  |Биофармация дәрі турлерін дайындау технологиясының    |1    |
|   |теориялық негізі ретінде.                 |     |
|4  |Ветеринарлық дәріхана және сипаттамасы. Дәрі заттарды  |1    |
|   |шығару және мемлекеттік нормалау. Дәрі түрлерін дайындау |     |
|   |технологиясы және дозалау (мөлшерлеу).          |     |
|   |Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері            |     |
|5  |Рецепті жазу тәсілінің негізгі ережелері және жазу    |1    |
|   |сызбалары.                        |     |
|6  |Дәрі түрлерін жіктеу. Дәрі және көмекші заттар.     |1    |
|6  |Қатты дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау   |2    |
|   |технологиясы.                       |     |
|   |Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы      |     |
|7  |Сұйық дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау  |2    |
|   |технологиясы.                       |     |
|8  |Сұйық дәрі түрлерін стандарттау және бұлғандату.     |2    |
|9  |Жұмсақ дәрі түрлерінің сипаттамасы. Жазу және дайындау |2    |
|   |технологиясы.                       |     |
|10  |Фармацевтикалық сыйыспайушылықтар және болдырмау әдісі.  |1    |
|   |Барлығы.                         |15    |


         Зертханалық -тәжірибе сабақтарының тізбегі

                         3 Кесте
|№  |Зертханалық -тәжірибе сабақтардың тақырыптары      |Сағаттар |
|реті |                             |саны   |
|1  |2                             |3    |
|   |Модуль 1 Жалпы рецептура                 |     |
|1  |Дәрі-дәрмектер және көмекші заттар. Рецепті негізгі жазу |2    |
|   |ережелері.                        |     |
|2  |Рецептін бөлімдері. Рецепті жазу сызбалары.        |2    |
|3  |Ұнтақтарды жазу тәртібі.                 |2    |
|4  |Ұнтақтарды дайындау технологиясы.             |2    |
|5  |Болюстерді және пилюлдерді жазу тәртібі. Болюстерді және |2    |
|   |пилюлдерді дайындау технологиясы.             |     |
|6  |Қорытынды сабақ.                     |1    |
|7  |Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу    |3    |
|   |тәртібі.                         |     |
|   |Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері            |     |
|8  |Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау  |2    |
|   |технологиясы                       |     |
|9  |Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін жазу тәртібі.|2    |
|10  |Ішке қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау   |2    |
|   |технологиясы.                       |     |
|   |Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы      |     |
|11  |Қорытынды сабақ.                     |1    |
|12  |Жұмсақ дәрі түрлерін жазу тәртібі.            |2    |
|13  |Сұртпе майларды дайындау технологиясы.          |2    |
|14  |Галендік және жаңа галендік заттардың жазу тәртібі.    |2    |
|15  |Тұнбаны, тұндырманы, қайнатпаны дайындау технологиясы.  |2    |
|16  |Қорытынды сабақ.                     |1    |
|   |Барлығы                          |30    |

      5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі
   Студенттердің оқытушының қатысуымен атқаратың өздік жұмыс (СОӨЖ)

                               4 Кесте
|№  |СОӨЖ тақырыптары                     |Сағаттар |
|рет |                             |саны   |
|1  |2                             |3    |
|  |Модуль 1 Жалпы рецептура                 |     |
|1  |Химиялық фармакологиялық лабораторияда жұмыстеу     |1    |
|  |барысындағы техника қауіпсіздігі.            |     |
|2  |Уақытша фармакологиялық мақалар мен мемлекеттік      |1    |
|  |фармакопея. Қазақстан Республикасындағы дәрі заттардың  |     |
|  |дайындау технологиясының негізғі міндеттері.       |     |
|3  |Ветеринарлық дәріхана. Дәрілік заттардың технологиялық  |1    |
|  |ұғымдары және негізгі терминдер. Ветеринарлық дәріханаға |     |
|  |тускен дәрілік заттарды сақтау, пайдалану және жою    |     |
|  |талаптары. Ветеринарлық дәріхана жұмысшыларына арналған  |     |
|  |өзіндік тазалық талаптары.                |     |
|4  |Дәріханалық ыдыстар мен жапқыш, қақпақтар дайындау үшін  |1    |
|  |қолданылатын құралдар. Дәріханалық ыдыстарды жуу және   |     |
|  |дезинфекциялау әдістері.                 |     |
|5  |Дәріханалық жапқыш, қақпақтар дайындау үшін қолданылатын |1    |
|  |құралдар. Дәріханалық резинке, алюмин, полиэтилен,    |     |
|  |пластмас жапқыштарды, қақпақтарды өндеу эдістері.     |     |
|6  |Ветеринарлық дәріхана бөлмелерге және аспаптарға арналған|1    |
|  |талаптар. Малдәрігірлік- санитарлық бөлмелерді жинастыру |     |
|  |және дәріханалық құралдардың күтімге арналған талаптары.|     |
|  |Тазартқан ыдыстардың сапалығын бақылау.          |     |
|7  |Көлемі бойынша сұйықтықтарды мөлшерлеу үшін, ветеринарлық |1    |
|  |дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар.       |     |
|  |Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері            |     |
|8  | Қатты, тұтқыр және сұйық заттарды өлшеу үшін,      |1    |
|  |ветеринарлық дәріханаларда қолданылатын өлшеуші құралдар. |     |
|9  |Тамшылап дозалау (мөлшерлеу). Тамшыны стандартап және  |1    |
|  |эмпирлеп өлшеу және жалпы сипаттаманы беру.       |     |
|10 |Күрделі ұнтақтарды дайындау технологиясы және жалпы   |1    |
|  |сипаттамасы.                       |     |
|11 |Йод ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы      |1    |
|  |сипаттамасы.                       |     |
|12 |Тотықтырғыш ерітінділерін дайындау технологиясы.     |1    |
|13 |Формалин және хлорлы әкті ертіндісін дайындау       |1    |
|  |технологиясы.                       |     |
|14 |Люголь ертіндісін дайындау технологиясы және жалпы    |1    |
|  |сипаттамасы.                       |     |
|15 |Протаргол және колларгол ертіндісін дайындау      |1    |
|  |технологиясы.                       |     |
|16 |Сұйық экстрактілерге және тұнба ертінділеріне қосқан   |1    |
|  |уақытта микстураларды дайындау технологиясы.       |     |
|  |Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы      |     |
|17 |Қүкірт суспензиясын дайындау технологиясы.        |1    |
|18 |Ас қабақ ұрығынан эмульсияны дайындау технологиясы.    |1    |
|19 | Алтей тамырынан сулы шығаруларды дайындау технологиясы. |1    |
|20 |Алкалойдтардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы    |1    |
|  |шығаруларды дайындау технологиясы.            |     |
|21 |Дубилді заттардан құралатын өсімдік шикізаттардан сулы  |1    |
|  |шығаруларды дайындау технологиясы.            |     |
|22 |Фурациллин пастаны дайындау технологиясы және жалпы   |1    |
|  |сипаттамасы.                       |     |
|23 |Эмульсиялық майларды дайындау технологиясы.        |1    |
|24 |Суспензиялық линименттерді дайындаудың ерекшеліктері.   |1    |
|25 |Вишневский линиментті дайындау технологиясы және жалпы  |1    |
|  |сипаттамасы.                       |     |
|26 | Ректальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.    |2    |
|27 | Вагинальды суппозитариилерді дайындау технологиясы.   |1    |
|28 |Алкалойдтардан құралатын пилюльдерді дайындау       |1    |
|  |технологиясы.                       |     |
|29 |Тотықтырғышдардан құралатын болюстерді дайындау      |1    |
|  |технологиясы.                       |     |
|30 |Өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/ дайындау технологиясы.    |2    |
|31 |Инъекцияға глюкозаның (мейіз қанты) ерітіндісін дайындау |2    |
|  |технологиясы.                       |     |
|32 |Көздік тамшыларын даындаудың технологиялық процесі.    |2    |
|33 |Көздік майларын дайындаудың технологиялық процесі.    |2    |
|34 |Бояйтын, тотықтындыратын және оталғыш заттардан құралатын |2    |
|  |ұнтақтарды дайындау технологиясының ерекшеліктері.    |     |
|35 |Премикстерді дайындаудың қазіргі технологиясы.      |     |
|36 |Дезинфекцияға құралдарды дайындаудың ерекшеліктері.    |2    |
|  |Барлығы                          |45    |

          Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)
                               5 Кесте
|№  |СӨЖ тақырыптары                      |Сағаттар |
|Реті |                             |саны   |
|1  |Тамшылап, жиындап, көлемдеп мөлшерлеу.          |     |
|2  |Инъекцияға арналған заттарды жазу және дайындау тәсілі.  |     |
|3  |Антибиотиктерді жазу ережелері және есептеу тәртібі.   |     |
|4  |Жараны жуу үшін ертінділерді жазу және дайындау      |     |
|   |технологиясы /фурацилин, спиттер, от тегі, т.б./     |     |
|5  |Пасталарды жазу және дайындау технологиясы.       |     |
|6  |Дезинфекциялық заттарды есептеу және дайындау әдістері  |     |
|7  |Дегельминтизациялық заттарды есептеу және дайындау    |     |
|   |әдістері.                         |     |
|8  |Төменгі молекулярды дәрілік заттардың ерітінділері.    |1    |
|9  |Жоғарғы молекулярды ерітінділердің қосындылыры және    |1    |
|   |қорғалған коллоидтар.                   |     |
|10  |Бюретттік жүйенің көмегімен сұйық дәрілік заттарды    |1    |
|   |дайындау.                         |     |
|11  |Суспензияларды дайындау технологиясы және жалпы      |1    |
|   |сипаттамасы.                       |     |
|12  |Эмульсияларды дайындау технологиясы және жалпы      |1    |
|   |сипаттамасы.                       |     |
|13  |Микстураларды дайындау технологиясы және жалпы      |1    |
|   |сипаттамасы.                       |     |
|14  |Экстракттарды дайындау технологиясы және жалпы      |1    |
|   |сипаттамасы.                       |     |
|15  |Қөзді емдеуге арналған дәрі түрлерін дайындау      |1    |
|   |технологиясы және жалпы сипаттамасы.           |     |
|16  |Жануарларды шомлуға арналған дәрі түрлерін дайындау    |1    |
|   |технологиясы және жалпы сипаттамасы.           |     |
|17  |Малдардың түратын жерін дезинфекциялау үшін дәрі     |1    |
|   |турлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.  |     |
|18  |Малдардың түратын жерін дератизациялау үшін дәрі     |1    |
|   |түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.  |     |
|19  |Әр түрлі жануарларға дегельминтизациялау үшін дәрі    |1    |
|   |түрлерін дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.  |     |
|20  |Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау  |1    |
|   |технологиясы /қөзге, құлаққа, мұрынға, тіске/       |     |
|21  |Сыртқа қолдануға арналған сұйық дәрі түрлерін дайындау  |1    |
|   |технологиясы /шәю, шомылдыру, дымқылдандыру, ванна,    |     |
|   |клизма/.                         |     |
|22  |Сұйық дәрі түрлерін дайындауға қойылатын санитарлық   |1    |
|   |талаптар.                         |     |
|23  |Сұйық дәрі формаларының дисперсиялық орталары.     |1    |
|24  |Сусыз ерітінділерді дайындау технологиясы.        |     |
|25  |Акаратизацияға арналған өте ұсақ ұнтақтарды /дусты/    |1    |
|   |дайындау технологиясы және жалпы сипаттамасы.       |     |
|26  |Коллоидты ерітінділерді дайындау технологиясы.      |2    |
|27  |Серпінді тұтқыр пластикалық қасиеттерге ие болатын    |1    |
|   |дәрілік заттарды дайындау технологиясы.          |     |
|28  |Пасталарды дайындау технологиясы.             |1    |
|29  |Линименттерді дайындау технологиясы.           |2    |
|30  |Пилюльдерді дайындау технологиясы.            |1    |
|31  |Дәрілік өсімдіктер жийынтығың дайындау технологиясы.   |2    |
|32  |Жануарларға арналған брикеттерді дайындау технологиясы.  |2    |
|33  |Аэрозолді заттарды қолдану үшін дәрілік препараттарды  |2    |
|   |дайындауының технологиясы.                |     |
|34  |Гомеопатияда қолданылатын дәрі түрлері.          |3    |
|35  |Фармацевтиқалық сыйымсыздық және оны болдырмаудың    |1    |
|   |тәсілдері.                        |     |
|36  |Инъекцияға судан жасалған ерітінділерді дайындау     |1    |
|   |технологиясы.                       |     |
|37  |Әртүрлі дәрілік заттарды дайындау үшін қолданылатын   |1    |
|   |көмекші заттардың технологиясы.              |     |
|   |барлығы                          |45    |

   Студенттердің оқытушымен өздік жұмысының (СОӨЖ) және студенттердің
         өздік жұмысы түрілерінің (СӨЖ) жаспоры
                           6 Кесте


   |№ п/п     | СОӨЖ                   |Студенттердің   |
|        |                      |–өздік жұмысы   |
|Пәннің     |Студенттің     |Аудиториядан тыс   |         |
|тақырыбының  |аудиторлық жұмысы  |студенттің жұмысы   |         |
|атауы     |          |           |         |
|Модуль 1 Жалпы рецептура                           |
|1. Қатты    |1.Өте ұсақ     |Әртүрлі дәрілік    |Көлемі бойынша  |
|дәрілік    |ұнтақтарды /дусты/ |заттарды дайындау  |сұйықтықтарды   |
|түрлерін    |дайындау      |үшін қолданылатын  |мөлшерлеу үшін,  |
|дайындау    |технологиясы.    |көмекші заттардың   |ветеринарлық   |
|технологиясы  |          |технологиясы.     |дәріханаларда   |
|        |          |           |қолданылатын   |
|        |          |           |өлшеуші құралдар. |
|        |2.Дәрілік өсімдіктер|Алкалойдтардан    |Жануарларға    |
|        |жийынтығың дайындау |құралатын пилюльдерді |арналған     |
|        |технологиясы.    |дайындау технологиясы.|брикеттерді    |
|        |          |           |дайындау     |
|        |          |           |технологиясы.   |
|        |3.Күрделі ұнтақтарды|Тотықтырғышдардан   | Қатты, тұтқыр  |
|        |дайындау      |құралатын болюстерді |және сұйық    |
|        |технологиясы және  |дайындау технологиясы.|заттарды өлшеу  |
|        |жалпы сипаттамасы. |           |үшін, ветеринарлық|
|        |          |           |дәріханаларда   |
|        |          |           |қолданылатын   |
|        |          |           |өлшеуші құралдар. |
|        |4.Пилюльдерді    |Акаратизацияға    |Фармацевтиқалық  |
|        |дайындау      |арналған өте ұсақ   |сыйымсыздық және |
|        |технологиясы.    |ұнтақтарды /дусты/  |оны болдырмаудың |
|        |          |дайындау технологиясы |тәсілдері.    |
|        |          |және жалпы      |         |
|        |          |сипаттамасы.     |         |
|Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері                      |
|2. Жұмсақ   |5.Пасталарды    |Фурациллин пастаны  |Қөзді емдеуге   |
|дәрілік    |дайындау      |дайындау технологиясы |арналған дәрі   |
|формаларды   |технологиясы.    |және жалпы      |түрлерін дайындау |
|дайындау    |          |сипаттамасы.     |технологиясы және |
|технологиясы  |          |           |жалпы сипаттамасы.|
|        |6.Линименттерді   |Эмульсиялық майларды |Көздік майларын  |
|        |дайындау      |дайындау технологиясы.|дайындаудың    |
|        |технологиясы.    |           |технологиялық   |
|        |          |           |процесі.     |
|        |7.Суспензиялық   |Вишневский линиментті |Бояйтын,     |
|        |линименттерді    |дайындау технологиясы |тотықтындыратын  |
|        |дайындаудың     |және жалпы      |және оталғыш   |
|        |ерекшеліктері.   |сипаттамасы.     |заттардан     |
|        |          |           |құралатын     |
|        |          |           |ұнтақтарды    |
|        |          |           |дайындау     |
|        |          |           |технологиясының  |
|        |          |           |ерекшеліктері.  |
|        | 8.Ректальды    |Вагинальды      |         |
|        |суппозитариилерді  |суппозитариилерді   |         |
|        |дайындау      |дайындау       |         |
|        |технологиясы.    |технологиясы.     |         |
|Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы                |
|3 Сұйық    |9.Йод ертіндісін  |Тамшылап дозалау   |Көлемі бойынша  |
|дәрілік    |дайындау      |(мөлшерлеу). Тамшыны |сұйықтықтарды   |
|формаларды   |технологиясы және  |стандартап және    |мөлшерлеу үшін,  |
|дайындау    |жалпы сипаттамасы. |эмпирлеп өлшеу және  |ветеринарлық   |
|технологиясы  |          |жалпы сипаттаманы   |дәріханаларда   |
|        |          |беру.         |қолданылатын   |
|        |          |           |өлшеуші құралдар. |
|        |10.Тотықтырғыш   |Суспензияларды    |Төменгі      |
|        |ерітінділерін    |дайындау технологиясы |молекулярды    |
|        |дайындау      |және жалпы      |дәрілік заттардың |
|        |технологиясы.    |сипаттамасы.     |ерітінділері.   |
|        |11.Формалин және  |Эмульсияларды дайындау|Жоғарғы      |
|        |хлорлы әкті     |технологиясы және   |молекулярды    |
|        |ертіндісін дайындау |жалпы сипаттамасы.  |ерітінділердің  |
|        |технологиясы.    |           |қосындылыры және |
|        |          |           |қорғалған     |
|        |          |           |коллоидтар.    |
|        |12.Люголь ертіндісін|Микстураларды дайындау|Бюретттік жүйенің |
|        |дайындау      |технологиясы және   |көмегімен сұйық  |
|        |технологиясы және  |жалпы сипаттамасы.  |дәрілік заттарды |
|        |жалпы сипаттамасы. |           |дайындау.     |
|        |13.Протаргол және  |Экстракттарды дайындау|Сыртқа қолдануға |
|        |колларгол ертіндісін|технологиясы және   |арналған сұйық  |
|        |дайындау      |жалпы сипаттамасы.  |дәрі түрлерін   |
|        |технологиясы.    |           |дайындау     |
|        |          |           |технологиясы /шәю,|
|        |          |           |шомылдыру,    |
|        |          |           |дымқылдандыру,  |
|        |          |           |ванна, клизма/.  |
|        |14.Жануарларды   |Әр түрлі жануарларға |Сұйық дәрі    |
|        |шомлуға арналған  |дегельминтизациялау  |түрлерін     |
|        |дәрі түрлерін    |үшін дәрі түрлерін  |дайындауға    |
|        |дайындау      |дайындау технологиясы |қойылатын     |
|        |технологиясы және  |және жалпы      |санитарлық    |
|        |жалпы сипаттамасы. |сипаттамасы.     |талаптар.     |
|        |15.Малдардың    |Сыртқа қолдануға   |Сұйық дәрі    |
|        |түратын жерін    |арналған сұйық дәрі |формаларының   |
|        |дезинфекциялау үшін |түрлерін дайындау   |дисперсиялық   |
|        |дәрі турлерін   |технологиясы /қөзге, |орталары.     |
|        |дайындау      |құлаққа, мұрынға,   |         |
|        |технологиясы және  |тіске/        |         |
|        |жалпы сипаттамасы. |           |         |
|        |16.Аэрозолді    |Дезинфекцияға     |Инъекцияға    |
|        |заттарды қолдану  |құралдарды дайындаудың|глюкозаның    |
|        |үшін дәрілік    |ерекшеліктері.    |ерітіндісін    |
|        |препараттарды    |           |дайындау     |
|        |дайындауының    |           |технологиясы.   |
|        |технологиясы.    |           |         |
|        |17. Сусыз      |Коллоидты       |Серпінді тұтқыр  |
|        |ерітінділерді    |ерітінділерді     |пластикалық    |
|        |дайындау      |дайындау технологиясы.|қасиеттерге ие  |
|        |технологиясы.    |           |болатын дәрілік |
|        |          |           |заттарды дайындау |
|        |          |           |технологиясы.   |
|        |18. Инъекцияға судан|Сұйық экстрактілерге |Гомеопатияда   |
|        |жасалған      |және тұнба      |қолданылатын дәрі |
|        |ерітінділерді    |ертінділеріне қосқан |түрлері.     |
|        |дайындау      |уақытта микстураларды |         |
|        |технологиясы.    |дайындау       |         |
|        |          |технологиясы.     |         |
|        |19.Алкалойдтардан  |Қүкірт суспензиясын  |Дубилді заттардан |
|        |құралатын өсімдік  |дайындау технологиясы.|құралатын өсімдік |
|        |шикізаттардан сулы |           |шикізаттардан сулы|
|        |шығаруларды дайындау|           |шығаруларды    |
|        |технологиясы    |           |дайындау     |
|        |          |           |технологиясы.   |
|        |20. Көздік     |Ас қабақ ұрығынан   |Алтей тамырынан  |
|        |тамшыларын     |эмульсияны дайындау  |сулы шығаруларды |
|        |даындаудың     |технологиясы.     |дайындау     |
|        |технологиялық    |           |технологиясы.   |
|        |процесі.      |           |         |

  6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
   Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
                          7 кесте


   |тақырыптары            |Әдістемелік   |Өз   |Бақылау  |
|                  |материалдар,   |бетімен |формасы  |
|                  |плакаттар    |оқу   |      |
|                  |         |сұрақтар|      |
|дәріс       |ЗТС/зертханалық-|         |    |      |
|          |тәжірибе сабақ/ |         |    |      |
|1         |2        |3        |4    |5     |
|Модуль 1 Жалпы рецептура               |    |      |
|Негізгі ұғымдар  |Дәрі-дәрмектер |Тақта. Бор,   |1,2,3  |Сұхбаттасу,|
|және пәннін    |және көмекші  |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|методологиясы.   |заттар. Рецепті |р        |    |      |
|          |негізгі жазу  |ситуациялық   |    |      |
|          |ережелері.   |тапсырмалар   |    |      |
|Дәрілік түрлерін  |Рецепті жазу  |Тақта. Бор,   |4,5,6  |Баяндама , |
|технологиясының  |сызбалары.   |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|қысқаша тарихы.  |        |р        |    |      |
|          |        |ситуациялық   |    |      |
|          |        |тапсырмалар   |    |      |
|Биофармация дәрі  |Ұнтақтарды жазу |Тақта. Бор,   |7,8,9  |Реферат,  |
|турлерін дайындау |тәртібі.    |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|технологиясының  |        |р        |    |      |
|теориялық негізі  |        |         |    |      |
|ретінде.      |        |         |    |      |
|Ветеринарлық    |Ұнтақтарды   |Тақта. Бор,   |10,11,12|      |
|дәріхана және   |дайындау    |конспект,оқулықта|    |      |
|сипаттамасы. Дәрі |технологиясы.  |р        |    |      |
|заттарды шығару  |        |ситуациялық   |    |      |
|және мемлекеттік  |        |тапсырмалар   |    |      |
|нормалау. Дәрі  |        |         |    |      |
|түрлерін дайындау |        |         |    |      |
|технологиясы және |        |         |    |      |
|дозалау      |        |         |    |      |
|(мөлшерлеу).    |        |         |    |      |
|Рецепті жазу    |Болюстерді және |Тақта. Бор,   |13,14,15|Реферат,  |
|тәсілінің негізгі |пилюлдерді жазу |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|ережелері және жазу|тәртібі.    |р        |    |      |
|сызбалары.     |Болюстерді және |ситуациялық   |    |      |
|          |пилюлдерді   |тапсырмалар   |    |      |
|          |дайындау    |         |    |      |
|          |технологиясы.  |         |    |      |
|Модуль 2 Рецептерді жазу ережелері          |    |      |
|          |Қорытынды    |         |    |      |
|          |сабақ..     |         |    |      |
|Дәрі түрлерін   |Сыртқа қолдануға|Тақта. Бор,   |16,17,18|Баяндама , |
|жіктеу. Дәрі және |арналған сұйық |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|көмекші заттар.  |дәрі түрлерін  |р        |    |      |
|          |жазу тәртібі.  |ситуациялық   |    |      |
|          |        |тапсырмалар   |    |      |
|Қатты дәрі     |Сыртқа қолдануға|Тақта. Бор,   |19,20,21|Баяндама , |
|түрлерінің     |арналған сұйық |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|сипаттамасы. Жазу |дәрі түрлерін  |р        |    |      |
|және дайындау   |дайындау    |ситуациялық   |    |      |
|технологиясы.   |технологиясы  |тапсырмалар   |    |      |
|Сұйық дәрі     |Ішке қолдануға |Тақта. Бор,   |22,23,24|Баяндама , |
|түрлерінің     |арналған сұйық |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|сипаттамасы. Жазу |дәрі түрлерін  |р        |    |      |
|және дайындау   |жазу тәртібі.  |ситуациялық   |    |      |
|технологиясы.   |        |тапсырмалар   |    |      |
|Сұйық дәрі түрлерін|Ішке қолдануға |Тақта. Бор,   |25,26,27|Баяндама , |
|стандарттау және  |арналған сұйық |конспект,оқулықта|    |сұрау   |
|бұлғандату.    |дәрі түрлерін  |р        |    |      |
|          |дайындау    |ситуациялық   |    |      |
|          |технологиясы.  |тапсырмалар   |    |      |
|Модуль3 Дәрілік заттарды дайындау технологиясы    |    |      |
|Жұмсақ дәрі    |Жұмсақ дәрі   |Тақта. Бор,   |28,29,30|Баяндама , |
|түрлерінің     |түрлерін жазу  |конспект,оқулықта|    |Реферат,  |
|сипаттамасы. Жазу |тәртібі.    |р        |    |сұрау   |
|және дайындау   |        |ситуациялық   |    |      |
|технологиясы.   |        |тапсырмалар   |    |      |
|Фармацевтикалық  |Сұртпе майларды |Тақта. Бор,   |31,32  |Баяндама , |
|сыйыспайушылықтар |дайындау    |конспект,оқулықта|    |Реферат,  |
|және болдырмау   |технологиясы.  |р        |    |сұрау   |
|әдісі.       |        |ситуациялық   |    |      |
|          |        |тапсырмалар   |    |      |
|          |Галендік және  |         |33,34  |      |
|          |жаңа галендік  |         |    |      |
|          |заттардың жазу |         |    |      |
|          |тәртібі.    |         |    |      |
|          |Тұнбаны,    |Тақта. Бор,   |34,35  |Баяндама , |
|          |тұндырманы,   |конспект,оқулықта|    |Реферат,  |
|          |қайнатпаны   |р        |    |сұрау   |
|          |дайындау    |ситуациялық   |    |      |
|          |технологиясы.  |тапсырмалар   |    |      |
|          |Қорытынды сабақ.|Тақта. Бор,   |36,37  |Баяндама , |
|          |        |конспект,оқулықта|    |Реферат,  |
|          |        |р        |    |сұрау   |
|          |        |ситуациялық   |    |      |
|          |        |тапсырмалар   |    |      |
|Барлығы-15     |30       |         |    |      |     7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Кесте 11- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

|Оқулықтар, оқу-әдістемелік   |Даналардың |Студенттер |Қамтамасыз етілу|
|әдебиеттердің аттары      |саны    |саны    |пайызы,%    |
|1.Грецкий В.М., Хоменок В.С.  |5      |20     |25       |
|Руководство к практическим   |      |      |        |
|занятиям по технологии     |      |      |        |
|лекарственных форм. М. 1991   |      |      |        |
|2.Кондратьева Т.С. Технология  |50     |20     |100       |
|лекарственных форм том 1,2, М. |      |      |        |
|1991              |      |      |        |
|3.Мингилев В.П., Мухамбетов Д.Д.|5      |20     |25       |
|Основы общей рецептуры. Акмола |      |      |        |
|1996              |      |      |        |
|4. Мозгов И.В. Ветеринарная  |10     |20     |50       |
|рецептура М. 1966        |      |      |        |
|5. Рабинович Практикум по    |20     |20     |100       |
|фармакологии и общей рецептуре |      |      |        |
|М. 1978             |      |      |        |
|6. Өтенов Ә.М. «Мал дәрігерлік |2      |20     |10       |
|фармакологиясы пәнінен     |      |      |        |
|лабораториялық- жаттығу     |      |      |        |
|сабақтарын оқытуға арналған»  |      |      |        |
|Методикалық нұсқаулар А. 1991  |      |      |        |
|7. Сковронский В.А. Практикум по|5      |20     |25       |
|фармакологии и рецептуре М. 1962|      |      |        |
|8. Государственная фармакопея  |10     |20     |50       |
|9.Кожанов К.Н. Ветеринариялық  |50     |20     |100       |
|фармакология. Алматы 2008    |      |      |        |
|10 .Айтжанов С. Фармакология  |50     |20     |100       |
|Алматы 2006           |      |      |        |                8. Әдебиеттер

               Негізгі оқулықтар:
  1. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по
   технологии лекарственных форм. М. 1991
  2. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм том 1,2, М. 1991
  3. Мингилев В.П., Мухамбетов Д.Д. Основы общей рецептуры. Акмола 1996
  4. Мозгов И.В. Ветеринарная рецептура М. 1966
  5. Рабинович Практикум по фармакологии и общей рецептуре М. 1978
  6. Өтенов Ә.М. «Мал дәрігерлік фармакологиясы пәнінен  лабораториялық-
   жаттығу сабақтарын оқытуға арналған» Методикалық нұсқаулар А. 1991
           Қосымша оқулықтар:
  1. Сковронский В.А. Практикум по фармакологии и рецептуре М. 1962
  2. Государственная фармакопея
  3. Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008
  4. Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006
Пәндер