Файл қосу


Айнымалысы ажыратылатын теңдеулер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
|             |          |ПОӘК            |
|             |          |042-14.01.20.260/03-2010  |
|«Математика 2» пәніне  |28.12.2009 ж. № 3 |              |
|арналған оқу-әдістемелік |басылымның орнына |              |
|материалдар ПОӘК     |27.08.2010 ж. № 4 |              |
|             |басылым      |              |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Математика 2»
        5B070200 «Автоматтау және басқару»– мамандық
                  үшін            ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

                  Семей
                  2010

                  Мазмұны

   1. Глоссарийлар…………..…………………………………………………….3
   2. Дәріс оқулар …………………………………………………………………9
   3. Практикалық сабақтар........………………………………………………..31
   4. Студенттің өздік жумысы...................………………………………….....51

1 ГЛОССАРИЙ
|№ |Жаңа ұғымдар  |Мазмұны                       |
|1 |Екі айнымалы  |[pic]- бірінші ретті дербес туындылары        |
| |функция     |[pic]- толық дифференциал              |
| |z = f(x, y).  |[pic]                        |
| |Экстремум    |Дифференциал арқылы жуықтап есептеу         |
| |        |[pic]  [pic] - екінші ретті дербес туындылары.   |
| |        |Экстремумға зерттеу: 1)[pic] , P([pic])       |
| |        |2) егер [pic], мұндағы [pic][pic] онда экстремум Р |
| |        |нүетсінде бар, егер [pic], онда экстермум болмайды. |
| |        |Егер [pic], онда P([pic]) максимум . Егер [pic], онда|
| |        |P([pic]) - минимум                  |
|2 |Екі еселі    |[pic][pic][pic], [pic][pic][pic] қайталаңған     |
| |интеграл    |интегралға көшу                   |
| |        |[pic] поляр координттарға көшу            |
| |        |[pic] беттін ауданы                 |
| |        |[pic] жазық фигураның ауданы             |
| |        |[pic] - ауыру центрі                 |
|3 |Үш еселі    |[pic] қайталаңған интегралға көшу          |
| |интеграл    |[pic]                        |
| |        |[pic].                        |
| |        |Сфералық координаттарға көшу             |
| |        |[pic].                        |
| |        |Цилиндрлік координаттарға көшу            |
| |        |[pic]. – дененің көлімі               |
| |        |[pic] дененің массасы                |
| |        |[pic]моменты инерции                 |
|4 |Оң қатарлар   |[pic]                        |
| |        |[pic]=[pic]- геометриялық прогрессия         |
| |        |                           |
| |        |[pic]=[pic] - гармониялық қатар           |
| |        |Егер lim[pic], онда қатар жинақсыз болады (қажетті |
| |        |белгісі)                       |
| |        |Егер [pic], онда [pic]және [pic]қатарлардың     |
| |        |жинақтылығы бірдей болады жинақты немесе жинақсыз  |
| |        |(салыстыру белгісі)                 |
| |        |Даламбер белгісі [pic] Коши белгісі [pic]      |
|5 |Өзгермелі    |[pic]                        |
| |таңбалы     |[pic] и                       |
| |қатарлар.    |[pic][pic], [pic] радиус сходимости         |
| |Дәрежелік қатар |Разложение в ряд элементарных функций [pic]     |
| |        |[pic]                        |
| |        |[pic]                        |
| |        |[pic]                        |
| |        |[pic]                        |
| |        |[pic]                        |
|6 |Бірінші ретті  |1) [pic] немесе [pic]- қарапайым теңдеу       |
| |дифференциалдық |2) [pic] Айнымалылары бөлнетін теңдеу. Бөлгенде [pic]|
| |теңдеулер    |3) [pic] Алмастыруы арқылы [pic] мұндағы[pic]    |
| |        |4) [pic] Біртекті теңдеу. Алмастыруы арқылы [pic]  |
| |        |5)[pic] бірінші ретті сызықтық теңдеу        |
| |        |[pic] Бернулли теңдеуі. Алмастыруы арқылы [pic]   |
|7 |Екінші ретті  |1) [pic] қарапайым теңдеу              |
| |дифференциалдық |2) [pic]. Алмастыруы арқылы [pic]реті кемитін у - жоқ|
| |теңдеулер    |                           |
| |        |3) [pic]. Алмастыруы арқылы [pic]реті кемитін х - жоқ|
| |        |                           |
| |        |4) [pic] екінші ретті тұрақты коэффициенті сызықты, |
| |        |біртекті теңдеуі.                  |
| |        |Егер D[pic], [pic], онда [pic].          |
| |        |Егер D[pic], [pic], онда  [pic]           |
| |        |Егер D[pic], [pic], онда  [pic]          |
| |        |5) [pic] екінші ретті тұрақты коэффициенті сызықты, |
| |        |біртекті емес теңдеуі.                |
| |        |[pic], мұндағы [pic] - біртекті теңдеудің жалпы   |
| |        |теңдеуі                       |
| |        |[pic]-біртекте емес теңдеідің дербес шешімі     |
| |        |Егер [pic], онда [pic][pic], мұндағы [pic], егер а – |
| |        |мінездеме теңдеудің түбірі болмаса. [pic] егер а –  |
| |        |мінездеме теңдеудің [pic]-еселігі түбірі болса    |
| |        |Егер [pic], онда [pic][pic] мұндағы [pic], егер   |
| |        |[pic]– мінездеме теңдеудің түбірлері болмаса. [pic] |
| |        |егер [pic] – мінездеме теңдеудің түбірлері болса   |
|8 |Комбинаторика, |Pn=n!  Қайталанбайтын орналастырулар        |
| |ықтималдық   |[pic][pic]  Қайталанатын орналастырулар       |
| |        |[pic][pic]  қайталанбайтын алмастыру        |
| |        |[pic]=[pic]  қайталанатын алмастырулар       |
| |        |C[pic]=[pic] қайталанбайтын терулер         |
| |        |[pic]= [pic] қайталанатын терулер          |
| |        |Р=[pic] гипергеометриялық ықтималдық        |
|9 |Ықтималдық   |P(A+B)=P(A)+P(B)- үйлесімсіз оқиғалардың қосу    |
| |тұралы     |теоремасы                      |
| |теоремалары   |                           |
| |        |Р (А)+Р([pic])=1 – қарама-қарсы оқиғалар       |
| |        |P(A+B)=Р(А)+Р(В) – Р(АВ)  үйлесімді оқиғалардың қосу|
| |        |теоремасы                      |
| |        |Р (АВ) = Р (А)(Р (В) – тәуелсіз оқиғалардың көбейту |
| |        |теоремасы                      |
| |        |Р (АВ)=Р (А) РА (В)=Р (В) РВ (А) – тәуелді      |
| |        |оқиғалардың көбейту теоремасы            |
| |        |Р (А)= Р (В1)[pic] + Р (В2)[pic] +…+ Р (В3)[pic]  - |
| |        |Толық ықтималдықтың формуласы            |
| |        |РА(Ві)=[pic]   Байес формуласы          |
| |        |P(A)= 1- q1, q2,( ең болмағанда бір оқиғаның пайда  |
| |        |болу ықтималдығы                   |
|10|Бернулли,    |Рn (к)= C[pic]( рk(qn-k , Бернулли формуласы    |
| |Лапласс,Пуассон |np – q ( (( (((np + p  ықтималды сан        |
| |формулалары   |Рn(k)[pic][pic] [pic] Лапласс локальды теор     |
| |        |рn(k1      
Пәндер