Файл қосу


Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұныҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК         |              |
|              |           |              |
|              |           |              |
|              |           |ПОӘК            |
|              |           |042–14.1.04.01.20.115/01-20|
|              |           |09             |
|ПОӘК            |           |              |
|«Стандарттау және     |28.09.2008 ж.    |              |
|метрология» пәнінен    |№ 1 басылым     |              |
|оқытушыға арналған жұмыс  |           |              |
|оқу бағдарламасы      |           |              |

  050730 «Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының
                 өндірісі»

           мамандығының студенттеріне арналған

          «Стандарттау және метрология» пәнінен


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
              ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2009  Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы  т.ғ.к.,  «Стандарттау  және  құрылыс  материалдарының
технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы Төлеубекова С.С.__________
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Стандарттау
және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасының отырысында
  «____» _________2009 ж., № __ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Х.Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің
мәжілісінде
  «____» _________2009 ж., № __ хаттама


  Төрайымы_____________Ж.К.Молдабаева


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
  «____» __________2009 ж., № __ хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
     бірінші проректор                   ___________
Ә.А. Молдажанова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны    |6  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі        |8  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |9  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |11 |
|8  |Әдебиеттер                            |11 |
  1 Қолданылу саласы


  «Стандарттау және метрология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 050730
«Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының өндірісі»
мамандығының студенттеріне арналған.


  2 Нормативтік сілтемелер


  «Стандарттау және метрология» пәнінен жұмыс оқу бағдарламасы осы пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін төмендегі құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:
  - Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2006 жылдың
23 желтоқсанында № 779 бұйрығымен бекітілген және іске енгізілген 050730
«Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының өндірісі»
мамандығының ҚР МЖМС 3.08.358-2006 мемлекеттік жалпы-білім оқу стандартына
сай;
- УСТ 042 РМҚК-СМУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің жасалуына
және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар» университет стандартына сай;
- ҚП 042-08.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен
мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.  3 Жалпы ережелер


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Бұл пән үш бөлімнен тұрады, олар бір-бірімен тығыз байланысты болып
келеді, сондықтан бұл пәндерді бір оқулық курста оқыту әрбір қызмет
бағытының маңыздылығы жөнінде толық түсінік береді.
  «Стандарттау» атты бірінші  бөлімінде  Қазақстан  Республикасындағы
стандарттаудың құқықтық,  ұймдастырушылық  және  әдістемелік  негіздері
беріледі. Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар, оларды жасау, бекіту
және қолдану тәртібі.
  «Сертификаттау» атты екінші бөлімі  Қазақстандағы  сертификаттаудың
ұйымдастырушылық-әдістемелік және құқықтық принциптерге арналады.
  «Метрология» атты үшінші бөлімінде метрология нысаны ретінде өлшеулер,
халықаралық  сауда-экономикалық  және  ғылыми-техникалық  қатынастарда
өлшемдердің бірлігіне жетудің рөлі мен мәні қарастырылады.
3.2 Осы курстың мақсаты студенттерге кәсіпорындардың сыртқыэкономикалық
қызметтерінің дамуына қажетті және Қазақстаннның Бүкіләлемдік сауда ұйымына
кіруі үшін халықаралық сертификаттау жүйелерінің деңгейіне жету  үшін
стандарттау, сертификаттау, метрология салалары жөнінде білім беру.
3.3  Осы курсты оқудың негізгі мәселесі  –  студенттерге  өнімнің,
қызметтердің, технологиялық процестердің параметрлерінің  әдістері  мен
ережелері жөнінде түсінік беру; сонымен қатар студенттерді стандарттаудың,
сертификаттау мен метрологияның даму тарихымен, олардың өнімнің сапасын
жоғарлатудағы  рөлімен,  құқықтық,  ұйымдастырушылық  және  әдістемелік
негіздерімен, Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік  стандарттау  және
сертификаттау жүйелерімен, ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерде
стандарттау  және  сертификаттау  жөніндегі  нормативтік  құжаттарымен
таныстыру;  өлшемдер, олардың бірлігін қамтамасыз  ету  әдістері  мен
құралдары және қажетті дәлдікке жету тәсілдері жөнінде теориялық және
тәжірибелік дағдылар беру.
 3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілер жөнінде түсінік алады:
    - метрологияның, стандарттау мен сертификаттаудың тарихы мен олардың
Қазақстан мен шетелдегі қазіргі жағдайы туралы;
    - өлшеулер, олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары
жөнінде;
    - қажетті дәлдікке жету тәсілдері жөнінде;
    - дамыған елдерде стандарттау қызметінің ұйымдастыруы туралы;
    - стандарттау және сертификаттау жөніндегі халықаралық және өңірлік
ұйымдары жөнінде;
   - метрология, стандарттау мен сертификаттау арасындағы байланыстары
жөнінде.
   Сонымен қатар студенттер пәнді оқу барысында келесілерді білуі керек:
   - стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі заңнамалық
және нормативтік құқықтық актілерін, әдістемелік материалдарын;
  - стандарттар мен өлшем бірліктеріне ведомствоаралық және ведомстволық
  бақылау жүйелерін;
  - физикалық шамалардың бірліктерін қайта-өңдеу теориясы мен олардың
  өлшемдерін тасымалдау;
  - өлшемдер мен өлшеу құралдарының нәтижелерін өңдеу әдістерін, олардың
метрологиялық сипаттамаларын;
  - өнімнің сертификаттау технологиясы мен ұйымдастыруын, өнімге сынақ
жүргізу мен оны қабылдау ережелерін.
  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді қолдануды білуі керек:
  - стандарттау, сертификаттау мен метрология жөніндегі  жұмыстарды
жоспарлау мен жүргізудің компьютерлік технологиясын;
  - өлшемдердің нәтижелерін өңдеу мен  олардың  дұрыстығын  талдау
әдістерін;
  - өнімді сертификаттау жұмыстарын жүргізу кезінде  өнімнің  және
процестердің сапасын бақылау әдістерін;
  - өнімнің сапасы жөніндегі мәліметтерді талдау әдістері мен ақаулардың
пайда болуын табу тәсілдерін;
  - стандарттау, сертификаттау  жөніндегі  жұмыстардың  экономикалық
тиімділігін есептеу әдістерін.
  Пәнді оқу барысында студенттер келесі дағдыларға ие болады:
  - бақылаушы-өлшеуші және сынақ техникасымен жұмыс істеуді;
  - өлшеу, сынау және бақылау құралдарын қолдануды;
  - стандарттау, сертификаттау жөніндегі қолданыстағы стандарттарды және
басқа да құжаттарды қайта-қарауды;
  - кәсіпорындарда қолданылатын стандарттау, сертификаттау жөніндегі
стандарттар мен басқа да құжаттарға жүйелі түрде тексеру жүргізуді;
  - стандарттау мен сертификаттау салаларында отандық және шетелдік
тәжірибелерді жүйелеуді білу.

3.5 Курстың пререквизиттері: жоғарғы математика, физика.

3.6  Курстың постреквизиттері: метрология, сертификаттау, квалиметрлеу,
сапа менеджмент жүйелері.


1 кесте Оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Курс |Семестр |Кредиттер|ДС  |СӨЖО   |СӨЖ  |Барлығы |Қорыт.бақыл.  |
|   |    |     |(сағ) |(сағ)  |(сағ) |(сағ)  |түрі      |
|3  |5    |1    |15  |15    |15  |45    |Емтихан    |


4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақтың түрлеріне байланысты сағаттарды үлестіру


|Тақырыптардың атаулары мен олардың мазмұны     |Сағаттар|Әдебиеттер  |
|                          |саны  |       |
|1                          |2    |3      |
|Дәрістік сабақтар                             |
| 1 Кіріспе                     |1    |8.1.1    |
|Пәннің мақсаты мен қарастыратын мәселелері.     |    |8.1.3    |
|Стандарттау мен сертификаттаудың тарихынан қысқаша |    |8.2.1    |
|мәліметтер.                     |    |       |
|2 Курстың заңнамалық негізі             |1    |8.2.1    |
|«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңы. ҚР ТР заңнамалық|    |       |
|негізінің жетілдірілуі.               |    |       |
|1                          |2    |3      |
|3 Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы |1    |8.1.1    |
|Техникалық реттеудің Мемлекеттік жүйесінің құрылымы.|    |8.1.2    |
|Үкіметтің құзыреті. Техникалық реттеудің уәкілетті |    |8.2.1    |
|органы, оның стандарттау саласындағы құрылымы мен  |    |       |
|функциялары.                    |    |       |
|4 Стандарттаудың принциптері мен әдістері      |1    |8.1.1    |
|Стандарттау нысандарын ретке келтіру. Ұнамды сандар |    |8.1.2    |
|жүйесі және параметрлік қатарлар. Унификаттау,   |    |8.2.1    |
|агрегаттау. Кешенді және озық стандарттау.     |    |       |
| 5Техникалық регламенттердің міндетті талаптарын  |1    |8.2.1    |
|сақтауға мемлекеттік бақылау. Техникалық      |    |       |
|регламенттердің міндетті талаптарын сақтауға    |    |       |
|мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүргізетін    |    |       |
|органдар                      |    |       |
|6 Стандартау жөніндегі нормативтік құжаттар     |1    |8.1.1    |
|Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар.    |    |8.1.2    |
|Халықаралық стандарттар. Ережелер, ұсынымдар,    |    |8.1.3    |
|нормалар. Технико-экономикалық ақпарат жіктеуіштері.|    |8.2.1    |
|7 Метрология негіздері               |1    |8.1.1    |
|Метрологияның даму тарихы. Өлшем бірлігін қамтамасыз|    |8.1.2    |
|ету саласындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. |    |8.1.3    |
|«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету» туралы ҚР заңы.   |    |8.2.1    |
|8 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік   |1    |8.1.1    |
|жүйесі                       |    |8.1.2    |
|Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік    |    |8.1.3    |
|жүйесінің құрылымы. Мақсаттары. Қарастыратын    |    |       |
|мәселелері. Нысандары.               |    |       |
|9 Физикалық шамалардың бірліктері мен олардың    |1    |8.2.1    |
|өлшемдері                      |    |       |
|Физикалық шамалар. Физикалық шамалардың өлшем    |    |       |
|бірліктері. Физикалық шамалардың бірліктер     |    |       |
|жүйелері. Өлшеудің түрлері. Қателіктер       |    |       |
|10 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің техникалық және |1    |8.1.1    |
|ұйымдастырушылық негіздері             |    |8.1.2    |
|Шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары. Өлшеу  |    |8.1.3    |
|құралдарының эталондары.              |    |       |
|1                          |2    |3      |
|11 Сәйкестікті растау саласындағы негізгі түсініктер|1    |8.1.1    |
|мен оның мәні                    |    |8.1.2    |
|Сәйкестікті растаудың нормативтік-құқықтық негіздері|    |8.1.3    |
|мен ұйымдастырушылық құрылымы            |    |       |
|12 Өнімнің сәйкестігін растау            |1    |8.1.1    |
|Өнімнің сәйкестігін растауды жүргізу тәртібі.    |    |8.1.2    |
|Сұлбалары. Ерекшеліктері.              |    |8.1.3    |
|13 Қызметтердің сәйкестігін растау         |1    |8.1.1    |
|Қызметтердің түрлері. Қызметтердің сәйкестігін   |    |8.1.2    |
|растау схемалары (сұлбалары). Ерекшеліктері.    |    |8.1.3    |
|14 Шетелден әкелінген өнімдердің сәйкестігін растау.|1    |8.1.1    |
|Жүргізу әдістері мен тәртібі            |    |8.1.2    |
|                          |    |8.1.3    |
|15 Стандарттау, метрология және сертификаттау    |1    |8.1.1    |
|салаларындағы мемлекеттік метрологиялық қадағалау  |    |8.1.2    |
|мен метрологиялық бақылау              |    |8.1.3    |
|Тексерулердің түрлері, ММҚ нысандары, бұзушылыққа  |    |       |
|қарсы қолданылатын шаралар және метрологиялық    |    |       |
|бақылау                       |    |       |

5  СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
1 Қоғамдағы стандарттаудың рөлі
2 Стандарттау және өнімнің сапасы
3 Дамыған елдерде стандарттаудың қалыптасуы
4 Стандарттаудың әдістері. Стандарттаудың нысандары
5 Техникалық реттеудің мақсаттары мен принциптері
6 Техникалық реттеу саласындағы Мемлекеттік органдар
7 Ақпараттық орталық және оның функциялары
8 Техникалық регламенттер мен стандарттардың Мемлекеттік қоры
9 Техникалық комитеттерді құру, бекіту және жою тәртібі
10 Техникалық регламенттер
11 Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар
12 Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау
13 Техникалық реттеу саласында ҚР заңнамасын бұзғаны үшін мемлекеттік
органдардың, олардың лауазымды адамдарының жауапкершілігі
14 Мемлекеттік органдар мен олардың функциялары
15 Мемлекеттік бақылауды жүргізетін лауазымды адамдардың функциялары мен
құқықтары
16 Сәйкестікті растау саласында Үкіметтің құзыреті
17 Өнімді сертификаттау схемалары (сұлбалары)
18 Сәйкестікті растау саласында ТР органдары
19 Қызметтердің түрлері. Қызметтерді сертификаттау схемалары (сұлбалары)
20 Сынақ зертханасының (орталығының) басшысының функциялары
21 Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің Мемлекеттік жүйесінің құрылымы
22 Физикалық шамалардың сандық және сапалық сипаттамалары
23 Өлшемдер әдістемелерінің түрлері, оларды жасау және сараптау
24 Эталондарды қолдану және сақтау тәртібі
25 Мемлекеттік метрологиялық қадағалаудың нысандары
26 Менеджмент жүйесі
27 Стандарттау жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдары
28 Метрология жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдары
29 Сәйкестікті растау жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдары
30 Өлшем құралдарын салыстырып-тексеру
  6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3 кесте - Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы          |Көрсету   |Өзбетімен оқуға    |Бақылау  |
|              |құралдары  |арналған сұрақтар   |түрі    |
|Дәрістік сабақ   |Практ. |       |           |      |
|          |сабақ |       |           |      |
|Кіріспе       |1   |       |Стандарттау және   |Жұмысты  |
|          |    |       |өнімнің сапасы    |қорғау   |
|Курстың заңнамалық |2   |Техникалық  |Стандарттаудың    |Жұмысты  |
|негізі       |    |реттеу туралы|нысандары       |қорғау   |
|          |    |ҚР заңы   |           |      |
|Мемлекеттік     |3   |Техникалық  |Техникалық реттеудің |      |
|техникалық реттеу  |    |реттеу туралы|мақсаттары мен    |      |
|жүйесінің құрылымы |    |ҚР заңы   |принциптері      |      |
|Стандарттаудың   |4   |       |Техникалық      |Жұмысты  |
|принциптері мен   |    |       |регламенттер     |қорғау   |
|әдістері      |    |       |           |      |
|Техникалық     |5   |Техникалық  |Техникалық      |Жұмысты  |
|регламенттердің   |    |реттеу туралы|комитеттерді құру,  |қорғау   |
|міндетті талаптарын |    |ҚР заңы   |бекіту және жою    |      |
|сақтауға мемлекеттік|    |       |тәртібі        |      |
|бақылау       |    |       |           |      |
|Стандартау жөніндегі|6   |       |Стандарттау жөніндегі |Жұмысты  |
|нормативтік құжаттар|    |       |нормативтік құжаттарға|қорғау   |
|          |    |       |қойылатын талаптар  |      |
|Метрология негіздері|7   |«Өлшем    |           |Жұмысты  |
|          |    |бірлігін   |           |қорғау   |
|          |    |қамтамасыз  |           |      |
|          |    |ету» туралы |           |      |
|          |    |ҚР заңы.   |           |      |
|Өлшем бірлігін   |8   |«Өлшем    |Мемлекеттік      |Жұмысты  |
|қамтамасыз етудің  |    |бірлігін   |стандарттарды     |қорғау   |
|мемлекеттік жүйесі |    |қамтамасыз  |қайта-қарау және жою |      |
|          |    |ету» туралы |тәртібі        |      |
|          |    |ҚР заңы.   |           |      |
|Физикалық шамалардың|9   |«Өлшем    |Стандарттау жөніндегі |Жұмысты  |
|бірліктері мен   |    |бірлігін   |жұмыстарды жоспарлау |қорғау   |
|олардың өлшемдері  |    |қамтамасыз  |           |      |
|          |    |ету» туралы |           |      |
|          |    |ҚР заңы.   |           |      |
|Өлшем бірлігін   |10   |       |Өлшемдер       |Жұмысты  |
|қамтамасыз етудің  |    |       |әдістемелерінің    |қорғау   |
|техникалық және   |    |       |түрлері, оларды жасау |      |
|ұйымдастырушылық  |    |       |және сараптау     |      |
|негіздері      |    |       |           |      |
|Сәйкестікті растау |11   |Техникалық  |Сапа менеджмент жүйесі|Жұмысты  |
|саласындағы негізгі |    |реттеу туралы|           |қорғау   |
|түсініктер мен оның |    |ҚР заңы   |           |      |
|мәні        |    |       |           |      |
|Өнімнің сәйкестігін |12   |«Сәйкестікті |Стандарттау нысандарын|Жұмысты  |
|растау       |    |растау    |ретке келтіру     |қорғау   |
|          |    |тәртібі» ТР |           |      |
|Қызметтердің    |13   |«Сәйкестікті |Менеджмент жүйесі   |Жұмысты  |
|сәйкестігін растау |    |растау    |           |қорғау   |
|          |    |тәртібі» ТР |           |      |
|Шетелден әкелінген |14   |       |           |      |
|өнімдердің     |    |       |           |      |
|сәйкестігін растау |    |       |           |      |
|Стандарттау,    |15   |«Өлшем    |Техникалық реттеу   |Жұмысты  |
|метрология және   |    |бірлігін   |саласында ҚР     |қорғау   |
|сертификаттау    |    |қамтамасыз  |заңнамасын бұзғаны  |      |
|салаларындағы    |    |ету» туралы |үшін мемлекеттік   |      |
|мемлекеттік     |    |ҚР заңы.   |органдардың, олардың |      |
|метрологиялық    |    |       |лауазымды адамдарының |      |
|қадағалау мен    |    |       |жауапкершілігі    |      |
|метрологиялық    |    |       |           |      |
|бақылау       |    |       |           |      |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету
|Оқулықтар мен    |Даналардың саны|Студентер саны |Қамтамасыз ету пайызы |
|оқу-әдістемелік   |        |        |           |
|құралдардың атаулары|        |        |           |
|1          |2       |3       |4           |
|Основы       |0       |10       |0           |
|стандартизации,   |        |        |           |
|метрологии,     |        |        |           |
|сертификации и   |        |        |           |
|менеджмента     |        |        |           |
|качества.      |        |        |           |
|Основы       |30       |10       |300          |
|стандартизации,   |        |        |           |
|метрологии и    |        |        |           |
|сертификации    |        |        |           |
|Стандартизация и  |10       |10       |100          |
|управление качеством|        |        |           |
|продукции      |        |        |           |


8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі
8.1.1   Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента
качества. Учебное пособие под редак. Тазабекова Алматы.: 2003 г. - 450 с.
8.1.2 Е.М. Лифиц Основы стандартизации, метрологии и сертификации.  М.:
 Юрайт, 2000 г. - 465 с.
8.1.3 Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов.
Под ред. Проф. В.А.Швандера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 г.- 487 с.
8.1.4 Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау – Қызылорда, «Тұмар», 2007
ж. – 224 б.
8.1.5 ҚР СТ 1.0-2000 ҚР МСЖ. Негізгі ережелер
8.1.6 ҚР СТ 1.1-2000 ҚР МСЖ.  Стандарттау және шектес қызмет түрлері.
Терминдер мен анықтамалар
8.1.7 ҚР СТ 1.2 – 2002 ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды жасау тәртібі.
8.1.8 ҚР СТ 1.5 – 2000 ҚР МСЖ. Стандарттардың құрылуына, баяндалуына,
ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар
8.1.9  ҚР СТ 1.7 – 1998  ҚР МСЖ. Стандарттау жөніндегі жұмыстарды
жоспарлау тәртібі
8.1.10 СТ  РК  1.8-98  ГСС РК  Порядок издания  и  обеспечения
нормативными документами и информацией Государственного фонда стандартов
РК
8.1.11  ҚР СТ 1.9 – 2003 ҚР МСЖ. Халықаралық, өңірлік және ұлттық
стандарттарды және стандарттау, сертификаттау және аккредиттеу жөніндегі
нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі
8.1.12 ҚР СТ 1.15 – 2004 ҚР  МСЖ. Стандарттау жөніндегі техникалық
комитеттер. Құру және әрекет ету тәртібі
8.1.13 ҚР СТ 1.16-2000 ҚР  МСЖ.  Стандартау  жөніндегі  нормативтік
құжаттардың, сертификаттау ережелерінің міндетті талаптарын сақтауға және
сертификатталған өнімдерге (жұмыстарға, қызметтерге) мемлекеттік қадағалау
мен бақылауды жүргізу тәртібі
8.1.14 ҚР СТ 1.25-2001 ҚР  МСЖ. Өнімді әзірлеу және өндіріске қою
кезеңдерінде мемлекеттік қадағалауды жүргізу әдістемесі
8.2  Қосымша
8.2.1 Техникалық реттеу туралы ҚР заңы (2004 жылдың 9 қарашасы № 603 -11
(05.07.2008 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)
8.2.2 Единая система конструкторской документации: Справ. пособие -М.: Изд-
во стандартов,1986 г.
8.2.3 Управление качеством: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенкова, В.С.
Мхитарян и др.; под ред. С.Д.Ильенковой, - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999
г.-199 с.
8.2.4 В.В. Окрепилов Управление качеством: Учебник для вузов/ 3-е., изд.,
доп. и перераб.- СПб.: Наука, 2000 г. - 911с.
Пәндер