Файл қосу


Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ        |
| 3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |            |
|             |            |ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ |
|ПОӘК           |            |            |
|Пәндер бағдарламасы   |Басылым №__ от______  |            |
|«Құқық негіздері»    |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


               «Құқық негіздері»


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2013                 Алғы сөз1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы _______ «___»________ 200__г.  Газизова Н.С.
Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ж., № __.


Кафедра меңгерушісі _________  Елеманов С.Х.2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісіндеХаттама «____» __________ 200__ ж., № __


Төраға _________   ___________________
                      Қолы             аты
-жөні


3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу- әдістемелік  кеңесі  мәжілісінде  мақұлданып,
ұсынылды
   Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __.


   ОӘК төрайымы   _________ __________________
                                    Қолы
аты -жөні
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе басылым №___
 «___» ______200_ж орнына.)

                  Мазмұны   |1  |Қолдану аясы                          |  |
|2  |Нормативті сілтемелер                     |  |
|3  |Жалпы ережелер                         |  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модулдер)                 |  |
|5  | Студенттерге арналған өздік жұмыс тақырыптары         |  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                 |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы      |  |
|8  |Әдебиеттер                           |  |
   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ   «Құқық негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен құрамына енетін
оқытушыға арналған пәндер бағдарламасы, «  » мамандықтарға  арналған

   2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР   «Құқық негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен құрамына енетін
оқытушыға арналған пәндер бағдарламасы оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін
сақтап, төмендегі құжаттарды негізге ала отырып құрастырылды:

   - Білім берудің аталмыш деңгейіндегі білім берудің жалпыға міндетті
мемлекеттік стандарты;

   - Типтік оқу жоспары;

   -«Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру мен рәсімдеудің жалпы
талаптары» СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты;
   - «Пәндердің оқу-әдістемелік кешені құрылысы мен мазмұны» ДП 042-1.01-
2013 құжаттары.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Курстың қысқаша мазмұны:
  «Құқық негіздері»- заң ғылымдар жүйесіндегі базалық әдістемелік ғылым
болып саналады..
   Құқық негіздері заң ғылымының барлық саласының объективті  даму
заңдылықтарын, бір-бірімен байланысын зерттеп, жалпылама тұжырымдар жасап
отырады. Жалпы пән салалық ғылымдардың жетістіктерін пайдаланып,  заң
ғылымының негізін дамытып отырады.
   3.2 Курсты оқытудағы негізгі мақсат: құқық негіздеріне байланысты
барлық ілімдерді меңгеру, негізгі категорияларды білу, мемлекет және құқық
туралы мағлұмат алу болып табылады.
   Құқық негіздері пәнін оқытудың мақсаты – мемлекет пен құқықтың пайда
болуының алғы шарттарын, себептерін теориялық және әдістемелік тұрғыдан
қарастыру. Демократиялық, құқықтық мемлекет орнату жолындағы Қазақстан
қоғамында жаңа  құқықтық  ойлауды,  жалпы  және  құқықтық  мәдениетті
қалыптастыруды, жоғарғы кәсіби маман дайындауды жүзеге асыру.
    Құқық негіздері жоғарғы оқу орындарының барлық  мамандықтарында
оқытылатын міндетті пәндердің бірі. Бұл пән құқық пен мемлекет туралы
жинақталған ұғымдарды оқытады.
   Адамзат қоғамын ежелден-ақ құқық пен мемлекет неге қажет?- деген сұрақ
ойландырды. Құқық неге қажет? Мемлекеттің ролі қандай?-деген сұрақтарға
жауап іздеді. Сондықтан мемлекет пен құқықтың пайда болуының заңдылықтарын
оқыту негізгі міндеті болып табылады.
    Егеменді  Қазақстан  мемлекетінде  Қазақстан  қоғамының  даму
заңдылықтары, мемлекеттілігінің қалыптасуының жолдары бүгінгі күні мемлекет
және құқықты жаңа мазмұнда оқытуды қажет етеді. Құқықтық мемлекет орнатудың
ең басты мәні қоғам мүшелерінің құқықтық білімін жетілдіру, азаматтық-
құқықтық қоғам орнату- құқықтық институттарының алдына жаңа міндеттер
қояды.
   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:
     - «Құқық негіздері» пәнін оқыту арқылы студенттердің құқықтық
      саладағы теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру;
     - құқық шығармашылық процестерін ұғыну;
     - нормативті –құқықтық актілермен жұмыс жасай алуды меңгеру;
     - мемлекет нысанын ұғына отырып, басқару  жүйесіне  араласу
      қабілетін дамыту;
     - құқық салаларынан алған білімдері негізін іс-тәжірибеге асыра
      алуды игеру.
   3.4 Оқытудың нәтижесі:
Студент білуі керек:
     - құқық салаларының пәндерін ажырата алуды;
     - заң ғылымының ғылымдар саласында алатын орнын, маңызын;
     - өз құқықтарының құқықтың қай саласымен реттелетінін;
     - ҚР мемлекеті нысанын;
     - құқықтық жауапкершіліктің түрлерін.
Студент меңгеруі керек:
  - адам және азамат ұғымдарының ара қатынасын;
  - құқықсубъектіліктің пайда болу негіздерін;
  - ҚР  құқықтық  мемлекеттің  құрылу  барысындағы  кедергілер  мен
   қиыншылықтарды сараптай алуды;
  - құқықтық қатынастарға түсудің құқықтық жолдарын.
Студент игеруі керек:
  - адам  және  азаматтардың  құқыктык  мәртебесінің  конституциялық
   принциптерін, адам және азамат  құқықтары  мен  бостандыктарының
   түрлерін, қорғалу жолдарын, қарама – қайшылықтар мен кемшіліктерді
   байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар жасай алуды;
  - нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алуды;
  - құқықтық жағдаяттардан шығудың жолдарын.


   3.5 Курстың пререквизиттері:
- философия
- әлеуметтану
- тарих

   3.6 Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі:

                                  №1 Кесте

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс сабақтары                               |
|Мемлекет ұғымы және мәні. Мемлекеттің пайда болуы. Мемлекеттің |2      |
|пайда болу туралы теориялары. Мемлекет ұғымы және белгілері.  |      |
|Мемлекет құрылымы, формалары. Мемлекеттік биліктің ұғымы және |      |
|Қазақстан Республикасында оны ұйымдастырудың қағидаттары.   |      |
|Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының   |      |
|жүйесі. Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан     |      |
|Республикасының Парламенті. ҚР сот жүйесі.           |      |
|Қоғамда құқықтың алатын орны. Құқық түсінігі және құқықтық   |2      |
|қарым – қатынас. Құқықтық қатынастың субъектілері. Қоғамдық  |      |
|қатынастарды реттеудегі құқықтың маңызы және алатын      |      |
|орны.Әлеуметтік нормалар жүйесі.                |      |
|Конституциялық құқық -Қазақстан Республикасының маңызды құқық |1      |
|саласы ретінде. Конституция ұғымы мен мәні.1995 жылғы Қазақстан|      |
|Республикасының Конституциясына жалпы сипаттама. Конституцияның|      |
|заңдық қасиеттері.                       |      |
|Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері.    |2      |
|Азаматтық құқық ұғымы және пәні. Азаматтық құқық субъектілері |      |
|және объектілері. Азаматтық құқық институттары. Мәміле-    |      |
|азаматтық құқықтың негізгі институты ретінде. Меншік құқығы.  |      |
|Міндеттемелік құқық. Интелектуалды меншік құқығы.       |      |
|ҚР еңбек құқығының негіздері. Еңбек құқығының түсінігі.    |1      |
|Еңбектік құқықтық қатынастар. Жеке еңбек шартының ұғымы,    |      |
|мазмұны. Жеке еңбек шартын тоқтату негіздері.         |      |
|Отбасы құқығының негіздері. Отбасы құқығы: ұғымы, принциптері. |1      |
|Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары. Ерлі-зайыптылардың    |      |
|құқықтары мен міндеттері. Ата-аналар мен балалары арасындағы  |      |
|құқықтық қатынастар. Алименттік қатынастар.          |      |
|Әкімшілік құқықтың негіздері. Әкімшілік құқықтың ұғымы.    |1      |
|Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы. Әкімшілік құқықтың пәні  |      |
|және атқарушы билік. Әкімшілік құқықтық жауапкершілік.     |      |
|Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы    |1      |
|ретінде. Қылмыстық құқық ұғымы және міндеттері. Қылмыс    |      |
|белгілері және қылмыс түрлері. Қылмыстың заңды құрамы.     |      |
|Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны ауырлататын және      |      |
|жеңілдететін жағдайлар.                    |      |
|Экология құқығының негіздері. Экология құқығының ұғымы. ҚР   |2      |
|азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы. Зиян келтірушінің|      |
|жауапкершлігінің нысандары.                  |      |
|Халықаралық құқықтың негіздері. Қазіргі кезеңдегі халықаралық |2      |
|құқық ұғымы. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі.  |      |
|Халықаралық құқықтың қайнар көздері.              |      |
|Семинар сабақтары                              |
|Мемлекет ұғымы және мәні.                   |1      |
|Мемлекеттің пайда болуы.                    |      |
|Мемлекеттің пайда болу туралы теориялары.           |      |
|Мемлекет ұғымы және белгілері.                 |      |
|Мемлекет ұғымы және мәні.                   |1      |
|Мемлекет құрылымы, формалары.                 |      |
|Мемлекеттік биліктің ұғымы және Қазақстан Республикасында оны |      |
|ұйымдастырудың қағидаттары.                  |      |
|Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының   |      |
|жүйесі.                            |      |
|Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының |      |
|Парламенті.                          |      |
|ҚР сот жүйесі.                         |      |
|Қоғамда құқықтың алатын орны.                 |1      |
|Құқық түсінігі және құқықтық қарым – қатынас.         |      |
|Қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың маңызы және алатын  |      |
|орны.                             |      |
|Әлеуметтік нормалар жүйесі.                  |      |
|Қоғамда құқықтың алатын орны.                 |1      |
|Құқықтық қатынастың субъектілері.               |      |
|Құқықтық қатынастар объектілері.                |      |
|Құқықсубъектілік ұғымы.                    |      |
|Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасының маңызды құқық |1      |
|саласы ретінде.                        |      |
|Конституция ұғымы мен мәні.                  |      |
|1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына жалпы   |      |
|сипаттама.                           |      |
|Конституцияның заңдық қасиеттері.               |      |
|Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері.    |1      |
|Азаматтық құқық ұғымы және пәні.                |      |
|Азаматтық құқық субъектілері және объектілері.         |      |
|Азаматтық құқық институттары.                 |      |
|Мәміле- азаматтық құқықтың негізгі институты ретінде.     |      |
|Меншік құқығы.                         |      |
|Міндеттемелік құқық.                      |      |
|Интелектуалды меншік құқығы.                  |      |
|ҚР еңбек құқығының негіздері.                 |1      |
|Еңбек құқығының түсінігі.                   |      |
|Еңбектік құқықтық қатынастар.                 |      |
|Жеке еңбек шартының ұғымы, мазмұны.              |      |
|Жеке еңбек шартын тоқтату негіздері.              |      |
|Отбасы құқығының негіздері.                  |2      |
|Отбасы құқығы: ұғымы, принциптері.               |      |
|Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары.              |      |
|Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері.          |      |
|Ата-аналар мен балалары арасындағы құқықтық қатынастар.    |      |
|Алименттік қатынастар.                     |      |
|Әкімшілік құқықтың негіздері.                 |1      |
|Әкімшілік құқықтың ұғымы.                   |      |
|Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы.              |      |
|Әкімшілік құқықтың пәні және атқарушы билік.          |      |
|Әкімшілік құқықтық жауапкершілік.               |      |
|Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы    |1      |
|ретінде.                            |      |
|Қылмыстық құқық ұғымы және міндеттері.             |      |
|Қылмыс белгілері және қылмыс түрлері.             |      |
|Қылмыстың заңды құрамы.                    |      |
|Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны ауырлататын және      |      |
|жеңілдететін жағдайлар.                    |      |
|Экология құқығының негіздері.                 |1      |
|Экология құқығының ұғымы.                   |      |
|ҚР азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы.        |      |
|Зиян келтірушінің жауапкершлігінің нысандары.         |      |
|Экология құқығының негіздері.                 |1      |
|«Қоршаған ор таны қорғау туралы» ҚР Заңы: ішкі және сыртқы  |      |
|талдау.                            |      |
|Халықаралық құқықтың негіздері. Қазіргі кезеңдегі халықаралық |1      |
|құқық ұғымы. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі.  |      |
|Халықаралық құқықтың қайнар көздері.              |      |
|Халықаралық құқықтың негіздері.                |1      |
|Адам құқығын реттеудегі халықаралық құжаттарға ішкі және сыртқы|      |
|талдау.                            |      |

      5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР
                СӨЖ сипаттамасы

|№ |Тақырып           |Нысаны     |Тапсыру  |Жинақтайтын балл|
|  |              |        |кестесі  |        |
|1 |«Мен құқылымын!»      |Шығарма- Эссе |3 апта   |50-100%     |
|2 |«Демократия»        |Презентация  |13 апта  |50-100%     |

   Эссе француз тілінен "essai", ағылшын тілінен "essay", "assay"-
талпыныс, жазушылық сынама, очерк; латын тілінен "exagium" – ойлау.
Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың,  көркем
әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше
толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен
түйіндеулерге құрылатын жанры. Әдебиеттегі Эссе – соны пікірлерге көбірек
мән беріліп, оқырманды ой теңізінде жүздіретін таңдай қақтыратын, өзінше
ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық
сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір қабылдауымен ерекшеленетін  көркем
туынды. Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына,
әшекейлі композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші
интеллектуалдық байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір
саяхатындағы көрген-білетін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін жомарттықпен
жайып салады. Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір
ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар,  ойлар,
көкейге қо-нымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық байламдар тән.
Бұл шағын көлемді ой бөлісу, қандай болса мәселені еркін баян ету, дәлелді
зиятты ізденіс. Эссе бір мәселе немесе сұрақ бойынша жеке көзқарасты
білдіріп, алдын ала  немесе  мәселені  қанағаттанарлықтай  баяндалуына
үміттенбейді. Әдетте, эссе бір нәрсе туралы жаңа, субъективті рең беретін
сөзді және философиялық, тарихи - биографиялық, публицистикалық, әдеби -
сын, ғылыми-көпшілік, баллетристикалық сипатта болуы мүмкін.
   Презентация — жаңа бір нәрсені, жаңа ғана пайда болған, жаңадан
құрылған жағдайды қоғамдық елестету. Ақпаратты елестетудің, берудің жаңа
тәсілі, жаңа формасы. Презентацияның түрлерінің бірі мультимедиялық, яғни
бір файлда жинақталған слайдтар жинағы. Презентация жоба туралы қысқаша
немесе шағын әңгіме түрінде де болады. Студент презентация арқылы берілген
ұғымды топтап, шағын түрде жеткізуі керек. Презентация арқылы студент
өзінің фантазиясы, креативті ойы, терең білім деңгейі арқылы көзқарасын
ортаға салады.
   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                  №3 Кесте
|Тақырып           |Көрнекі  |Өзіндік дайындалуға|Тексеру   |
|               |құралдар |арналған сұрақтар |нысаны    |
|Дәріс     |Семинар    |     |          |       |
|сабақтары   |сабақтары   |     |          |       |
|1       |2       |4     |5         |6      |
|Мемлекет ұғымы|Мемлекет ұғымы|Кестелер |Мемлекеттің пайда |Ауызша    |
|және мәні.  |және мәні.  |Слайдтар |болуы.       |жауаптар   |
|       |       |     |Мемлекеттің пайда |       |
|       |       |     |болу туралы    |       |
|       |       |     |теориялары.    |       |
|       |       |     |Мемлекет ұғымы және|       |
|       |       |     |белгілері.     |       |
|Қоғамда    |Қоғамда    |Кестелер |Құқық түсінігі және|Салыстырмалы |
|құқықтың   |құқықтың   |Слайдтар |құқықтық қарым –  |талдау    |
|алатын орны. |алатын орны. |     |қатынас.      |       |
|       |       |     |Қоғамдық      |       |
|       |       |     |қатынастарды    |       |
|       |       |     |реттеудегі құқықтың|       |
|       |       |     |маңызы және алатын |       |
|       |       |     |орны.       |       |
|       |       |     |Әлеуметтік нормалар|       |
|       |       |     |жүйесі. Құқықтық  |       |
|       |       |     |қатынастың     |       |
|       |       |     |субъектілері.   |       |
|       |       |     |Құқықтық қатынастар|       |
|       |       |     |объектілері.    |       |
|       |       |     |Құқықсубъектілік  |       |
|       |       |     |ұғымы.       |       |
|Конституциялық|Конституциялық|Кестелер |Конституция ұғымы |Топтық жұмыс.|
|құқық     |құқық     |Слайдтар |мен мәні.     |Презентация |
|-Қазақстан  |-Қазақстан  |     |1995 жылғы     |       |
|Республикасыны|Республикасыны|     |Қазақстан     |       |
|ң маңызды   |ң маңызды   |     |Республикасының  |       |
|құқық саласы |құқық саласы |     |Конституциясына  |       |
|ретінде.   |ретінде.   |     |жалпы сипаттама.  |       |
|       |       |     |Конституцияның   |       |
|       |       |     |заңдық қасиеттері. |       |
|Қазақстан   |Қазақстан   |Кестелер |Азаматтық құқық  |Коекспен   |
|Республикасыны|Республикасыны|Слайдтар |ұғымы және пәні.  |жұмыс жасау. |
|ң азаматтық  |ң азаматтық  |     |Азаматтық құқық  |Жағдаятарды |
|құқығының   |құқығының   |     |субъектілері және |шешу.    |
|негіздері.  |негіздері.  |     |объектілері.    |       |
|       |       |     |Азаматтық құқық  |       |
|       |       |     |институттары.   |       |
|       |       |     |Мәміле- азаматтық |       |
|       |       |     |құқықтың негізгі  |       |
|       |       |     |институты ретінде. |       |
|       |       |     |Меншік құқығы.   |       |
|       |       |     |Міндеттемелік   |       |
|       |       |     |құқық.       |       |
|       |       |     |Интелектуалды   |       |
|       |       |     |меншік құқығы.   |       |
|ҚР еңбек   |ҚР еңбек   |Кестелер |Еңбек құқығының  |Презентация |
|құқығының   |құқығының   |Слайдтар |түсінігі.     |       |
|негіздері.  |негіздері.  |     |Еңбектік құқықтық |       |
|       |       |     |қатынастар.    |       |
|       |       |     |Жеке еңбек шартының|       |
|       |       |     |ұғымы, мазмұны.  |       |
|       |       |     |Жеке еңбек шартын |       |
|       |       |     |тоқтату негіздері. |       |
|Отбасы    |Отбасы    |Кестелер |Отбасы құқығы:   |Топтық    |
|құқығының   |құқығының   |Слайдтар |ұғымы, принциптері.|презентация |
|негіздері.  |негіздері.  |     |          |       |
|       |       |     |Некеге тұрудың   |       |
|       |       |     |тәртібі мен    |       |
|       |       |     |шарттары.     |       |
|       |       |     |Ерлі-зайыптылардың |       |
|       |       |     |құқықтары мен   |       |
|       |       |     |міндеттері.    |       |
|       |       |     |Ата-аналар мен   |       |
|       |       |     |балалары арасындағы|       |
|       |       |     |құқықтық      |       |
|       |       |     |қатынастар.    |       |
|       |       |     |Алименттік     |       |
|       |       |     |қатынастар.    |       |
|Әкімшілік   |Әкімшілік   |Кестелер |Әкімшілік құқықтың |Жағдаяттарды |
|құқықтың   |құқықтың   |Слайдтар |ұғымы.       |шешу.    |
|негіздері.  |негіздері.  |     |Әкімшілік құқықтың |Кодекспен  |
|       |       |     |рөлі мен маңызы.  |жұмыс    |
|       |       |     |Әкімшілік құқықтың |       |
|       |       |     |пәні және атқарушы |       |
|       |       |     |билік.       |       |
|       |       |     |Әкімшілік құқықтық |       |
|       |       |     |жауапкершілік.   |       |
|Қазақстан   |Қазақстан   |Кестелер |Қылмыстық құқық  |Қылмыстық  |
|Республикасыны|Республикасыны|Слайдтар |ұғымы және     |Кодекспен  |
|ң қылмыстық  |ң қылмыстық  |     |міндеттері.    |жұмыс.    |
|құқығы-құқық |құқығы-құқық |     |Қылмыс белгілері  |Глоссарий.  |
|саласы    |саласы    |     |және қылмыс    |       |
|ретінде.   |ретінде.   |     |түрлері.      |       |
|       |       |     |Қылмыстың заңды  |       |
|       |       |     |құрамы.      |       |
|       |       |     |Қылмыстық     |       |
|       |       |     |жауапкершілік пен |       |
|       |       |     |жазаны ауырлататын |       |
|       |       |     |және жеңілдететін |       |
|       |       |     |жағдайлар.     |       |
|Экология   |Экология   |Кестелер |Экология құқығының |Көзқарасын  |
|құқығының   |құқығының   |Слайдтар |ұғымы.       |білдіру.   |
|негіздері   |негіздері   |     |ҚР азаматтарының  |Конспект.  |
|       |       |     |қолайлы қоршаған  |       |
|       |       |     |ортаға құқығы.   |       |
|       |       |     |Зиян келтірушінің |       |
|       |       |     |жауапкершлігінің  |       |
|       |       |     |нысандары.     |       |
|       |       |     |«Қоршаған ор таны |       |
|       |       |     |қорғау туралы» ҚР |       |
|       |       |     |Заңы: ішкі және  |       |
|       |       |     |сыртқы талдау.   |       |
|Халықаралық  |Халықаралық  |Кестелер |Қазіргі кезеңдегі |Глоссарий.  |
|құқықтың   |құқықтың   |Слайдтар |халықаралық құқық |Ауызша жауап.|
|негіздері.  |негіздері.  |     |ұғымы. Халықаралық |       |
|       |       |     |құқықтың қазіргі  |       |
|       |       |     |кезеңдегі қызметі. |       |
|       |       |     |Халықаралық    |       |
|       |       |     |құқықтың қайнар  |       |
|       |       |     |көздері. Адам   |       |
|       |       |     |құқығын реттеудегі |       |
|       |       |     |халықаралық    |       |
|       |       |     |құжаттарға ішкі  |       |
|       |       |     |және сыртқы талдау.|       |
      7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  Кесте №4
|Оқу-әдістемелік құралдардың атауы   |Дана    |Студенттер |Пайыздық  |
|                   |(экземпляр) |саны    |қамтылуы  |
|1                   |2      |3      |4      |
|Баққұлов С. Құқық негіздері. Оқулық. |      |      |      |
|Алматы :2004. – 248 б.        |      |      |      |
|Баянов Е. Мемлекет және құқық     |      |      |      |
|негіздері. Оқулық. Алматы: Жеті жарғы,|      |      |      |
|2001. – 624 б.            |      |      |      |
|Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. Қазақстан   |      |      |      |
|Республикасының құқық негіздері.   |      |      |      |
|Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 256 б.  |      |      |      |
|Дулатбеков Н.О. Мемлекет және құқық  |      |      |      |
|негіздері. Оқу құралы. Астана:    |      |      |      |
|Фолиант, 2001. – 252 б.        |      |      |      |
   8 ӘДЕБИЕТТЕР


   8.1 Негізгі әдебиеттер:
  1. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учебное пособие.-
   Алматы, Жеты Жарғы, 2003.
  2. Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного  строя  Республики
   Казахстан. – Алматы, 1997.
  3. 11\-",';''
  4. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Авторлар алқасы: Жоламанов Ж.,
   Таукелов А.Н., Мұхтарова А.К., Алматы, 1998.
  5. Сапарғалиев Ғ. Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті
   Жарғы,1998.
  6. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан  Республикасының конституциялық құқығы.
   Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 480б.
  7. Амандықова С.Қ. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: Оқу
   құралы. – Астана: Фолиант. 2001. – 176б.
  8. Ахметов А., Ахметова Г. Еңбек құқығы. Алматы, 2005.
  9. Қағазов О. ҚР еңбек құқығы. Алматы, 2003.
 10. Уваров В.Н. ҚР еңбек құқығы. Алматы, 2002 Гусов К.Н., Толкунова В.Н.
   Трудовое право России. Москва, «Юрист», 2000.
8.2 Қосымша әдебиеттер:
 1. Алиев М.М. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және құқық қорғау
  органдары. Оқу құралы: Астана. 2004. – 403 б.
 2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі:Жалпы бөлім. Ерекше бөлім.-
  4 басылымы.-Алматы: «Жеті жарығы», 2011.-558 беттер.
 3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2010. –
  141б.
 4. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Юрист, 2012.
 5. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и
  деятельности. – Москва: Издательства Норма, 2001. – 304с.
 6. Тусупбеков Р.Т. Деятельность системы органов прокуратуры в Республики
  Казахстан: надзор за законностью и соблюдением прав человека  и
  гражданина //Развитие механизмов защиты прав человека в Казахстане. –
  Астана: LEM,2004. – 51с.
 7. Скала В.И. Трудовые отношения в РК. Алматы, 2001.
 8. Смирнов О.В. Трудовое право. Москва, «Проспект», 1999.
 9. Сотов П.В. Сборник трудовых документов. М., 1997
Пәндер