Файл қосу


Иммунитет растений|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 дәрежелі СМЖ құжаты  |ПОӘК     |ПОӘК 042-14.4.01.01.20.11/01-2013 |
|ПОӘК          |Басылым №1  |                  |
|«Өсімдіктерді зиянды  |___________ |                  |
|ағзалардан қорғаудың  |       |                  |
|интеграцияланған жүйесі |       |                  |
|және мониторнинг »   |       |                  |
|пәнінен оқытушыларға  |       |                  |
|арналған жұмыс     |       |                  |
|бағдарламасы      |       |                  |

         6М080100 «Агрономия» мамандығына арналған
  «Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
              мониторнинг » пәнінің
              ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                   2013


                 Алғы сөз


  1. Құрастырған

  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология»
кафедрасының
  доценті Сейлғазина Сәуле Мункановна.
  «……» ……………2013 жыл.


  2. Талқыланды:
  2.1.Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология»
кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама «……» ……………2013 жыл, №


  Кафедра меңгерушісі ……………. Сейлгазина С.М.


  2.2. Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
  Хаттама « 28 » тамыз 2013 жыл, №

  Төраға ………………………Джаманова Г.И.


  3. БЕКІТЕМІН:
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
ұсынылды
  Хаттама «……» ………….......…2013   жыл, №


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор ……………..Рскелдиев Б.А.
  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


МАЗМҰНЫ


1 Қолданылу аймағы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы жағдайлар
4 Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны.
5 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптардың тізімі.
6 Пәннің оқу- әдістемелік картасы
7 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер

  1 Қолданылу аймағы
«Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
мониторнинг » пәні бойынша оқу - әдістемелік кешеннің құрамына кіретін
пәннің    оқытушыларға  арналған  жұмыс  оқу  бағдаралмасы  6М080100
«Агрономия» мамандығының магистранттарына арналған.


  2 Нормативтік сілтемелер
«Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
мониторнинг » пәнінің оқытушыларға арналған жұмыс оқу бағдарламасы осы
пәннің оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптары мен
ұсыныстарына сәйкес орнатады:
  - университет мамандықтары бойынша элективті пәндердің каталогының
бекітілуі негізінде хаттама № 1  15.04.2011ж.;
  - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 23.12.2005 ж.
 № 779 бұйрығымен бекітілген 6N0801 «Агрономия» мамандығы бойынша ҚР МЖМБС
3.09.252-2006 орнына енгізілді
  - «Пәндердiң оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң құрылым және мазмұны» 042-
08.10.10.12-2007 ҚП құжатталған процедура.

  3 Жалпы жағдайлар
      3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
«Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
мониторнинг » пәні басқа пәндермен біріге отырып жоғары білікті  мамандар
дайындауға бағытталған. Сонымен бірге профильді пәндердің бірі  болып
есептеледі, мамандардың арнайы білімдерін терең меңгеруге әрекет етеді.
«Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
мониторнинг  »  пәні-агрономияда,  селекцияда,  биотехнологияда  ғылыми
зерттеудің негізгі бағыттарын, өсімдіктердің иммунитеті – олардың ауруға
қарсы тұра алуы, ауру қоздырғышының (патогеннің) өсімдіктерге жұға алмауын
немесе тканьдерінде дами алмауын бақылаулар нәтижесінің мәліметтерін  және
эксперименттерін талапқа сайлығын зерттейді.
   3.2 Курстың негізгі мақсаты: магистранттарды өсімдікті зиянкестер мен
аурулардан әр түрлі әдістермен қорғау шараларын ұйымдастыруды үйрету.
   3.3 Пәнді меңгерудің негізгі міндеттері:
   -    Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың  интеграцияланған
жүйесі және мониторнинг теориялық негіздерін меңгеру;
   - өсімдік қорғаудың әдістері мен шараларын, өсімдіктерді зиянды
ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және мониторнинг  факторларын
оқып білу;
   -   қорғау шараларының тиімділігін бағалауды игеру.
   3.4 Пәнді оқу барысында магистрант білуі керек:
  - өсімдік қорғаудың әдістері мен тәсілдерін;
  - тұқым және отырғылу материалдарын өңдеуді жүргізуді білу;
  - өсімдік ауруларын болжауды;
  - есепті дайындауды;
  - зерттеу нәтижесі мен қорытындысын сараптауды.
   3.5 Курс пререквизиттері:
  Биология, химия, өсімдік шаруашылығы
   3.6. Курс постреквизиттері:
  Өсімдік шаруашылығы, селекция, тұқым шаруашлығы, өсімдіктер экологиясы

   Кесте 1 Оқу жоспарынан көшірме


|Кур|Семестр       |Кредит          |Дәріс  |Зертхана сағаты   |
|с |          |             |     |          |
|1 |2          |3             |4    |5          |
|Дәрістік сағаттар                                 |
|1 |Кіріспе дәріс    |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |          |Өсімдіктердің жұқпалы   |     |об иммунитете    |
|  |          |ауруларға иммунитеті.   |     |растений» Колос,  |
|  |          |Иммунитет санаттары    |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|2 |Белсенді емес    |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |иммунитет және оның |Белсенді емес иммунитеттің|     |об иммунитете    |
|  |факторлары     |факторлары.        |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|3 |Белсенді иммунитет |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |және оның факторлары|Белсенді иммунитет    |     |об иммунитете    |
|  |          |факторлары.Индукцияланған |     |растений» Колос,  |
|  |          |немесе жүре пайда болған |     |1979        |
|  |          |иммунитет.        |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|4 |Өсімдік       |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |тұрақтылығының   |Өсімдік тұрақтылығының  |     |об иммунитете    |
|  |генетикасы     |генетикасы Ауруларға   |     |растений» Колос,  |
|  |          |төзімді сұрыптардың    |     |1979        |
|  |          |типтері          |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|5 |Ауруға тұрақты   |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |өсімдік сұрыптарын |Будандастыру және іріктеу |     |об иммунитете    |
|  |шығару әдістері   |             |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|6 |Жұқпалы аурулар және|Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |оларды болжау    |Болжам жасау әдістерін  |     |об иммунитете    |
|  |          |оқып білу         |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|7 |Қысқа мерзімді   |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |болжам жасау    |Қысқа мерзімді болжам   |     |об иммунитете    |
|  |          |жасаудың әдістемесі    |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|8 |Өсімдіктерді    |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |аурулардан қорғау  |Өсімдік қорғау туралы   |     |об иммунитете    |
|  |әдістері және    |түсінік. Өсімдік     |     |растений» Колос,  |
|  |қажетті материалдар |қорғаудағы іс-шаралар   |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|9 |Өсімдік қорғаудың  |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |агрохимиялық және  |Өсімдік қорғаудың     |     |об иммунитете    |
|  |физикомеханикалық  |агрохимиялық және     |     |растений» Колос,  |
|  |әдістер       |физкомеханикалық әдістері |     |1979        |
|  |          |жайлы түсінік       |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|10 |Өсімдік қорғаудың  |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |химиялық және    |Өсімдік қорғаудың химиялық|     |об иммунитете    |
|  |биологиялық әдістер |және биологиялық әдістер |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|11 |Өсімдік карантині  |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |          |Өсімдік карантинінің   |     |об иммунитете    |
|  |          |мақсаты және негізгі   |     |растений» Колос,  |
|  |          |бағыттары         |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|12 |Өсімдік қорғаудың  |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |интегралды әдісі  |Өсімдікті интегралды   |     |об иммунитете    |
|  |          |қорғау жайлы түсінік және |     |растений» Колос,  |
|  |          |оның мақсаты мен     |     |1979        |
|  |          |міндеттері.        |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|13 |Өсімдік ауруларына |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |есеп жүргізу    |Есеп жүргізудің әдісі.  |     |об иммунитете    |
|  |          |Фитосанитарлық мониторинг.|     |растений» Колос,  |
|  |          |Сынама алудың техникасы  |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|14 |Өсімдікттердің жеке |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |ауруларының дамуы  |Есеп жүргізудің типтері  |     |об иммунитете    |
|  |мен таралуына есеп |және тәсілдері      |     |растений» Колос,  |
|  |жүргізу       |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|15 |Қорғау шараларының |Дәріс мазмұны:      |1    | К.В. Покова «Учение|
|  |тиімділігін бағалау |Тиімділікті бағалау    |     |об иммунитете    |
|  |          |формалары         |     |растений» Колос,  |
|  |          |             |     |1979        |
|  |          |             |     |В.Шкаликов     |
|  |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|  |          |             |     |Колос, 2005     |
|Тәжірибелік сабақтар                               |
|1  |Инфекциялы     |Пән бойынша негізгі    |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |ауруларға     |терминдер мен       |     |об иммунитете    |
|   |өсімдіктердің   |анықтамаларды, ммунитет  |     |растений» Колос,  |
|   |иммунитеті     |санаттарын оқып білу   |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|2  |Белсенді емес   |Белсенді емес иммунитеттің|1    | К.В. Покова «Учение|
|   |иммунитеттің    |факторларын анықтау    |     |об иммунитете    |
|   |анатомо-морфологиял|             |     |растений» Колос,  |
|   |ық және      |             |     |1979        |
|   |физика-химиялық  |             |     |В.Шкаликов     |
|   |факторларын анықтау|             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|3  |Белсенді және   |Белсенді және       |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |индукцияланған   |индукцияланған      |     |об иммунитете    |
|   |иммунитет     |иммунитеттің факторларын |     |растений» Колос,  |
|   |вакторларын анықтау|анықтау және оқып білу  |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|4  |Сұрыптардың    |Тұрақтылық типтерін оқып |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |ауруларға     |білу және тұрақты өсімдік |     |об иммунитете    |
|   |тұрақтылық типтері |типтерін аныұтау     |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|5  |Ауруға төзімді   |Будандастыру және іріктеп |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |сұрыптарды шығару |алу әдістері       |     |об иммунитете    |
|   |әдістері      |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|6  |Инфекциялы     |Жұқпалы ауруларды болжам |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |ауруларды болжау  |жасау типтері       |     |об иммунитете    |
|   |          |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|7  |Қысқа мерзімді   | Қысқа мерзімді болжамдар |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |болжамдарды    |және оның әдістері    |     |об иммунитете    |
|   |құрастыру әдістері |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|8  |Алдын алу шаралары |Алдын алу шараларының   |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |және олардың    |түрлері          |     |об иммунитете    |
|   |топтары      |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|9  |Агрохимиялық және |Агрохимиялық және физика |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |физикамеханикалық |механикалық қорғау    |     |об иммунитете    |
|   |әдістерді жүргізу |шараларын жүргізу     |     |растений» Колос,  |
|   |тәсілдері     |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|10  |Химиялық және   |Химиялық және биологиялық |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |биологиялық    |әдістерді, оның      |     |об иммунитете    |
|   |әдістердің     |сипаттамасын меңгеру   |     |растений» Колос,  |
|   |сипаттамасы және  |             |     |1979        |
|   |өткізу тәсілдері  |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|11  |Өсімдік      |Өсімдік карантині     |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |карантинінің    |             |     |об иммунитете    |
|   |типтері мен    |             |     |растений» Колос,  |
|   |тәсілдері     |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|12  |Өсімдікті     |Өсімдіктерді интегралды  |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |интегралды қорғау |қорғаудың мақсаты мен   |     |об иммунитете    |
|   |және оның     |міндеттерін оқып білу   |     |растений» Колос,  |
|   |элементтері    |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|13  |Өсімдік ауруларына |Есеп жүргізу және     |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |есеп жүргізу    |әдістерін оқып білу    |     |об иммунитете    |
|   |әдістері      |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|14  |Бөлек аурулардың  |Бөлек ауруларға есеп   |1    | К.В. Покова «Учение|
|   |таралуы мен дамуына|жүргізу          |     |об иммунитете    |
|   |есеп жүргізу    |             |     |растений» Колос,  |
|   |тәсілдері.     |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |
|15  |Қорғау шараларының |Қорғау шараларын өткізудің|1    | К.В. Покова «Учение|
|   |тиімділігін бағалау|тиімділігін бағалау    |     |об иммунитете    |
|   |          |             |     |растений» Колос,  |
|   |          |             |     |1979        |
|   |          |             |     |В.Шкаликов     |
|   |          |             |     |«Иммунитет растений»|
|   |          |             |     |Колос, 2005     |


  5 Өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі.
  5.1 Өсімдік  аурулары  туралы  түсінік.  Өсімдіктердегі  патогенез,
  патоморфологиялық және патофизиология-биохимиялық өщгерістер.
  5.2  Өсімдік ауруларының белгілері және классификациясы.
  5.3 Өсімдіктің жұқпалы аурулары. Паразитизм типтері және эволюциясы.
  Патогеннің механизмі.
  5.4 Жұқпалы аурулардың дамуы мен таралуы.
  5.5 Өсімдік ауруларын тексеру (диагностикасы) әдістері.
  5.6 Фитопатогенді бактерийлердің жалпы морфологиясы мен физиологиясы.
   5.7 Өсімдіктің бактериялы ауруларына диагностика өткізу
  5.8 Актиномицеттеры – өсімдік ауруларының қоздырғышы
    5.9  Өсімдіктің  вирусты  ауруларының  белгілері,  фитопатогенді
вирустардың таралу тәсілдері және сақталуы.
  5.10 Өсімдіктердің вирусті ауруларының диагностикасының тәсілдері.
  5.11 Өсімдіктің вирусті ауруларынан өсімдікті қорғау.Профилактикалық
және терапиялық шаралар.
  5.12 Өсімдікті қорғаудың агрохимиялық тәсілдері.
  5.13 Өсімдікті қорғаудың физико-механикалық тәсілдері.
  5.14 Өсімдікті қорғаудың химиялық тәсілдері.
  5.15 Өсімдікті қорғаудың биологиялық тәсілдері
  5.16 Өсімдік карантині
  5.17 Өсімдікті интегралды қорғау
  5.18 Өсімдік ауруларына есеп жүргізу.
  5.19 Бөлек аурулардың дамуы және таралу есептері
  5.20 Қорғау шараларын тиімді бағалау
  5.21 Белсенді иммунитет және оның факторлары
  5.22 Белсенді емес иммунитет және оның факторлары
  5.23 Өсімдік тұрақтылығының генетикасы
  5.24 Будандастыру және іріктеу
  5.25 Жұқпалы аурулар және оларды болжау
  5.26 Қысқа мерзімді болжау.

6 «Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған жүйесі және
мониторнинг » пәні бойынша оқу әдістемелік карта
  Кесте 3  «Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғаудың интеграцияланған
жүйесі және мониторнинг » пәні бойынша оқу әдістемелік карта


  |Тақырып           |Көрнекілік құралдар, |Өздігінен зерттеуге|Бақыл|
|              |плакаттар, зертханалық|арналған сұрақтар |ау  |
|              |стендтер.       |          |форма|
|              |           |          |сы  |
|Дәрістік сабақ|Тәжірибелік |           |          |   |
|       |сабақ    |           |          |   |
|1       |2      |3           |4         |5  |
|Кіріспе дәріс |Инфекциялы  |Әдістемелік нұсқаулық,|Пәннің негізгі   |АБ  |
|       |ауруларға  |плакат,таблица.    |глоссарилерін   |   |
|       |өсімдіктердің|           |атаңдар.Иммунитетті|   |
|       |иммунитеті  |           |ң қандай санаттары |   |
|       |       |           |кездеседі     |   |
|Белсенді емес |Белсенді емес|Әдістемелік нұсқаулық,|Белсенді емес   |АБ  |
|иммунитет және|иммунитеттің |плакат,таблица.    |иммунитет     |   |
|оның     |анатомо-морфо|           |факторлары жайлы  |   |
|факторлары  |логиялық және|           |баянда       |   |
|       |физика-химиял|           |          |   |
|       |ық      |           |          |   |
|       |факторларын |           |          |   |
|       |анықтау   |           |          |   |
|Белсенді   |Белсенді және|Әдістемелік нұсқаулық,|Белсенді иммунитет |АБ  |
|иммунитет және|индукцияланға|плакат,таблица.    |терминіне     |   |
|оның     |н иммунитет |           |түсініктеме бер . |   |
|факторлары  |вакторларын |           |Белсенді иммунитет |   |
|       |анықтау   |           |факторлары қалай  |   |
|       |       |           |әсер етеді.    |   |
|Өсімдік    |Сұрыптардың |Әдістемелік нұсқаулық,|Тұрақтылық     |АБ  |
|тұрақтылығының|ауруларға  |плакат,таблица.    |генетикасы     |   |
|генетикасы  |тұрақтылық  |           |дегеніміз не.   |   |
|       |типтері   |           |Ауруларға төзімді |   |
|       |       |           |сұрыптарды қалай  |   |
|       |       |           |анықтауға болады. |   |
|Ауруға тұрақты|Ауруға    |Видеоматериалдар,   |Ауруға тұрақты   |АБ  |
|өсімдік    |төзімді   |стендтер.       |сұрыптарды     |   |
|сұрыптарын  |сұрыптарды  |           |шығарудың қандай  |   |
|шығару    |шығару    |           |тәсілдері бар.   |   |
|әдістері   |әдістері   |           |          |   |
|Жұқпалы    |Инфекциялы  |Видеоматериалдар,   |Болжау типтерін  |АБ  |
|аурулар және |ауруларды  |стендтер.       |атаңыз       |   |
|оларды болжау |болжау    |           |          |   |
|Қысқа мерзімді|Қысқамерзімді|Видеоматериалдар,   |Қысқа мерзімді   |АБ  |
|болжам жасау |болжамдарды |стендтер, таблицалар. |болжам құрастыру  |   |
|       |құрастыру  |           |әдістері жайлы   |   |
|       |әдістері   |           |баянда       |   |
|Өсімдіктерді |Алдын алу  |Видеоматериалдар,   |Өсімдік қорғаудың |АБ  |
|аурулардан  |шаралары және|стендтер, суреттер.  |қандай тәсілдері  |   |
|қорғау    |олардың   |           |және жүйелері бар. |   |
|әдістері және |топтары   |           |          |   |
|қажетті    |       |           |          |   |
|материалдар  |       |           |          |   |
|Өсімдік    |Агрохимиялық |Видеоматериалдар,   |Агрохимиялық және |АБ  |
|қорғаудың   |және     |стендтер, суреттер.  |физико-механикалық |   |
|агрохимиялық |физикамеханик|           |әдістерге сипаттама|   |
|және     |алық     |           |бер        |   |
|физикомеханика|әдістерді  |           |          |   |
|лық әдістер  |жүргізу   |           |          |   |
|       |тәсілдері  |           |          |   |
|Өсімдік    |Химиялық және|Видеоматериалдар,   |Химиялық және   |АБ  |
|қорғаудың   |биологиялық |стендтер, суреттер.  |биологиялық    |   |
|химиялық және |әдістердің  |           |тәсілдерді жүргізу|   |
|биологиялық  |сипаттамасы |           |жайлы баянда    |   |
|әдістер    |және өткізу |           |          |   |
|       |тәсілдері  |           |          |   |
|Өсімдік    |Өсімдік   |Видеоматериалдар,   |Өсімдік      |АБ  |
|карантині   |карантинінің |стендтер, суреттер  |карантинінің    |   |
|       |типтері мен |           |типтері және    |   |
|       |тәсілдері  |           |тәсілдері     |   |
|Өсімдік    |Өсімдікті  |Слайдтар және суреттер|Интегралды     |АБ  |
|қорғаудың   |интегралды  |           |қорғаудың негізгі |   |
|интегралды  |қорғау және |           |элементтері    |   |
|әдісі     |оның     |           |          |   |
|       |элементтері |           |          |   |
|Өсімдік    |Өсімдік   |Слайдтар және суреттер|Өсімдік ауруларына |АБ  |
|ауруларына  |ауруларына  |           |есеп жүргізу    |   |
|есеп жүргізу |есеп жүргізу |           |тәсілдері мен   |   |
|       |әдістері   |           |әдістері      |   |
|Өсімдікттердің|Бөлек    |Слайдтар және суреттер|Бөлек аурулардың  |АБ  |
|жеке     |аурулардың  |           |таралуы мен дамуына|   |
|ауруларының  |таралуы мен |           |есеп жүргізу    |   |
|дамуы мен   |дамуына есеп |           |тәсілдер мен    |   |
|таралуына есеп|жүргізу   |           |әдістері      |   |
|жүргізу    |тәсілдері.  |           |          |   |


7 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы
Кесте 4 Оқу- әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз ету картасы


  |Оқулықтардың, оқу- әдістемелік    |Экземпляр |Студенттер|Қамтамасыз|
|құралдарының атаулары         |саны   |дің саны |ету пайызы|
| К.В. Покова «Учение об иммунитете  |1     |3     |33    |
|растений» Колос, 1979         |     |     |     |
|В.Шкаликов «Иммунитет растений» Колос,|     |     |     |
|2005                 |     |     |     |
| К.В. Покова «Учение об иммунитете  |1     |3     |33    |
|растений» Колос, 1979         |     |     |     |
|В.Шкаликов «Иммунитет растений» Колос,|     |     |     |
|2005                 |     |     |     |8 Әдебиеттер
  1. Негізгі әдебиет

8.2 Қосымша әдебиет

8.2.1. К.В. Покова «Учение об иммунитете растений» Колос, 1979
8.2.2 В.Шкаликов «Иммунитет растений» Колос, 2005
Пәндер