Файл қосу


Технологиялық жабдықтар турлы жалпы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ                   |
|МИНИСТРЛІГІ                                  |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                        |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                            |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК         |               |
|              |           |               |
|              |           |ПОӘК 042-18.5.1.79/02-2014  |
|ПОӘК            |           |               |
|студентке арналған пән   |№ 2 басылым     |               |
|«Азық - түлік өндірісінің |11.09.2014 ж.    |               |
|технологиялық машиналары мен|           |               |
|жабдықтары» бойынша     |           |               |
|бағдарламасы        |           |               |            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ         «АЗЫҚ - ТҮЛІК ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ


             МАШИНАЛАРЫ МЕН ЖАБДЫҚТАРЫ»

   5В072700 - «Азық - түлік өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
               ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз

  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
  Құрастырушы:


   ____________ Г.К.Айткалиева  «Тамақ  өндірісінің  машиналары  мен
аппаратттары» кафедрасының аға оқытушысы


                            «____» _______2014 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ
өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды


  «___» __________ 2014 ж., № ___ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М. Акимов.


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
отырысында қаралды


   «___» __________ 2014 ж., № ___ хаттама


   Төрайымы ___________ С. Толеубекова.
   3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға рұқсат етілді
   «___» __________ 2014 ж., № ___ хаттама


   ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова   4 18.09. 2013 ж. № 1 басылымның орнына енгізілген

                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                            |  |
|2  |Пәннің (модульдің) мазмұны және сағаттарды бөлу           |  |
|3  |Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар          |  |
|4  |Курс форматы                             |  |
|5  |Курс саясаты                             |  |
|6  |Бағаларды кою саясаты                        |  |
|7  |Әдебиеттер                              |  |


   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


   Айткалиева Гулбахыт Кайроллаевна, аға оқытушы
   Кафедра «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары»
   Байланыс ақпараты – тел: 36-02-15/3, оқу ғимараты № 9, кабинет № 109
   Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 106,107
   Кредит саны – 2


   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
    «Азық - түлік өндірісінің технологиялық жабдықтары» – техникалық
ғылым. «Азық - түлік өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәнінің зерттеу
нысаны - өңдеу өндірісінің машиналары мен аппараттарындағы технологиялық
процестердің өту  барысында  туындайтын  өнімдердің  физико-механикалық
қасиеттері және осы қасиеттердің көмегімен процестерді есептеудің оңтайлы
әдістерін меңгеру болып табылады. «Азық - түлік  өндірісінің технологиялық
жабдықтары»  курсы азық-түлік технологиясы саласының мамандарына арналған
теориялық инженерлік негізі болып табылады.
  Қазіргі замандағы өңдеу өндірісі мамандардың технологиялық процестердің
кинетикасы мен динамикасы аймағындағы терең білімін қажет етеді.
  Инженер – өндірістік процестерді технология талаптарына сәйкестендіріп
басқарып қана қоймай, сонымен қатар ғылымның соңғы жетістіктеріне сай
жоғарғы техникалық деңгейде оңтайлы өтуін қамтамасыз етуі керек. Бұл
мақсаттарды орындау үшін маманның әртүрлі инженерлік есептерді шешуге
қабілеті болуы міндет.
  1.3 Пәннің мақсаты:
  Білім алушылардың «Азық - түлік өндірісінің технологиялық жабдықтары»
жөніндегі білімдерін қалыптастыру, осы алған білімдерін болашақ маман
алдағы еңбек тәжірибесінде қолдана білу.
   1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеті:
  Пәнді меңгерудің негізгі мақсаты студенттерді азық-түлік өнімдерінің
жабдықтарын оқыту арқылы келесі қажеттіліктерді орындау:
  - қоспалар қосу, технологиялық өңдеу режимдері мен тәсілдерін өзгерту
арқылы өнімнің құрамы мен сапасын басқаруды меңгеру
  - процестер реодинамикасының негізгі заңдарын меңгеру
  - процестер мен аппараттарды есептеу әдістерін меңгеру
  - машиналар мен аппараттардың конструкциясын меңгеру.
  Сонымен  қоса,  пәннің  негізгі  мақсаты  студенттерді  жоғарыда
айтылғандарды (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу жолдары) меңгерту
ғана емес, оларды қолдана білуге үйрету.
  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
  - Азық - түлік өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары курсының
негізгі (базалық) заңдарын білуі керек;
  - Өңдеу өндірісінің жабдықтарының негіздерін меңгеру керек;
  - Теориялық және практикалық мақсаттарға осы алған білімдерін жұмыс
істеуге пайдалану керек;
  - Азық - түлік  өнімдерінің құрылымдық  механикалық  қасиеттерін
зерттеуді үйрену керек;
  - Азық - түлік  өнімдерінің құрылымдық  механикалық  қасиеттерін
анықтауда алған білімдерін қолдана білу керек;
  - Азық - түлік  өндірісінің жабдықтарын  зерттеуде  қолданылатын
тәсілдердің мағынасын түсіну керек;
  - Басқа пәндерді меңгеру барысында «Азық -  түлік  өндірісінің
технологиялық жабдықтары» пәнінен алған білімдерін қолдана білу керек;
  - Курстық жобаларды талаптарға сай орындай алу керек.
  1.6. Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 гидравлика негіздері;
  1.6.2 механика негіздері;
  1.6.3 жылутехникасының негіздері.
  1.7. Курстың постреквизиттері:
  1.7.1 тамақ өндірісінің технологиясы;
  1.7.2 тамақ өндірісінің аппараттары және процесстері

  2 ПӘННІҢ (МОДУЛЬДЫҢ) МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   2 кесте
|№  |Тақырыптың аталуы             |Сағаттары          |
|р/н |                     |              |
|  |                     |ДС  |ЗС  |ОБӨЖ  |СӨЖ  |
|1  |Технологиялық жабдықтар турлы жалпы    |1  |1   |1   |3   |
|  |түсінік.                 |   |   |    |    |
|2  |Тамақ өндірісіндегі технологиялық     |1  |1   |1   |3   |
|  |жабдықтардың негізгі параметрлері.    |   |   |    |    |
|3  |Сұрыптау және іріктеу жабдықтары.     |1  |1   |1   |3   |
|4  |Өнімдерді ұсақтауға арналған машиналар.  |1  |1   |1   |3   |
|5  |Өнімдерді илеу және араластыру машиналары.|1  |1   |1   |3   |
|6  |Жуу машиналары мен қондырғылары.     |1  |1   |1   |3   |
|7  |Әртекті орталарды ажыратуға арналған   |1  |1   |1   |3   |
|  |машиналар.                |   |   |    |    |
|8  |Өнімдерді қысыммен өңдеуге арналған    |1  |1   |1   |3   |
|  |машиналар.                |   |   |    |    |
|9  |Тамақ өндірісінде қолданылатын сүзгілер. |1  |1   |1   |3   |
|10 |Эмульсорлар, гомогенизаторлар және    |1  |1   |1   |3   |
|  |пластификаторлар             |   |   |    |    |
|11 |Сепараторлар               |1  |1   |1   |3   |
|12 |Май өндірісіндегі жабдықтар.       |1  |1   |1   |3   |
|13 |Ірімшік және сыр өндірісіндегі жабдықтар. |1  |1   |1   |3   |
|14 |Тамақ өнімдерін құйып жабатын және    |1  |1   |1   |3   |
|  |буып-түйетін машиналар мен автоматтар.  |   |   |    |    |
|15 |Салмағы мен көлемі бойынша тамақ өнімдерін|1  |1   |1   |3   |
|  |өлшейтін жабдықтар.            |   |   |    |    |
|  |Барлығы                  |15  |15  |15   |45   |
  3 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


  Пәнді меңгеру барысында тақырыптардың негізгі мазмұнына көңіл аудару
керек. Ол үшін студенттің оқулықпен жұмысын жеңілдету мақсатында оқыту-
әдістемелік кешені ұсынылады. Әрбір тақырыптың дәрісі соңында өзін-өзі
тексеру сұрақтары бар.
  Оқулықты дұрыс таңдаудың үлкен мағынасы бар. Бірнеше оқулықты қатарынан
пайдалану дұрыс емес. Ұсынылған әдебиеттердің ішіндегі біреуін негізгі
әдебиет етіп таңдап алу керек. Басқа оқулықтарды егер де қажет тақырып
жайында мағлұмат болмағанда немесе аз болған жағдайда пайдаланған жөн.
  Курсты пәннің бағдарламасына сәйкес тақырыптар легімен меңгерген мақұл.
Оқулықпен жұмыс жасау  барысында  ұсынылған  кешендегі  мысалдар  мен
сараптамалар міндетті түрде болуы қажет. Тек осыдан кейін ғана өзін-өзі
тексеру сұрақтарына жауап берілуі керек.
  Теориялық алған білімдерін студенттер практикалық есептерді шығарған
кезде ғана меңгерілді деп есептеуге болады.

      КУРС ФОРМАТЫ


  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 2 рет жүргізіледі. Дәріс сабақтарында
күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай
– сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (10(15 минут), дәріс (35(40
минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен
жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
   Зертханалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды
қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.
   БӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе зертханалық сабаққа дайындалу
процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау кезінде  туындаған
сұрақтарыңызды қарастырамыз.
   Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша,
мен жекелей немесе топпен консультация түрінде БӨЖ сабағын өткіземін.
  Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің
көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар.

    КУРС САЯСАТЫ

  Пәнді оқуға берілген  барлық  кезеңде,  менің  сіздерге  қойатын
талаптарымның барлығын орныдайсыз  және  бір-бірімізді  түсінеміз  деп
ойлаймын.
   1. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық
меңгеруден босатпайды. Егер студент  сабақтарды  себепті  жағдайлармен
босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті.
Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың
тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта
оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті  бағамен  бағаланады,  ал
босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.
   2. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз
келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз
керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек.
Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік
береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне
құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті
тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.
   3. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   4. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болулары керек.
   5. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану
немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану)  үшін
Оқытушының  студентті  аудиториядан   шығарып   жіберуіне   немесе
қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.
   6. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен,
өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және  жазбаша  жауаптарға
байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.

   6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ


   Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:
   - ағымдағы бақылау («Азық -  түлік  өндірісінің  технологиялық
жабдықтары»  пәнінің  оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес
жүргізіледі)
   - межелік бақылау (7 және 15 апталар)
   - қорытынды бақылау
   Ағымдағы  бақылау  кезінде  студенттің  дәріс  және  зертханалық
сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау,
рефераттарды жазу және т.с.с.
   Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және
аудиториялық бақылау жұмыс орындау.
   Пән бойынша баға 100 %-тік  шкала бойынша пайыздық  мөлшерімен
қойылады.
   «Азық - түлік  өндірісінің технологиялық жабдықтары» пәні бойынша
ұпайлардың үлестірілуі
                                   2-кесте
|Апта |Бақылау түрі                |Ұпайлар     |Ескерту  |
|1  |2                     |3        |4     |
|1-7 апталарда дәрістерге және зертханалық     |30       |      |
|сабақтарға қатысу                 |        |      |
|1  |Тапсырмалар түрлерімен танысу       |        |      |
|2  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|3  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|4  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|5  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|6  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|   |І – тапсырманы өткізу           |80       |БӨЖ    |
|7  |Межелік бақылау 1             |90       |      |
|1-7 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар   |300       |      |
|8-15 апталарда дәрістерге, практикалық және    |30       |      |
|лабораториялық сабақтарға қатысу         |        |      |
|8  |Ауызша жауап беру             |        |      |
|9  |Ауызша жауап беру             |10       |ЗС     |
|10  |Ауызша жауап беру             |10       |ЗС     |
|11  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|12  |Ауызша жауап беру             |20       |ЗС     |
|13  |Аудиториялық бақылау жұмыс         |20       |ЗС     |
|   |ІІ – тапсырманы өткізу           |80       |БӨЖ    |
|15  |Межелік бақылау 1             |90       |      |
|8-15 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар   |300       |      |
|Емтиханға арналған барлық ұпайлар         |400       |      |
|Академиялық кезеңге арналған барлық ұпайлар    |1000      |      |


  7 ӘДЕБИЕТТЕР


  7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Еренғалиев А.Е., Қасенов Ә.Л., Орынбеков Д.Р. Ет өнеркәсібінің
технологиялық жабдықтары. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
– Семей: 2010. – Б. 212.
7.1.2 Еренғалиев А.Е., Қасенов Ә.Л., Орынбеков Д.Р. Ет өнеркәсібінің
технологиялық жабдықтары бойынша лабораториялық практикум. Шәкәрім атындағы
Семей мемлекеттік университеті – Семей: 2012. – Б. 208.
7.1.3 Ивашов В.И. «Технологическое оборудование мясной промышленности»
Часть 1. М. Колос 2001 – 552 с.
7.1.4 Касенов А.Л. «Сүт өнеркәсібіндегі технологиялық жабдықтар», Семей,
2002 ж., - 152 бет

 7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Кабулов Б.Б. Ет өнімдері өндірісінің механикалық өңдеу жабдықтары.-
Семей Шәкәрім атындағы СМУ, 2009.-186 бет.
 7.2.2 Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания.». М.: 2006-245с

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть