Файл қосу


Тұтынушылардың жарнамаға психологиялық дың жарнамаға әсерінің ерекшелігі психологиялық әсерінің ерекшелігіҚазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекттік университеті | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК            |           |
|             |              |ПОӘК         |
|             |              |042-18-16.1.13/02-2013|
|«Мамандану практикумы - |№1 басылым 18.09.2013ж.  |           |
|II» пәнінен студентке  |              |           |
|арналған жұмыс оқу    |              |           |
|бағдарламасы       |              |           |

          «МАМАНДАНУ ПРАКТИКУМЫ - II» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          (5В050300 «Психология» мамандықтарына )


       СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2013

 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                  “__13__”
_____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.
Мазмұны

  1. Жалпы талаптар
  2. Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
  3. 3Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер  1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

  1. Оқытушы және пән жайлы жалпы мағлұматтар
Қоңырова Арай Абдыхановна,  аға оқытушы, психология мамандығы бойынша
әлеуметтік ғылымдар магистрі
«Психология» кафедрасы
Байланыс телефондары- тел.: 35-93-89, №1 оқу корпусы, кабинет № 1212
Сабақтың өткізілу орны- аудитория №1209
Берілген пән бойынша кредиттер саны-2


    1.2 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Жарнама психологиясында маркетинг жүйесіндегі жарнама психологиясының
теориялық әдіснамалық және практикалық материалдары  қамтылады.  Бұнда
жарнамалық компаниялардың ықпалымен тұтынушылардың тұтынушылық  әрекет-
қылықтарының қалыптасуы, жарнамалық ақпараттардың қайта  өңделуі  және
жарнаманы танымдық және эмоционалдық деңгейде қабылдау процестері жан-жақты
талданылады. Жарнама – бұл көптеген ақпараттарды қолданып , арнайы жазылған
плакатты жасау фирмасы жайлы өнімнен клиенттерге көп тарату,  өткізу
мақсатымен жарияланады. Жарнама бұл әрдайым өнімнің құны, адамның және
ұжымдардың қызмет көрсетуі. Өз кезегінде: жарнамалық технология, креативті
ойлар, идеялар және кейбір орындалу әдістері қосалқы рөл атқарады, бірақ
олар болашақта жарнамашының қалауынша өзгеріп, жаңарып отырады.


   1.3 Пәннің мақсаты
      «Мамандану практикумы ІI» пәнінің мақсаты – болашақ психолог
мамандығындағы студенттерді жарнама психологиясы негіздемелеріне үйрету
жәнепсихология  саладағы  кәсіби  мүмкіндіктерін  кеңейту.  «Жарнама
психологиясы»  пәнінен  жасалған  оқу-әдістемелік  кешен  психолог
мамандығындағы студенттерге арналған. Пәнді оқыту барысында студенттер
қажетті іскерліктер мен дағыдыларды қалыптастыра отырып, пәннің мазмұнын,
өзектілігі мен қажеттілігін, саясатын танып біледі. Пәнді терең зерттеуде
оқу-әдістемелік бірлестік негізгі басшылық етеді.


   1.4 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
  • «Жарнама психологиясын» психологияның практикалық-қолданбалы саласы
   ретінде өзіндік ерекшеліктерін талдау, категориялық құрылымын ашу;
  • Жарнама песихологиясының ғылыми-теориялық негіздерін ашып көрсету;
  • Жарнама психологиясы сауда қарым-қатынасының мәні, ерекшеліктері
  • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру
  • Жарнама психологиясы пәнінен алынған білімдер жүйесін тәжірибеде
   қолдану дағыдыларын дамыту
   1.5 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  • «Жарнама психологиясын» психологияның практикалық-қолданбалы саласы
   ретінде өзіндік ерекшеліктерін талдау, категориялық құрылымын ашу;
  • Жарнама психологиясының ғылыми-теориялық негіздерін ашып көрсету;
  • Жарнама психологиясы сауда қарым-қатынасының мәні, ерекшеліктері
  • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
  • Жарнама психологиясы пәнінен алынған білімдер жүйесін тәжірибеде
   қолдану дағыдыларын дамыту


   1.6 Курс пререквизиттері:
    Жалпы психология; әлеуметтік психология, психодиагностика негіздері

   1.7 Курстың постреквизиті:
   Құқық негіздері,әлеуметтік психология, менеджемент және маркетинг
негіздері, жеке адам психологиясы, даму психологиясы , психологиялық білім
негіздерін математикалық өңдеу.


2. ПӘН МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТ САНЫНЫҢ БӨЛІНУІ

|№   |Тақырыптар    |Мазмұны                   |Сағаттар саны  |
|   |         |                      |Д |ТС |З|СӨЖ|СӨЖ|
|   |         |                      |  |  |С|О |  |
|1   |2        |3                      |4 |5 |6|7 |8 |
|1   |Жарнама     |Жарнама туралы түсінік Жарнаманың мақсаты  |1 |  | |  |  |
|   |психологиясының |мен қызметтері Жарнаманың түрлері Жарнама  |  |  | |  |  |
|   |әдістемелік және |стратегиясының психотехнологиясы      |  |  | |  |  |
|   |теоретикалық   |                      |  |  | |  |  |
|   |мәселелері    |                      |  |  | |  |  |
|2   |Жарнама     |Адамның әлеуметтік бағдарлануын жарнамалық |  |1 | |1,5|4,5|
|   |психологиясының |іскерліктің психологиялық факторы ретінде. |  |  | |  |  |
|   |әдістемелік және |Әлеуметтендіру және жекешелік Жарнамалық  |  |  | |  |  |
|   |теориялық    |коммуникацияның психологиялық негізі Адам  |  |  | |  |  |
|   |мәселесі     |жарнама коммуникациясының субъектісі ретінде|  |  | |  |  |
|3   |Жарнама     |Жарнама маркетингі. Тұтынушылар контингенті|1 |  | |  |  |
|   |маркетингтік   |және қажеттіліктер құрылымы Жарнама     |  |  | |  |  |
|   |әрекеттерді   |практикасындағы бағыттар мен стереотиптер  |  |  | |  |  |
|   |құраушы бөлімдер |                      |  |  | |  |  |
|   |ретінде     |                      |  |  | |  |  |
|4   |Жарнама     |Жарнама маркетингі. Тұтынушылар контингенті|  |1 | |1,5|4,5|
|   |маркетингтік   |және қажеттіліктер құрылымы Жарнама     |  |  | |  |  |
|   |әрекеттерді   |практикасындағы бағыттар мен стереотиптер  |  |  | |  |  |
|   |құрастырушы   |                      |  |  | |  |  |
|   |бөлімдер ретінде |                      |  |  | |  |  |
|5   |Жарнама әсерінің |Жарнамалық бейнелердің қалыптасуындағы   |1 |  | |  |  |
|   |когнитивтік   |психикалық процестердің ролі Түйсік,қабылдау|  |  | |  |  |
|   |құрылымы     |,ойлау процестері. Жарнаманы қабылдаудағы ес|  |  | |  |  |
|   |         |процесі.                  |  |  | |  |  |
|6   |Өзіндік     |Адамның өзіндік презентация формалары.   |  |1 | |1,5|4,5|
|   |жарнаманың    |Адамның өзіндік презентация формасы     |  |  | |  |  |
|   |психологиясы   |ретіндегі ежелгі және бүгінгі магия. Орта  |  |  | |  |  |
|   |         |ғасырдағы өзіндік жарнама. Біздің      |  |  | |  |  |
|   |         |заманымыздағы өзін-өзі жарнамалау      |  |  | |  |  |
|7   |Жарнама әсерінің |Жарнама психологиялық әсер тәсілі ретінде  |1 |  | |  |  |
|   |эмоционалдық   |Жарнамадағы психологиялық әсерлер және   |  |  | |  |  |
|   |құрылымы     |таңдау мәселесі               |  |  | |  |  |
|8   |Жарнама     |Жарнама концепциясы психологиялық әсердің  |  |1 | |1,5|4,5|
|   |психологиялық  |формасы ретінде. Психологиялық жарнаманың  |  |  | |  |  |
|   |әсердің формасы |структуралық модельдеу жағдайы. Жарнамадағы |  |  | |  |  |
|   |ретінде     |психологиялық этиканың мәселесі       |  |  | |  |  |
|9   |Жарнаманың    |Жарнама құралдары психотехнологияларының  |1 |  | |  |  |
|   |психотехнолог  |қолданбалы мәселелері. Газет, журнал,    |  |  | |  |  |
|   |иялық тәсілі   |радиодағы жарнама              |  |  | |  |  |
|10  |Жарнаманың    |Жарнама құралдары психотехнологияларының  |  |1 | |1,5|4,5|
|   |психотехнологиялы|қолданбалы мәселелері. Газет,журнал,    |  |  | |  |  |
|   |қ тәсілінің   |радиодағы жарнама.             |  |  | |  |  |
|   |маңызы мен    |                      |  |  | |  |  |
|   |ерекшеліктері.  |                      |  |  | |  |  |
|11  |Жарнамадағы   |Жарнамадағы технологияларының ерекшеліктері |1 |  | |  |  |
|   |технологиялар  |және олардың түрлері. Жарнамалық мәтіндер, |  |  | |  |  |
|   |         |символдар және белгілер. Жарнама      |  |  | |  |  |
|   |         |құралдарының кері байланыс технологиялары  |  |  | |  |  |
|12  |Жарнамадағы   |Жарнамадағы технологияларының ерекшеліктері |  |1 | |1,5|4,5|
|   |технологиялар  |және олардың түрлері. Жарнамалық мәтіндер, |  |  | |  |  |
|   |         |символдар және белгілер.          |  |  | |  |  |
|13  |Жарнама     |Тура байланыста тауарды ұсыну ерекшеліктері.|1 |  | |  |  |
|   |құралдарының кері|Почта және телефон арқылы жарнамалаудың   |  |  | |  |  |
|   |байланыс     |психологиялық ерекшеліктері.        |  |  | |  |  |
|   |технология    |                      |  |  | |  |  |
|   |лары       |                      |  |  | |  |  |
|14  |Жарнама құралдары|Психоаналитикалық бағыттар. Гипноздық бағыт.|  |1 | |1,5|4,5|
|   |психотехнологияла|Жарнамадағы эриксондық гипноз техникасы.  |  |  | |  |  |
|   |рының қолданбалы |НЛП                     |  |  | |  |  |
|   |мәселелері    |                      |  |  | |  |  |
|15  |Тұтынушылар   |Тұтынушылардың жарнамаға психологиялық   |1 |  | |  |  |
|   |дың жарнамаға  |әсерінің ерекшелігі             |  |  | |  |  |
|   |психологиялық  |                      |  |  | |  |  |
|   |әсерінің     |                      |  |  | |  |  |
|   |ерекшелігі    |                      |  |  | |  |  |
|16  |Жарнама құралдары|Психоаналитикалық бағыттар. Гипноздық бағыт.|  |1 | |1,5|4,5|
|   |психотехнолог  |Жарнамадағы эриксондық гипноз техникасы.  |  |  | |  |  |
|   |ияларының    |НЛП                     |  |  | |  |  |
|   |қолданбалы    |                      |  |  | |  |  |
|   |мәселелері    |                      |  |  | |  |  |
|17  |Транзитті жарнама|Көліктердегі жарнама. Оның ерекшеліктері  |1 |  | |  |  |
|   |әсері      |және безендірілуі.             |  |  | |  |  |
|18  |Кері байланыссыз |Жарнамалық мәтіннің психографикасы.     |  |1 | |1,5|4,5|
|   |жарнамалық    |Жарнамалық мәтіннің тақырыбы мен слогандар |  |  | |  |  |
|   |мәтіннің     |психологиясы. Жарнамалық мәтіндер      |  |  | |  |  |
|   |психотехнологиясы|психолингвистикасы             |  |  | |  |  |
|19  |Жарнаманың    |Жарнаманың тиімділік мәселелері. Жарнаманың |1 |  | |  |  |
|   |психологиялық  |тиімділігін есептеу әдістері        |  |  | |  |  |
|   |тиімділігі    |                      |  |  | |  |  |
|20  |Кері байланысты |Тура почталық тарату. Тура байланыс арқылы |  |1 | |1,5|4,5|
|   |жарнамалық    |тауар немесе қызмет түрлерін ұсыну. Телефон |  |  | |  |  |
|   |құралдардың   |арқылы жарнамалау. Сатылу орнындағы     |  |  | |  |  |
|   |психотехнологиясы|жарнамалау.                 |  |  | |  |  |
|21  |Сауда      |Жәрмеңке, көрмелер, коммерциялық      |1 |  | |  |  |
|   |жәрмеңкелері мен |коммуникацияның - көпсалалы құралы ретінде. |  |  | |  |  |
|   |көрмелердің   |Жәдігерлер және басқада құралдардың     |  |  | |  |  |
|   |психотехнологиясы|психотехнологиялық тиімділігі        |  |  | |  |  |
|22  |Сауда      |Жәрмеңкелер мен көрмелер коммерциялық   |  |1 | |1,5|4,5|
|   |жәрмеңкелері мен |коммуникация құралдары. Тұтынушылар мен   |  |  | |  |  |
|   |көрмелердің   |қарым-қатынас психологиясы.         |  |  | |  |  |
|   |психотехнологиясы|                      |  |  | |  |  |
|23  |Жарнамадағы   |Жарнамадағы жарық психологиясы. Жарнамадағы |1 |  | |  |  |
|   |жарық, түс және |түс психологиясы. Жарнамадағы форма     |  |  | |  |  |
|   |форма      |психологиясы.                |  |  | |  |  |
|   |психологиясы   |                      |  |  | |  |  |
|24  |Жарнамадағы   |Тауарды қабылдаудағы жарықтың әсері.    |  |1 |1|1,5|4,5|
|   |жарық, түс және |Тұтынушылардың тауар таңдаудағы түстердің  |  |  | |  |  |
|   |форма      |ықпалы. Ұлттық бағдарланған түстік     |  |  | |  |  |
|   |психологиясы   |ассоциациялардың ерекшеліктері.       |  |  | |  |  |
|25  |Интернеттегі   |Интернеттегі жарнама мәні, маңызы мен    |1 |  | |  |  |
|   |жарнама     |формалары. Интернеттегі жарнаманың маңызы. |  |  | |  |  |
|26  |Жарнаманың    |Жарнамадағы тиімділік мәселесі. Жарнамадағы |  |1 |1|4,5|  |
|   |психологиялық  |тиімділікті санау әдістемесі. Жарнамадағы  |  |  |,|  |  |
|   |тиімділік    |тұтынушылар сұранысын зерттеудегі фокус   |  |  |5|  |  |
|   |мәселесі.    |топтар әдісі.                |  |  | |  |  |
|27  |Жарнамадағы   |Психотехнологиялық бағдар тәсілі.      |1 |  | |  |  |
|   |суггестивті   |Нейролингвистикалық ақпараттандыру.     |  |  | |  |  |
|   |психотехноло   |                      |  |  | |  |  |
|   |гиялар      |                      |  |  | |  |  |
|28  |Қоғам мен    |Жарнама мәдениет элементтері ретінде.    |  |1 | |1,5|4,5|
|   |мәдениет     |Жарнамадағы миф әлеуметтік психологиялық  |  |  | |  |  |
|   |тұрғысынан    |феномен ретінде. Жарнамаға қоғам қатынасының|  |  | |  |  |
|   |қарағандағы   |мәселесі. Жарнама әрекеті диалог ретінде.  |  |  | |  |  |
|   |жарнама     |                      |  |  | |  |  |
|   |әрекетінің    |                      |  |  | |  |  |
|   |психологиялық  |                      |  |  | |  |  |
|   |мәселесі.    |                      |  |  | |  |  |
|29  |Саяси әсер    |Саяси жарнама. Саяси жарнаманың жарнама   |1 |  | |  |  |
|   |ретіндегі саяси |психологиясына әсері.            |  |  | |  |  |
|   |жарнама     |                      |  |  | |  |  |
|30  |Ақпарат     |Үгіттеу жарнама әрекетінің түрі ретінде.  |  |1 | |1,5|4,5|
|   |құралдарында   |Үгіттеудің мақсаты мен тапсырмасы. Адам   |  |  | |  |  |
|   |жарнамамен    |психикасына үгіттеу механизмінің әсері   |  |  | |  |  |
|   |психологиялық  |                      |  |  | |  |  |
|   |үгіттеу.     |                      |  |  | |  |  |
|   |Барлығы     |                      |15 |15 |-|22,|67,|
|   |         |                      |  |  | |5 |5 |


3 ПӘНДІ ОҚЫП-ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   «Жарнама психологиясы» пәні бойынша 15 сағат дәріс және 15 сағат
практикалық сабақтар жоспарланған.  Пән мазмұны болашақ  психологтарды
таңдаған мамандықтарының қыр-сырларымен,  кәсіби іс-әрекеті бағыттарымен
таныстырады.
      Дәріс, семинар сабақтарында студенттер конспектілеу жұмысымен
айналысып, негізгі ойлар мен термин сөздерді  жазып отырады. Соңынан оны
талдау жұмысымен айналысады. СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары шығармашылық  тапсырмалар
ретінде түрлі формаларда орындалуы мүмкін.
   Реферат жазуда не ескеріледі?
  1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына  қатысты  студент  кішігірім
   зерттеулер жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты
   мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.
  2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал.
  3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара
   сабақтастығын тануға дағдыланады.
  4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде
   таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.
  5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан
   алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық  көргенін
   көрсетуі қажет.
  6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен
    оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен
    таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студент реферат мазмұнын
    аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.
   Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни
білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет,
жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды
ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.
   Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт,
белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену.
Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін
жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын
анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.


   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Берілген тақырыпты конспектілеу,талдау.
   Негізгі талаптар:
  1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға
   талпыну.
  2. Әр тақырып бойынша 5-7 негізі түсініктер білу.
  3. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.
  4. СӨЖ,СОӨЖ жұмыстарын жазуда міндетті түрде жоспар болуы және тақырып
   мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет;
  5. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс.
  6. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


  5. КУРС САЯСАТЫ
   Студенттерге қойылатын талаптар:
  1. Сабаққа кешікпеу.
  2. Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып
   келу.
  3. Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау.
  4. Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу.
  5. СОӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау.

        6.БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
    Аптасына және бақылау түрлері бойынша ұпайлардың қойылуы
төмендегідей кестеде көрсетілген.
  «Жарнама психологиясы» пәні бойынша ұпайлардың есептелу үлгісі

                                   Кесте 3
|Апта  |Бақылау түрі           |Барлық ұпай  |Ескерту    |
|1    |2                 |3       |4       |
|    |1-7 апта бойы барлық аудиториялық |30      |       |
|    |сабақтар түрлеріне қатысу     |       |       |
|1    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |5       |       |
|2    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |20      |       |
|3    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |25      |       |
|4    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |30      |       |
|5    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |35      |       |
|6    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |45      |       |
|7    |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |50      |       |
|    |Рубеждік бақылау-1        |60      |       |
|1-7 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің  |300      |       |
|жиынтық ұпайы               |       |       |
|   |8-15-ші апта бойы барлық      |30      |       |
|   |аудиториялық сабақтар түрлеріне   |       |       |
|   |қатысу               |       |       |
|8   |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |5       |       |
|9   |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |20      |       |
|10  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |20      |       |
|11  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |25      |       |
|12  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |30      |       |
|13  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |30      |       |
|14  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |35      |       |
|15  |практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ     |45      |       |
|   |Рубеждік бақылау-2         |60      |       |
|8-15 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің  |300      |       |
|жиынтық ұпайы               |       |       |
|Емтиханға берілетін барлық ұпай      |400      |       |
|Академиялық кезең бойынша барлық ұпайлар |1000     |       |


  7. Негізгі әдебиеттер:
7.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Лебедев-Любимов А.Н Психология рекламы.-СПб.: Питер 2004.
8.1.2 Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб.пособие /
Науч.ред.М.В.Удальцова-М.: Новосибирск
8.1.3 Дейян А.Реклама./Пер. С фрац./Общ.Ред.В.С.Загащвили.-М.:1993.
8.1.4 Зазыкин В.ГПсихология в рекламе.-М.:ДатаСтром,1992.
8.1.5 Феофанок О.А. Реклама:новые технологии в Россий.СПб.:Питер, 2000.
8.1.6 Хромов Л.Н. рекламная деятельность: искуство, теория, практика.
Настольная книга делового человека – менеджера и бизнесмена. –
Петрозаводск, 1994.
8.1.7 Ромат.Е. Реклама в системе маркетинга. Учеб.Пособие.- Харьков, 1995.
7.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Адлер А. Понять природу человека./ Пер.С нем.- СПб.: Академически
проекет, 1997.
8.2.3 Ассэль Г. Маркетинг:принципы и стратегия: учебник для вузов. М., 1999
8.2.4 Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджемент./Пер. Сангл. 5-
еизд.-М.,1999.
8.2.5 Бородина В.Самореклама : мода и традиции. М.,2000
8.2.6 Викентьев И.Л. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и
рекламистов. 14 практических приложений и 200 примеров.- Новосибирск,1993.
8.2.7 Кениг Т. Психология рекламы: ее современное состояние и практическое
значение./Пер.с нем.-М.: Современные проблемы, 1992.
Пәндер