Файл қосу


Сызықтық кеңістікҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
               ШӘКӘРІМ атындағы
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |                |
|            |        |ПОӘК 042-14.01.20.200/02-2013  |
|ПОӘК          |01.09.2008 №2  |                |
|Cтуденттерге арналған  |басылым орныны |                |
|пәндердің оқу жұмыс   |27.08.2010 №3  |                |
|бағдарламасы      |басылым     |                |
|«Функционалдық анализ» |        |                |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «Функционалдық анализ»

          5В060100 – «Математика» мамандығы үшін

      СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013


1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы __________ «27» тамыз 2013 ж. Садыкова С.Б. «Жоғары
математика» кафедрасының доценті, ф.м.ғ.к.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Жоғары математика» кафедра отырысында

27.08.2010 ж., № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ А.П.Мұстафаев

2.2 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында

«  » «          » 2010 ж., №  хаттама.

Төраға   ______________    С.Б.Кайсанов

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«  » «          » 2010 ж., №  хаттама.

ОӘК төрағасы   ______________    А.А.Молдажанова

4 01.09.2008 №2 басылым орныны 27.08.2010 №3 басылым                  Мазмұны


|1  |Жалпы ережелер                        |4   |
|2  |Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар      |5   |
|3  |Курс форматы және саясаты                   |5   |
|4  |Баға қоюдың саясаты                      |6   |
|5  |Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу |7   |
|6  |СОӨЖ және СӨЖ мазмұны                     |8   |
|7  |Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестелері        |8   |   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
   Раисова Нурсауле, математика магистрі
   «Жоғары математика» кафедрасы
   Байланыс ақпараты – оқу ғимараты № 1, кабинет № 506
   Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 509
   Берілген пән бойынша кредит саны – 3
   1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Курс        |Семестр      |Кредиттер    |ДС       |
|          |         |        |(сағ)      |
|Өте жақсы      |       А  |95-100     |4,00      |
|          |А-        |90-94      |3,67      |
|Жақсы        |В+        |85-89      |3,33      |
|          |В         |80-84      |3,00      |
|          |В-        |75-79      |2,67      |
|Қанағаттанарлық   |С+        |70-74      |2,33      |
|          |С         |65-69      |2,00      |
|          |С-        |60-64      |1,67      |
|          |Д+        |55-59      |1,33      |
|          |Д         |50-54      |1,00      |
|Қанағаттанарлықсыз |F         |0-49      |0,00      |


|№  |Студент жұмысы және сабақ түрі           |Балдары %    |
|   |Дәріс                        |         |
|1  |Машықтану сабағы                  |5        |
|2  |Лабораториялық жұмыс                |5        |
|3  |СӨЖ                         |5        |
|4  |СОӨЖ                        |35        |
|5  |Өздік жұмыс                     |20        |
|6  |Аралық бақылау № 1                 |5        |
|7  |Аралық бақылау № 2                 |10        |
|8  |ӨЖ (реферат, ғылыми жұмыспен айналысу, т.б.)    |10        |
|9  |                          |5        |
|   |Барлығы                       |100       |


   5 ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУ


   2 кесте – Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттар бөлу


   |Тақырыптың атауы            |Сағаттар саны |Әдебиеттер   |
|Дәріс сабақтар             |        |        |
|Сызықтық кеңістік. Сызықтық кеңістіктің|1       |[1], 1-тарау, |
|аксиомалары. Мысалдары.        |        |11-16беттер,  |
|                    |        |[4], §1,    |
|Нормаланған сызықтық кеңістіктер. Норма|1       |[1], 1-тарау, |
|аксиомалары. Нормаланған сызықтық   |        |16-30 беттер, |
|кеңістіктің мысалдары.         |        |[4], §4, [3], |
|                    |        |§2       |
|Метрикалық кеңістік ұғымы. Метрика   |2       |[1], 2-тарау, |
|аксиомалары. Метрикалық кеңістіктегі  |        |30-43 беттер, |
|жиындар.                |        |[4] §2, [3],  |
|                    |        |§1,§4,§5    |
|Толық кеңітіктер. Метрикалық кеңістікті|2       |[1], 2-тарау, |
|толықтыру.               |        |43-48 беттер, |
|                    |        |[4], §3, [3], |
|                    |        |§10,§11    |
|Толық метрикалық кеңістіктегі негізгі |1       |[1], 2-тарау, |
|теоремалар. Қысушы бейнелеулер.    |        |48-53 беттер  |
|Компакт жиындар. Өлшемі ақырлы     |2       |[1], 2-тарау, |
|кеңістікте Больцано-Вейерштрасс және  |        |53-64 беттер, |
|Гейне-Борель теоремалары. Өлшемі    |        |[4], §3.2   |
|ақырсыз кеңістікте ол тұжырымдар    |        |        |
|орындалмауы мүмкін екеніне мысал. Шала |        |        |
|компакт және компакт жиын. Хаусдорф  |        |        |
|теоремасы.               |        |        |
|Функционалдар мен операторлар. Сызықтық|2       |[1], 3-тарау, |
|кеңістіктерде анықталған бейнелеулер. |        |65-71 беттер  |
|Сызықтық операторлар, оның мысалдары. |        |        |
|Операторларға қолданылатын амалдар.  |        |        |
|Нормаланған сызықтық кеңістіктегі   |2       |[1], 3-тарау, |
|сызықтық операторлар. Операторлар мен |        |72-78 беттер  |
|функционалдардың нормасын есептеу   |        |        |
|мысалдары. Оператордың үздіксіздігі. |        |        |
|Сызықтық функционалдар.        |        |        |
|Нормаланған кеңістіктегі кейбір    |1       |[1], 3-тарау, |
|теоремалар.              |        |78-86 беттер  |
|Сызықтық кеңістікке түйіндес кеңістік. |2       |[1], 3-тарау, |
|                    |        |86-91 беттер  |
|Компакт операторлар.          |2       |[1], 3-тарау, |
|                    |        |92-98 беттер  |
|Евклид және Гильберт кеңістіктері.   |2       |[1], 4-тарау, |
|Скаляр көбейтінді анықталған сызықтық |        |99-104 беттер, |
|кеңістік. Евклид кеңістігінің     |        |[4], §6    |
|мысалдары.               |        |        |
|Скаляр көбейтінділі кеңістіктегі    |2       |[1],      |
|геометрия. Ортогонал элементтердің   |        |4-тарау,105-110|
|жүйесі. Базис. Бессель теңсіздігі.   |        |беттер     |
|Гильберт кеңістіктерінің изоморфизмі. |2       |[1], 4-тарау, |
|Ортогонал жіктелуі.          |        |110-119 беттер |
|Гильберт кеңістігіндегі функционалдар |2       |[1], 4-тарау, |
|мен операторлар. Гильберт       |        |119-125 беттер |
|кеңістігіндегі сызықтық функционалдың |        |        |
|жалпы түрі. Гильберт кеңістігінде   |        |        |
|әлсізжәне әлді жинақтылық.       |        |        |
|Спектрлік теория элементтері. Сызықтық |2       |[1], 6-тарау, |
|оператордың спектрі.          |        |142-145 беттер |
|Симметриялы компакт оператордың    |2       |[1], 6-тарау, |
|спектрі.                |        |147-153 беттер |
|Практикалық сабақтар          |        |        |
|Метрикалық кеңістік ұғымы. Метрика   |2       |[2], 1-тарау, |
|аксиомалары. Гельдера және Минковский |        |5-20 беттер  |
|теңсіздігі. Метрикалық кеңістіктегі  |        |        |
|шарлар. Метрикалық кеңістіктегі    |        |        |
|жиындар.                |        |        |
|Тізбектер кеңістігінің анықтамасы.   |2       |[2], 2-тарау, |
|Тізбектер кеңістігіндегі жинақтылық.  |        |23-30 беттер  |
|Сепаребальділік.            |        |        |
|Сызықтық нормалданған кеңістіктер.   |2       |[2], 3-тарау, |
|                    |        |36-39 беттер  |
|Лебег кеңістігі.            |2       |[2], 4-тарау, |
|                    |        |41-54 беттер  |
|Метрикалық кеңістікті толықтыру.    |2       |[2], 5-тарау, |
|Толықтықтың анықтамасы. Толықтықты   |        |60-67 беттер  |
|дәлелдеу.               |        |        |
|Сығып бейнелеу принципі.        |2       |[2], 7-тарау, |
|                    |        |70-77 беттер  |
|Нормаланған сызықтық кеңістік. Банах  |2       |[2], 8-тарау, |
|кеңістігі. Гильберт кеңістігі.    |        |85-91 беттер  |
|Эквивалентті норма. Ішкікеңістік.   |        |        |
|Метрикалық кеңістіктің компактілігі.  |1       |[2], 9-тарау, |
|Хаусдорф кеңістігі. Компакт жиынға   |        |93-102 беттер |
|бейнелеу.               |        |        |
   6 СОӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ


   3 кесте – СОӨЖ және СӨЖ жоспары


   |СОӨЖ                                    |
|Аудиториялық                |СӨЖ              |
|1                      |3               |
|Метрикалық кеңістік. Шар, нүктенің аймағы, |Әртүрлі сепарабельді      |
|ашық және тұйық жиындар. Әртүрлі      |кеңістіктердегі тығыз жиындар |
|сепарабельді кеңістіктердегі тығыз жиындарға|                |
|мысалдар.                  |                |
|Негізгі функционалдық және векторлық    |Фредгольм операторлары.    |
|кеңістіктердегі сығушы бейнелеулерге    |                |
|мысалдар.Фредгольм операторы.        |                |
|Әртүрлі сызықтық нормаланған кеңістіктердегі|Негізгі кеңістіктердегі    |
|элемент нормасы, жинақтылық, ішкі жиындарға |компактылы жиындар.      |
|мысалдар. Негізгі кеңістіктердегі компактылы|                |
|жиындарға мысалдар. Компактылық мысалдары, |                |
|олардың қолданысы.             |                |
|Сызықтық нормаланған кеңістіктердегі    |                |
|функционалдардың сызықтығы, шенелгендігі,  |                |
|нормасы                   |                |
|Оператор нормасы, сызықтық, шенелгендік.  |                |
|Операторлардың тізбектей жинақтылығы.    |                |
|Берілген операторға түйіндес оператор. Өз - |                |
|өзіне түйіндес оператор. Компактылы     |                |
|операторлар.                |                |


  7 «ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АНАЛИЗ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ


   4 кесте – «ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АНАЛИЗ» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК
КЕСТЕСІ


   Апталар123456789101112131415Бақылау түріА
СҮТ
1А
САБ
ЖТҮТ
2
БЖ
1А
СҮТ
3А
САБ
ЖТҮТ
4
БЖ
2баллдар205010303040204020305030
Пәндер