Файл қосу


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК 042-18.1.15/01-2014   |
|ПОӘК           | 05.09.2014 жылғы |               |
|«Өзін-өзі тану» пәнінің |№ 1 басылым    |               |
|оқытушыға арналған    |          |               |
              Өзін-өзі тану пәнінің
          5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»
                  2 курс
              мамандығына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ


                 СЕМЕЙ 2014
                  2013

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ « 25 » 06. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03 » 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 « 05 » 09. 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама № 1 «11 » 09. 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны


   |1  |Қолданыс аясы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                     |4  |
|3  |Жалпы ережелер                         |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модуль)                  |6  |
|5  |СӨЖ тақырыптары                        |7  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                 |8  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы     |10 |
|8  |Әдебиеттер                           |11 |
1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   «Өзін-өзі тану» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В011900 – «Шет тілі: екі шет
тілі» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Өзін-өзі тану» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
  - Нақты білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті
білім стандарты;
  - 5В011900 – «Шет тілі: екі шет тілі»  мамандықтарының типтік оқу
жоспары;
 - СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
 ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

 - ДП 042-1.01-2013  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
 құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  «Өзін-өзі тану» пәні жоғары кәсіби білім беру бағдарламасының жалпыға
міндетті пәндері қатарына кіріп, адамның рухани мүмкіндіктерін дамыту,
байыту; адамгершілік-рухани жағынан бай адамды, мәдениет пен әлеуметтік
шығармашылық субъектісін қалыптастыру мақсатын көздейді.
  Студенттік жылдары болашақ маманның жеке тұлға ретінде интенсивті дамуы
мен кәсіби қалыптасуы жүзеге асады. Жас адамның мінез-құлық ерекшелігі
айқындалып, азаматтық сана-сезімі қалыптасады.  Гендерлік  сәйкестікке,
сонымен бірге жыныстық-рөлдік қатынсатардың өзгеруіне негізделген сезімдік-
эмоционалдық қарым-қатынас саласы кеңейеді.
  Өзін-өзі тану өмірдің адам үшін маңызды аспектілерін актуалдандырып,
әрбір адамның жалпыбілімдік мүмкіндіктерін мейлінше  кеңейтуге  жағдай
туғызады, атап айтқанда: жынысы, жасы, анатомиялық және психологиялық
қажеттіліктері, тума қабілеттері мен бейімділігі,  қажеттіліктері  мен
сұраныстары, мотивтері мен  әр  түрлі  мәдени  сипаттағы  (этникалық,
конфессиялық, гендерлік т.б.) қызықғушылықтары.
  Жалпыға міндетті жаңа пән арқылы әрбір адам өзінің даралығы мен
бейімділігін танып, анықтайды, жалпыадамзаттық, жалпыұлттық қазақстандық
идеалдармен сәйкес келетін өзінің жеке құндылықтарының жүйесін қалыптастыра
алады. Өзін-өзі тану өмірлік мәні бар мәселелерді қарастыра отырып, болашақ
мамандардың ерекше мәдени кодтар және образдар арқылы жаңа тәжірибелер үшін
ашықтық, әлеуметтік жауапкершілік, басқа адамдардың қабылдап,  түсіну,
шығармашылық белсенділік және өмірді оптимистік қабылдау мен өзін түсініп,
танып-білуге негізделген даралық және  кәсіби  өсуіне  жағдай  жасап,
көмектеседі.
  Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс әрекет күнделікті өмірде алған
білімді іс жүзінде қолдану арқылы қоғам үшін белсенді қызмет  етуді
көздейді.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және
қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
  - студенттердің өзін-өзі тануы мен шығармашылық өзін-өзі іске асыру
   қажеттілігін дамыту;
  -  әлемнің  тұтастық  картинасын  қалыптастыру,  жалпыадамзаттық
   құндылықтардың мәнін түсінуіне көмектесу;
  - оқу, өмірлік  және  кәсіби  жағдаяттарда  адамгершілік  сезімін
   қалыптастыру.
- студенттердің өзіндік тәжірибесінде пән бойынша білімдерін қолдануға
ұмтылдыру.
3.4 Оқытудың нәтижесі:
Курстың соңында студент:
- білуі керек:
 - әлемнің тұтастығын, адам, қоғам және табиғаттың өзара тәуелділігін түсіну
  туралы мағлұмат алады.
 - адам құндылықтарын,  оның өмірі мен қадір-қасиетін, құқықтары мен
  еркіндігін түсіну, жалпыадамзаттық құндылықтарды сақтау керектігі туралы
  танысады.
 - шын мәніндегі азамат болу, өз Отаны – Қазақстан Республикасын сүю,
  құрметтеу туралы жан-жақты білім алады.
 - пән бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс - әрекет, сонымен қатар
  кәсіби іс - әрекет практикада өздігінен қолдана білу.
- игеру керек:
  - қоғамдағы өз рөлі мен орнын түсініп, білу, өзін-өзі шығармашылық
   жағынан дамыту ерекшеліктерін;
  - адамдармен қарам-қатнаста позитивті болып, басқа көзқарастағы және
   нанам-сенімдегі адамдарға толерантты болу, төзімділікті танытуын.
- меңгеру керек:
  - өмірлік және кәсіби жағжайларда адамгершілік критерийлерін басшылыққа
   алу ерекшеліктерін;
  - табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау;
  - салауатты өмір салтын ұстану, өзінің физикалық және эмоционалды-рухани
   жағдайын қалыпты ұстау.


- қолдана білуі керек:
  - педагог қызметінде әртүрлі әдістер мен тәсілдерді тиімді өздігінен
   пайдалана білу.
  - пән бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс-әрекет, сонымен қатар
   кәсіби іс-әрекет практикада өздігінен қолдана білуді үйренеді.
- түсіну керек:
  - «Өзін-өзі тану» пәні гуманитарлық циклдің пәндері ретінде;
  - адам  өміріндегі  отбасының  құндылығын,  мәні  мен  маңызынның
   ерекшеліктерін.
- істей алуы керек:
  -  педагогикалық  іс-әрекетте  оқу-тәрбие  шараларын  және  оларды
   педагогикалық-психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету дағдысын игереді.
  - қоғам өміріндегі нормалар мен ережелерді орындауға мүмкіндік беретін
   әлеуметтік дағдыларды меңгереді.
- иемдену керек:
  - теориялық білімдерді практикалық кәсіптік іс-әрекетінде ұйымдастыру
   білу біліктілігі және психологиялық-педагогикалық салада ақпараттық
   технологияларды жетік иемденуі керек.

3.5 Курстың пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, әлеуметтану.
3.6 Курстың постреквизиті: әдіснама және музыкалық психология негіздері,
этнопедагогика.
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                                   Кесте 1

|Курс                                |Семестр|
|1                                  |2   |
|Дәріс сабақтар                           |    |
|Өзін- өзі танудың мәні.                       |1   |
|Өзін- өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты ретінде.  |1   |
|Адамның ішкі дүниесінің бірегейі.                  |1   |
|Кәсіби өсу және өзіндік даму тұлғаның жетістігінің негізі ретінде. |1   |
|Қарым- қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы |1   |
|ретінде.                              |    |
|Адам өмірінде отбасы және туыстық қатынастарының рөлі.       |1   |
|Адам өміріндегі достықтың мәні.                   |1   |
|Дін рухани мәдениеттің бөлігі ретінде.               |1   |
|Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде.     |1   |
|Тарих және мәдени мұраға деген құнды қатынас.            |1   |
|Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім туралы   |1   |
|ұғым.                                |    |
| Қазіргі жастардың адамгершілік идеалдары: өзіндік ой-пікірлер,   |1   |
|көзқарастар мен әрекеттер үшін жауапкершілік сезімі.        |    |
|Адамның қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі және әлемнің     |1   |
|тұтастығы.                             |    |
|Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы.        |1   |
|Рефлексия педагогтың өзін -өзі тануының тетігі ретінде.       |1   |
|Тәжірибелік сабақтар                        |    |
|Өзін- өзі танудың мәні.                       |1   |
|Өзін- өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты ретінде.  |1   |
|Адамның ішкі дүниесінің бірегейі.                  |1   |
|Кәсіби өсу және өзіндік даму тұлғаның жетістігінің негізі ретінде. |1   |
|Қарым- қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы |1   |
|ретінде.                              |    |
|Адам өмірінде отбасы және туыстық қатынастарының рөлі.       |1   |
|Адам өміріндегі достықтың мәні.                   |1   |
|Дін рухани мәдениеттің бөлігі ретінде.               |1   |
|Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде.     |1   |
|Тарих және мәдени мұраға деген құнды қатынас.            |1   |
|Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім туралы   |1   |
|ұғым.                                |    |
| Қазіргі жастардың адамгершілік идеалдары: өзіндік ой-пікірлер,   |1   |
|көзқарастар мен әрекеттер үшін жауапкершілік сезімі.        |    |
|Адамның қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі және әлемнің     |1   |
|тұтастығы.                             |    |
|Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы.        |1   |
|Рефлексия педагогтың өзін -өзі тануының тетігі ретінде.       |1   |
|               Зертханалық сабақ           |-   |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты ретінде.
5.2 Қарым-қатынас адамдар арасындағы өзара түсіністікке жетудің құралы
ретінде.
5.3 Адамның діни сеніміне құрмет оның таңдауына құрмет ретінде.
5.4 Азаматтық, қазақстандақ елжандалақ, этносаралық келісім туралы ұғым.
5.5 Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы.6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3
|Тақырыптар             |Көрнекі құралдар, |Өз бетімен  |Бақылау |
|                  |плакаттар,     |дайындалу  |түрі   |
|                  |лабораториялық   |сұрақтары  |     |
|                  |стендтер      |       |     |
|Дәріс |Тәжірибелік сабақ  |Зерт. |          |       |     |
|сабақ |          |сабақ |          |       |     |
|1   |2          |3   |4         |5      |6    |
|-   |Өзін- өзі танудың  |-   |Кітап көрмесі,   |Презентация |Жазбаша, |
|    |мәні.        |   |портрет,      |       |әңгімелес|
|    |          |   |интерактивті тақта |       |у    |
|-   |Өзін- өзі тану   |-   |Сызба нұсқа    |Тұлғаның   |Жазба  |
|    |тұлғаның өзін- өзі |   |          |дамуының   |жұмыстары|
|    |жүзеге асыруының  |   |          |әртүрлі жас |н    |
|    |шарты ретінде.   |   |          |сатылары   |тексеру, |
|    |          |   |          |       |талдау  |
|-   |Адамның ішкі    |-   |Түрнұсқамен жұмыс, |Адамның ішкі |Жазба  |
|    |дүниесінің бірегейі.|   |кесте       |жан дүниесіне|жұмыстары|
|    |          |   |          |әсер ететін |н    |
|    |          |   |          |факторлар  |тексеру, |
|    |          |   |          |       |әңгімелес|
|    |          |   |          |       |у    |
|-   |Кәсіби өсу және   |-   |Баспасөз      |Жеке тұлғаның|Жазба  |
|    |өзіндік даму    |   |материалдар, сын  |кәсіби өсуі |ша,   |
|    |тұлғаның      |   |тұрғысынан ойлау  |       |әңгімелес|
|    |жетістігінің негізі |   |технологиясы    |       |у    |
|    |ретінде.      |   |          |       |     |
|-   |Қарым- қатынас   |-   |Сызба нұсқа    |Қарым-қатынас|Сызба  |
|    |адамдар арасындағы |   |          |түрлері   |нұсқалары|
|    |өзара түсіністікке |   |          |       |н    |
|    |жетудің құралы   |   |          |       |тексеру, |
|    |ретінде.      |   |          |       |талқылау |
|-   |Адам өмірінде отбасы|-   | Суреттер,     |Адам     |Эсселерін|
|    |және туыстық    |   |интерактивті тақта |өміріндегі  |тексеру, |
|    |қатынастарының рөлі.|   |          |отбасының  |әңгімелес|
|    |          |   |          |рөлі     |у    |
|-   |Адам өміріндегі   |-   |Түпнұсқамен жұмыс, |Достықтың  |Шығармала|
|    |достықтың мәні.   |   |кесте       |түрлері.   |рын   |
|    |          |   |          |Шығарма   |тексеру, |
|    |          |   |          |       |әңгімелес|
|    |          |   |          |       |у    |
|-   |Дін рухани     |-   |Презентация    |Діннің    |Жазба  |
|    |мәдениеттің бөлігі |   |          |адамзат   |жұмыстары|
|    |ретінде.      |   |          |тарихында  |н    |
|    |          |   |          |алатын орны |тексеру,п|
|    |          |   |          |       |резентаци|
|    |          |   |          |       |яларын  |
|    |          |   |          |       |талдау  |
|-   |Адамның діни    |-   |Түпнұсқамен жұмыс, |Дін-рухтық  |Жазба  |
|    |сеніміне құрмет оның|   |сызба нұсқа    |тәрбие    |жұмыстары|
|    |таңдауына құрмет  |   |          |       |н    |
|    |ретінде.      |   |          |       |тексеру, |
|    |          |   |          |       |әңгімелес|
|    |          |   |          |       |у    |
|-   |Тарих және мәдени  |-   |Сын тұрғысынан   |Мәдени мұраға|Жазба  |
|    |мұраға деген құнды |   |ойлау технологиясы,|тарихи    |жұмыстары|
|    |қатынас.      |   |баспасөз      |тұлғалардың |н    |
|    |          |   |материалдары    |рөлі     |тексеру, |
|    |          |   |          |       |слайдтары|
|-   |Азаматтық,     |-   |Түпнұсқамен жұмыс, |Мемлекеттік |Жазба  |
|    |қазақстандық    |   |презентация    |және ұлттық |жұмыстары|
|    |елжандылық,     |   |          |құндылық   |н    |
|    |этносаралық келісім |   |          |тар     |тексеру, |
|    |тұралы ұғым.    |   |          |       |презентац|
|    |          |   |          |       |ияларын |
|    |          |   |          |       |тлқылау |
|    |Қазіргі жастардың  |   |Түпнұсқамен жұмыс, |Бұқаралық  |Жазба  |
|    |адамгершілік    |   |кесте       |мәдениеттің |жұмыстары|
|    |идеалдары: өзіндік |   |          |адам     |н    |
|    |ой-пікірлер,    |   |          |өміріндегі  |тексеру, |
|    |көзқарастар мен   |   |          |рөлі     |әңгімелес|
|    |әрекеттер үшін   |   |          |       |у    |
|    |жауапкершілік    |   |          |       |     |
|    |сезімі.       |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|    |          |   |          |       |     |
|-   |Адамның қоғам мен  |-   |Түпнұсқамен жұмыс, |Адам және  |Жазба  |
|    |табиғаттың өзара  |   |сурет       |табиғат өзара|жұмыстары|
|    |тәуелділігі және  |   |          |әрекеттестігі|н    |
|    |әлемнің тұтастығы. |   |          |       |тексеру, |
|    |          |   |          |       |суреттері|
|    |          |   |          |       |н талдау |
|-   |Педагогтың кәсіби  |-   |Түпнұсқамен жұмыс, |Кәсіби даму |Жазба  |
|    |өзін- өзі тануы және|   |презентация    |       |жұмыстары|
|    |өзіндік дамуы.   |   |          |       |н    |
|    |          |   |          |       |тексеру, |
|    |          |   |          |       |әңгімелес|
|    |          |   |          |       |у    |
|--   |Рефлексия педагогтың|--  |Түпнұсқамен жұмыс, |Рефлексия  |Жазба  |
|    |өзін өзі тануының  |   |презентация    |өзін-өзі   |жұмыстары|
|    |тетігі ретінде.   |   |          |танудың   |н    |
|    |          |   |          |механизмі  |тексеру, |
|    |          |   |          |ретінде   |презентац|
|    |          |   |          |       |ияларын |
|    |          |   |          |       |талқыл  |
|    |          |   |          |       |ау    |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4

|                            |Кітап |Студент|% Қамту|
|Оқулық және оқу-әдістемелік құрал саны         |саны |тер  |пайызы |
|                            |   |саны  |    |
|1                           |3   |4   |5   |
|1. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі|10  |9   |100  |
|тану. Студент дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл     |   |    |    |
|2. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі|5   |    |55   |
|тану. Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал. 1курс. |   |    |    |
|Алматы, 2007 жыл                    |   |    |    |
|3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С,      |7   |    |77   |
|Серовайская Д.Е. Өзін-өзі тану пәніне кіріспе. Оқу   |   |    |    |
|құралы. Алматы, 2007 жыл                |   |    |    |
|4. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл    |4   |    |44   |
|5. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер.|5   |    |55   |
|Алматы: Жалын. 1990.- 128 бет             |   |    |    |

 8. ӘДЕБИЕТТЕР


Неізгі әдебиеттер
Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану. Студент
 дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл
  2. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.
   Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал. 1курс. Алматы, 2007 жыл

  3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская Д.Е. Өзін-өзі
   тану пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл

  4. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл

      Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. Алматы:
Жалын.

      1990.- 128 бет

  5. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. –Алматы: Ел. 1993

  6. Ақиқатты тани біл. Ғибрат толғамдары/ құраст. А. Сейтқанов.- Алматы,
   2004-320 бет

  7. Алтаев Ж.т.б Философия және мәдениет тану: Оқу құралы. Алматы: Литера,
   2001- 272 бет

  8. Асылов У., Нускабайулы Ж. Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы
   –Алматы: Рауан, 1998-272 132-140 б

  9. Әбдірахманқызы Т. Замана сазы: Өлеңдер, әдебиет туралы мақалар,

      өмірбаяндық толғам –Алматы: Ана тілі, 2000, 400бет

 10. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Қазақтың
   психологиялық ой-пікірлері. 10-том7 жетекшісі –акад.Ә.Н.Нысанбаев.-
   Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006. -480бет.

 11. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС,
   2005.-368бет.

  1. Қосымша әдебиеттер

 8.2.1 Мақатаев М. Өлеңдер, поэмалар- Алматы: жазушы, 1982.Т.1.

 8.2.2 Молдағалиев Т. Жиырма бесінші көктем: Өлеңдер мен поэма.- Алматы:
 Жазушы, 1980.-432бет.

 8.2.3 Мырзабеков К. Менің мұңым – махаббат. Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы:
 Атамұра, 2003.-192 бет.

 8.2.4 Оңғарсынова Ф. Дауа. өлеңдер.- Алматы: Атамұра, 2002.-288бет.

 8.2.5 Шаханов М. Эврестке шығу. өлеңдер, балладалар, поэмалар. Алматы:

 Атамұра, 2003.-272 бет.

 8.2.6 Ерментаева А.Р. Жоғары мектеп психологиясы. Алматы, 2012

 8.2.7 Дүйсембінова Р.Қ. Кәсіби педагогика. Алматы, 2012

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть