Файл қосу


Курстың міндеті|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |    ПОӘК      |               |
|             |            |               |
|             |            |ПОӘК 042-18-17.1.3 /02-2014 |
|ПОӘК           |Басылым №1       |               |
|Студентке арналған    |11.09.2014       |               |
|«Мәдениетаралық      |            |               |
|қарым-қатынас       |            |               |
|контексіндегі базалық   |            |               |
|шетел тілі B1» пән    |            |               |
|бағдарламасы       |            |               |

           ПӘННІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

   «Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шетел тілі B1»
        5B020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған


          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014


                  Кіріспе

1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған  Г.С. Басимова «Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасының
аға оқытушысы

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Аударма теориясы және практикасы кафедрасында

 Хаттама № 1 «02» 09.2014ж.

Кафедра меңгерушісі  __________ Ж.У. Калимова

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің
оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 «09» 09. 2014 ж.
Оқу-әдістемелік бюро төрағасы ___________ С.Қ. Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және
басылымға ұсынылды.
Хаттама  № 1 «11» 09. 2014 ж.

ОӘК төрайымы  ___________________  Г. К. Искакова4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе «____» ____ 20___ № __ басылым ОРНЫНА)

                  Мазмұны

1 Жалпы мәліметтер
2 Пән мазмұны және сабақ түрлеріне қарай сағаттарды бөлу
3 Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Студенттер білімін бағалау саясаты
7 Әдебиет


1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 Лектордың аты-жөні Басимова Гүлназ Советханқызы, аға оқытушы
 Кафедра-Аударма теориясы және практикасы
 Байланыс мәліметтері: тел. 35-44-23
 Кафедра мекен-жайы: Глинки көшесі, 20 каб. 903
 Сабақ өткізетін орны-аудитория № 906
Кредит саны-2
1.2 Курстың қысқаша мінездемесі:
 «Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шетел тілі B1»  курсы
аудармашыларды дайындау  жүйесінде  негізгі  орындардың  бірін  алады.
«Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шетел тілі B1»   пәні
оқу жоспарындағы  басқа практикалық және теориялық пәндермен  бірігіп
болашақ аудармашылардың лингвистикалық, лингвоелтанушылық, коммуникативтік
және  аудармалық  компетенцияларын  қалыптастыра  отырып,  кәсіптік
аудармашыларды жан-жақты дайындауды қамтамасыз етеді.
1.3 Курстың мақсаты:
Практикалық мақсат: Коммуникативті компетенцияны оқыту (тілдік құралдарды
қарым-қатынастың  нақты  формаларымен,  ситуацияларымен,  міндеттерімен
сәйкестендіру қабілеті).
Білімдік мақсат: Студенттердің  жан-жақтылығын,  жаплы  мәдениеті  мен
білімдерін, ойлау, сөйлеу, қарым-қатынас мәдениетін дамыту.
Тәрбиелік мақсат: Студенттердің мәдениаралық және ғылыми байланыстарды
нығайтуға дайындығын басқа елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына
құрметпен қарауға тәрбиелеу.
1.4 Курстың міндеті:
Ағылшын тілінің жазба және ауыз екі тілін меңгеру дағдыларын ары қарай
дамыту. Функционалды негізде негізгі дағдыларды қалыптастыру:
  - оқу техникасы шеңберінде (оқудың барлық түрі)-тексті толық, дәл, терең
   түсіну.
  - жазу- үйреніп жатқан тілдің кез-келген жанрындағы жазба текстінің
   стилін сақтай отырып мазмұнын толық беру. Кез –келген қоғамдық- саяси
   тақырыптағы хабарламаларды бере алу дағдысы.
  - Оқыған материалдарды әр-түрлі салада қолдана алу дағдысын дамыту.
  - Тыңдау дағдысын дамыту.
  - Сараптама, қорытынды жасай алу дағдыларын қалыптастыру.
1.5 Курс нәтижелері:
-  білуі  тиіс:  оқып  үйренетін  тілдің  лексикалық,грамматикалық
құбылыстарын,сол тілдің заңдылықтарын, оқып үйрентеін тіл елінің тарихын,
мәдениетін, заң ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын,
шет тілінің құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің құрылысы
мен жүйесінің теориясын білу;
 - меңгеруі тиіс: сөз әрекетінің  сөйлеу  түрінде  дайындалған  және
  дайындалмаған диолог және монолог сөз түрлерін,оқып үйренетін тілдің
  нормативтік  талаптарын  және  сөз  әрекетінің   компазициялық,
  коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін ;
 - игеруі тиіс: әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас
  жасау жағдайатында ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
 - істей алуы тиіс: өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу,
  тыңдалынған немесе оқылған  мәтінді  нақты  және  қысқа  әңгімелей
  алу,аудиомәтінді бір мәрте тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу,
  ауызша және жазбаша түрде ағылшын тілінде грамматикалық жағынан дұрыс
  сөйлей алу, сөйлеу жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
 - түсінуі тиіс: студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді,
  әдеби,  ғылыми-әйгілі  публисцистикалық  ғылыми  жанрдағы  тілдік
  материалдарды түсіне алуы;
 - болуы тиіс: оқыған тақырып көлемінде баламасыз фондық лексикалары,бағалау
  лексикалары,тілдік этикеттің бір элементі ретінде қолданылатын сөздік
  клищелер болуы тиіс ;
 - білім алуы тиіс: ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке
  зерттеу жүргізуге қажет білімі;
1.6 Пәннің пререквизиті : грамматиканың, лексиканың, фонетиканың бастапқы
деңгейі. Бір шетел тілінің негізгі компетенцияларын білу (жалпы білімдік
деңгей).
1.7 Пәннің постреквизиті: негізгі шетел тілі пәнінен алған білімдері мен
дағдылары мамандық бойынша барлық пәндерге қажет .


   2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ ҚАРАЙ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


|  |                |            |      |
|№ |Тақырып             |            |Әдебиет   |
|  |                |Сағаттар        |      |
|  |                |ПС   |ОOӨЖ  |OӨЖ  |      |
|1 |                |3   |4   |5   |      |
|1 |Social and domestic sphere of  |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |communication.         |    |    |    |English,  |
|  |First contacts. Getting     |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |acquaintance. Nationality. Date |    |    |    |Дроздова,  |
|  |and year of birth. Country and |    |    |    |English   |
|  |city.              |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|2 |Family in modern society.    |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |Members of the family. Kinship. |    |    |    |English,  |
|  |Relationship of different    |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |generations. Family life.    |    |    |    |Дроздова,  |
|  |                |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|3 |Modern habitation.       |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |Types of houses (townish,    |    |    |    |English,  |
|  |farmhouse, flat, hostel).    |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |Prices. The description of a  |    |    |    |Дроздова,  |
|  |flat.              |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|4 |Food.              |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |Foodstuffs. Grocery store.   |    |    |    |English,  |
|  |Restaurant. Canteen. Food    |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |traditions.           |    |    |    |Дроздова,  |
|  |                |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|5 |Clothing.            |5   |3   |7   |Everyday  |
|  |Supermarkets, boutiques.    |    |    |    |English,  |
|  |Shopping. Clothes. Fashion.   |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |                |    |    |    |Дроздова,  |
|  |                |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|                  |        |           |
|6 |Appearance.           |5   |2   |5   |Everyday  |
|  |Physique (parts of the body,  |    |    |    |English,  |
|  |hair, eyes, figure). Traits,  |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |habits. advantages and     |    |    |    |Дроздова,  |
|  |disadvantages          |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|7 |Health and Sport.        |4   |2   |5   |Everyday  |
|  |Healthy lifestyle. Parts of the |    |    |    |English,  |
|  |body. Personal hygiene. major  |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |diseases and their prevention, |    |    |    |Дроздова,  |
|  |human well-being.        |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|8 |Барлығы             |30   |15   |45   |      |

                 2 семестр
|  |                |            |      |
|№ |Тақырып             |            |Әдебиет   |
|  |                |Сағаттар        |      |
|  |                |ПС   |ОOӨЖ  |OӨЖ  |      |
|1 |2                |3   |4   |5   |      |
|1 |Social and cultural sphere.   |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |Free time. Weekends, holidays, |    |    |    |English,  |
|  |vacations. Plans for summer.  |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |Hobby.             |    |    |    |Дроздова,  |
|  |                |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|2 |Cities and countries.      |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |geographical location      |    |    |    |English,  |
|  |climate, seasons, attractions, |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |travel, tourism, impressions.  |    |    |    |Дроздова,  |
|  |                |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|3 |Holidays, traditions and    |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |customs.            |    |    |    |English,  |
|  |Family customs and traditions of|    |    |    |Т.Ю.    |
|  |the celebration of the     |    |    |    |Дроздова,  |
|  |birthdays, the birth of the   |    |    |    |English   |
|  |child. Traditional and national |    |    |    |file,    |
|  |holidays(New Year, Nowruz,   |    |    |    |intermediate|
|  |Independence Day) in the country|    |    |    |      |
|  |of the studied language and in |    |    |    |      |
|  |the home country        |    |    |    |      |
|4 |Literature and art in our life. |5   |2   |7   |Everyday  |
|  |Cinema, theatre, music. Films  |    |    |    |English,  |
|  |and plays. TV and radio     |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |programs. My favorite writers. |    |    |    |Дроздова,  |
|  |My favorite book. Attitude to  |    |    |    |English   |
|  |the cultural values of the   |    |    |    |file,    |
|  |country.            |    |    |    |intermediate|
|5 |Environment.          |4   |2   |7   |Everyday  |
|  |Ecology. Problems of ecology  |    |    |    |English,  |
|  |(air and water         |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |pollution).Technological    |    |    |    |Дроздова,  |
|  |progress andits consequences.  |    |    |    |English   |
|  |Attitudetotheenvironment.    |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|6 |Academic professional sphere of |4   |2   |5   |Everyday  |
|  |communication.         |    |    |    |English,  |
|  |Choosing a profession.     |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |Institutions of higher     |    |    |    |Дроздова,  |
|  |educationin our country     |    |    |    |English   |
|  |andabroad. Education      |    |    |    |file,    |
|  |inouruniversity.        |    |    |    |intermediate|
|                  |        |           |
|7 |Education.           |5   |3   |5   |Everyday  |
|  |Classes, working day. Attitude |    |    |    |English,  |
|  |to education. Plans about the  |    |    |    |Т.Ю.    |
|  |future. Professional skills of |    |    |    |Дроздова,  |
|  |the future specialist.     |    |    |    |English   |
|  |                |    |    |    |file,    |
|  |                |    |    |    |intermediate|
|8 |Барлығы             |30   |15   |45   |      |

3 ПӘНДІ ҮЙРЕНУГЕ ҚАЖЕТ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

   «Мәдениет аралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шетел тілі B1»
курсы аудармашыларды дайындау жүйесінде негізгі орындардың бірін алады. Бұл
пән оқу жоспарындағы басқа практикалық және теориялық пәндермен бірігіп
болашақ аудармашылардың лингвистикалық, лингвоелтанушылық, коммуникативтік
және  аудармалық  компетенцияларын  қалыптастыра  отырып,  кәсіптік
аудармашыларды жан-жақты дайындауды қамтамасыз етеді. Пәнді толық меңгеру
үшін жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазып отыру керек, жаңа сөздерді жаттап
,сол сөздерді қолдана отырыпөз өз сөйлемдерін құрап үйрену керек.Сөйлеу
барысында тақырыпқа байланысты сөздерді неғұрлым көбірек қолдану керек.
Грамматикалық  жаттығуларды  орындау  барысында  алдымен  грамматикалық
ережелермен  танысу қажет. Ана  тілімізде жоқ дыбыстарға  үлкен  мән
аударып,дыбыстардың оқылу ережесімен танысып, дыбыстап үйрену керек.


4 КУРС ФОРМАТЫ

1. Машықтану сабақтарына міндетті түрде қатысу. Егер де бір себептермен
сабаққа қатыса алмасаңыз онда меңгерілмеген материалдарға жауап бересіз.
Қатарынан үш рет себепсіз сабақ босатсаңыз межелік аттестациядан 10 пайыз
алынып тасталынады.
2. Бақылау тапсырмалары белгіленген  уақытта орындалып тапсырылуы тиіс.
Уақытынан кешігіп тапсырылған жұмыстар бірден төмен бағаланады.
3. Межелік аттестацияның қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы,  OӨЖ
жұмыстарын уақытында орындауы, машықтану сабақтарына белсенді қатысуы және
межелік бақылаудың қорытындысы бойынша қойылады.
4.Студент көшіріп алса аудиториядан шығарылады немесе қанағаттанарлықсыз
баға қойылады.
5. Пән бойынша емтихан ауызша түрде билет бойынша өтіледі.


5 КУРС САЯСАТЫ

1. Машықтану сабақтарына міндетті түрде қатысу. Егер де бір себептермен
сабаққа қатыса алмасаңыз онда меңгерілмеген материалдарға жауап бересіз.
Қатарынан үш рет себепсіз сабақ босатсаңыз межелік аттестациядан 10 пайыз
алынып тасталынады.
2. Бақылау тапсырмалары белгіленген  уақытта орындалып тапсырылуы тиіс.
Уақытынан кешігіп тапсырылған жұмыстар бірден төмен бағаланады.
3. Межелік аттестацияның қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы,  СӨЖ
жұмыстарын уақытында орындауы, машықтану сабақтарына белсенді қатысуы және
межелік бақылаудың қорытындысы бойынша қойылады.
4.Студент көшіріп алса аудиториядан шығарылады немесе қанағаттанарлықсыз
баға қойылады.
5. Пән бойынша емтихан ауызша түрде билет бойынша өтіледі.
6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шетел тілі B1» пәні
бойынша студенттердің білімін бағалау саясаты

|Апта  |Бақылау түрі            |Жалпы балл |Ескерту      |
|    |                  |саны    |         |
|    1|                2  |     3 |       4  |
|    |1 және 7 апталар бойынша барлық   |    30 |         |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |         |
|3 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|5 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30  |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|   6 |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40  |         |
|апта  |бойынша ағымдағы бақылау      |      |         |
|6 апта |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80  |практикалық    |
|    |орындау               |      |сабақта      |
|   7 |ші межелік бақылау         |    90  |         |
|апта  |                  |      |         |
|1 және 7 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны      300      |
|    |8 және 15 апталар бойынша барлық  |    30 |практикалық    |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |сабақта      |
|9 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|11 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80 |практикалық    |
|    |орындау               |      |сабақта      |
|15 апта | 2-ші межелік бақылау        |    90  |         |
|8 және 15 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны      300      |
|Емтихан бойынша жалпы балл                         |
|400                                     |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл               1000   |7 Әдебиет
7.1 Негізгі әдебиет
7.1 1. Straight forward Intermediate (Student’s book, Work book) by Phillip
Kerr and Ceri Jones, Macmillan publishers limited 2012.
7.1 2. English file. Intermediate (Student’s book, Workbook) by Clive
Oxenden and Christina Latham - Koenig, Oxford University press, 2012.
7.2 Қосымша әдебиет
7.2 1. Everyday English - под редакцией Т.Ю. Дроздовой.Санкт-Петербург-2010
7.2 2. Практический курс английского языка, 1 курс- под редакцией В.Д.
Аракина, 2007.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть