Файл қосу


Жанұя психологиясына кіріспе|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                   |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                   |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |ПОӘК 042-18.1.08/01-2014     |
|ПОӘК             |         |                 |
|«Жанұялық қатынастар     |05.09.2014 жылғы |                 |
|психологиясы» пәнінің    |№ 1 басылым    |                 |
|оқытушыға арналған      |         |                 |

         «Жанұялық қатынастар психологиясы» пәнінің
          5В010300 «Педагогика және психология»
                  3 курс
              мамандығына арналған


             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2014
                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ «25» 06. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 «11» 09. 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны


   |1  |Қолданыс аясы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                     |4  |
|3  |Жалпы ережелер                         |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модуль)                  |6  |
|5  |СӨЖ тақырыптары                        |11 |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                 |11 |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы     |13 |
|8  |Әдебиеттер                           |15 |

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ
    «Жанұялық қатынастар психологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010300
«Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Жанұялық қатынастар психологиясы» пәнінің оқытушыға арналған
жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
  - Нақты білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті
білім стандарты;
  - «5В010300» «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу
жоспары;
 - СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
 ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

 - ДП 042-1.01-2013  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
 құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазіргі таңда психологиялық-педагогикалық теорияның дамуы  жанұяның
психологиялық дамуы жайында жинақталған білімдерді іс – тәжірибеде белсенді
түрде қолдану қажеттілігімен сипатталады.
   Жанұяда балалардың жеке мәселелері шешіледі, бала жанұяда өз үрей,
қорқыныш төмендетеді және өзіндік төмен бағасын көтереді. Бұл пән мектепке
дейінгі педагогтардың міндеттерді шешуде отбасы терапиясы құралы етіп
қолдана алуына  көмектеседі.  «Жанұялық  қатынас  психологиясы»  курсы
студенттердің педагогикалық психологиялық дайындау жүйесінде және кәсіби
өзін дамытуда ерекше орын алады.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Болашақ мамандарды жанұя психологиясымен таныстыру болып табылады.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
- студенттерді жанұя психологиясы бағыттарымен таныстыру;
 - студенттерге жанұя психологиясының дамуы туралы мәлімет беру;
 - студенттерді жанұя психологиясы міндетті түрде талап етілетін білім мен
 іскерліктермен таныстыру;
 - студенттердің өзіндік тәжірибесінде пән бойынша білімдерін қолдануға
ұмтылдыру.
3.4 Оқытудың нәтижесі:
Курстың соңында студент:
- білу керек:
    - жанұя түрлері, қызметтері туралы мағлұмат алады.
    - жанұялық тәрбие түрлерімен танысады.
    - қазіргі жанұяның ерекшеліктері туралы жан-жақты білім алады.
- игеру керек:
  - жанұяның құрылу себептері мен ерекшеліктерін;
  - жанұяның ересектермен балалар қатынасын.
- меңгеру керек:
  - жанұя және жанұямен жүргізілетін жұмыс формаларын;
  - жанұялық қарым-қатынас ерекшеліктерін;
  - жанұялық дағдарыстады;
- қолдана білуі керек:
  - практик психолог қызметінде әртүрлі әдістер мен тәсілдерді тиімді
   өздігінен пайдалана білу.
  - пән бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс-әрекет, сонымен қатар
   кәсіби іс-әрекет практикада өздігінен қолдана білуді үйренеді.
- түсіну керек:
  - жанұя құрамы және түрлерін;
  - ата-аналармен диагностикалық жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктерін.
- істей алуы керек:
  -  педагогикалық  іс-әрекетте  оқу-тәрбие  шараларын  және  оларды
   психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету дағдысын игереді.
  - қоғам өміріндегі нормалар мен ережелерді орындауға мүмкіндік беретін
   әлеуметтік дағдыларды меңгереді.
- иемдену керек:
  - теориялық білімдерді практикалық кәсіптік іс-әрекетінде ұйымдастыру
   білу біліктілігі және психологиялық-педагогикалық салада ақпараттық
   технологияларды жетік иемденуі керек.
3.5 Курстың пререквизиттері: психология-педагогикалық мамандыққа кіріспе,
жалпы психология, психология және адам дамуы.
3.6 Курстың постреквизиті: психологиялық менеджмент, тренинг жұмысының
технологиясы.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                                   Кесте 1

|Курс                                 |Семестр|
|1                                   |2   |
|Дәріс сабақтары                               |
|Тақырып 1. Жанұя психологиясына кіріспе.               |2   |
|Жанұя психологиясы - психологиялық білімдердің салыстырмалы жаңа   |    |
|саласы. Ол жанұялық психотерапия практикасының жанұяға психологиялық |    |
|көмек көрсету практикасына негізделеді. Жанұя психологиясының ғылыми |    |
|пән ретіндегі айырмашылығы ол психологиялық практикамен үздіксіз   |    |
|байланысты. Жаңа ғылыми пән - жанұя психологиясының даму өзектілігі - |    |
|жалпы отбасындағы психологиялық атмосфераның нашарлауымен және    |    |
|дисфункционалдылықтың өсуімен және отбасының басым бөлігіндегі    |    |
|қақтығыспен байланысты. Жанұя психологиясының теоретикалық негізі   |    |
|әлеуметтік психология, тұлға психологиясы, даму психологиясы,     |    |
|педагогикалық және клиникалық психологиядағы зерттеу болып табылады. |    |
|Тақырып 2. Жанұяның методологиялық негіздері.             |3   |
|Психологтың жанұямен жүргізетін жұмыстарының маңызды бағыттарының бірі|    |
|жанұяның өзекті жағдайының диагностикасы болып табылады.       |    |
|«Жанұялық диагноз» терминін Э. Г. Эйдемиллер енгізді. Жанұялық диагноз|    |
|жанұя қызметінің бұзылу сипатын және нығайту жұмыстарының стратегиялық|    |
|бағыттарын жоспарлауға мүмкіндік берді.                |    |
|Жанұялық қатынастарды диагностикалау үшін әлеуметтік-психологиялық  |    |
|диагностиканың әр түрлі әдістері қолданылады: сауалнама, бақылау,   |    |
|эксперимент, социометриялық әдістер, құжаттарды сандық-сапалық талдау,|    |
|тестілеу. Жанұяны басқа шағын топтардан ажырататын белгілер қандай?  |    |
|Жанұяның белгілері: оның мүшелерінің арасындағы некелік және     |    |
|туысқандық байланыстардың болуы, тұрмыстың ортақтылығы, ерекше    |    |
|моральдық-психологиялық, эмоциональді – этикалық және құқықтық    |    |
|қатынастар. Жанұяның қажеттілігі қоғамның физикалық және рухани    |    |
|өнімдерінің адамның өзінің және адамзат қоғамының қажеттіліктерімен  |    |
|шарттасуы.                              |    |
|Тақырып 3. Жанұяның құрамы және түрлері.               |3   |
|Жас отбасы - бұл отбасы жұбайлық өмір дамуының алғашқы сатысында және |    |
|жұбайлық таңдау міндеттерін жүзеге асыу кезеңінде. Бұл кезеңде олар  |    |
|бір - бірін енді танып біліп, мінез - құлықтарындағы алшақтықты    |    |
|түзетуге, үйреншікті өмір сүру салтынан жаңа өмірге бейімделу кезеңін |    |
|бастан кешіреді.                           |    |
|Орта жастағы жұбайлар отбасы - қарым - қатынастарына қарай мұндай   |    |
|отбасыларына тәрбиеленушілерді тәрбиелеушілік айқындалатын өзіндік  |    |
|ұжымдық сипат тән. Көптеген жұбайлар бұл жас кезеңінде тек сөз ғана  |    |
|емес, отбасындағы іс - әрекет пен ерлі - зайыптылық өнегесінің    |    |
|тәрбиелік ықпалын қолданатын өздерінің жеке тәжірибелеріне сүйенеді. |    |
|Олар балаларының бойында қандай да бір жағымды қасиетті қалыптастыруды|    |
|мақсат етсе, ең алдымен өздері сол қасиетке ие болуы керектігін жете |    |
|түсінеді.                               |    |
|Ересек жұбайлар отбасы - мұндай отбасыларына өздері жеке немесе    |    |
|немерелерімен тұратын жұбайлар отбасы жатады. Оларға зейнеткерлікке  |    |
|шыққан жұбайлар жатады. Мұндай отбасыларының мәселелеріне олар жаңа  |    |
|мекенжайға көшкенде бейімделудің қиындығы , жұмыс орнын ауыстыруға  |    |
|байланысты туындаған қиыншылықтар әне т.б жатады.           |    |
|Тақырып 4. Жанұялық қарым-қатынастардың типтері.           |3   |
|Әр түрлі елдерде отбасының әр түрлі типтері болады. Кейде терең    |    |
|ертелікке тән  қатынас формаларын сақтаушы экзотикалық түрлері де  |    |
|кездеседі. Бір айта                          |    |
|кететін жайт, отбасылық-некелік дәстүрлер мен салттар архаикалық   |    |
|белгілерін қатаң сақтайды. Ал екінші жағынан қазіргі өндіріс пен өмір |    |
|сүрудің урбанизациялық стилінің кең тарауы көптеген елдерде үлгісі  |    |
|жағынан ұқсас келетін отбасылардың кездесетінін дәлелдейді. Мұндай  |    |
|тұжырым біздің елімізге де тән.                    |    |
|Отбасының өмір сүру айналымы мен оның мүшелеріне қатысты мәселелерін |    |
|қарастыру педагог көмегінің ерекше әрі нақты болуын қажет етеді.   |    |
|Әлеуметтік жұмыс принципінің мәнін мынадай мақалмен жеткізуге болады: |    |
|«Адамды балықпен тойдырғанша, балықты ұстау әрекетін үйрету дұрыс».  |    |
|Яғни, отбасы мүшелеріне өз мүмкіндіктері мен күшін пайдалану арқылы  |    |
|еңбек ету барысында өмірде бірдеңеге қол жеткізуге болатынын түсіндіру|    |
|керек. Бұл ең бірінші ішімдікке салынған, есірткіге отырған, т.б.   |    |
|адамдарға қатысты болады.                       |    |
|Тақырып 5. Жанұяның негізгі қызметтері мен ерекшеліктері.       |3   |
|Отбасы жүйесін- бірыңғай білім беру деңгейі ретінде қарастыруға    |    |
|болады, белгілі құрылымдық ерекшелікті меңгерген, қызметі және дамуы |    |
|болады. Отбасындағы құрылымдық қатынас кез- келген нуклеарлы ( жеке  |    |
|адамдар: күйеуі, әйелі және олардың балалары) топта негізгі төрт жүйе |    |
|бөліктерінен тұрады. Алғашқы топ жеке адамдар-отбасы мүшелерінен   |    |
|тұрады; екінші топ диада- ері- әйелінен құралады; үшінші топ     |    |
|-сиблингті, төртінші топ - ата-ана диадасы - баладан құралады. Әр топ |    |
|бөліктерінде өз алдына белгілі шекара, қажеттілік және үміт етулері  |    |
|болады. Отбасы жүйесі дұрыс теңдестірілсе, онда жүйе бөліктерінін   |    |
|қажеттіліктері бірдей өтелетін болады.                |    |
|Тақырып 6. Жанұядағы дағдарыстар.                   |3   |
|Отбасы психологиясыңда- өмірде кездесетін дағдарыстың кез – келген  |    |
|түрі қалыпты деп есептеледі.                     |    |
|Алғашқы некеге тұрудың өзі - дағдарыс болып табылады. Әсіресе тойға  |    |
|дейін жастар бір - бірін ашық түсті көзілдірікте кереді, ал неке- өмір|    |
|сүру салтының өзгеруіне, әлеуметтік беделге ие болуға әкеледі. Әйел  |    |
|заты үшін ата-тегін өзгерту, Эриксон пікірінше «Ұксастық дағдарысына» |    |
|соқтыруы мүмкін, тұрмыс сипаты өзгереді, үйренуді қажет ететін жаңа  |    |
|тұыстары пайда болады. Бұл ерлі - зайыптылардың бір - біріне бейімделу|    |
|кезеңі -алғашқы жылда жыл бойына созылады. Бірлескен өмірде алғашқы  |    |
|жыл соңына қарай некенің бір жылдық дагдарысы пайда болады. Осы уақыт |    |
|ішінде дағдарысқа ерлі - зайыптылар үйренісіп бірінің алдында бірі  |    |
|жауапкершілік танытып, түсіністікпен қарайды немесе айырылысу тілегі |    |
|пайда болып некелік одақ сәтсіз болып саналады. Ажырасудың алғашқы  |    |
|шарықтау шегі -бір жыл бірге өткізген өмірден кейін болады.      |    |
|Екінші дағдарыс отбасында бірінші баланың туылуынан кейін пайда болуы |    |
|мүмкін, тіпті ол бала қалаулы болып, махаббаттан пайда болса да    |    |
|қалыптасады. Тағы да өмір сүру сипаты өзгереді, отбасындағы жүктемелер|    |
|ауысады. Егер жас ана беріліп, бапаны күтіп бағумен айналысып кетсе, |    |
|онда көптеген адамдар мүны өздеріне назар аударудың жоғалуы деп    |    |
|қабылдайды. Кейбір әкелер бала күтіміне қызғанышпен қарайды, баласы  |    |
|әйелінің сүйіспеншілігі мен күтімін тартып алғандай қабылдайды.    |    |
|Тақырып 7. Ата-ана алғашқы тәрбиешілер.                |4   |
|Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты|    |
|— балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын|    |
|бақыт деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен    |    |
|келетініне мән бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы   |    |
|келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен      |    |
|іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе.   |    |
|Адамға нағыз бақытты — тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам    |    |
|ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса  |    |
|адам өмірінің мәні — өз ұрпағы.Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен  |    |
|бастап ата-ана алдында нәзік те қиын, қыр-сыры мол үлкен қоғамдық   |    |
|міндет тұрады.                            |    |
|Тақырып 8. Жанұялық тәрбие.                     |3   |
|«Отбасы – семья, үй деген сөздің синонимі», яғни бір оттың (ошақтың) |    |
|басында өмір сүріп жатқан қандастар. «Жанұя - өмірдегі туысқандық   |    |
|қарым – қатынастық ортақ белгісі». «Үйелмен – ғасырлар бойы өмір   |    |
|сүріп келе жатқан адам баласының әлеуметтік ортасы». «Семья-некеге  |    |
|немесе қандас туысқандыққа негізделген қоғамдық шағын топ, адам    |    |
|тұрмысын ұйымдастырудың бастапқы формасы». Осы төрт анықтамадан    |    |
|түйіндейтініміз – адамның өз өмірінің негізгі процестерін бастан   |    |
|кешіретін кіші әлеуметтік топ отбасы болып табылады.         |    |
|Тақырып 9.    Жанұя мен мектеп арасындағы өзара әрекеттестік.   | 3   |
|Мектеп пен жанұяның әрекеттестік формалары. Қазіргі уақытта мектеп пен|    |
|жанұя ынтымақтастық әрекетінің келесі бағыттары айқындалған:     |    |
|ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс; ата-аналардың   |    |
|педагогикалық сауаттылығын дамыту; ата-аналармен баланың оқу үлгерімі |    |
|мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу.   |    |
|Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс ата-аналар комитеті|    |
|(жалпы мектептік, сыныптық), ата-аналар жиналысы және конференциялары |    |
|сияқты формалар арқылы жүзеге асады. Ата-аналар комитеті – ең     |    |
|белсенді, ықыласты деген ата-аналардан тұратын қоғамдық орган, ол   |    |
|жалпы мектептік (жалпы мектептік ата-аналар комитеті) немесе сыныптық |    |
|жиналыстарда (сыныптық ата-аналар комитеті) сайланады. Ол 5-6 адамнан |    |
|(өзара негізгі міндеттерді бөліп алатын председательден және 4-5   |    |
|мүшесінен) тұрады. Керек болған жағдайда ата-аналар комитетінің    |    |
|жанында кеңестер, комиссияның ынталы топтары құрылуы мүмкін.     |    |
|Тақырып 10. Жанұяның тәрбиелік мүмкіндігінің диагностикасы      |3   |
|Психологтың отбасымен жұмыс жүргізудегі басты бағыты оның қазіргі   |    |
|жағдайын анықтай алуы. Біздің ұсынып отырған әдістемелер жүйесі    |    |
|отбасымен жұмыс жасайгын маманға диагностикалық құралдардың көп    |    |
|түрлілігіне көңіл бөле отырып, алдына қойған мақсат - міндеттерге сай |    |
|тепе-теңдік деңгейлерде қарастыруға таңдау жасап, жүргізуіне ұсынамыз.|    |
|Берілген диагностикалық шаралар клиникалық және тәжірибелік зерттеулер|    |
|жүргізуге отбасы құрылымын, ерлі-зайыптылардың жүйе бөлігі жағдайына, |    |
|отбасы ахуалына әсер ететін жағымды және жағымсыз факгорлар, ата-ана |    |
|мен бала қатынасындағы ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік береді.   |    |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтар                    |    |
|    №1 Тәжірибелік. Жанұя психологиясына кіріспе.         |1   |
|1.Жанұя психологиясы туралы түсінік.                 |    |
|2.Жанұядағы психологиялық климат.                   |    |
|3.Жанұя мүшелерінің психологиялық ерекшеліктері.           |    |
|№2-Тәжірибелік.  Жанұяның методологиялық негіздері.         |1   |
|1.Жанұяның методологиялық негіздері.                 |    |
|2.Жанұя шағын мемлекет.                        |    |
|3.Жанұяның құрылу себептері мен ерекшеліктері.            |    |
|№3-Тәжірибелік.  Тақырыбы: Жанұяның құрамы және түрлері.      |1   |
|1.Жанұя құрамы, түрлері.                       |    |
|2.Дәстүрлі жанұя.                           |    |
|3.Толық емес жанұя.                          |    |
|4.Басқарылу стиліне байланысты жанұя түрлері.             |    |
|№4 Тәжірибелік. Тақырыбы: Жанұялық қарым-қатынастардың типтері.    |1   |
|1.Жанұялық қарым-қатынастардың типтері.                |    |
|2. Қарым-қатынас ерекшеліктері.                    |    |
|3.Жанұядағы ересектермен балалар қатынасы.              |    |
|№5 Тәжірибелік. Тақырыбы: Жанұяның негізгі қызметтері мен       |2   |
|ерекшеліктері.                            |    |
|1.Жанұяның негізгі қызметтері мен ерекшеліктері.           |    |
|2.Жанұяның негізгі қызметтері.                    |    |
|3.Жанұя тұрмысының ерекшеліктері.                   |    |
|№6 Тәжірибелік. Тақырыбы: Жанұядағы дағдарыстар.           |2   |
|1.Жанұядағы дағдарыстардың түрлері.                  |    |
|2.Жанұядағы дағдарыстардың себептері.                 |    |
|3.Жанұядағы дағдарыстардың алдын алу және жою жолдары.        |    |
|№7- Тәжірибелік. Тақырыбы: Ата-ана алғашқы тәрбиешілер.        |1   |
|1.Ата-ана алғашқы тәрбиешілер.                    |    |
|2.Бала тәрбиесіндегі жанұя мүшелерінің әрқайсысының орны.       |    |
|3.Бала тәрбиелеу жолдары.                       |    |
|№8- Тақырыбы:  Жанұялық тәрбие.                   |2   |
|1.Жанұялық тәрбиенің маңызы мен ұйымдастырылуы.            |    |
|2.Тәрбиедегі қателіктер және оларды болдырмау.            |    |
|№9-Тәжірибелік. Тақырыбы: Жанұя мен мектеп арасындағы өзара      |2   |
|әрекеттестік.                             |    |
|1.Жанұя мен мектеп арасындағы өзара әрекеттестік.           |    |
|2.Мектеппен жанұя арасындағы байланыс.                |    |
|3.Ата-аналардың мектепке баруы.                    |    |
|№10-Тәжірибелік. Тақырыбы: Жанұяның тәрбиелік мүмкіндігінің      |2   |
|диагностикасы.                            |    |
|1.Жанұяның тәрбиелік мүмкіндігінің диагностикалау.          |    |
|2.Ата-аналармен диагностикалық жұмыстар ұйымдастыру ерекшеліктері.  |    |
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Жанұяның құрамы және түрлері
5.2 Жанұялық қарым-қатынастардың типтері
5.3 Жанұядағы дағдарыстар
5.4 Жанұя мен мектеп арасындағы өзара әрекеттестік
5.5 Жанұяның тәрбиелік мүмкіндігінің диагностикасы.


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3
|Тақырыптар            |Көрнекі құралдар,|Өз бетімен  |Ба    |
|                 |плакаттар,    |дайындалу  |Бақылау  |
|                 |лабораториялық  |сұрақтары  |түрі   |
|                 |стендтер     |       |     |
|Дәріс сабақ  |Тәжірибе  |Зерт. |         |       |     |
|       |лік сабақ  |сабақ |         |       |     |
|1       |2      |3   |4        |5      |6     |
|Жанұя     |Жанұя    |-   |Жанұя      |Жанұядағы  |Жазбаша, |
|психологиясына|психологиясы|   |психологиясы   |психологиялық|әңгімелесу|
|кіріспе.   |на кіріспе. |   |бойынша оқулықтар|климат.   |     |
|       |      |   |мен оқу     |Жанұя    |     |
|       |      |   |әдебиеттері   |мүшелерінің |     |
|       |      |   |         |психология  |     |
|       |      |   |         |лық     |     |
|       |      |   |         |ерекшеліктері|     |
|       |      |   |         |.      |     |
|Жанұяның   |Жанұяның  |-   | Сызба нұсқа   |Жанұя шағын |Жазбаша, |
|методологиялық|методологиял|   |         |мемлекет.  |ауызша  |
|негіздері.  |ық     |   |         |Жанұяның   |     |
|       |негіздері. |   |         |құрылу    |     |
|       |      |   |         |себептері мен|     |
|       |      |   |         |ерекшеліктері|     |
|       |      |   |         |.      |     |
|Жанұяның   |Жанұяның  |-   |Кесте – жанұя  |Жанұя    |Жазбаша, |
|құрамы және  |құрамы және |   |түрлері     |түрлері.   |тренинг  |
|түрлері.   |түрлері.  |   |         |Басқарылу  |     |
|       |      |   |         |стиліне   |     |
|       |      |   |         |байланысты  |     |
|       |      |   |         |жанұя    |     |
|       |      |   |         |түрлері.   |     |
|Жанұялық   |Жанұялық  |-   |Сызба нұсқалары- |Жанұялық   | Жазбаша |
|қарым-қатынаст|қарым-қатына|   |қарым-қатынас  |қарым-қатынас|тірек   |
|ардың типтері.|стардың   |   |стратегиялары  |тардың    |схема   |
|       |типтері.  |   |         |ерекшеліктері|түрінде, |
|       |      |   |         |.      |әңгімелесу|
|       |      |   |         |Жанұядағы  |     |
|       |      |   |         |ересектермен |     |
|       |      |   |         |балалар   |     |
|       |      |   |         |қатынасы.  |     |
|Жанұяның   |Жанұяның  |-   |Сызба нұсқа -  |Жанұяның   |Жазбаша, |
|негізгі    |негізгі   |   |әрекеттесудің  |негізгі   |ауызша  |
|қызметтері мен|қызметтері |   |сипататамлары  |қызметтері. |     |
|ерекшеліктері.|мен     |   |         |Жанұя    |     |
|       |ерекшеліктер|   |         |тұрмысының  |     |
|       |і.     |   |         |ерекшеліктері|     |
|       |      |   |         |.      |     |
|Жанұядағы   |Жанұядағы  |-   |Кестелер,    |Жанұядағы  |Жазбаша, |
|дағдарыстар. |дағдарыс  |   |суреттер,    |дағдарыстарды|әңгімелесу|
|       |тар.    |   |бақылау     |ң түрлері ж/е|     |
|       |      |   |тапсырмалары   |себептері.  |     |
|       |      |   |         |Жанұядағы  |     |
|       |      |   |         |дағдарыстарды|     |
|       |      |   |         |ң алдын алу |     |
|       |      |   |         |және жою   |     |
|       |      |   |         |жолдары.   |     |
|Ата-ана    |Ата-ана   |-   |Кесте –     |Бала     |Тірек   |
|алғашқы    |алғашқы   |   |психодрама    |тәрбиесінде |схема   |
|тәрбиешілер. |тәрбиеші  |   |әдістері     |гі жанұя   |түрінде  |
|       |лер.    |   |         |мүшелерінің |жазбаша, |
|       |      |   |         |әрқайсысының |әңгімелесу|
|       |      |   |         |орны.    |     |
|       |      |   |         |Бала     |     |
|       |      |   |         |тәрбиелеу  |     |
|       |      |   |         |жолдары.   |     |
|Жанұялық   |Жанұялық  |-   |Суреттер,    |Жанұялық   |Жазбаша, |
|тәрбие.    |тәрбие.   |   |кестелер     |тәрбиенің  |ауызша  |
|       |      |   |теориялық    |маңызы мен  |әңгімелесу|
|       |      |   |зерттеулер    |ұйымдастырылу|     |
|       |      |   |         |ы. Тәрбиедегі|     |
|       |      |   |         |қателіктер  |     |
|       |      |   |         |және оларды |     |
|       |      |   |         |болдырмау.  |     |
|Жанұя мен   |Жанұя мен  |-   |Сызба нұсқа   |Мектеппен  |Әңгімелесу|
|мектеп    |мектеп   |   |         |жанұя    |     |
|арасындағы  |арасында  |   |         |арасындағы  |     |
|өзара     |ғы өзара  |   |         |байланыс.  |     |
|әрекеттестік. |әрекеттес  |   |         |Ата-аналардың|     |
|       |тік.    |   |         |мектепке   |     |
|       |      |   |         |баруы.    |     |
|Жанұяның   |Жанұяның  |-   |Жанұяны     |Ата-аналармен|     |
|тәрбиелік   |тәрбиелік  |   |зерттеудің    |диагностикалы|Әдістемеле|
|мүмкіндігінің |мүмкіндігіні|   |диагностика   |қ жұмыстар  |р     |
|диагностикасы.|ң      |   |лық жұмыстарды  |саралау   |     |
|       |диагностикас|   |жүйелеу     |       |     |
|       |ы.     |   |         |       |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4

|                                |Кітап |Студе|%  |
|Оқулық және оқу-әдістемелік құрал саны             |саны |нттер|Қамту|
|                                |   |саны |пайыз|
|                                |   |   |ы  |
|1                                |2   |3  |4  |
|1.Эйдемиллер Э, Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.  |5   |13  |38  |
|СПб.,1999.                           |   |   |   |
|2.Ковалев С.В. Психология семейных отношении. М., 1987     |5   |   |38  |
|3.Гребенников И.В. Основы семейной жизни. Учебн. Пособие- М.,  |15  |   |100 |
|1991                              |   |   |   |
|4.Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., 1998      |5   |   |38  |
|5.Жарикбаев К.Б., Озганбаев О., Чистов В.В. Семейная жизнь   |10  |   |76  |
|молодоженов. /Психология и этика. Учебник. А., 2001       |   |   |   |
|6.Владин В.Е., Капустин Д.З. Гармония семейных отношений. А.,  |10  |   |76  |
|1991                              |   |   |   |
|7.Сысенко В.А. Супружские конфликты. М., 1989          |5   |   |38  |
|8.Трапезникова Т.М. Этика и психология семейных отношений.   |5   |   |38  |
|Учебн. Пособие.Л., 1988                     |   |   |   |
|9.Рогов Е.И. Психология отношений мужчины и женщины.М.,2002   |10  |   |76  |
|10.Джеймс М. Брак и любовь. М., 1985              |10  |   |76  |
|11.Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое     |10  |   |76  |
|консультирование. И.,1999.                   |   |   |   |
|12.Артомонова Е.И. и др. Психология семейных отношений с    |10  |   |76  |
|основами семейного консультирования. М., 2002.         |   |   |   |
|13.Игровая семейная психотерапия./Под ред. Шефера Ч., Кэри Л;  |10  |   |76  |
|П.,2001.                            |   |   |   |
|14.Лиза Х.Макэлрит, Тони Х.Эйзенштадт. Семейная игровая     |5   |   |38  |
|психотерапия в работе с детьми, имеющими отставание в развитии. |   |   |   |
|Питер., 2002.                          |   |   |   |
|15.Манадес К. Системная семейная психотерапия. М.,1999.     |10  |   |76  |
|16.Методики диагностики психических состояний и анализ     |10  |   |76  |
|деятельности человека. М.,1994.                 |   |   |   |


8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1. Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Эйдемиллер Э, Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.

        СПб.,1999.
  2. Ковалев С.В. Психология семейных отношении. М., 1987
  3. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. Учебн. Пособие- М., 1991
    8.1.4 Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., 1998
8.1.5 Жарикбаев К.Б., Озганбаев О., Чистов В.В. Семейная жизнь
     молодоженов. /Психология и этика. Учебник. А., 2001
  6. Владин В.Е., Капустин Д.З. Гармония семейных отношений. А., 1991
8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Сысенко В.А. Супружские конфликты. М., 1989
8.2.2 Трапезникова Т.М. Этика и психология семейных отношений. Учебн.
     Пособие.Л., 1988
  3. Рогов Е.И. Психология отношений мужчины и женщины. М., 2002
  4. Джеймс М. Брак и любовь. М., 1985
  5. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.
   И.,1999.
  6. Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. Б.Г.Мещерякова,
   В.П.Зинченко СПб., 2003.
  7. Игровая семейная психотерапия./Под ред. Шефера Ч., Кэри Л; П.,2001.
  8. Лиза Х.Макэлрит, Тони Х.Эйзенштадт. Семейная игровая психотерапия в
   работе с детьми, имеющими отставание в развитии. Питер., 2002.
  9. Манадес К. Системная семейная психотерапия. М.,1999.
 10. Методики диагностики психических состояний и анализ деятельности
   человека. М.,1994.
 11. Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. М.,1998.
 12. Практикум по арт-терапии. Под ред. А.И.Копытина.-Спб, «Питер»,2000.
 13. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред.Б.Карвасарского.СПб,1998.
 14. Минухин С. Фишман Ч. Техники семейной терапии. М.,1998.
Пәндер