Файл қосу


Материалдарды өңдеу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                      |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|  3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |            |
|              |          |            |
|              |          |ПОӘК          |
|              |          |042-33.1.38/01-2013  |
|ПОӘК            |          |            |
|«Материалдарды өңдеу    |№1 Редакция     |            |
|технологиясының практикумы» |09.2013       |            |
|пәнінің оқытушыларына    |          |            |
|арналған бағдарлама     |          |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


                 « СУРЕТ»


      5В010700 «Бейнелеу өнері және дизайн» мамандығы бойынша

            1-2 курс студенттеріне арналған


            ОҚЫТУШЫҒА  АРНАЛҒАН
            ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013


|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция   03.09.2013| 9  Беттің 2-сі   |


                 Алғы сөз
1 ЖЕТЕ ЗЕРТТЕЛГЕН
Құрастырған ____________ «___»___ 2013ж. Рахметов Р.А.,
«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедраның мәжілісінде
№ ____ хаттама «____» _____ 2013ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ / М.С.Мырзаханов /
2.2 Педагогика факультетінің Оқу – әдістемелік бюросының мәжілісінде
№ ____ хаттама «____» _____ 2013ж.
Төрайымы ___________ / Т.Ш.Ахметова /
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу – әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және
баспаға ұсынылды
№ ____ хаттама «____» _____ 2013ж.
ОӘК төрайымы________________ / Г.К.Искакова /

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция  03.09.2013 | 9  Беттің 3-сі   |                  Мазмұны

1 Қолдану саласы
2 Нормативтік сілтеулер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмыс тақырыптары
6 Пәннің оқу – әдістемелік картасы
7 Оқу – әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Қосымша әдебиеттер
|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция   03.09.2013 |   9  Беттің 4-сі|

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В010700» «Бейнелеу өнері және дизайн» мамандығына арналған « СУРЕТ»

пәні бойынша оқу – әдістемелік  комплексіне  енетін  оқытушының  пән
бағдарламасы

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕУЛЕР
Пәннің оқытушыларға арналған осы бағдарламасы «Сәндік қолданбалы өнер
негіздері» пәнінің оқу процесін ұйымдастыру тәртібін келесі  құжаттар
талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:
 - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты «05В010700» - «бейнелеу
  өнері және дизайн» мамандығы бойынша №349 08 тамыз 2011 жылы Қазақстан
  Республикасы білім және ғылым Министрі бұйрықпен бекіткен және қолданысқа
  енгізген;

 - «5В010700» «Бейнелеу өнері және дизайн» мамандығы бойынша типтік оқу
  жоспары;

 - УСТ 042- СМУ-5-2012 «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерін жете зерттеу
  және дайындаудың жалпы талаптары» университет стандарты

 - ҚП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу әдістемелік комплекстерінінің мазмұны мен
  құрылымы» құжатталған процедурасы. 3 ЖАЛПЫ ЕРЖЕЛЕР
 3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
 Бейнелеу өнері және дизайн мамандығына оқитын ЖОО-ның студенттері ағаштың
 қасиеттерін арнайы қиғаш пышақпен кесіп ою арқылы біледі. Жаңа заманға сай
 материалдарды көркемдеп өңдеу тәсілдері арқылы оқып білу. Оқу тапсырмаларын
 үйге берілетін тапсырмаларға ұштастыра білуді меңгеру. Ағаш және басқада
 материалдарды көркемдеп өңдеу өнерінің жалпы талаптарын игеру және шеберлік
 дағдыны жетілдіру.
|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция        |  9 Беттің 5-сі  |
|            |03.09.2013         |           |

 3.2 Пәнді оқудың мақсаты
 Сәндік қолданбалы өнер негіздері пәнін оқудың басты мақсаты – студент алған
 білімін болашақ жұмыста, яғни, орта мектепте біліктілікпен іске асыра
 білуінде. Жоғары оқу орнының оқу бағдарламасының талаптары мен міндетті
 компоненттерін терең біліп және тәжірибе сабақтарында кәсіби –шеберлікпен
 игеру міндеттерін бұлжытпай орындау. Студент өз білімін осы саладағы
 инновациялық жаңалықтармен жетілдіру және ғылыми ізденістер жасап көркем
 білімін шыңдау болып табылады.
 3.3 Пәнді оқып білудің негізгі міндеті
 Осы мамандық бойынша оқитын студенттер табиғат сыйы-ағашты көркем өңдеп
 орнымен пайдалануды біледі. Жаңа заманға сай материалдардың ерекшеліктерін
 танып біледі. Оқу тапсырмаларымен үй тапсырмаларын ұштастыра  отырып
 тәжірибелерін нығайтады.
 3.4 Оқытудың нәтижесі
Сәндік қолданбалы өнер негіздері пәндерін оқу процесінде білім алушы және
білім беруші ұстаздың арасында сенімшілік қатынас орнығуы, көздеген
мақсатқа жеткізеді. Курстың соңында әртүрлі материалдарды өңдеуді үйренуші
мол тәжірибе жинақтап, өздерінің кәсіби шеберлігін жетілдіреді, ғылыми –
зерттеу, оқу – әдістемелік талаптарын меңгеру нәтижесіне жетеді.
Пәнді оқу нәтижесінде студент:
 - Ағашты және басқада материалдарды көркемдеп өңдеуді меңгереді және
  олардың қыр-сырымен танысады.

3.5 Курс пререквизиттері:
Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Сызу және сызба геометрия
3.6 Курстың постреквизиттері: Кәсіптік оқыту әдістемесі, Диплом жұмысын
жазу қорғау.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:  |Курс |Семестр |Кредиттер|Тәжірибелік|ОБӨЖ  |СӨЖ   |Барлығы |Қорытынды  |
|   |     |     |сабақтар  |Сағат  |сағат  |сағат  |бақылау   |
|   |     |     |      |    |     |    |формасы   |
|1  |2    |2    |30     |15   |45    |90   |Емтихан   |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013 |№1 Редакция   03.09.2013  |9 Беттің 6-сі   |

 4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
|Тапсырма |Тапсырма мазмұны             |Орындалу  |Тапсыру  |
|№    |                     |көлемі   |графигі  |
|     |1 семестр                 |      |      |
|1    |Адам тұлғасының долбарлары.        |А4 форматы |2     |
|     |                     |–3 жұмыс  |      |
|2    |Адам басының долбарлары.         |А4 форматы |2     |
|     |                     |–3 жұмыс  |      |
|3    |Көлік машиналарының долбар суреттері.   |А4 форматы |2     |
|     |                     |–3 жұмыс  |      |
|4    |Адам басы бөліктерінің долбарлары (бас,  |А4 форматы |2     |
|     |көз, құлақ, мұрын, ерін).         |–3 жұмыс  |      |
|5    |Интерьер суреттемелері.          |А4 форматы |2     |
|     |                     |–3 жұмыс  |      |
|6    |Әр түрлі жастағы адам басының портреттік |А4 форматы |2     |
|     |долбарлары.                |–3 жұмыс  |      |
|7    |Еңбек үстіндегі адам фигурасының долбар |А4 форматы |2     |
|     |суреттері                 |–3 жұмыс  |      |
5 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР
 СОӨЖ  және  СӨЖ  тақырыптары  тәжірибелік  сабақтардың  тақырыптарына
 сәйкестірілген, аудиторияда басталған жұмыстың жалғасы және аяқтау кезеңі
 болып саналады.
 |ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция        | 9 Беттің 7-сі   |
|            |03.09.2013        |           |

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

|Тақырып       |Көрнекі құралдар, |Өздік оқуға    |Бақылау формасы  |
|           |ОТҚ,       |арналған сұрақтар |         |
|           |Плакаттар,    |         |         |
|           |Стенділер     |         |         |
|Тәжірибелік сабақтар |         |         |         |
|1          |2         |3         |4         |
|№ 1 тақырып Гипстен |Иллюстрациялар,  |Адам бас сүйегінің|Аралық бақылау  |
|істелген анатомиялық |гипс модельдер,  |үш түрлі көрінісін|         |
|фигураның суреті А) |қатпарлы бұл,   |бейнелеу?     |         |
|бас сүйектің алдынан |электр шырақ   |         |         |
|қараған суреті.   |         |         |         |
|Б) бас сүйектің   |         |         |         |
|жанынан қарағандағы |         |         |         |
|суреті.       |         |         |         |
|В) бас сүйектің   |         |         |         |
|қырынан қарағандағы |         |         |         |
|суреті.       |         |         |         |
|№ 2 тақырып    |Гипс бас /Экорше/,  | Гипстен жасалған |Аралық бақылау  |
|Киімдегі ер адамның|қатпарлы бұл, электр |адам басының   |межелік бақылау  |
|суреті.      |шырақ        |суреті?      |         |
|А) гипс басты қағаз|           |         |         |
|жазықтығында    |           |         |         |
|үйлестіру.     |           |         |         |
|Б) қойылымның   |           |         |         |
|конструкциялық   |           |         |         |
|негізін салу.   |           |         |         |
|В) жарық пен    |           |         |         |
|көлеңке арқылы   |           |Гипстен жасалған |         |
|форманы анықтау.  |Гипс бас /Давид/,  |анық та айқын   |Аралық бақылау  |
|Г) жұмысты     |қатпарлы бұл, электр |портреттік    |Қорытынды бақылау |
|қорытындылау,   |шырақ        |мінездемесі    |         |
|қойылымның бенелік |           |байқалатын бастың |         |
|шешімін табу.   |           |суреті /Давид,  |         |
|№ 3 тақырып    |           |Сократ/.     |         |
|Киімдегі әйел   |           |         |         |
|адамның суреті.  |           |         |         |
|А) гипс бастың   |           |         |         |
|композициясын қағаз|           |         |         |
|бетінде жобалау.  |           |         |         |
|Б) гипс бастың   |           |         |         |
|конструкциялық   |           |         |         |
|құрылысын салу,  |           |         |         |
|бастапқы      |           |         |         |
|көлеңкелерді    |           |         |         |
|түсіру.      |           |         |         |
|В) бастың формасын |           |         |         |
|жарық пен     |           |         |         |
|көлеңкелер арқылы |           |         |         |
|беру.       |           |         |         |
|Г) қойылымның   |           |         |         |
|кеңістіктегі қалпын|           |         |         |
|біртұтастыққа   |           |         |         |
|келтіру,      |           |         |         |
|материалдығын беру |           |         |         |


|ПОӘК 042 33.1.38/01-2013|№1 Редакция   03.09.2013|  9 Беттің 8-сі  |

7 ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

|( |Оқулықтармен оқу -әдістемелік     |Дана саны  |Қамтылу пайзы   |
| |құралдардың атауы           |       |         |
| |Негізгі әдебиеттер          |       |         |
|1 |Школа изобразительного искусства. В 10|20      |100        |
| |вып. – М., 1965 – 1968.       |       |         |
|2 |Рисунок. Живопись. Композиция.    |5      |45        |
| |Хрестоматия. / Ростовцев Н. Н. -   |       |         |
| |М.,1989.               |       |         |
|3 |Ростовцев Н.Н.Академический рисунок: |50      |100        |
| |курс лекций.-М.,1973         |       |         |
|4 |Ростовцев Н.Н.Учебный рисунок.-М.,1985|45      |100        |
|5 |Ростовцев Н.Н. Рисование головы    |14      |100        |
| |человека.-М.,1989           |       |         |
|6 |Учебный рисунок / Под         |18      |100        |
| |ред.В.А.Королева.-М.,1981       |       |         |
|7 |Школа изобразительного искусства в 3 |4      |35        |
| |книгах. - М., 1989.         |       |         |
|8 |Борщ А. О. Наброски и зарисовки.   |1      |10        |
| |Учебно-методическое пособие для    |       |         |
| |художественных училищ и училищ    |       |         |
| |прикладного искусства. – М., 1970.  |       |         |
|9 |Өтепбаев Н.Н. Сурет бейнелу өнерінің |20      |100        |
| |негізі Изд Тенгри, 2001        |       |         |
| |Қосымша әдебиеттер          |       |         |
|1 |Терентьев А.Е. Рисунок в       |20      |100        |
| |педагогической практике учителя    |       |         |
|2 |изобразительного искусства: Пособие  |15      |100        |
| |для учителей – М.: Просвещение, 1981. |       |         |
|3 |Серов А.М. Рисунок. Уч.пособие для  |40      |100        |
| |студентов ХГФ пединститутов.     |       |         |
| |Просвещение, 1975.          |       |         |
|4 |Костерин Н.П. Учебное рисование:   |26      |100        |
| |Уч.пособие для учащихся.-М.:     |       |         |
|5 |Просвещение, 1980.          |13      |100        |
|6 |Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков|       |         |
| |В.Г. Рисунок.Уч.пособие для вузов, М.:|18      |100        |
|7 |Стройиздат,1983.           |24      |100        |
| |Төлебиев Ә. Сурет сала білесің бе?-  |       |         |
|8 |Алматы: Өнер,1990.          |19      |100        |
| |Королева В.А. Учебный рисунок. М.:  |       |         |
| |Изобразительное искусство, 1981.   |       |         |
Пәндер