Файл қосу


WEB ДИЗАЙН және КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАДАҒЫ ДИЗАЙН|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                 |
|Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейдегі СМК құжаты      |ПОӘК        |ПОӘК            |
|                  |          |042-39.1.104/01-2014    |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|ПОӘК                |10.09.2014 ж    |              |
|Оқытушыға арналған         |№1 басылым     |              |
|«WEB дизайн және компьютерлік   |          |              |
|графикадағы дизайн» пәні бойынша  |          |              |
|оқу жұмыс бағдарламасы       |          |              |
       «WEB ДИЗАЙН және КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАДАҒЫ ДИЗАЙН»
            ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


        6М060200 - «Информатика» мамандығына арналған


         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:  _________  Информатика  және  ақпараттық  технологиялар
кафедрасының доцент м.а. Мусатаева  И.С.,  __________  аға  оқытушысы
Рысжанова А.С.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № 1 «10» қыркүйек 2014 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ Г.Е.Берикханова

2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


   Хаттама №1 «11» қыркүйек 2014 ж.

   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №1 «19» қыркүйек 2014 ж.


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова


4. БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                         |    |
|Нормативті сілтемелер                      |    |
|Жалпы жағдайлар                         |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны       |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары           |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы         |    |
|Әдебиеттер                            |    |1. Қолданылу облысы
   «WEB дизайн және компьютерлік графикадағы дизайн» пәні бойынша Оқыту-
әдістемелік кешен 6М060200 – «Информатика» мамандығының магистранттарға
арналған. Кешен магистранттарды пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі
мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында үйренетін машықтармен
таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып
табылады.


  2. Нормативті сілтемелер
   Бұл «WEB дизайн және компьютерлік графикадағы дизайн»  пәні бойынша
Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда
келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және
 реттейді:
     – 6М060200 - "Информатика" мамандығына ҚР МЖМБС  3.08.317-2006.
      Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2005 ж.
      23 желтоқсанындағы №779 бұйрығымен  бекітілген  және  іске
      қосылғын.
     – СТУ 042 – РГКП – СГУ – 8-2007 Университет стандарты «Пәннің
      оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
     – ДП-042-08.10.10.12–2007 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту
      әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»


  3. Жалпы жағдайлар
   3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Бұл ПОӘК  6М060200– Информатика  мамандығы магистранттарының «WEB
дизайн және компьютерлік графикадағы дизайн»  пәнін  оқуға  арналған.
Қазақстан Республикасының  жалпыға  міндетті  мемлекеттік  білім  беру
стандартына сәйкес курсы оқытудың басты  мақсаттарын  жүзеге  асыруды
қамтамасыз етеді және программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен
қасиеттерін, соның ішінде WEB – программалаудың, яғни қазіргі заманғы WEB –
қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету
болып табылады.

   3.2. Пәннің мақсаты
   «WEB дизайн және компьютерлік графикадағы дизайн» пәнінің оқыту
мақсаты магистранттарға программалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен
қасиеттерін, соның ішінде WEB – программалаудың, яғни қазіргі заманғы WEB –
қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету
болып табылады.


   3.3. Пән міндеті:
     – Негізгі түсініктерін, программалық қамтамасын, протоколдарды,
      Интернет қызметін, клиент-сервер технологиясын, WEB дизайнының
      негіздерін үйрету;
     – WEB-беттерінің логикалық құрылымын, HTML (DHTML) - құжаттарын
      программалауды, JAVA және VBS- скриптерін, мультимедиялық WEB-
      беттерін, дизайн өңдеуді үйрету;
     – Әртүрлі программалық құралдардың көмегімен WEB-беттері мен
      бұрыштарын құру және қызмет ету қабілетін оқып үйрену.


   3.4. Пәнді оқып, аяқтаған магистранттардың
 Білуі керек:
  – HTML (DHTML) - құжаттарын программалауды білуі қажет;
  – JAVA және VBS- скриптерін білу;
  – мультимедиялық WEB-беттерін, дизайн өңдеуді білу;
  – криптографиялық хаттамалармен жұмыс істеуді білу;
  – вирусқа қарсы қорғанысты ұйымдастыра білу.


   3.5. Пән пререквизиттары:
   Пән  жоғарғы  оқу  орында  оқылатын  «HTML  технологиялары»,
«Программалау», «Информатиканың теориялық негіздері» пәндерінен алынған
білімге негізделеді.
   3.6. Пән постреквизиттары:  1. Ақпараттық модельдеу
                           2. Программалау өнері


 Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

|Курс|Семестр                   |Кредит |Дәріс  |Зертханал|
|  |                       |    |     |ық    |
|1  |Гипермәтіндік белгілеулердің принциптері   |1    |     |     |
|2  |HTML-құжатының контейнері          |1    |     |     |
|3  |Web-тегі графика              |1    |     |     |
|4  |HTML-да кестенің жазылу тәсілдері.      |1    |     |     |
|5  |Беттің дизайнында кестелерді қолдану     |1    |     |     |
|6  |Фреймдер                   |1    |     |     |
|7  |Формалар                   |1    |     |     |
|8  |JavaScript пен танысу            |    |2    |     |
|9  |JavaScript объектілерінің иерархиясы     |    |2    |     |
|10 |Скрипттерді құру мен орналастыру       |    |2    |     |
|11 |Қате туралы хабарлама            |    |2    |     |
|12 |Күн мен уақыт                |    |2    |     |
|13 |Оқиға өңдеу: onMouseOver           |    |2    |     |
|14 |Тағы оқиға өңдеушілері туралы        |    |2    |     |
|17 |ОӨЖ№1                    |    |     |15    |
|18 |ОӨЖ№2                    |    |     |15    |
|19 |ОӨЖ№3                    |    |     |20    |
|20 |Аррlеt-тер                  |1    |     |     |
|21 |Стильдердің каскадты кестелері (CSS)     |1    |     |     |
|22 |Web –тармақ беттерін көруді басқару.     |1    |     |     |
|  |JavaScript.                 |    |     |     |
|23 |Объектілер әдісі және объектілер қасиеті.  |1    |     |     |
|  |Есептеу ағымын басқару.           |    |     |     |
|24 |JavaScript тілінің элементтері        |1    |     |     |
|25 |HTML-құжатында орналастыру          |1    |     |     |
|26 |Әдістері. Гипертексттік сілтемелер және   |2    |     |     |
|  |суреттер                   |    |     |     |
|27 |Сұраныстар мен айнымалылар          |    |2    |     |
|28 |Қасиеттер түсінігі              |    |2    |     |
|29 |Обьекттер иерархиясы             |    |2    |     |
|30 |Іс-әрекеттен кейінгі командалар: onUnload  |    |2    |     |
|  |және onMouseOut               |    |     |     |
|31 |Жаңа терезелерді ашу             |    |2    |     |
|32 |Функция көмегіментерезені ашу        |    |2    |     |
|33 |Confirm (if пен else – ге кіріспе)     |    |2    |     |
|34 |Алдын ала анықталған обьект.         |    |2    |     |
|  |Массивтер.Фреймдер              |    |     |     |
|35 |ОӨЖ№4                    |    |     |20    |
|36 |ОӨЖ№5                    |    |     |20    |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |15   |30    |90    |

       5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары
   5.1. Оқытушы басқаруымен орындайтын өздік жұмыстарының тақырыптары:

   2-кесте – Магистранттардың оқытушымен өздік жұмысы (тапсырмаларды
орындау және тапсыру)
|№  |Тақырып          |Тапсырманың мақсаты  |Ұсыныла|Балл|Жұмыст|Бақыл|
|   |             |мен мазмұны      |тын  |  |ы   |ау  |
|   |             |           |әдебиет|  |тапсыр|форма|
|   |             |           |тер.  |  |у   |сы  |
|   |             |           |Негізгі|  |мерзім|   |
|   |             |           |/   |  |і   |   |
|   |             |           |қосымша|  |   |   |
|   |СОӨЖ №1. HTML –ге кіріспе.|Берілген тақырыптың  |    |15 |4 апта|Элект|
|   |             |теориялық материалын |    |  |   |ронды|
|   |СОӨЖ №2. Web – беттерді  |оқып-үйрену; Берілген |    |  |   |түрде|
|   |құру.           |тақырыпта электрондық |    |  |   |   |
|   |СОӨЖ №3 Шаблонның     |анықтамалық сөздік  |    |  |   |   |
|   |көмегімен web – түйіндерді|әзірлеу (35-40 сөз). |    |  |   |   |
|   |құру үшін Microsoft    |           |    |  |   |   |
|   |ProntPage қолдану.    |           |    |  |   |   |
|   |СОӨЖ №4. Web – түйіннің  |Берілген тақырыптың  |    |15 |6 апта|Элект|
|   |құрылымын өңдеу. Web –  |теориялық материалын |    |  |   |ронды|
|   |беттерді редактрлеу. СОӨЖ |оқып-үйрену;     |    |  |   |түрде|
|   |№5. Бұрыннан құрылған web |           |    |  |   |   |
|   |– түйінді өңдеу үшін   |           |    |  |   |   |
|   |Microsoft ProntPage    |           |    |  |   |   |
|   |қолдану. Web – беттерді  |           |    |  |   |   |
|   |суреттер, кестелер,    |           |    |  |   |   |
|   |гиперсілтеме қою арқылы  |           |    |  |   |   |
|   |өңдеу. СОӨЖ №6. Web –   |           |    |  |   |   |
|   |беттерді безендіруде   |           |    |  |   |   |
|   |ProntPage –дің қосымша  |           |    |  |   |   |
|   |мүмкіндіктерін қолдану.  |           |    |  |   |   |
|   |СОӨЖ №7. Сілтеме картасын |Берілген тақырыптың  |    |20 |9 апта|Элект|
|   |құру үшін ProntPage 2007 |теориялық материалын |    |  |   |ронды|
|   |қолдану.         |оқып-үйрену;     |    |  |   |түрде|
|   |СОӨЖ №8. Web – беттерде  |Берілген тақырыпта  |    |  |   |   |
|   |қалыпты қолдану. СОӨЖ №9. |электрондық      |    |  |   |   |
|   |Шебер қалып көмегімен   |анықтамалық сөздік  |    |  |   |   |
|   |қалыптар құру.      |әзірлеу (35-40 сөз). |    |  |   |   |
|   |СОӨЖ №10. Фреймдерді   |Берілген тақырыптың  |    |20 |13  |Элект|
|   |қолдану. СОӨЖ №11.    |теориялық материалын |    |  |апта |ронды|
|   |Интернет желілерде Web – |практикада қолданып  |    |  |   |түрде|
|   |сайттарды жариялау. СОӨЖ |үйрену;        |    |  |   |   |
|   |№12. Web-сайтқа тіркелу , |           |    |  |   |   |
|   |оның Интернет желісіндегі |           |    |  |   |   |
|   |жариялануы, табу     |           |    |  |   |   |
|   |жүйелеріндегі тіркелу   |           |    |  |   |   |

   5.2 ОӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі
   Магистранттардың өзіндік жұмысы дәpicтiк материалдарды  талқылау,
тәжірибелік  және практикалық сабақтарға дайындалу, Практикалық  және
тәжірбиелік жұмыстарды қорғау, тест бақылауына дайындалу мен қатар, косымша
материалдарды оқуды және  курстық жұмысты орындауды қамтиды. Ақпараттар
көзі ретінде магистрант оқулықтарды, оқу құралдарын, компьютерлер мен
компьютерлік технологиялар туралы мерзімдік  басылымдарды,  анықтамалық
әдебиеттерді және институт пен кафедра сайттарындағы оқу материалдарын және
Интернет қорын пайдаланады.

|№ |Іс- тәжірибелік сабақ атаулары           |Балл |Тапсырманы |Бақылау |
|  |                          |   |орындау  |түрі  |
|  |                          |   |уақыты   |    |
|  |СӨЖ №1. Ағымдағы кәріптің өлшемін өзгерту.     |15  |3 апта   |Реферат |
|  |СӨЖ № 2. Web-бетте графиктерді орналастыру.    |15  |4 апта   |Конспект|
|  |СӨЖ № 3. Web-бетте бейненің фонын орналастыру.   |20  |6 апта   |е-ресурс|
|  |СӨЖ №4. Кесте құру.                |20  |10 апта  |Web-бет |
|  |СӨЖ №5. Гипертексті байланыс орнату.        |20  |12 апта  |Web-ресу|
|  |                          |   |      |рс   |

          6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Тақырыптар                |Көрнекілік құрал,   |Бақылау түрі |
|                     |плакаттар, техникалық |       |
|                     |жабдық         |       |
|Дәріс сабақтары    |Зертханалық    |            |       |
|           |сабақтар     |            |       |
|1           |2         |3           |4       |
|Гипермәтіндік     |JavaScript пен  |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|белгілеулердің    |танысу      |презента-циялар,    |ауызша қорғау |
|принциптері      |         |интерактивті тақта   |       |
|HTML-құжатының    |JavaScript    |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|контейнері      |объектілерінің  |презента-циялар,    |ауызша қорғау |
|           |иерархиясы    |интерактивті тақта   |       |
|Web-тегі графика   |Скрипттерді құру |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|           |мен орналастыру  |презента-циялар,    |ауызша қорғау |
|           |         |интерактивті тақта   |       |
|HTML-да кестенің   |Қате туралы    |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|жазылу тәсілдері.   |хабарлама     |презента-циялар,    |ауызша қорғау |
|           |         |интерактивті тақта   |       |
|Беттің дизайнында   |Күн мен уақыт   |Компьютер       |Электрон-ды, |
|кестелерді қолдану  |         |            |ауызша қорғау |
|Фреймдер       |Оқиға өңдеу:   |Компьютер       |Электрон-ды, |
|           |onMouseOver    |            |ауызша қорғау |
|Формалар       |Тағы оқиға    |Компьютер       |Электрон-ды, |
|           |өңдеушілері туралы|            |ауызша қорғау |
|Аррlеt-тер      |Сұраныстар мен  |Компьютер       |Электрон-ды, |
|           |айнымалылар    |            |ауызша қорғау |
|Стильдердің каскадты |Қасиеттер түсінігі|Компьютер       |Электрон-ды, |
|кестелері (CSS)    |         |            |ауызша қорғау |
|Web –тармақ беттерін |Обьекттер     |Компьютер       |Электрон-ды, |
|көруді басқару.    |иерархиясы    |            |ауызша қорғау |
|JavaScript.      |         |            |       |
|Объектілер әдісі және |Іс-әрекеттен   |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|объектілер қасиеті.  |кейінгі      |презентациялар,    |ауызша қорғау |
|Есептеу ағымын    |командалар:    |интерактивті тақта   |       |
|басқару.       |onUnload және   |            |       |
|           |onMouseOut    |            |       |
|JavaScript тілінің  |Жаңа терезелерді |Компьютер       |Электрон-ды, |
|элементтері      |ашу        |            |ауызша қорғау |
|HTML-құжатында    |Функция      |Компьютер       |Электрон-ды, |
|орналастыру      |көмегіментерезені |            |ауызша қорғау |
|           |ашу        |            |       |
|Әдістері.       |Confirm (if пен |Компьютер       |Электрон-ды, |
|Гипертексттік     |else – ге кіріспе)|            |ауызша қорғау |
|сілтемелер және    |         |            |       |
|суреттер       |         |            |       |
|           |Алдын ала     |Компьютер,       |Электрон-ды, |
|           |анықталған обьект.|презентациялар,    |ауызша қорғау |
|           |Массивтер.    |интерактивті тақта   |       |
|           |Фреймдер     |            |       |

      7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік |Экз. саны |Магистранттарың |Жабдықталу    |
|құралдардың аттары      |     |саны       |%        |
|Компьютерлік графика негіздері|10    |3        |330       |
|/Нәби, Ы. - 2009       |     |         |         |
|Компьютерлік графика     |20    |3        |660       |
|/Нұрмаханов, Б.Н. - 2011   |     |         |         |
|Информатика, ақпараттық    |100    |3        |330       |
|техноло-гиялар және      |     |         |         |
|телекоммуникация жүйесі    |     |         |         |
|/Нұрымбетов, Ә.Ү. - 2012   |     |         |         |
|Компьютерлік графика /Ермеков,|4     |3        |133       |
|Н.Т. - 2007          |     |         |         |
|Компьютерлік графика /Ермеков,|20    |3        |660       |
|Н.Т. - 2010          |     |         |         |
|WEB - технологиялар /Бөрібаев,|40    |3        |1330       |
|Б. - 2011           |     |         |         |
|Зds Max-та сәулет және    |20    |3        |660       |
|интерьерлер дизайны      |     |         |         |
|/Миловская, О.С. - 2012    |     |         |         |
|Дизайн архитектуры и     |5     |3        |166       |
|интерьеров в 3ds Max Design  |     |         |         |
|2012 /Миловская, О.С. - 2012 |     |         |         |
|Интерьер: дизайн и      |5     |3        |166       |
|компьютерное моделирование  |     |         |         |
|/Ларченко, Д. - 2011     |     |         |         |
|Web-дизайн: Интернет и Front |5     |3        |166       |
|Page XP /Дубовиченко, С.Б. - |     |         |         |
|2006             |     |         |         |

                8. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер:
  1. Компьютерлік графика негіздері /Нәби, Ы. - 2009
  2. Компьютерлік графика /Нұрмаханов, Б.Н. - 2011
  3. Информатика, ақпараттық техноло-гиялар және телекоммуникация жүйесі
   /Нұрымбетов, Ә.Ү. - 2012
  4. Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. - 2007
  5. Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. - 2010
  6. WEB - технологиялар /Бөрібаев, Б. - 2011
  7. Зds Max-та сәулет және интерьерлер дизайны /Миловская, О.С. - 2012
  8. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max Design 2012 /Миловская, О.С.
   - 2012
  9. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование /Ларченко, Д. - 2011
 10. Web-дизайн: Интернет и Front Page XP /Дубовиченко, С.Б. - 2006

Қосымша әдебиеттер:
  1. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р. Как программировать для
   Internet& WWW – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2002
  2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р., Лин, Садху Как программировать
   на XML – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2001
  3. Ратшиллер Т., Геркен Т. РНР: Разработка Web – приложений - СПб.:
   Питер, 2001
  4. Фролов А.В., Фролов Г.В.  Базы данных в Интернете: практическое
   руководство по созданию Web-приложений с базами данных  –  М.:
   Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2000
  5. Холмогоров В. Основы WEB – мастерства. – СПб.: Питер, 2001
  6. Шафран Э. Создание WEB – страниц – СПб.: Питер, 2000
  7. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML – СПб.: Питер, 1999
  8. Пек С., Аррантс С. Все необходимое для создания WEB – узла - Киев,
   Bhv, 1997
  9. Штайнер Г. MS Internet Explorer - М. ЛБЗ, 2000
 10. Дмитриева М.В. JavaScript. Быстрый старт - – СПб.: БХВ-Петербург, 2002
 11. Комер Д. Принципы функционирования Интернета - СПб.: Питер, 2002
 12. Пайк М. Internet – С-Петербург, Bhv, 1996
 13. Солоницын Ю., Холмогоров В. Интернет. Энциклопедия. 3-е издание –
   СПб.: Питер,2002
Пәндер