Файл қосу


Студенттің оқытушы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК          |ПОӘК 042-хх.хх.хх.хх/02-2013 |
|ПОӘК          |            |               |
|Оқытушыларға арналған |«__»______2013 ж.   |               |
|пәндердің оқу жұмыс  |№1 басылым       |               |
|бағдарламасы      |            |               |
|«Ветеринария негіздері»|            |               |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                  «Химия»

  5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдары технологиясы және жасап шығару»
                мамандығы үшін


      СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013
  1. ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрастырушы:________ «____»__________2013 ж.

  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1. кафедра отырысында
  «    »_          2013 ж. №  хаттама
  Кафедра меңгерушісі _______________


   2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
   «_  »_____ _      2013 ж. №  хаттама
   Төрайым _______________________

   2.3. Аграрлық факультетінің Ғылыми кеңесінің отырысында
   «_  »_____ _      2013 ж. №  хаттама
   Төраға _______________________

  3. БЕКІТІЛДІ


  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  басып  шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған
   «     »_____       2013 ж. №  хаттама

   ОӘК төрағасы _____________Г. Искакова

  4. Алғаш рет енгізіліп отыр


        Мазмұны


 1. Жалпы ережелер
 2. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
 3. Курс форматы және саясаты
 4. Баға қоюдың саясаты
 5. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
 6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
 7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
 8.  Әдебиеттер
  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
________________________________________________
_________ кафедрасы.
Байланыс ақпараты – тел. хх-хх-хх, оқу ғимараты № 5, кабинет № __
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № ___
Берілген пән бойынша кредиттер саны – 3
1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (Кесте 1)

            Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

                        1-кесте
|Кур|Семестр      |Креди         |ДР     |СПС   |ЗС   |
|с |         |ттер         |(сағ.)   |(сағ.)  |(сағ.) |
|1 |Ағымдағы бақылау |Студенттің өздік   |СӨЖ    |3    |30   |
|  |(АБ)       |жұмысы        |      |     |    |
|2 |АБ        |Студенттің оқытушы  |СОӨЖ    |13    |130   |
|  |         |көмегімен өздік жұмысы|      |     |    |
|4 |АБ        |Дәріс         |Д     |15    |60   |
|5 |АБ        |Зертханалық      |ЗС     |12    |240   |
|  |         |(практикалық) сабақ  |      |     |    |
|6 |Межелік бақылау  |Межелік бақылау    |МБ     |2    |80   |
|7 |Қорытынды бақылау |Емтихан        |Емтихан  |1    |-    |
|Жалпы  540                                 |


Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы

                        Кесте 3
|Дәстүрлі жүйе    |Әріптік    |Пайыздық мөлшері |Баллдың цифралық  |
|бойынша баға    |жүйедегі баға |         |эквиваленті    |
|Өте жақсы      |А       |95-100      |4,00        |
|          |       |         |          |
|          |А-      |90-94      |3,67        |
|Жақсы        |В+      |85-89      |3,33        |
|          |       |         |          |
|          |В       |80-84      |3,00        |
|          |       |         |          |
|          |В-      |75-79      |2,67        |
|Қанағаттанарлық   |С+      |70-74      |2,33        |
|          |       |         |          |
|          |С       |65-69      |2,0        |
|          |       |         |          |
|          |С-      |60-64      |1,67        |
|          |       |         |          |
|          |Д+      |55-59      |1,33        |
|          |       |         |          |
|          |Д       |50-54      |1,00        |
|Қанағаттанарлықсыз |F       |0-49       |0,00        |


    5 . ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
  2-кесте. Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі:

                  Кесте 4

|№  |Тақырып           |Сағаттар                |
|  |              |Дәріс  |3С   |ОСӨЖ  |Әдебиеттер |
|1  |Химияның негізгі заңдары  |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|2  |Д.И.Менделеевтің периодтық |1    |    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |заңы және атом құрылысы.  |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|3  |Химиялық байланыс және   |1    |    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |молекулалар құрылысы    |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|4  | Химиялық кинетика және  |1    |2    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |тепе-теңдік         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|5  |Химиялық реакциялар     |2    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |энергетикасы. Энтропия.   |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |Энтальпия.Гиббс энергиясы  |     |    |    |      |
|6  |Ерітінділер. Ерітінділер  |1    |1    |2    | 8.1.1-8.1.7|
|  |концентрациясы.       |     |    |    |      |
|  |Электролиттік диссоциация. |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |Диссоциация         |     |    |    |      |
|  |константасы,дәрежесі    |     |    |    |      |
|7  |Тұздар гидролизі      |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|8  |Тотығу-тотықсыздану     |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |реакциялары         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|9  |Электрохимиялық процесстер. |2    |2    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |Электродтық         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |потенциалдар.Электролиз.  |     |    |    |      |
|10 |Комплекс қосылыстар     |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|11 |Металдардың жалпы      |2    |3    |2    |8.1.1-8.1.7 |
|  |қасиеттері.         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|12 |Металл еместердің жалпы   |1    |2    |2    |8.1.1-8.1.7 |
|  |қасиеттері         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |


    ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ТАҚЫРЫБЫ
                                   Кесте 5
| 1 |Заттардың эквивалентін анықтау         |   1  |8.1.8   |
| 2 |Газ тәріздес заттардың молярлық массасын    |     |8.1.8   |
|  |анықтау                    |     |      |
| 3 |Химиялық процестердің энергетикасы       |   1  |8.1.8   |
| 4 |Химиялық реакциялардың жылдамдығы       |   1  |8.1.8   |
| 5 |Химиялық тепе-теңдік              |   1  |8.1.8   |
| 6 |Концентрациялары белгілі ерітінділер дайындау |     |8.1.8   |
| 7 |Электролиттердің электр өткізгіштіктерін    |  1  |8.1.8   |
|  |тексеру                    |     |      |
|8  |Тұздар гидролизі                |  1  |8.1.8   |
|9  |Тотығу-тотықсыздану реакциялары        |  1  |8.1.8   |
| 10 |Гальваникалық элементтің э.қ.к анықтау     |  1  |8.1.8   |
|11 |Электролиз процесі               |  1  |8.1.8   |
| 12 |Металдардың коррозиясы             |     |8.1.8   |
| 13 |Комплекс қосылыстар              |  1  |8.1.8   |
| 14 |УІВ-УІІІВ топша элементтері          |  3  |8.1.8   |
| 15 |УА-УІІА топша элементтері           |  2  |8.1.8   |
         6. СОӨЖ  және  СӨЖ  МАЗМҰНЫ
  6-кесте.  СОӨЖ  және  СӨЖ  жоспары


  |№ |Тақырыптар     |СОЖӨ   |Тақырыптар      |СӨЖ     |Баллдар|
|1 |Химияның негізгі  |     |Химияның негізгі   |      |    |
|  |заңдары.Есептер   |     |заңдары.Есептер   |      |    |
|  |шығару.       |     |шығару.       |      |    |
|2 |Д.И.Менделеевтің  |АБЖ    |Периодтық заң және  |      |    |
|  |периодтық заңы және |     |атом құрылысы    |      |    |
|  |атом құрылысы,   |     |           |      |    |
|  |тендеулер құру.   |     |           |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|3 |Химиялық байланыс  |ҮЖ    |Химиялық байланыс  |      |    |
|  |және молекулалар  |     |және молекулалар   |      |    |
|  |құрылысы      |     |құрылысы.      |      |    |
|4 |Химиялық кинетика  |АБЖ    |Химиялық кинетика  |      |    |
|  |және тепе-теңдік.  |     |және тепе-теңдік.  |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|5 |Химиялық реакциялар |     |Химиялық реакциялар |№1 модульдік|10   |
|  |энергетикасы.    |     |энергетикасы.    |жүйедегі  |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |тапсырмалард|    |
|  |          |     |           |ы орындау  |    |
|6 |Ерітінділер.Ерітінді|ҮЖ    |Ерітінділерконц.-сы. |      |    |
|  |лер         |МБ    |Электролиттік    |      |    |
|  |концентрациясы.Элект|     |диссоциация,дисс.конс|      |    |
|  |ролит-тік      |     |т.-сы,дәрежесі.   |      |    |
|  |диссоцияция,    |     |           |      |    |
|  |дисс.дәрежесі,конста|     |           |      |    |
|  |нтасы. Есептер   |     |           |      |    |
|  |шығару.       |     |           |      |    |
|7 |Тұздар гидролизі.  |     |Тұздар гидролизі   |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|8 |Тотығу-тотықсыздану |АБЖ    |Тотығу-тотықсыздану |№2 модульдік|10   |
|  |реакциялары.    |     |реакциялары.     |жүйедегі  |    |
|  |Теңдеулер құру.   |     |           |тапсырмалард|    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |ы орындау  |    |
|9 |Электрохимиялық   |     |Электрохимиялық   |      |    |
|  |процесстер.Есептер |     |процесстер.     |      |    |
|  |шығару       |     |           |      |    |
|10 |Комплекс      |ҮЖ    |Комплекс қосылыстар. |№3 модульдік|10   |
|  |қосылыстар.Есептер |     |           |жүедегі   |    |
|  |шығару.       |     |           |тапсырмалард|    |
|  |          |     |           |ы орындау  |    |
|11 |Металдардың жалпы  |АБЖ    |           |      |    |
|  |қасиеттері     |     |           |      |    |
|12 |Металл еместердің  |МБ    |           |      |    |
|  |жалпы қасиеттері  |     |           |      |    |СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

  1. Атом құрылысы. Элементтер қасиеттерінің атом құрылысына
   байланыстылығы;
  2. Химиялық байланыстар түрлері. Молекула аралық әрекеттесу;
  3. Химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары;
  4. Ерітінділер концентрацияларының түрлері және оларды дайындау үшін
   қажет есептеулер;
  5. Электролиттер ерітінділері: күшті және әлсіз электролиттер.
   Диссоциация дәрежесі және константасы;
  6. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер;
  7. Электролиттер ерітінділеріндегі алмасу реакциялары;
  8. Тұздар гидролизі;
  9. Тотығу-тотықсыздану реакциялары;
 10. Комплекс қосылыстар;
 11. s- элементтер;
 12. p- элементтер;
 13. d- элементтер. 7. «Ветеринария негіздері» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
7-кесте «Ветеринария негіздері» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік
кестесі

|Апталар |1                 |2               |


 8. ӘДЕБИЕТТЕР


 8.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 – 638б. -
  2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,1999
   – 560б.
  3. Омаров Т. Бейорганикалық химия. Алматы. Ассоциация вузов,2008. -360б.
  4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с.


  5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және
   486б.
  6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2
   дана; 2000 – 527б.
  7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы
   бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б.
  8. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
   Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.
  1. Қосымша әдебиеттер

  1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред
   Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б.
  2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,1986. – 332б.
  3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б .
  4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б.
Пәндер