Файл қосу


Ядро беттерПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        5В072300 -«Техникалық физика» мамандығы үшін
         «Ядро және элементар бөлшектер физикасы»


            ПӘНІНІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
                БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013


                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы ___________ «____» ________ 2013 ж. А.Т. Рахимбердина «Физика»
кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
28 тамыз 2013 ж. Хаттама №1

Кафедра меңгерушісі _______  С.С.Маусымбаев

2.2.  Физика-математика  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросы  кеңесі
отырысында
“____” ____________  2013 ж. хаттама № 1

Төраға ________ К.А.Батырова

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға
ұсынылды
____ ____________2013 ж. хаттама №

ОӘК төрағасы ________ Г.К.Искакова

4 Алғаш рет енгізілді                  Мазмұны

  1. Жалпы мағлұматтар
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағатты жіктеу.
  3. Курсты оқыту туралы әдістемелік нұсқау
  4. Курстың форматы
  5. Курстың саясаты
  6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер
1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
Рахимбердина Анаргуль Турысбековна
Кафедра «Физика және электротехника»
Байланыс туралы ақпарат – тел. 35-26-22, №1 оқу корпусы, № 1110 каб.
Сабақты жүргізу орыны – 11-ші қабат аудиториялары
Осы пән бойынша кредит саны – 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны.
Кіріспе. Ядролық физика-атом ядросының құрылымы, қасиеттері және айналуы
туралы ғылым. Атом ядросының қасиеттері. Атом ядроларының модельдері.
Ядроның радиоактивті айналуы. Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Ядролық
реакциялар физикасы. Жоғары энергия мен элементар бөлшектер физикасы.
Космос сәулелері.
1.3 Пәнді оқытудың басты мақсаты
▪ Студенттерді негізгі субатомдық микроәлемде болатын негізгі физикалық
 құбылыстармен, теориялық  және  тәжірибелік  тәсілдермен,  субатомдық
 физиканың физикалық шамаларымен таныстыру.
▪ Физиканың маңызды кезеңдері дамуының тарихы, микроәлем  және  оның
 философиялық, әдістемелік мәселелері туралы түсінік беру.
 1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті
студенттердің алған теориялық  білімін  практикалық  физикалық  және
техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, студенттерге ядролық
физиканың негізгі заңдары мен принциптерін және олардың математикалық
өрнегін беру;
- Студентті негізгі ядролық физика құбылыстары мен, оларды бақылау және
зерттеу әдістерімен, эксперимент нәтижелерін өңдеуді  ЭЕМ-ды  қолдану
әдістерімен таныстыру;
- Студентке ядролық  физиканың  дамуы  мен  оның  философиялық  және
методологиялық проблемалары жайлы ұғым беру.
5. Пәнді оқытудың нәтижелері:
Пәнді оқыған соң студент
     Білу керек:
    Негізгі физикалық құбылыстар, олардың ерекшеліктері, бақылау және
    тәжірибе түріндегі зерттеудің тәсілдері;
      ▪ Атомның және элементар бөлшектердің қасиеттерін анықтаудың
       басты тәсілдері, негізгі заңдар мен олардың математикалық
       өрнектері;
      ▪  маңызды  субатомдық  құбылыстардың  ғылыми-техникалық
       қолданылуы.
      ▪ Істей алулары керек:
     ▪ Бөлімнің негізгі міндеттерін физикалық  шамалардың  ретін
      бағалай білу;
     ▪ атом ядролары мен элементар бөлшектердің  қасиеттері мен
      ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі, кванттық ұғымдар мен
      релятивистік түсініктер бойынша сапалы түрде қолдану.
    Тәжірибелік дағдылану керек:
     ▪ Қарапайым теориялық есептеулер;
     ▪ типтік есептерді шығару;
     ▪ Тәжірибелік жұмыстар мен алынған нәтижелерді талдау.
1.6  Курс пререквизиттері
1.6.1 Механика.
1.6.2 Молекулалық физика.
1.6.3 Электр және магнетизм
1.6.4 Оптика
1.6.5 Атомдық физика
1.6.6. Математикалық талдау.
1.7 Курс постреквизиттері:
1.7.1 нейтрондық физика
1.7.2 конденсирленген күй физикасы.

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТЫ ЖІКТЕУ
                                   1 кесте
|№ |                    |Сағаттар саны       |Әдебиет |
|  |Тақырып аттары             |              |тер   |
|  |                    |Дәр |Зер|Маш  |ОБС |СӨЖ |     |
|  |                    |   |  |саб  |ӨЖ  |   |     |
|1 |2                    |3  |4 |5   |6  |7  |8    |
|Модуль № 1 Атом ядросының қасиеттері. Атом ядросының модельдері. Ядроның     |
|радиоактивті айналуы.                              |
|1. |Дәріс № 1. Кіріспе. Ядролық физика -  |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә. 1- 1|
|  |атом ядросының құрылымы, қасиеттері және|   |  |   |   |   |бөлім,  |
|  |айналуы туралы ғылым. Атом ядросының  |   |  |   |   |   |9-42бетте|
|  |қасиеттері. Ядро мен нуклондар массасы. |   |  |   |   |   |р;    |
|  |Массалық сан А және атом ядросының   |   |  |   |   |   |7.1.3- 16|
|  |заряды Z. Өлшем бірліктері. Массалар  |   |  |   |   |   |бөлім,  |
|  |дефектісі. Ядроның байланыс энергиясы. |   |  |   |   |   |385-395 |
|  |Ядродағы нуклондардың меншікті байланыс |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |энергиясы.               |   |  |   |   |   |     |
|  |Практикалық сабағы № 1 Ядроның байланыс |   |  |   |   |   |     |
|  |энергиясы мен дефект массасы      |   |  |   |   |   |     |
|  |Зертханалық сабақ № 1         |   |  |   |   |   |     |
|  |Өздік жұмыс № 1 Нық және радиоактивті |   |  |   |   |   |     |
|  |ядролар.                |   |  |   |   |   |     |
|2. |Дәріс № 2 Ядролық күштер. Стабильді  |1  |3 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |және радиоактивті ядролар. Ядроның спині|   |  |   |   |   |7.1.1- 2|
|  |мен магнит моменті. Ядроның спині мен  |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |магниттік моментін анықтау тәсілдері.  |   |  |   |   |   |42-69  |
|  |Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.|   |  |   |   |   |беттер  |
|  |Практикалық сабағы № 2 Ядроның спині мен|   |  |   |   |   |7.1.3-  |
|  |магниттік моменті.           |   |  |   |   |   |16 бөлім,|
|  |Өздік жұмыс № 2 Ядроның электрлік   |   |  |   |   |   |387-394 |
|  |квадрупольдік моменті.         |   |  |   |   |   |беттер; |
|3. |Дәріс № 3 Радиоактивтілік. Атом     |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |ядролардың тұрақсыздығының негізгі   |   |  |   |   |   |7.1.1- 6|
|  |себептері. Табиғи және жасанды     |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |радиоактивтілік. Радиоактивті ыдыраудың |   |  |   |   |   |192-197 |
|  |статистикалық сипаттамасы. Радиоактивтік|   |  |   |   |   |беттер; |
|  |ыдырау заңы.              |   |  |   |   |   |7.1.3-  |
|  |                    |   |  |   |   |   |17 бөлім,|
|  |                    |   |  |   |   |   |410-419 |
|  |                    |   |  |   |   |   |беттер; |
|4. |Дәріс № 4 Атом ядроларының модельдері. |1  |3 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |Ядроның тамшы моделі. Ядроның тамшы   |   |  |   |   |   |7.1.1- 6 |
|  |моделін қолдану аймақтары. Тамшы    |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |моделінің кемшіліктері. Ядро      |   |  |   |   |   |207-219 |
|  |қабатшаларының моделі. Ядро       |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |қабатшаларының моделінің кемшіліктері. |   |  |   |   |   |     |
|  |Жалпылама модель.           |   |  |   |   |   |     |
|5. |Дәріс № 5. Ядроның радиоактивті    |1  |  |1   |1,5 |4,5 |7.1.3-  |
|  |айналуы. α-ыдырау, α-ыдыраудағы негізгі |   |  |   |   |   |17    |
|  |тәжірибелік заңдылықтар. α-ыдырау    |   |  |   |   |   |бөлім,425|
|  |теориясының элементтері. Туннель    |   |  |   |   |   |-428   |
|  |эффектісі.               |   |  |   |   |   |беттер; |
|6. |Дәріс № 6 β-ыдырау. β-ыдыраудың    |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |түрлері. Электрондардың энергиялық   |   |  |   |   |   |7.1.1- 6|
|  |спектрлері. Нейтриноның болуын тәжірибе |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |түрінде дәлелдеу. β-ыдыраудың      |   |  |   |   |   |219-242 |
|  |теориясының элементтері.        |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |                    |   |  |   |   |   |7.1.3-  |
|  |                    |   |  |   |   |   |17 бөлім,|
|  |                    |   |  |   |   |   |434-439 |
|  |                    |   |  |   |   |   |беттер; |
|7. |Дәріс № 7 Ядролардың γ сәулеленуі.   |1  |3 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |Электрлік және магниттік өтулер. Әртүрлі|   |  |   |   |   |7.1.1- 6|
|  |мультипольдердің γ өтулер үшін     |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |моменттер мен жұптау бойынша және өту |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |ықтималдылығының таңдау ережелері.   |   |  |   |   |   |7.1.3-  |
|  |Ядролық изомерия. Мессбауер эффектісі. |   |  |   |   |   |248-262 |
|  |                    |   |  |   |   |   |бөлім,  |
|  |                    |   |  |   |   |   |беттер; |
|Модуль № 2 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Ядролық реакциялар физикасы.  |
|8. |Дәріс № 8 Ядролық сәулелердің затпен  |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |әсерлесуі. Зарядталған бөлшектер,    |   |  |   |   |   |7.1.1- 8|
|  |нейтрондар мен γ квантттардың ортамен  |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |әсерлесуі. Атомдарды ионизациялау мен  |   |  |   |   |   |383-417-2|
|  |қоздырудағы энергия жоғалтулары.    |   |  |   |   |   |42    |
|  |Вавилов-Черенков сәулеленуі. Серпімді  |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |шашырау.                |   |  |   |   |   |     |
|9. |Дәріс № 9 Нейтрондардың затпен     |1  |3 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |әсерлесуі. Нейтрондарды баяулату. γ   |   |  |   |   |   |7.1.1- 9|
|  |сәулелерінің  зат арқылы өтуі. γ    |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |кванттардың эффективтілік қималарының γ |   |  |   |   |   |417-482 |
|  |сәулеленудің энергиясы мен заттың    |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |қасиеттеріне тәуелділігі.        |   |  |   |   |   |     |
|10.|Дәріс № 10 Ядролық реакциялар физикасы. |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |Ядролық реакциялар классификациясы.   |   |  |   |   |   |7.1.1- 4|
|  |Электр зарядтары мен нуклон сандарының |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |сақталу заңдары. Нейтрондардың     |   |  |   |   |   |104-114 |
|  |ядролармен әсерлесу түрлері. Бөліну және|   |  |   |   |   |беттер; |
|  |атом ядроларының синтезі. Бөлінудің   |   |  |   |   |   |     |
|  |негізгі тәжірибелік нәтижелері.     |   |  |   |   |   |     |
|  |Бөлінудің элементар теориясы. Өздігінен |   |  |   |   |   |     |
|  |спонтанды бөліну.            |   |  |   |   |   |     |
|11.|Дәріс № 11 Уран изотоптарының нейтрондар|1  |3 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |әсерінен бөлінуі. Тізбекті реакция.   |   |  |   |   |   |7.1.1- 11|
|  |Көбею коэффициенті. Ядролық реакторлар. |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |Ядролық энергетика.           |   |  |   |   |   |510-540 |
|  |                    |   |  |   |   |   |беттер; |
|12 |Дәріс № 12 Ядролық реакциялар.     |1  |1 |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |Зарядталған бөлшектер әсерінен болатын |   |  |   |   |   |7.1.1- 4|
|  |ядролық реакциялар. α бөлшектер әсерінен|   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |болатын реакциялар. Протондар әсерінен |   |  |   |   |   |114-123 |
|  |болатын реакциялар. Тура ядролық    |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |реакциялар.  γ-кванттар, электрондар, |   |  |   |   |   |     |
|  |нейтрондар, жеңіл иондар мен көп    |   |  |   |   |   |     |
|  |зарядты иондар әсерінен болатын     |   |  |   |   |   |     |
|  |реакциялардың ерекшеліктері.      |   |  |   |   |   |     |
|13.|Дәріс № 13 Ядролық реакцияларды    |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |зерттеудің тәжірибелік әдістері.    |   |  |   |   |   |7.1.1- 9|
|  |Үдеткіштердің жұмысының физикалық    |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |принциптері. Ядролық бөлшектердің    |   |  |   |   |   |417-482 |
|  |детекторлары. Жеңіл ядролар синтезі.  |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |Жұлдыздарда болатын ядролық реакциялар. |   |  |   |   |   |     |
|  |Басқарылатын термоядролық синтездің  |   |  |   |   |   |     |
|  |проблемалары.              |   |  |   |   |   |     |
|Модуль № 3 Модуль № 3 Жоғарғы энергия мен элементар бөлшектер физикасы. Космостық|
|сәулелер.                                    |
|14.|Дәріс № 14. Элементар бөлшектер –    |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |жоғарғы энергия физикасы. Жоғарғы    |   |  |   |   |   |7.1.1- 7|
|  |энергия физикасының тәжірибелік     |   |  |   |   |   |бөлім  |
|  |әдістері. Жоғарғы энергиялы шоқтарын  |   |  |   |   |   |262-383 |
|  |алудың бүгінгі күнгі түсініктері.    |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |Бөлшектерді жинақтау. Бір-біріне қарсы |   |  |   |   |   |     |
|  |бағытталған шоқтар. Әмбебап әсерлесудің |   |  |   |   |   |     |
|  |төрт түрі. Әсерлесу күштері. Элементар |   |  |   |   |   |     |
|  |бөлшектер классификациясы.       |   |  |   |   |   |     |
|15.|Дәріс № 15 Космостық сәулелер. Бірінші |1  |  |1   |1,5 |4,5 |Н.ә.   |
|  |космос сәулеленуі. Атмосфера арқылы   |   |  |   |   |   |7.1.1-  |
|  |космос сәулелерінің өтуі. Космос    |   |  |   |   |   |12бөлім |
|  |сәулелерінің түрлері. Жердің радиациялық|   |  |   |   |   |540-587 |
|  |белдемелері. Космос сәулелерінің пайда |   |  |   |   |   |беттер; |
|  |болуының гипотезалары.         |   |  |   |   |   |     |

3 ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
    Курсты оқыған кезде берілген  тақырыптың  негізгі  жағдайларын
қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта пәннің оқу-әдістемелік
кешенін ұсынып отырмыз,  ол  студенттердің  оқулықпен  жұмыс  істеуін
жеңілдетеді. Пәнді оқып меңгеруі үшін студенттің қолында оқулықтар, оқу
құралдары, физикадан зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар бар.
Ең маңыздысы дұрыс оқулық таңдап алу. Бір уақытта бірнеше  оқулықты
пайдаланудың қажеті жоқ, ұсынылып отырға әдебиеттердің ішінен тек біреуін
ғана негізгі етіп алу керек. Басқа оқулықтарды тек қажетті материал
болмаған кезде немесе оқулықта қысқаша ғана көрсетілген  кезде  ғана
пайдаланады. Курсты тақырып бойынша, пән бағдарламасына сәйкес оқыған жөн.

Студент барлық аудиториялық сабақтарға және ОКӨБЖ –қа қатысуы міндетті,
оқытушымен қосымша сабақ өтуге мүмкіндігі бар.
4. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
 Студент мерзімінде  оқытушыға  ӨБЖ  тапсырмаларын  тапсыруы  қажет,
зертханалық, практикалық сабақтарына дайын болуы керек.
   Студент сабақты босататын болса, оның рейтингісі төмендетіледі,
сондықтан ол босатылған сабақтар бойынша бақылау жұмысын орындауы қажет.
   Студент оқу сабақтарының барлық түрлерінде белсенді жұмыс істеуі
қажет, оның жұмысы баллмен бағаланады да, қосылып аралық және қорытынды
рейтинг қойылады.
 ОКӨБЖ –қа сабақ және өзбетімен жұмыс кезінде қиындық тудырған сұрақтар
шығарылады. Егер ондай сұрақтар туындамайтын болса, дәріс бойынша білімін
кеңейтіп тереңдетеді, қосымша ғылыми әдебиеттермен танысуына болады.
 5. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
Студентке қойылатын талаптар:
 Сабаққа қатысу: Дәріс, практикалық сабақтарына қатысу міндетті түрде.
 Қандай да бір себептермен сабақты босататын жағдайда да студент өзбетімен
 жұмыс тақырыптарын дәл уақытында өткізу қажет, ал босатылған сабақтар
 тақырыбы бойынша бақылау жұмысын жазу немесе тест тапсыру керек.

 Мінез-құлық: Сабақ уақытында үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
 шығарылып жіберіледі немесе бүкіл курс бойынша “қанағаттанғысыз”  деген
 баға қойылады.

 Бақылау тапсырмалары: Міндетті түрде  оларды дәл уақытында орындап
 тапсыру керек. Уақытынан кешіктіріліп тапсырылған тапсырмалар автоматты
 түрде төмендетіліп бағаланады.

 Межелік аттестация: Межелік аттестация сабаққа қатысу, өзбетімен жұмысты
 дәл уақытында өткізу, сабақ кезінде ауызша және жазбаша түрде тапсыру,
 межелік бақылау нәтижесінде қойылады.

 Көшіру мен плагиат: Кез-келген көшіріп алу немесе плагиат  (басқа
 студенттердің дайын тапсырмалары мен шығарылған есептерін  қолдану)
 анықталатын болса студент аудиториядан шығарылып жіберіледі немесе бүкіл
 курс бойынша “қанағаттанғысыз” деген баға қойылады.

 Ұялы телефондар: Сабақ кезінде өшіріліп қоюы керек.

 Емтихан: Қорытынды ауызша емтиханға пән бойынша қойылатын ең жоғары
 баллдың 50% алған студенттер жіберіледі.     6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ. «Ядро және элементар бөлшектер физикасы» пәні
                          бойынша балдардың бөлінуі
                                  2- кесте

|Апталар  |Бақылау түрлері       |Барлық балдар   |Ескерту      |
|4 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|6 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|7 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|     |Межелік бақылау       |60         |          |
|11 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|14 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|15 апта  |Практикалық сабақ      |15         |          |
|     |Зертханалық сабақ      |15         |          |
|     |СОӨЖ             |15         |          |
|     |СӨЖ             |25         |          |
|     |Межелік бақылау       |60         |          |
|Барлығы  |               |540        |          |7. ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.-М.: «Наука»,1972 г. 283 с.
7.1.2 Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.5. Атомная и ядерная физика: ч.2,
 учебное пособие. - М.: ВШ, 1986.-416 с.
7.1.3 Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики. – М.: ВШ., 1989. – 608 с.
7.1.4 Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра
и элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В..-М.: Наука, 1981г.
7.1.5 Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988
7.1.6 Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике,
М.:ВШ,1965
7.1.7 Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
  СПб: изд. «Лань»,2002. – 288 с.
7.1.8 Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т.V .-М.: Физматлит.2006г.
439 с.
7.1.9 Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.- М.: ВШ,1988г.
7.1.10 Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-
 М.: Наука. 1982. – 272с.
7.1.11 Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика. М.: МУ.1968.-311с.
7.1.12 Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах. – М.:
 Наука,1984, т.2-438с.
 7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику. – М.: Наука,
1988.-328 с.
7.2.2 Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1,Физика атомного
ядра.- М.: Энергоатомиздат, 1993 г.,616 с.
7.2.3 Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика; т.2, Физика элементарных
частиц.- М.: Энгергоатомиздат,1993 г, 293 с.
7.2.4 Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.- 368с.
7.2.5 Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,
1967.
7.2.6 Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой  М.: Наука,1968.
7.2.7 Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963.
7.2.8  Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред.
Л.Л.Гольдина.  М.: Наука, 1973.
7.2.9Ракобольская И.В. Ядерная физика, М.: Изд. МГУ,1971 г,293 с.
 10. Сивухин К.Н. Введение в ядерную физику, - М.:Госатомиздат
      1963г.
7.2.11 Айзенберг И.В., Грайнер В. Модели ядер. Коллективные и одночастичные
явления. М.: Атомиздат,1975, 454 с.
7.2.12 Айзенберг И.В., Грайнер В. Механизмы возбуждения ядра. М.:
Атомиздат,1976,487 с.
7.2.13 Атмачиди П.И., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Методические указания к
выполнению контрольных работ для студентов-заочников инженерно-технических
 специальностей. Семипалатинск, УОП СТИММП, 1996
 7.2.14 Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц – М.: УРСС, 2002г.
 7.2.15 Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике -М.: Наука,1968г.
ч.5
 7.2.16 Жумагулов А.Ж., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Тесты. Атомная и
ядерная физика.  Семипалатинск, 1996
 7.2.17 Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
 изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
 7.2.18 Байсакалова А.Б. Методическая разработка по программированному
контролю по общему курсу физики. Алма-Ата, 1987
 7.2.19 Чертов А.Г.,Воробьев А.А.Задачник по физике –М.: ВШ, 1988, гл. 8
 7.2.20 Джумагулова К.Н., Гайнова Л.Е. и др. Лабораторный практикум по
ядерной физике – Курчатов,2001 г.
 7.2.21 Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. - М.:
ВШ.1988

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть