Файл қосу


Корпоративтік басқару|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК         |ПОӘК 042-18-2.1.003/02-2014 |
|ПОӘК           |Басылым № 1     |               |
|«Корпоративтік басқару»  |11.09.2014ж.     |               |
|магистранттарға арналған |           |               |
|пәнінің бағдарламасы   |           |               |


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ»


            6М050700 «МЕНЕДЖМЕНТ» мамандығы


          МАГИСТРАНТТАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                Семей – 2014   Алғы сөз

   Нарықтық экономика жағдайында өндірісті басқару әдістерімен және
жетілдірілген жаңа ұйымдастырушылық формаларының қажеттілігі  туындады.
Нарықтық талабы сапаға ғана өспей, сонымен қатар өндіріс және оны басқаруға
өзгерді.
    Өтпелі  экономикада  шаруашылық  субъектілердің  интеграцияланған
корпоративті құрылымының пайда болуы олардың қоғамдық өмірдегі орны және
теориялық мәнін түсіну қажеттілігі пайда болды.

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: ____________________  «_29__»____08____ 2014_ж.
Орынбекова Гүлнар Ахмедовна, «Менеджмент және маркетинг»  кафедрасының
меңгерушісі, э.ғ.к.,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университеті
2 ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.
«__29__» __08__ 2014_ж., № _1_ Хаттама


     Кафедра   меңгерушісі:               Г.Орынбекова


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар  факультетінің  Оқу-
әдістемелік Бюросының отырысында.
«__09__»___09____ 2014__ ж., № 1_Хаттама

   ОӘБ төрағасы:                С.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған.
   «__11__ »____09___ 2014 ж. № __1_Хаттама
   ОӘК төрағасы                 Г.Искакова

                  МАЗМҰНЫ

  1. Жалпы ереже
  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Бағалау саясаты
  7. Әдебиеттер

                1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер
Орынбекова Г.А. – кафедра меңгерушісі, э.ғ.к.
«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы
Байланыс телефоны: 53-02-29, 8-ғимарат, 306 кабинет
Сабақ жүргізу орыны - 304 дәрісхана
Пән бойынша несие саны - 3

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Корпоративтік басқару түсінігі. Корпоративті басқарудың кең ұғымдары.
Корпоративті басқару қарым қатынас және олардың түрлері. Менеджерлер және
жеке меншік иелері. Акция бағасының түрлері және компания құнының түсінігі.
Компания құныны көтері Корпоративті басқарудың тапсырмасы ретінде.  Қысқа
уақыт мерзімініде компанияның өсуі және тұрақты өсуі. Корпоративті қарым
қатынас, Корпоративті басқару және корпоративті заңдылықтар: олардың өзара
байланысы. «Жетілдірілген кәсіпорын» және оның үш түрі туралы экономикалық
ғылым. Корпоративті басқару  жүйесін және және оның әртүрлі топтарының
мүдделерінің  есебі.  Экономикадығы  либералдар  және  консерваторлар.
Корпорацияны басқару  органы.  Өкілдікті,  орындаушы  және  бақылаушы
органдары.Ішкі нормативті база, корпорация құжаттары.   Англо-америка,
неміс, жапон және Корпоративті басқарудың кәсіпкерлік үлгісі. Германия және
АҚШ капиталы туралы құрылымы. Императивті және диспозитивті нормалары.
Қазақстандағы Корпоративті басқару жүйесінің орны мен рөлі, құрылуының
қазіргі жүйесі. Қазақстандағы Корпоративті басқарудың және корпоративті
дамытудың сатылары. Қазақстандағы қазіргі Корпоративті бақылаудың негізгі
үлгілері. Корпоративті басқарудың тәсілі және принциптерді қолданудағы
алынатын басымдылықтары.
   1.3 Курстың негізгі мақсаты – менеджерлерде корпоративтік басқаруда
теориялық, әдістемелік және тәжірибелік бағыттарын қалыптастыру.
   1.4 Пәннің негізгі міндеті. Корпоративтік басқарудың қазіргі жүйесін
және терминологиясын зерттеу.
   1.5 Оқыту нәтижелері:
   Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:
      - берілген курстың анықтамалық аппаратын, корпоративтік басқару
       әдістерін, жобаларды басқару кезеңдерін білуі керек;
      - курстың әдіснамасын, корпоративтік  басқару  әдістерінің
       білімін, корпоративтік басқарудың әдістері мен қағидаларын
       игеруі қажет;
      - білікті басқару әдісін, корпоративтік басқарудың әдістерін
       қолдануын, тәжірибелік қолданыста нұсқауларын  құрастырып
       істей білуі керек;
      - толық көлемде корпоративтік басқару мәселелерін шешуге қажет
       курстың негізгі түсініктері мен анықтамаларын үйренуі тиіс;
      - нарық шаруашылығының механизмін, басқару ерекшеліктерін,
       экономиканың негізгі заңдары мен қағидаларын, экономикалық
       жағдайды түсінуі керек;
- ҚР қазіргі жүейсіндегі экономикалық, ұйыдастырушылық,  технологиялық
сұрақтарды шешу дағдыларын ие болуы керек.
   1.6 Курс пререквизиттері:
 - Менеджмент.
 - Жобаларды басқару
   1.7 Курс постреквизиттері:
- Стратегиялық менеджмент.

     2 САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

|Тақырып аттары     |Сағаттар саны         |Әдебиеттер      |
|            |Дәріс |Практикал|МӨЖ  |МОӨЖ  |           |
|            |   |ық сабақ |   |    |           |
|Тақырып 1. Корпорация  |4   |2    |7,5  |2,5  |Корпоративное    |
|нарықтық экономика   |   |     |   |    |управление. Под ред. |
|негізі ретінде     |   |     |   |    |С.А. Абдильдина.   |
|            |   |     |   |    |Алматы, 2010г.    |
|            |   |     |   |    |2. О.Я.Яновская, Н.В.|
|            |   |     |   |    |Никифоров      |
|            |   |     |   |    |Корпоративное    |
|            |   |     |   |    |управление      |
|            |   |     |   |    |«Экономика», 2011г. |
|            |   |     |   |    |3. О. С. Виханский А.|
|            |   |     |   |    |И. Наумов.      |
|            |   |     |   |    |«Менеджмент». М.   |
|            |   |     |   |    |«Экономистъ», 2004 г.|
|Тақырып 2. Корпорацияны |4   |2    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|басқаруды ұйымдастыру. |   |     |   |    |           |
|Тақырып 3. Кәсіпорынды |2   |1    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|интеграциялау      |   |     |   |    |           |
|процессіндегі      |   |     |   |    |           |
|корпоративті басқару  |   |     |   |    |           |
|Тақырып 4. Корпоративті |2   |1    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|басқару жүйесіндегі   |   |     |   |    |           |
|тактика.        |   |     |   |    |           |
|Тақырып 5. Акциялардың |4   |2    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|бақылау пакеті негізінде|   |     |   |    |           |
|корпроацияны басқаруды |   |     |   |    |           |
|ұйымдастыру.      |   |     |   |    |           |
|Тақырып 6. Халықаралық |4   |2    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|экономикалық жүйедегі  |   |     |   |    |           |
|корпорация.       |   |     |   |    |           |
|Тақырып 7. Кәсіпорынды |2   |1    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|біріктіру корпорациясын |   |     |   |    |           |
|құру механизмі.    |   |     |   |    |           |
|Тақырып 8. Қазақстан  |4   |2    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|Республикасындағы    |   |     |   |    |           |
|корпоративті басқаруды |   |     |   |    |           |
|даму ерекшелігі.    |   |     |   |    |           |
|Тақырып 9. Кәсіпорында |4   |2    |7,5  |2,5  |//-//-//-//-//    |
|корпоративті мәдениетті |   |     |   |    |           |
|құрудың әдістемелік   |   |     |   |    |           |
|–теориялық негізі.   |   |     |   |    |           |
|Жиыны          |30  |15    |67,5 |22,5  |           |         3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

   Курс барысы: 9 тақырып «Корпоративтік басқару» курсының  барлық
мазмұнын қамтиды.
   Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 45 аудиториялық сағат, соның ішінде
30 сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) сабақ қарастырылған.
   Аудиторлық дәріс курсы магистрант білімін жүйелендіретін негізгі және
маңызды көзі болып табылады.
   Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып
табылатын оқу сабағының нысаны.
   Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен  қатар
студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі
бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.
   Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық)
сабақтарды жүргізу табылады.
   Практикалық сабақтар – магистранттардың өз бетінше жұмыс орындауын
дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу
сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән  бойынша  практикалық
сабақтар магистранттарға ғылыми әдебиеттер негізінде өздік  жұмыстарды
орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін
семинарлар түрінде өткізіледі.
   Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және
магистранттардың  үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын  мұқият
тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді
талап етеді.
   Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және
магистранттардың өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып
табылады. Осы практикалық сабақтарда магистранттар проблеманы  білікті
жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.
   Коллоквиум – бұл студент жұмысын межелік бақылау, есеп беру нысаны
теориялық материал бойынша жүргізіледі. Оның мақсаты – магистранттардың
алған білімін қадағалау ғана емес, сонымен қатар магистранттардың дәріс,
семинар, тәжірибелік сабақтар және өзінің білімін арттыруын тиімді бақылау.
Коллоквиум кезінде әрбір магистрантқа жеке сұрақтар және дайындалуына
емтихандағыдай уақыт беріледі, нәтижесінде семестр аяғандағы  бағасына
ықпалын тигізетін баға қойылады.
   Бақылау жұмысы және коллоквиумдар – бұл магистранттардың білімін
межелік аттестациялау нысаны. Бақылау жұмысы – жазбаша, а коллоквиум – бұл
тақырып бойынша ғылыми мәселені немесе монографияны талқылау, мәселелік
сұхбаттасу. Коллоквиумға қиын тақырыптар қарастырылады, көбінесе теориялық
мәселелер.
   Реферат ғылыми зерттеу элементтері бар ғылыми жұмыс болып табылады.
Сол себептен рефератты безендіруге ғылыми жұмысқа қойылатын  талаптар
қойылады. Реферат әдебиеттерді терең зерттеуді талап етеді. Теориялық
мәселені қазіргі жағдайға байланыстыру,  терең  талдау  жүргізу  және
тәжірибелік қорытындылар жасай білу.
   Магистранттық эссе – бұл оқытушы ұсынған тақырыпқа жазбаша өздік жұмыс
(сонымен қатар тақырыпты магистрант өзі  ұсынуы мүмкін, бірақ тақырыпты
міндетті түрде оқытушымен келісуі керек).
   МӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Корпоративтік басқару» курсы
бойынша кредиттік технология студенттерімен МӨЖ орындалады. МӨЖ орындауға
кіріскенде магистранттар берілген тақырыптарды зерттеуі керек. Сонымен
қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік  материалдарды  қолдануға
болады. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол
жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20
мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 1,25 см-ге тең.
   Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың
ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.
   Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік
редакторінде, Timеs New Roman шрифтімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық
интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.
   МӨЖ орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер
тізімі көрсетілуі керек. Орындалған МӨЖ  белгіленген  кестеге  сәйкес
www.semgu.kz (студенттік сервис) порталына жіберілуі тиіс.
   Магистранттардың оқытушылармен өздік жұмысы  сұхбаттасу,  жазбаша
бақылау жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Магистранттардың белсенді
қатысуына қарай білімі бағаланады. Пән бойынша емтихан қарастырылған.

                4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, практикалық  сабақтар,
магистранттардың оқытушымен өздік жұмысы. Мұнда оқылған материалдарды пікір
алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді  талдау.  Әрбір  сабаққа
магистранттар жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес
дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып
отырады). Әрбір сабақтың бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол
өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты  ашық сұрақтан не
болмаса дұрыс/дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады.  Бақылау  жұмысқа
қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.
   Негізгі ұғымдар әрбір дәріс  барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
қатысу және негізгі ұғымдарды,  анықтамаларымен,  түсініктерімен  жазу
студенттердің міндеті. Егер магистрант белгілі бір себептермен сабаққа
қатыспаса, онда кафедрада бекітілген қосымша сабақтың графигі бойынша
қосымша сабаққа қатысады.

                5 КУРС САЯСАТЫ
   Әрбір  сабақта  магистрант  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
   Магистрантқа әрбір аптаға студенттің өз бетімен дайындалуына өздік
жұмысы беріледі. Ол жазбаша түрінде ұсынылады. Сонымен қатар магистранттың
оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда  ол бақылау
формасы түрінде немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Магистранттардың
әрбір аптадағы орындаған жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік
сызбасында  (6 бөлім Бағалау  саясаты)  көрсетілген  баллдар  бойынша
бағаланады.
   Магистранттарға  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
университетінің компьютерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.
   Магистранттар Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп,
кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

               6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

    Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері
         Магистранттардың білімін бағалау шкаласы
|Бағаның әріпті  |Баға              |Балл     |Пайыз (%) |
|эквиваленті   |                |       |     |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100  |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90-94   |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89   |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84   |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған       |2,33     |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған       |2,00     |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған       |1,67     |60-64   |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы       |1,00     |50-54   |
|F        |Ең төмен            |0,00     |0-49   |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |     |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |     |
|         |шығарылған           |       |     |
|P        |Өтті (қорытынды тестке ғана)  |NA      |0     |


   Магистрант пән бойынша қорытынды межелік бақылауға семестр бойында
рейтингтік балы 50 % -ға тең немесе жоғары болған жағдайда ғана жіберіледі.
   «Корпоративтік басқару» пәні бойынша магистранттардың білімін бақылау
келесі нысандарда өткізіледі:
 ▪ Аралық бақылау – оқытылған тақарыптар бойынша ауызша сұрау.
 ▪ Межелік бақылау  – оқытылған тақырыптар бойынша жазбаша 2 межелік
  бақылау қарастырылған;
 ▪ Қорытынды бақылау – ауызша түрде емтихан өткізіледі.
   Жалпы магистрант курс бойынша 600 балл жинау керек. Емтихан бойынша
жиыны 400 бал қойылады. Академиялық кезең бойынша магистрант 1000 бал
жинауы қажет.
   Берілген тапсырмаларға магистрант уақытында, дұрыс және нақты жауап
беруі қажет.

       Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу
        «Жобаларды басқару» пәні бойынша баллдарды бөлу
|Апталар |Бақылау түрлері      |Балдар саны |Ескерту        |
|1    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |0      |            |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|2    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |10     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|3    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |20     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 1          |30     |5.1 Дамыған нарық   |
|     |              |      |каптиалында акционерлік|
|     |              |      |қоғамды басқарудың үш |
|     |              |      |үлгісі         |
|4    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |30     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 2          |30     |5.2 Корпорацияның ішкі|
|     |              |      |құрылымын талдау.   |
|5    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |20     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 3          |30     |5.3 Банкроттың    |
|     |              |      |ықтималдылығын талдау. |
|6    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |20     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 4          |30     |5.4 Корпорации.    |
|     |              |      |Депозитарлық қызмет  |
|     |              |      |көрсетуін ұйымдастыру. |
|7    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |0      |            |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|     |Межелік бақылау № 1    |50     |Коллоквиум № 1     |
|8    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |0      |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 5          |30     |5.5 Қаржы және өндіріс |
|     |              |      |қорларының халықаралық |
|     |              |      |қозғалысы.       |
|9    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |15     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|10    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |15     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 6          |30     |5.6 Технологиялық   |
|     |              |      |тізбенің қалыптасуын  |
|     |              |      |тиімді басқару.    |
|11    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |15     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|12    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |15     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 7          |30     |5.7 Қазіргі      |
|     |              |      |экономикадағы     |
|     |              |      |Қазақстандық      |
|     |              |      |корпорациялар     |
|13    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |15     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|14    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |25     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ № 8          |30     |5.8 ҚР корпоративті  |
|     |              |      |басқарудың фискалды  |
|     |              |      |реформасы және     |
|     |              |      |болашағы.       |
|15    |Сабаққа қатысуы      |4      |            |
|     |Дәріс           |      |            |
|     |Тәжірибелік сабақ     |0      |            |
|     |МӨЖ            |0      |            |
|     |Межелік бақылау 2     |50     |Коллоквиум № 2     |
|     |Жиыны:           |1000    |            |
|     |Сабаққа қатысуы      |60     |Сабаққа қатысуы    |
|     |Тәжірибелік сабақтар    |200     |Дәріс тақырыбына жауап |
|     |              |      |беру          |
|     |МӨЖ            |240     |МӨЖ орындау      |
|     |Межелік бақылау      |100     |Коллоквиум       |
|     |Емтихан          |400     |Ауызша емтихан     |


                7 ӘДЕБИЕТТЕР
              7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Корпоративное управление. Под ред. С.А. Абдильдина. Алматы ,2010г.
7.1.2 О.Я.Яновская, Н.В. Никифоров Корпоративное управление «Экономика»,
2011г.

              7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 О. С. Виханский А. И. Наумов. «Менеджмент». М. «Экономистъ», 2004 г.
7.2.2 Миллер. «Теория организации». М. «ВЕЧЕ», 2000 г.
7.2.3 Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. «Поведение  в
организации». М.: ИНФРА-М, 1999, с.185-250
7.2.4 Toshihiko Yamashita.  «Отдел  корпоративной  истории  Matsushita
Electric». Москва «Альпина», 2004 г.
7.2.5 Tetsuo Sakiya. «Honda Motor: The Men? The Management? The Machines».
(Перевод с Японского, А. Ковелинский). М. «Буква», 1998 г.
7.2.6 Джон П. Коттер. «Менеджмент организации» М. «Альпина Бизнес Букс»,
2004 г.
7.2.7 Рати О., Уэстбрук А. «Миссия в корпорации и их имидж». М. «Эксмо»,
2004 г.
7.2.8 Непомнящий Н. Н. «Экономика». М. «Вече», 2005 г.
7.2.9 Белоусов Р. С. «Корпоративная культура». М. Рипол Классик», 2004 г.
7.2.10 Анатолий ЖУПЛЕВ. «Менеджмент». М. «Эксмо», 1998 г.
7.2.11 Владимир ШЕИН. «Инвестиционные промышленно-финансовые корпорации
реконструкции и развития». М. «Экономист», 1996 г.
7.2.12 Николай Шпак. «Миссии компании». М. «Астрель», 2002 г.
7.2.13 Успенский Ф. И. «Организационная культура». М. «АСТ», 2002 г.
7.2.14 Ю. П. Павлов. «Микроэкономика и бизнес». Ульяновск. «Сибирский дом»,
1995 г.
7.2.15 Верт Н. «Эффективный менеджмент». Москва «Прогресс», 1998 г.
7.2.16 Корелин А. П. «Экономика и менеджмент». Москва «Высшая школа», 2000
г.
7.2.17 Курков П. Т. «Корпоративная культура». Москва «Современник», 2002 г.

7.2.18 Шубинской Н. П. «Имидж в компании». Москва «Экономистъ», 2005 г.
Пәндер