Файл қосу


Түркі халықтары тарихы|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті          |
|3 деңгейлі СМЖ құжат   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-14-5-02.01.20.    |
|             |             |17/01-2013        |
|«Түрік халықтарының   |             |             |
|тарихы»пәні       |№1 басылым        |             |
|оқу- әдістемелік кешені |             |             |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


             «Түрік халықтарының тарихы»
          «5В02030»- Тарих мамандығына арналған


                 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
           ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2013
   КІРІСПЕ


   1ҚҰРАСТЫРҒАН
      Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
Қазақстан тарихы кафедрасының т.ғ.к. , доцент м.а. Мухаметжанова Н.А.

     2 КЕЛІСІЛДІ
2.1. Қазақстан тарихы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама №_____  «___» __________2013  жыл.Кафедра меңгерушісі           Н.А. Мухаметжанова


2.2.  Гуманитарлық  –  заң  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросында
талқыланып, бекітілді.

Хаттама №_____ « ___ » ____________2013 жыл.


ОӘБ төрайымы             Ш. Кеңесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің  отырысында  мақұлданды  және
бекітілді.
Хаттама № ____ «____» _________ 2013  жыл.

ОӘК төрайымы_______________Г. Искакова

4  АЛҒАШ НЕГІЗДЕЛДІ (немесе № «____»201__ ж. баспа ОРНЫНА)
                  Мазмұны

1 Қолданылу аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқытушыға арналған пәннің оқу-әдістемелік бағдарламасының мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттер қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер
 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ
«Түрік халықтарының тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050203 – «Тарих»
мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның
өзектілігі мен маңыздылығымен, курс саясатымен, және оқу барысында алынатын
дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені
пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.

 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    «050203» -«Тарих» мамандығына арналған элективті пәндерінің каталогы
 негізінде жасалған. 22.09.2008 ж.
   - СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты
   - ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжатталған процедурасы

 3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
 –Оқытушының аты-жөні Мухамеджанова Н.А –аға оқытушы
 -«Түрік халықтарының тарихы»
 -Тарих кафедрасы
 -Қатыстық ақпарат: телефон 44-38-26(деканат) № 1 оқу ғимараты
 -Жүргізу орны № 1205 дәрісхана
 -Кредит саны - 3
 -Оқу жоспарынан көшірме

                     Кесте -1
|курс            |семест|кредит                 |
|              |р   |                    |
|1              |2   |3                    |
|Дәріс сабақтары                              |
|Кіріспе.          |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|              |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|Түркі халықтарының тарихы  |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|пәні, оның басқа да қоғамдық|   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв.А.,1992.   |
|ғылымдардың ортасындағы орны|   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|Түркі халықтары тарихы   |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің |
|пәнінің мақсаты мен     |   |рухани мәдениеті. А., 2002.      |
|міндеттері         |   |                    |
|Түркі халықтарының түп   |1   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|тамыры           |   |М.,                   |
|1. Ари және сақ дәуірі   |   |1995. Махаева А. Көне түріктердің рухани|
|              |   |мәдениеті. А., 2002.          |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|Азия мен Еуропадағы хундар |2   |Қазақстан тарихы Аламты, 1996     |
|империясы          |   |Мусин Чапай Қазақстан тарихы А, 2000  |
|1. Хундардың шығу тегі   |   |Аманжолов А. Қаақстан тарихы 1 том А,  |
|2. Хун империясы      |   |2000                  |
|Түркі тайпалары мен     |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|халықтарының шығу тегі,   |   |Әбілғазы Б.               |
|мекендеген аймағы және   |   |Түрік шежіресі. 1992. Кадырбаев     |
|этникалық құрамы      |   |Казахстан                |
|1.Түркі дәуіріндегі    |   |в эпоху Чингиз хана и его премников   |
|этникалық процестер     |   |ХІІ-ХІҮ вв .А.,1992. Масанов Н. Кочевая|
|2. Түркі тілдес бауырлас  |   |цивилизация казахов. М., 1995. .Махаева|
|халықтардың географиясы   |   |А. Көне түрікт ердің рухани мәдениеті. |
|              |   |А., 2002.                |
|Шыңғыс хан империясы және  |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|түркі халықтары.      |   |Әбілғазы Б.               |
|1. Татарлар мен монғолдар  |   |Түрік шежіресі. 1992. Кадырбаев     |
|туралы деректер.      |   |Казахстан                |
|2. Шыңғыс хан мұрагерлері |   |в эпоху Чингиз хана и его премников   |
|кезіндегі түркілер     |   |ХІІ-ХІҮ вв А.,1992. Масанов Н. Кочевая |
|              |   |цивилизация казахов. М., 1995. .Махаева|
|              |   |А. Көне түріктердің рухани мәдениеті.  |
|              |   |А., 2002.                |
|Темір және орта Азия    |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|түркілері          |   |Әбілғазы Б.               |
|1. Әмір Темір        |   |Түрік шежіресі. 1992. Кадырбаев     |
|              |   |Казахстан в эпоху Чингиз хана и его   |
|              |   |премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.      |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің  |
|              |   |рухани мәдениеті.  А., 2002.      |
|ІХ-ХІІІ ғасырлардағы русь  |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|және түркі халықтары    |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|1. Русьтің Хазариямен,   |   |Кадырбаев Казахстан           |
|Печенектермен және     |   |в эпоху Чингиз хана и его премников   |
|Қыпшақтармен қарым     |   |ХІІ-ХІҮ вв А.,1992. Масанов Н. Кочевая |
|–қатынасы.         |   |цивилизация казахов. М., 1995. Махаева |
|              |   |А. Көне түріктердің рухани мәдениеті.  |
|              |   |А., 2002.                |
|Кавказдағы түркі халықтары. |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Алтын Орда құрамындағы  |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|Солтүстік Кавказ халықтары |   |Кадырбаев Казахстан           |
|2. Әзірбайжан ұлтының    |   |в эпоху Чингиз хана и его премников   |
|қалыптасуы және мемлекетінің|   |ХІІ-ХІҮ вв А.,1992. Масанов Н. Кочевая |
|құрылуы           |   |цивилизация казахов. М., 1995. Махаева |
|3. Мәдениеті.        |   |А. Көне түріктердің рухани мәдениеті.  |
|              |   |А., 2002.                |
|Сібірдегі түркі халықтары  |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Сібірді мекенднген    |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|халықтардың қалыптасуы мен |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|мемлекеттерінің құрылуы   |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|2. Көшім тұсындағы Сібір  |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|хандығы           |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің  |
|3. Саха, Хақас, Тува және  |   |рухани мәдениеті.  А., 2002.      |
|Алтайдағы түркілер     |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар|
|              |   |шежіресі. А.,1991.           |
|Ноғайлы елі         |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Ноғай атауы, ұлты және  |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|жұрты            |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің |
|              |   |рухани мәдениеті.  А., 2002.      |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |
|              |   |хандар  шежіресі. А.,1991.       |
|Башқұрттар         |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Башқұрт атауы, және   |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|ұлтының қалыптасуы     |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995.               |
|              |   |Махаева А. Көне түріктердің рухани   |
|              |   |мәдениеті. А., 2002. Құрбанғали Х.   |
|              |   |Тауарих хамса. Құдайбердіұлы Ш.     |
|              |   |Түрік-қырғыз хам хандар шежіресі.    |
|              |   |А.,1991.                |
|Татарлар халқының этнонимі |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|және тарихы.        |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|1. Татар этнонимі.     |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|2. Татар тарихы.      |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің  |
|              |   |рухани мәдениеті. А., 2002.      |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |
|              |   |хандар  шежіресі. А.,1991.       |
|Қырғыздар мен ұйғырлар   |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Қырғыз ұлтының      |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|қалыптасуы.         |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|2. Ұйғыр мемлекетінің    |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|құрылуы.          |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің  |
|              |   |рухани мәдениеті.  А., 2002.      |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |
|              |   |хандар  шежіресі. А.,1991.       |
|Өзбектер          |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Өзбек ұлтының қалыптасуы.|   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|2. Өзбек мемлекетінің    |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|құрылуы.          |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995. Махаева А. Көне түріктердің |
|              |   |рухани мәдениеті. А., 2002.      |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |
|              |   |хандар  шежіресі. А.,1991.       |
|Түрікмендер         |2   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Түрікмен ұлтының     |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|қалыптасуы         |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|2. Түрікмен тарихы     |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М.,  1995. .Махаева А. Көне      |
|              |   |түріктердің рухани мәдениеті.  А.,   |
|              |   |2002. Құрбанғали Х. Тауарих хамса.   |
|              |   |.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |
|              |   |хандар  шежіресі. А.,1991.       |
|Осман түріктері       |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Түркілердің Кіші Азияға |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|келіп қоныстануы      |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|2. Осман империясының тарихы|   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995.                |
|              |   |.Махаева А. Көне түріктердің рухани   |
|              |   |мәдениеті. А., 2002.          |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар|
|              |   |шежіресі. А.,1991.           |
|Қырым татарлары       |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Қырым хандығы      |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|2. Қырымның қилы тағдыры  |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995..Махаева А. Көне түріктердің  |
|              |   |рухани мәдениеті. А., 2002.       |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар|
|              |   |шежіресі. А.,1991.           |
|Қарақалпақтар        |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Қарақалпақ тарихы    |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|              |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995.                |
|              |   |.Махаева А. Көне түріктердің рухани   |
|              |   |мәдениеті. А., 2002.          |
|              |   |Құрбанғали Х. Тауарих хамса.      |
|              |   |Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар|
|              |   |шежіресі. А.,1991.           |
|Алтай түріктері       |1   |Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |
|1. Алтайдағы қазақ және   |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|түркі халықтары       |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995.                |
|              |   |.Махаева А. Көне түріктердің рухани   |
|              |   |мәдениеті. А., 2002. Құрбанғали Х.   |
|              |   |Тауарих хамса. Құдайбердіұлы Ш.     |
|              |   |Түрік-қырғыз хам хандар шежіресі.    |
|              |   |А.,1991.                |
|Жаңа тәуелсіз түркі     |2   |1 Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.  |
|мемлекеттері        |   |Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.    |
|              |   |Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана |
|              |   |и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.   |
|              |   |Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. |
|              |   |М., 1995.                |
|              |   |.Махаева А. Көне түріктердің рухани   |
|              |   |мәдениеті. А., 2002. Құрбанғали Х.   |
|              |   |Тауарих хамса.  Құдайбердіұлы Ш.   |
|              |   |Түрік-қырғыз хам хандар шежіресі.    |
|              |   |А.,1991..                |
|Барлығы           |30  |                    |

        5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

|5.1.   |Хунну тарихы                          |
|5.2.   | Түpкі қағанаты.                        |
|5.3.   |Батыс түpiк қағанаты.                      |
|5.4.   |Eкiншi Шығыс түpiк қағанаты.                  |
|5.5.   |Түргеш қағанаты.                        |
|5.6.   |Ұйғыр қағанаты.                         |
|5.7.   |Оғыз мемлекеті.                         |
|5.8.   |Қарахандар мемлекеті.                      |
|5.9.   |Хазар қағанаты.                         |
|5.10.   |Қимақ қағанаты.                         |
|5.11.   |Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы.               |
|5.12.   |Орта Азиямен Қазақстанды моңғолдардың жаулап алуы.       |
|5.13.   |Алтын Ордамен Моғолстанның ыдырауы.               |

 4. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

                   Кесте -3
|Тақырыптары            |Әдістемелік  |Өз бетімен |Бақылау   |
|                  |материалдар, |оқу    |формасы   |
|                  |плакаттар   |сұрақтары |       |
|Дәріс     |Практикалық     |       |      |       |
|сабақтары   |(семинар) сабақтары |       |      |       |
|Тақырып 1.  |Тақырып 1. Хунну  |Журналдар,  |Түрік   |Коллоквиум  |
|Кіріспе.   |тарихы (сюнну,   |карталар,   |халықтары |       |
|       |ғұндар).      |       |туралы   |       |
|Түркі     |          |       |түсінік  |       |
|халықтарының |          |       |      |       |
|тарихы пәні, |          |       |      |       |
|оның басқа да |          |       |      |       |
|қоғамдық   |          |       |      |       |
|ғылымдардың  |          |       |      |       |
|ортасындағы  |          |       |      |       |
|орны     |          |       |      |       |
|Түркі     |          |       |      |       |
|халықтары   |          |       |      |       |
|тарихы пәнінің|          |       |      |       |
|мақсаты мен  |          |       |      |       |
|міндеттері  |          |       |      |       |
| Тақырып 2. |Тақырып 2. Түpкі  |қосымша    |Сақтардың |Тест     |
|Түркі     |қағанаты.      |әдебиеттер  |шаруашы  |сұрақтары  |
|халықтарының |          |       |лығы мен  |       |
|түп тамыры  |          |       |қоғамы   |       |
|Ари және сақ |          |       |      |       |
|дәуірі    |          |       |      |       |
|Андорновтардың|          |       |      |       |
|мәдениеті.  |          |       |      |       |
| Тақырып 3.  |Тақырып 3. Батыс  |Журналдар,  |Хундарды  |Бақылау   |
|Азия мен   |түpiк қағанаты.   |карталар,   |қоғамы   |жұмысы    |
|Еуропадағы  |          |       |ның дамуы |       |
|хундар    |          |       |      |       |
|империясы   |          |       |      |       |
|1. Хундардың |          |       |      |       |
|шығу тегі   |          |       |      |       |
|2. Хун    |          |       |      |       |
|империясы   |          |       |      |       |
|Тақырып 4.  |Тақырып 4.     |қосымша    |Түркі   |Бақылау   |
|Түркі     |Eкiншi Шығыс түpiк |әдебиеттер  |тайпаларыны|жұмысы    |
|тайпалары мен |қағанаты.      |       |ң пайда  |       |
|халықтарының |          |       |болуы   |       |
|шығу тегі,  |          |       |      |       |
|мекендеген  |          |       |      |       |
|аймағы және  |          |       |      |       |
|этникалық   |          |       |      |       |
|құрамы    |          |       |      |       |
|1. Түркі   |          |       |      |       |
|дәуіріндегі  |          |       |      |       |
|этникалық   |          |       |      |       |
|процестер   |          |       |      |       |
|2. Түркі   |          |       |      |       |
|тілдес    |          |       |      |       |
|бауырлас   |          |       |      |       |
|халықтардың  |          |       |      |       |
|географиясы  |          |       |      |       |
|Тақырып 5.  |Тақырып 5.     |қосымша    |Татарлар  |Тест     |
|Шыңғыс хан  |Түргеш қағанаты.  |әдебиеттер  |қоғамы,  |сұрақтары  |
|империясы және|          |       |оның дамуы |       |
|түркі     |          |       |      |       |
|халықтары.  |          |       |      |       |
|1. Татарлар  |          |       |      |       |
|мен монғолдар |          |       |      |       |
|туралы    |          |       |      |       |
|деректер.   |          |       |      |       |
|2. Шыңғыс хан|          |       |      |       |
|мұрагерлері  |          |       |      |       |
|кезіндегі   |          |       |      |       |
|түркілер   |          |       |      |       |
|Тақырып 6.  |Тақырып 6.     |Журналдар,  |Әмір Темір |Бақылау   |
|Темір және  |Ұйғыр қағанаты.   |карталар,   |Орта Азия |жұмысы    |
|орта Азия   |          |       |түріктері |       |
|түркілері   |          |       |      |       |
|1. Әмір Темір |          |       |      |       |
|Тақырып 7   |Тақырып 7      |қосымша    |Русьтің  |Коллоквиум  |
|ІХ-ХІІІ    |Орта Азия мен    |әдебиеттер  |Хазария,  |       |
|ғасырлардағы |Қазақстанды     |       |Печенек  |       |
|русь және   |моңғолдардың жаулап |       |және Қыпшақ|       |
|түркі     |алуы.        |       |қарым   |       |
|халықтары   |          |       |–қатынасы. |       |
|1. Русьтің  |          |       |      |       |
|Хазариямен,  |          |       |      |       |
|Печенектермен |          |       |      |       |
|және     |          |       |      |       |
|Қыпшақтармен |          |       |      |       |
|қарым     |          |       |      |       |
|–қатынасы.  |          |       |      |       |
|2.      |          |       |      |       |
|  Тақырып 8.|Тақырып 8.     |Журналдар,  |Алтын Орда |Бақылау   |
|Кавказдағы  |Алтын Орда мен   |карталар,   |саяси   |жұмысы    |
|түркі     |Моғолстанның    |       |бірлестігі |       |
|халықтары.  |ыдырауы.      |       |      |       |
|1. Алтын Орда |          |       |      |       |
|құрамындағы  |          |       |      |       |
|Солтүстік   |          |       |      |       |
|Кавказ    |          |       |      |       |
|халықтары   |          |       |      |       |
|2. Әзірбайжан |          |       |      |       |
|ұлтының    |          |       |      |       |
|қалыптасуы  |          |       |      |       |
|және     |          |       |      |       |
|мемлекетінің |          |       |      |       |
|құрылуы    |          |       |      |       |
|3. Мәдениеті. |          |       |      |       |
|Тақырып 9.  |Тақырып 9.     |қосымша    |Сібірдегі |Тест     |
|Сібірдегі   |Қырым, Қазан және  |әдебиеттер  |түріктер  |сұрақтары  |
|түркі     |Астрахань хандықтары|       |саяси рөлі |       |
|халықтары   |          |       |      |       |
|1. Сібірді  |          |       |      |       |
|мекендеген  |          |       |      |       |
|халықтардың  |          |       |      |       |
|қалыптасуы мен|          |       |      |       |
|мемлекеттеріні|          |       |      |       |
|ң құрылуы   |          |       |      |       |
|2. Көшім   |          |       |      |       |
|тұсындағы   |          |       |      |       |
|Сібір хандығы |          |       |      |       |
|3. Саха,   |          |       |      |       |
|Хақас, Тува  |          |       |      |       |
|және Алтайдағы|          |       |      |       |
|түркілер   |          |       |      |       |
|Тақырып10.  |Тақырып10.     |Журналдар,  |Ноғай   |Бақылау   |
|Ноғайлы елі  |XV-XVIIIғғ. Қазақ  |карталар,   |тарихы   |жұмысы    |
|Ноғай атауы  |хандығы.      |       |      |       |
|Ноғай ұлты  |          |       |      |       |
|және жұрты.  |          |       |      |       |
|Тақырып 11  |.          |қосымша    |Башқұрт  |Тест     |
|Башқұрттар  |          |әдебиеттер  |ұлтының  |сұрақтары  |
|Башқұрт атауы |          |       |қалыптасуы |       |
|Башқұрт    |          |       |      |       |
|ұлтының    |          |       |      |       |
|қалыптасуы  |          |       |      |       |
|Тақырып 12  |          |Журналдар,  |Татар   |Бақылау   |
|Татар халқының|          |карталар,   |этнонимі. |жұмысы    |
|этнонимі және |          |       |      |       |
|тарихы.    |          |       |      |       |
|1. Татар   |          |       |      |       |
|этнонимі.   |          |       |      |       |
|2. Татар   |          |       |      |       |
|тарихы.    |          |       |      |       |
|Тақырып 13.  |          |Журналдар,  |Ұйғыр   |Коллоквиум  |
|Қырғыздар мен |          |карталар,   |мемлекетіні|       |
|ұйғырлар   |          |       |ң құрылуы. |       |
|1. Қырғыз   |          |       |      |       |
|ұлтының    |          |       |      |       |
|қалыптасуы.  |          |       |      |       |
|2. Ұйғыр   |          |       |      |       |
|мемлекетінің |          |       |      |       |
|құрылуы.   |          |       |      |       |
|Тақырып 14.  |          |қосымша    |Өзбек   |Бақылау   |
|Өзбектер   |          |әдебиеттер  |мемлекетіні|жұмысы    |
|1. Өзбек   |          |       |ң құрылуы. |       |
|ұлтының    |          |       |      |       |
|қалыптасуы.  |          |       |      |       |
|2. Өзбек   |          |       |      |       |
|мемлекетінің |          |       |      |       |
|құрылуы.   |          |       |      |       |
|Тақырып 15.  |          |Журналдар,  |Түрікмен  |Бақылау   |
|Түрікмендер  |          |карталар,   |ұлтының  |жұмысы    |
|1. Түрікмен  |          |       |қалыптасуы |       |
|ұлтының    |          |       |      |       |
|қалыптасуы  |          |       |      |       |
|2. Түрікмен |          |       |      |       |
|тарихы    |          |       |      |       |
|Тақырып 16.  |          |Журналдар,  |Түркілер  |Бақылау   |
|Осман     |          |карталар,   |Кіші Азияға|жұмысы    |
|түріктері   |          |       |келіп   |       |
|1. Түркілердің|          |       |қоныстану |       |
|Кіші Азияға  |          |       |      |       |
|келіп     |          |       |      |       |
|қоныстануы  |          |       |      |       |
|2. Осман   |          |       |      |       |
|империясының |          |       |      |       |
|тарихы    |          |       |      |       |
|Тақырып 17.  |          |қосымша    |Қырым   |Бақылау   |
|Қырым     |          |әдебиеттер  |хандығы  |жұмысы    |
|татарлары   |          |       |      |       |
|1. Қырым   |          |       |      |       |
|хандығы    |          |       |      |       |
|2. Қырымның  |          |       |      |       |
|қилы тағдыры |          |       |      |       |
|Тақырып 18.  |          |Журналдар,  |Қарақалпақ |Тест     |
|Қарақалпақ  |          |карталар,   |тарихы   |сұрақтары  |
|1. Қарақалпақ |          |       |      |       |
|тарихы    |          |       |      |       |
|Тақырып 19.  |          |қосымша    |Алтайдағы |Коллоквиум  |
|Алтай     |          |әдебиеттер  |қазақ және |       |
|түріктері   |          |       |түркі   |       |
|1. Алтайдағы |          |       |халықтары |       |
|қазақ және  |          |       |      |       |
|түркі     |          |       |      |       |
|халықтары   |          |       |      |       |
|Тақырып 20.  |          |қосымша    |Жаңа    |Тест     |
|Жаңа тәуелсіз |          |әдебиеттер  |тәуелсіз  |сұрақтары  |
|түркі     |          |       |түркі   |       |
|мемлекеттері |          |       |мемлекет  |       |


  7 Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
    Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

                    Кесте 4
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік       |Жалпы  |Студенттер |Қамтамасыз  |
|әдебиеттердің аттары          |саны   |саны    |етілу пайызы |
|Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.   |5    |9      |10      |
|Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.   |3    |9      |10      |
|Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана|3    |9      |10      |
|и его премников ХІІ-ХІҮ вв А.,1992.  |     |      |       |
|Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.|3    |9      |10      |
|М., 1995.               |     |      |       |
|Махаева А. Көне түріктердің рухани   |5    |9      |20      |
|мәдениеті. А., 2002.          |     |      |       |
|Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам   |6    |9      |20      |
|хандар шежіресі. А.,1991.       |     |      |       |
|Қазақстан тарихы А, 2006        |10    |9      |30      |
|Қазіргі Қазақстан тарихы А 2010    |10    |9      |30      |

8. Әдебиеттер тізімі:

 Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-XIII вв.
Ашхабад, 1969
Артамонов М.И. История Хазар. Л., 1962
Ахинжапов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995
Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971
Гордлевский В.А. Государства Сельджуков Малой Азии. Л., 1941
Греков Б.Д., Якубовский А.К. Золотая Орда и ее иадение. М-Л., 1950
Гумилсв Л.Н. Хунну. М., 1960
Гумилев Л.ІІ. Древние тюрки. М., 1967
Гумилеп Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992
ДанФ. Аттила. М., 1993
Еремсев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое врсмя. М.,
1992
Еремеев Д.Е. Происхождение юрюков и туркмен Турңии и осиовные этапы пх
истории. М-Л., 1963
Ииостранцсв К.А. Хунну и гунны. Л., 1926
Ирмуханов Б.Б. Этничсская история древнего Казахстана. Алматы, 1998
Ирмуханов Б.Б. Дрсвняя история Казахстана. Алматы, 1998
Ирмуханов   Б.Б.   Казахстана:   историко-публистический   взгляд.
Алматы,
1996
Ирмуханов Б.Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках. Алматы, 1998
История Казахстана. В 5 томах. т.1,2. Алматы, 1996, 1997
История Киргизской ССР. Фрунзе, 1984
История Узбекской ССР. Ташкент, 1974
Караев О. История караханидского государства. Фрунзе, «Илим», 1974
Кляшторный С.Г., Султапоіі Т.И. Казахсган. Летопись трех тысячелетий. Ллма-
Ата, 1992
Кумекон Б.Е. Государстио кимаков ІХ-ХІ іш. по арабским источникам. Алма-
Ата, 1972
Мирза Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент, 1996
ІІлетневаС.А. Хазары. М., 1986
ПлетневаС.А. Половцы. М., 1990
Сафаргалиев М.Р. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960
Соловьев А. Сокровища Аттилы. М., 1997
Стэнли Лэн Пуль. Мусульманские династии. СПб., 1899
Сулейменов О.О. Аз и Я. Алма-Ата, 1975
Сыздықов С.М Қарлық мемлекетінің тарихы. Алматы, 2000
Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. М., 1992 .
Пәндер