Файл қосу


Құрылтай құжаттары. Жеке құжаттар«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                   2013


                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ тілінің теориясы
мен әдістемесі кафедрасының оқытушысы Дарменова Гульвира Тұрсынбекқызы
___________ «___» ___________20 ___жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып,
талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Каримова Б.Ж..

2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым_________________


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама  №___ «___» ___________20___ жыл.

ОӘК төрағасы _________________ Искакова Г.Қ.

4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ


                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
   Дарменова Гульвира Тұрсынбекқызы, оқытушы
   «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
   Ақпараттық қатынас - телефон: 53-37-63, №8 оқу ғимараты, №223 бөлме
   Сабақ өтетін орын - №119 аудитория
   Пән бойынша кредит саны - 2
   1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (Кесте 1)


   Кесте 1 – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс          |Сем-естр                     |
|            |Дәріс  |Семинар |Лаб   |ОСӨЖ   |СӨЖ   |
|1            |2    |3    |4    |5    |6    |
|1. Іс қағаздарын жүргізу|1    |1    |    |3    |3    |
|тарихы және жіктемесі. |     |     |    |     |     |
|2. Іс жүргізу      |1    |1    |    |3    |3    |
|технологиясы және құжат |     |     |    |     |     |
|айналымын ұйымдастыру. |     |     |    |     |     |
|3. Іс қағаздарының   |1    |1    |    |3    |3    |
|нақты түрлері. Құрылтай |     |     |    |     |     |
|құжаттары.       |     |     |    |     |     |
|4. Ұйымдық құжаттар.  |2    |2    |    |3    |3    |
|5. Бұйрық-жарлық    |2    |2    |    |3    |3    |
|құжаттары.       |     |     |    |     |     |
|6.           |2    |2    |    |3    |3    |
|Ақпараттық-анықтамалық |     |     |    |     |     |
|құжаттар.        |     |     |    |     |     |
|7. Еңбек қатынастарын  |2    |2    |    |4    |4    |
|құжаттау.        |     |     |    |     |     |
|8. Жеке құжаттар.    |2    |2    |    |4    |4    |
|9. Коммерциялық хат   |2    |2    |    |4    |4    |
|алмасу.         |     |     |    |     |     |
|Барлығы         |15    |15    |    |30    |30    |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
ПОӘК-де мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізудің теориясы мен практикасы
терең де ауқымды берілген. Пән мақсаты студенттердің іс қағаздарын жүргізу,
оның технологиясы, құжат түрлері мен оларды жазудың стандартты  үлгілерін
меңгерту болып табылады. ПОӘК жоғары оқу орындарының гуманитарлық емес
мамандықтарына арналған.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды
талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент
әдебиеттің негізгі және қосымша  қайнар  көздерінің  тізіміне  сәйкес
дайындалуы керек  (негізгі  бөлімдер  мен  бөлімшелер  әрбір  сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
   Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа
қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бірде-бір студентке дәрістің
бірде-бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
   Әсіресе, СӨЖ тапсыру барысында, аралық, ағымдық бақылау мен қорытынды
емтихан кезінде кітаптан немесе басқа біреуден көшіруге, тапсырмалардың
дайын көшірмесін пайдалануға және басқа студенттің орнына емтихан тапсыруға
болмайды. Шектеу қойылған мәліметтер алған, интранет жүйесінің  тыйым
салынған ақпараттарын және шпаргалканы пайдаланған студентке қорытынды
емтиханда «F» бағасы қойылады.
   Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол
өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы,  сонымен  қатар  жеке
шығармашылық ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек
маманның шығармашылығы үшін жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай
жасайды.
   Өздік жұмыс сонымен қатар  студенттің  максималды  белсенділігін
қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және
өндірістік қызметтерде көрінеді.

   5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма мен
аралық және қорытнды бақылаудан алынған баға және емтихан бағаларының
қорытындысы  бойынша  орташа  ұпай  есептеледі.  Барлық  тапсырмаларды
көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу
емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер
емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру
арқылы жұмыс көлемі ұлғайтылады. Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта
қабылданады. Емтиханға келмесеңіз, орынды себеп болса, бұрынғы орындалған
жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз
қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір
тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі
тест арқылы  тексеріледі.  Тест  алдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.
Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан
қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге
талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір  рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.

   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


  «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәні бойынша ұпайларды бөлу
                                   2 Кесте
|Апта |Бақылау түрі             |Барлық ұпай  |Ескерту     |
|1  |2                  |3       |4        |
|   |1-аптадан 7-апта аралығында дәріске |30       |        |
|   |қатысу                |        |        |
|1  |Семинар               |0       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|2  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|3  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|4  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|5  |Семинар               |20       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|6  |Семинар               |20       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|7  |Семинар               |20       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|   |Межелік бақылау           |60       |        |
|1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша |300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|   |8-15 апта аралығында дәріске қатысу |30       |        |
|8  |Семинар               |10       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|9  |Семинар               |10       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|10  |Семинар               |10       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|11  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|12  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|13  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|14  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |10       |        |
|   |СӨЖ                 |0       |        |
|15  |Семинар               |15       |        |
|   |ОСӨЖ                 |0       |        |
|   |СӨЖ                 |25       |        |
|   |Межелік бақылау           |60       |        |
|9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша|300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|Емтихан бойынша қорытынды ұпай       |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай  |1000      |        |
   7. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
   7.1 Құжат, оның адам өмірі мен қоғамдық қатынастардағы

              мән-маңызы.
   7.2 Іс қағаздарының стилі мен орфографиясы.
   7.3 Мемлекеттік өкімет пен басқару ұйымдарының атаулары мен
шешімдерінің жазылу ерекшеліктері.
   7.4 Компьютерде іс жүргізу.
   7.5 Іс қағаздарын толтыруда кездесетін терминдер.
   7.6 Құжат нысандары мен деректемелері. ГОСТ 6 38 90
   7.7 Құжаттарды топтастыру. ГОСТ 6 10 88
   7.8 Іс жүргізу технологиясы.
   7.9 Кірістік құжаттар.
   7.10 Шығыстық  құжаттар.
   7.11 Тіркелетін және тіркелмейтін құжаттар.
   7.12 Құжаттардың сақталу мерзімдері.
   7.13 Ұйымдық нысандар құру, оның жолдары.
   7.14 Ұйымдық нысанның Жарғысы.
   7.15 Құрылтай шарты, оның деректемелері.
   7.16 Басқару құрылымы және құжат толтыру.
   7.17 Ұйымдық құжаттар, олардың түрлері мен деректемелері.
   7.18 Бұйрықтар, олардың құрылымдары.
   7.19 Нұсқаулар мен жарлықтар.
   7.20 Қаулылар мен шешімдер.
   7.21 Хаттма және оның түрлері.
   7.22 Ақпараттық-анықтамалық құжаттар, олардың мән-маңызы мен нысаны.
   7.23 Қызметтік хаттар, олардың түрлері.
   7.24 Жеделхаттар.
   7.25 Еңбек қатынастарын рәсімдеу тәртібі.
   7.26 Еңбек қатынастарында қолданылатын заң актілері мен құжаттар,
олардың құрылымы.
   7.27 Өтініш, келісім шарт, еңбек келісімі, мінездеме үлгілерін жазу.
   7.28 Жеке құжаттардың адам өміріндегі маңызы мен жазылу мақсаты.
   7.29 Жеке құжаттардың түрлері, олардың үлгілері.
   7.30 Сенімхат пен қолхат.
   7.31 Хат-хабарды рәсімдеу ережелері.
   7.32 Коммерциялық хаттың жазылу стилі.
   7.33 Коммерциялық хаттың құрылымы мен хат алмасу мәдениеті.

   8 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1. Бектұров Ш. Қазақ  |1       |6       |20%       |
|тілі. Алматы: Мектеп, |       |        |         |
|1992. – 223 б.     |       |        |         |
|2. Жас толқын. Қазақ  |4       |6       |80%       |
|тілі. Электронды    |       |        |         |
|оқулығы. - Алматы,   |       |        |         |
|2004.         |       |        |         |
|3. Жиенбаев С.,    |2       |6       |40%       |
|Бегалиев Г., Уюкбаев И.|       |        |         |
|Қазақ тілі. - Алматы, |       |        |         |
|2000.         |       |        |         |
|В.Салагаев, Б.Шалабай. |5       |6       |100%       |
|«Іс қағаздарын жүргізу |       |        |         |
|туралы». - Алматы   |       |        |         |
|«Раритет», 2000.    |       |        |         |
|І.Жақып. «Іс жүргізу». |2       |6       |40%       |
|- Алматы «Раритет»,  |       |        |         |
|2000.         |       |        |         |
|«Қазақстан       |3       |6       |60%       |
|Республикасында іс   |       |        |         |
|қағаздарын жүргізу»  |       |        |         |
|(мемлекеттік және ресми|       |        |         |
|тілдерде іс қағаздарын |       |        |         |
|жүргізудің үлгілері) - |       |        |         |
|А, 2001.        |       |        |         |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР

   1. Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз,1995 жыл.
   8.1.2 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заң, ҚР президенті 11
шілде, 1997 жыл №151
   8.1.3 «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы». ҚР
президентінің Жарлығы 5 қазан, 1998 жыл. №4106.
   8.1.4 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 7 ақпан, 2001 жыл,
№550
   8.1.5 «Мемлекеттік ұйымдарда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту
туралы». ҚР Үкіметінің Қаулысы 14 тамыз, 1998 жыл №769
   8.1.6 «Мемлекеттік ақпарат жұмыстарын жақсарту бюрократиямен күрес
және құжат айналымын қысқарту шаралары туралы». ҚР  президентінің Жарлығы
31 шілде, 2000 жыл, №427
   8.1.7  «Азаматтардың  өтініштерін  қарау  тәртібі  туралы».  ҚР
президентінің Жарлығы 19 маусым, 1995 жыл.
   8.1.8 «Нормативтік-құқықтық актілері туралы». ҚР-ның заңы: 24 наурыз,
1997 жыл №213-1
   8.1.9 «Құжаттарды мемлекеттік тілде даярлайтын мемлекеттік әкімшілік
қызметкерлерін көтермелеу туралы». ҚР Премьер-Министрлігінің Нұсқауы 21
қыркүйек , 2000 жыл №117
   8.1.10 «Қазақстан Республикасында  қызметтерін  мемлкеттік  тілде
жүргізетін, сонымен қатар мемлекеттік тілді жете меңгерген әділет және сот
органдары қызметкерлерін моральдық және материалдық тұрғыда көтермелеу реті
туралы». ҚР Әділет министірінің бұйрығы 12 маусым, 1999 жыл № 45
   8.1.11 «Қазақстан Республикасында нотариалдық іс жүргізу туралы». ҚР
Әдлет министірінің бұйрығы, 16 шілде, 1998 жыл № 83
   8.1.12 «Іс жүргізу туралы» ҚР Министрлер кабинетінің Қаулысы. 20
маусым, 1992, № 562
   8.1.13 В.Салагаев, Б.Шалабай: «Іс қағаздарын жүргізу туралы» Алматы
«Раритет», 2000.
   8.1.14 І.Жақып. «Іс жүргізу» Алматы «Раритет», 2000
   8.1.15 «Қазақстан Республкасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік
және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) А,2001
   8.1.16 Л.Дүйсенбаева «Іс қағаздарын қазақша жүргізу» Алматы «Ана тілі»
2001 8.1.17 «Сөздік анықтамалық: екі тілде іс жүргізу» Алматы, «Атамұра»,
1994.
Пәндер