Файл қосу


Тұлғалық өсу психологиясыПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            Тұлғалық даму психологиясы пәні
       6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының
           2 курс магистранттарына арналған


             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
              ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2014


                  Алғысөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырған: педагогикалық психология кафедрасының доценті, псх.ғ.к.
30.08.2014 ж. ___________ Джумажанова Г.К.


2 ҚАРАЛДЫ
2.1. Педагогикалық психология кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.:
_____________Г.К. Джумажанова
Хаттама №1 «03» 09 2014  ж.


2.2.  Педагогика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесінің  бюросында
талқыланды:
Хаттама №1 «05» 09 2014 ж.

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ____________ Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛДІ
3.1. Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №1 «11» 09 2014 ж.

ОӘК төрайымы,
оқу-әдістемелік жұмысының проректоры ______________Г.К. Искакова

4 05.09.2013 ж. №1 басылым орнына ауыстырылды
                 Мазмұны:


  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
  5. Магистранттың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
  8. Әдебиеттер1. Қолданыс аймағы
   «Тұлғалық өсу психологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік  кешені
университеттің педагогика және психология мамандығының магистранттарына
арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты
игерудегі маңыздылығы және көкейкестілігімен, курстың саясатымен, оқыту
үрдісінде меңгеретін білім, дағды,  іскерліктерімен  таныстырады.  Оқу
әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеуде негізгі басшылық болып табылады.


   2. Нормативтік нұсқама.
   Осы «Тұлғалық өсу психологиясы» пәнінен  оқу- әдістемелік кешен
төмендегі құжаттардағы барлық талаптармен ұсыныстарға сай пән бойынша оқу
процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған.
   6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік
жалпыға бірдей оқу стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006  Қазақстан Республикасы
білім және ғылым министірлігі 2006 жылғы 7 тамызындағы №671 бекітілген және
енгізілген.


   3. Жалпы ережелер
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек
экономикалық саласын ғана қамтып қоймай,  сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Бұл курс мамандарды
қазіргі кезеңнің талаптарына сәйкес теориялық және практикалық ізденістерді
ұштастыруға жетелейді. Психологиялық қызмет барысында атқаратын міндеттерін
ғылыми әдістемелік тұрғыдан негіздеп зерттеу жүргізуге дағдыландырады.
Тұлға психология ғылымында ерекше категория екенін дәлелдейтін теориялық
тұжырымдардың мазмұны арқылы игеріледі және магистранттар экспериментальды
әдістердің іске асу механизмдерімен танысады.

   3.2. Пәннің мақсаты
   Магистранттарды психология ғылымындағы жеке тұлғаның дамуы, қалыптасу
мәселелері, заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Психологиядағы
тұлға туралы теориялық білімдерді зерттеп, психологтың қызметінде ғылыми-
теориялық  тұжырымдамалардың  көмегімен  тұлғаны  дамытудың  негіздерін
қарастыру.


   Пәнді оқу барысында магистранттар төмендегілерді білу тиіс:
        – Қазіргі психологиядағы тұлғаның  зерттелу  мәселесінің
         алатын орнын;
        – Пәннің мазмұнын, зерттеу әдістерін.
        – Тұлғаны зерттеу мәселесі пәнін арнайы ғылыми пән ретінде
         оқып үйренудің теориялық маңызы мен практикалық пайдасын
         ашып көрсету;
        – Аталған пәнге байланысты білімдер негізін қалыптастыру.


   3.3.Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
     – Психологиядағы тұлғалық өсу әдістері мен әдіснамалары туралы
      психологиялық зерттеулердің теориялық бағыттарымен танысу;
     – Курсты оқыту барысында  тұлғаның  әлеуметтенуі,  қалыптасу
      мәселелерін іріктеп жүйелейге бағдарлау;
     – Курс бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын
      дамыту.


   3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  – Жеке тұлғаның пәнді меңгеруі (негізгі ұғымдар, негізгі құрылымдар);
  – Курсты оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
  – Қазіргі психологиядағы тұлға теорияларын меңгеруі;
  – Кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиядан алған білімін  қолдану
   туралы түсінігі болуы қажет.


3.5. Курс пререквизиттері: Психология, Білім беру мен  психологиядағы
әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар, қазіргі психологиядағы жекедаралық
ерекшеліктер пәндері бойынша алған білімдеріне негізделеді


3.6. Курстың постреквизиті:  Психологиялық  эксперименттің  теориясымен
практикасы.


Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1

|Кур|Семестр    |Кредит           |ЛК        |СПС      |
|с |        |саны            |(сағ.)      |(сағ)     |
|  |        |              |Д  |СПС  |ЗС  |        |
|1 |2       |3             |4  |5   |6  |9       |
|1 |Тұлға     |Тұлғалық өсу психологиясы |1  |1   |   |4.1.,4.2.,4.4.,|
|  |психологиясы-ны|пәні, мақсат-міндеттері.  |   |   |   |4.7.      |
|  |ң жалпы    |Тұлға жайлы түсініктердің |   |   |   |        |
|  |мәселелері   |жалпы сипаттамасы. Тұлға  |   |   |   |        |
|  |        |психологиясының жалпы   |   |   |   |        |
|  |        |мәселелері.        |   |   |   |        |
|2 |Тұлғалық өсудің|Кеңес психологиясындағы  |1  |1   |   |4.1.,4.3.,   |
|  |биологиялық  |тұлға түсінігін зерттеу.  |   |   |   |4.4.,4.7.   |
|  |және әлеуметтік|Тұлғаның әлеуметтенуі.   |   |   |   |        |
|  |байланысы   |Ананьев бойынша тұлғадағы |   |   |   |        |
|  |        |биологиялық және әлеуметтік|   |   |   |        |
|  |        |бірлігі. Психикалық    |   |   |   |        |
|  |        |процестердің, қасиеттер мен|   |   |   |        |
|  |        |кейіптің өзара байланысы  |   |   |   |        |
|3 |Психологиядағы |Тұлғаның құрылымы. Тұлға  |1  |1   |   |4.1.,4.4.,   |
|  |тұлғаның дамуы |және индивид. Адамның   |   |   |   |4.5.,4.7.,   |
|  |мен қалыптасу |индивидтік қасиеттері және |   |   |   |        |
|  |мәселелері   |мінез-құлықты реттеу. Тұлға|   |   |   |        |
|  |        |және индивидуалдылық.   |   |   |   |        |
|4 |Батыс елдердегі|Зигмунд Фрейд: тұлға    |1  |1   |   |4.1.,4.4.,4.7. |
|  |заманауи тұлға |теориясындағы       |   |   |   |.       |
|  |теориялары   |психодинаминамикалық бағыт.|   |   |   |        |
|  |        |Карл Густав Юнг: тұлғаның |   |   |   |        |
|  |        |аналитикалық теориясы.   |   |   |   |        |
|  |        |Альфред Адлер: тұлғаның  |   |   |   |        |
|  |        |индивидуалды теориясы.   |   |   |   |        |
|  |        |Эго-психологиядағы Эриксон,|   |   |   |        |
|  |        |Корни: тұлғалық өсу    |   |   |   |        |
|  |        |теориялары         |   |   |   |        |
|5 |Тұлғалық өсу  |Интеграция және      |1  |1   |   |4.1.,4.6.,   |
|  |және оның   |реинтеграция. Тұлғааралық |   |   |   |4.4.,4.7.   |
|  |механизмдері. |қатынастар және оның    |   |   |   |        |
|  |        |тұлғаның қалыптасуындағы  |   |   |   |        |
|  |        |рөлі. Реинтеграция мен   |   |   |   |        |
|  |        |тұлғалық өсудің базалық  |   |   |   |        |
|  |        |жағдайлары – нағыздық,   |   |   |   |        |
|  |        |конгруенттілік, басқаларға |   |   |   |        |
|  |        |маңызды позитивтік қолдану,|   |   |   |        |
|  |        |эмпатиялық ұғыну.     |   |   |   |        |
|6 |Тұлғалық өсудің|Тұлға мәселесіне қатысты  |1  |1   |   |4.1.,,4.4.,4.7.|
|  |базалық    |басқа теориялармен     |   |   |   |        |
|  |жағдайлары іске|айырмашылығын көрсету   |   |   |   |        |
|  |асырудың    |К.Роджерс бойынша     |   |   |   |        |
|  |психологиялық |тұлғалыққа ортақталған   |   |   |   |        |
|  |механизмдері. |терапия және консультация |   |   |   |        |
|  |        |беру. Психолог позициясының|   |   |   |        |
|  |        |өзгешелігі.        |   |   |   |        |
|7 |Когнитивтік  |Адамгершiлiк потенциалдың |1  |1   |   |4.1.,4.2.,4.4.,|
|  |бағдарлардағы |дамуы. Тұлға құрылымы мен |   |   |   |4.7.      |
|  |тұлға     |дамуы. Мен-бейнесі     |   |   |   |        |
|  |теориялары   |              |   |   |   |        |
|8 |Тұлғалық өсудің|Р. Ассаджиолидің      |1  |1   |   |4.1.,4.3.,   |
|  |психологиялық |психосинтез концепциясы.  |   |   |   |4.4.,4.7.   |
|  |талдануы және |              |   |   |   |        |
|  |оны      |              |   |   |   |        |
|  |эксперименталды|              |   |   |   |        |
|  |қ зерттеу   |              |   |   |   |        |
|9 |Тұлғалық өсуде |Э.Берннің психологиялық  |1  |1   |   |4.1.,4.4.,   |
|  |қарым-қатынасты|теориялары. Трансактілі  |   |   |   |4.5.,4.7.,   |
|  |меңгеруді   |талдау.Трансакция     |   |   |   |        |
|  |ұйымдаструдың |              |   |   |   |        |
|  |варианттары,  |              |   |   |   |        |
|  |өзара     |              |   |   |   |        |
|  |әрекеттестік  |              |   |   |   |        |
|10 |Тұлғаның    |Тұлғаның өзін-өзі     |1  |1   |   |4.1.,4.4.,4.7. |
|  |өсуінің адам |жетілдіруі және      |   |   |   |.       |
|  |өміріндегі   |автобиографиялық баяндау. |   |   |   |        |
|  |мәнін     |«Әрекеттік»        |   |   |   |        |
|  |психология   |автобиографиялық тип.   |   |   |   |        |
|  |тұрғысынан   |«Экзистенционалды-сезімдік»|   |   |   |        |
|  |қарау және  |автобиографиялық тип.   |   |   |   |        |
|  |оның бағыттары |              |   |   |   |        |
|  |мен міндеттері |              |   |   |   |        |
|11 |Тұлғалық өсудің|Тұлғалық өсу мәселесі.   |1  |1   |   |4.1.,4.2.,4.4.,|
|  |базалық    |Кеңестік және шетелдік   |   |   |   |4.7.      |
|  |жағдайлары іске|әдебиеттердегі тұлғалық  |   |   |   |        |
|  |асырудың    |өсу.            |   |   |   |        |
|  |психологиялық |Идентификация және     |   |   |   |        |
|  |механизмдері  |рефлексия.         |   |   |   |        |
|  |        |Тұлғаның          |   |   |   |        |
|  |        |әлеуметтік-психологиялық  |   |   |   |        |
|  |        |теориялары.        |   |   |   |        |
|  |        |Тұлға феноменін тұлға   |   |   |   |        |
|  |        |теориялары негізінде    |   |   |   |        |
|  |        |зерттеу жолдары      |   |   |   |        |
|12 |Тұлғалық өсудің|Тұлғаның қажеттіліктері.  |1  |1   |   |4.1.,4.3.,   |
|  |ең маңызды   |Бағыттылығы. Тұлғадағы   |   |   |   |4.4.,4.7.   |
|  |құндылықтарының|мотивтерді қалыптастыру  |   |   |   |        |
|  |(уақыт,күштің |және мотивациялық сферасы. |   |   |   |        |
|  |ақылға     |Бірге – болмыстық тұлға  |   |   |   |        |
|  |бағытталуы   |дамуының кеңістігі ретінде.|   |   |   |        |
|  |т.б.)     |              |   |   |   |        |
|  |ерекшеліктерін |              |   |   |   |        |
|  |зерттеу    |              |   |   |   |        |
|13 |Психоаналитикал|Классикалық психоанализ.  |1  |1   |   |4.1.,4.4.,   |
|  |ық       |Аналитикалық теория.    |   |   |   |4.5.,4.7.,   |
|  |бағдарлардағы |Тұлғаның          |   |   |   |        |
|  |тұлға     |әлеуметті-психологиялық  |   |   |   |        |
|  |теориялары   |теориялары         |   |   |   |        |
|14 |Тұлғааралық  |Адамның, қоғам мен     |1  |1   |   |4.1.,4.4.,4.7. |
|  |өсуді     |табиғаттың өзара      |   |   |   |.       |
|  |ұйымдастыру  |тәуелділігі және әлемнің  |   |   |   |        |
|  |және қолдау  |тұтастығы.         |   |   |   |        |
|  |функция    |Тұлғаның әлемдегі өзіндік |   |   |   |        |
|  |        |орнын түсінуі. Бағалылылық|   |   |   |        |
|  |        |бағдарлану және      |   |   |   |        |
|  |        |идеалдардың, әлемге    |   |   |   |        |
|  |        |көзқарастарын қалыптастыру |   |   |   |        |
|  |        |мәнділігі         |   |   |   |        |


5 БӨЖ тақырыптарының тізімі
5.1. Тұлға психологиясының жалпы мәселелері.
5.2. Тұлғалық өсудің биологиялық және әлеуметтік байланысы.
5.3. Психологиядағы тұлғаның дамуы мен қалыптасу мәселелері.
5.4. Батыс елдердегі заманауи тұлға теориялары.
5.5. Тұлғалық өсу және оның механизмдері.
5.6. Тұлғалық өсудің базалық жағдайлары іске  асырудың  психологиялық
механизмдері.
5.7. Тұлғалық өсудің психологиялық  талдануы және оны  эксперименталдық
зерттеу
5.8. Тұлғалық өсуде қарым-қатынасты меңгеруді ұйымдастырудың варианттары,
өзара әрекеттестік.
5.9. Тұлғаның өсуінің  адам өміріндегі  мәнін  психология  тұрғысынан
қарау және оның бағыттары мен міндеттері
5.10. Тұлғалық өсудінің ең маңызды құндылықтарының (уақыт,күштің ақылға
бағытталуы т.б.) ерекшеліктерін зерттеу
         Білімгердің оқытушымен өздік жұмыстарының
               (БӨЖО) тапсырмалары


  |  |Тапсырма            |Тапсырма мазмұны   |Орындалу   |
|  |                |           |мерзімі   |
|1. |Қала кітапханалары бойынша   |Библиографиялық    |1-2 апта   |
|  |тұлғаны зерттеу мәселелері   |картотеа       |       |
|  |пәнінен библиографиялық тізім |           |       |
|  |құрастыру.           |           |       |
|2. |Тұлға туралы философтардың   |Тақырып бойынша    |3 апта    |
|  |талдаулары           |философиялық ойларды |       |
|  |                |тауып, пікір жазу,  |       |
|  |                |ауызша хабарлама жасау|       |
|3. |Генри Мюррей Персонология –  |Аталған ғалымдардың  |4-5 апта   |
|  |Г.Мюррейдің тұлға теориясы   |тұлға туралы     |       |
|  |                |психологиялық     |       |
|  |                |теорияларына     |       |
|  |                |салыстырмалы талдау  |       |
|  |                |жасап, конспектілеңіз.|       |
|4. |Лоуренс Кольбергтің      |Баяндама жазу     |6 апта    |
|  |тұжырымдамасы адамгершілік   |           |       |
|  |дилеммалары және оларды шешу  |           |       |
|  |тәсілдері.           |           |       |
|5. |«Тұлғалық өсу дегеніміз не?»  |Реферат көлемі 10- 12|8 -9 апта  |
|  |тақырыбына реферат жазу    |бет қолжазба     |       |
|  |                |мәтінінде. Талаптар: |       |
|  |                |титульды бет, жоспар |       |
|  |                |(кіріспе, бөлімдері, |       |
|  |                |қорытынды, әдебиеттер |       |
|  |                |тізімі)        |       |
|6. | Эссе жазу – «Мен» бейнесі   |Эссе- шығарма     |10 апта   |
|  |                |–тақырыпқа байланысты |       |
|  |                |көлемі 5-7 бет    |       |
|  |                |қорытындысымен    |       |
|  |                |қолжазба мәтінінде.  |       |
|7. |Б.Скиннердің радикалдық    |Схема – автордың   |11 апта   |
|  |бихевиоризмі және оның негізгі |негізгі ойларын сызба |       |
|  |ережелері           |түрінде мазмұндау.  |       |
|8. | Курс бойынша 60 тест     |5 түрлі жауаптар   |12 апта   |
|  |тапсырмасын құрастыру     |негізінде       |       |
|9. |Тұлға дамуына байланысты бір  |Рецензия жазу     |13 апта   |
|  |жұмысты талдау         |           |       |
|10.|Курс бойынша бір ғылыми мақала |Негізгі талаптарды  |14 апта   |
|  |жазу              |сақтай отырып,    |       |
|  |                |3 беттік көлемде   |       |
   6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:
                                   Кесте 3
          Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
   |Тақырыптар          |Көрнекіліктер, |Өздік оқуға   |Бақылау   |
|               |ТСО, плакаттар,|арналған сұрақтар|формасы   |
|               |лабораториялық |         |      |
|               |стенд     |         |      |
|Дәрістер     |Практикалық |        |         |      |
|         |(семинар)  |        |         |      |
|         |сабақтар  |        |         |      |
|1        |2      |3       |4        |5      |
|Тұлға      |      |Ғылыми     |         |Ауызша сұрау|
|психологиясының |      |әдебиеттерге  |         |      |
|жалпы мәселелері |      |шолу      |         |      |
|Тұлғалық өсудің |      |Тақырып бойынша|         |Ауызша сұрау|
|биологиялық және |      |мультимедиялық |         |      |
|әлеуметтік    |      |тақта     |         |      |
|байланысы    |      |        |         |      |
|Психологиядағы  |      |Тақырып бойынша|         |Ауызша сұрау|
|тұлғаның дамуы  |      |мультимедиялық |         |      |
|мен қалыптасу  |      |тақта     |         |      |
|мәселелері    |      |        |         |      |
|Батыс елдердегі |      |сызбалар    |         |Ауызша сұрау|
|заманауи тұлға  |      |        |         |      |
|теориялары    |      |        |         |      |
|Тұлғалық өсу және|      |слайдтар    |         |Ауызша сұрау|
|оның       |      |        |         |      |
|механизмдері.  |      |        |         |      |
|Тұлғалық өсудің |      |сызбалар    |         |Ауызша сұрау|
|базалық     |      |        |         |      |
|жағдайлары іске |      |        |         |      |
|асырудың     |      |        |         |      |
|психологиялық  |      |        |         |      |
|механизмдері.  |      |        |         |      |
|Когнитивтік   |      |Ғылыми     |         |Ауызша сұрау|
|бағдарлардағы  |      |әдебиеттерге  |         |      |
|тұлға теориялары |      |шолу      |         |      |
|Тұлғалық өсудің |      |Тақырып бойынша|         |Ауызша сұрау|
|психологиялық  |      |мультимедиялық |         |      |
|талдануы және оны|      |тақта     |         |      |
|эксперименталдық |      |        |         |      |
|зерттеу     |      |        |         |      |
|Тұлғалық өсуде  |      |Тақырып бойынша|         |Ауызша сұрау|
|қарым-қатынасты |      |мультимедиялық |         |      |
|меңгеруді    |      |тақта     |         |      |
|ұйымдаструдың  |      |        |         |      |
|варианттары,   |      |        |         |      |
|өзара      |      |        |         |      |
|әрекеттестік   |      |        |         |      |
|Тұлғаның өсуінің |      |сызбалар    |         |Ауызша сұрау|
|адам өміріндегі |      |        |         |      |
|мәнін психология|      |        |         |      |
|тұрғысынан    |      |        |         |      |
|қарау және оның |      |        |         |      |
|бағыттары мен  |      |        |         |      |
|міндеттері    |      |        |         |      |
|Тұлғалық өсудің |      |слайдтар    |         |Ауызша сұрау|
|базалық     |      |        |         |      |
|жағдайлары іске |      |        |         |      |
|асырудың     |      |        |         |      |
|психологиялық  |      |        |         |      |
|механизмдері   |      |        |         |      |

   7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
    Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

|№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|1  |Асмолов А.Г. Психология  |10    |7      |100     |
|   |личности. М.1990.     |     |       |      |
|2  |Бәшірова,Ж.Р. Тұлғалық   |10    |7      |100     |
|   |қарым-қатынас педагогикасы |     |       |      |
|   |:оқу құралы /Ж.Р.Бәшірова, |     |       |      |
|   |Н.С.Әлқожаева; Әл-Фараби  |     |       |      |
|   |атындағы қазақ ұлттық   |     |       |      |
|   |ун-ті.-Алматы:Қазақ    |     |       |      |
|   |ун-т,2011.-450       |     |       |      |
|3  |Бодалев А.А. Психология о |10    |7      |100     |
|   |личности. М.1988.     |     |       |      |
|4  |Зейгарник Б.В. Личность и |7    |7      |100     |
|   |патология деятельности. М. |     |       |      |
|   |1970.           |     |       |      |
|5  |Леонтьев А.Н. Деятельность.|7    |7      |100     |
|   |Сознание. Личность. М. 1975|     |       |      |
|6  |Слободчиков В.И., Исаев  |7    |7      |100     |
|   |Е.И. Психология человека. |     |       |      |
|   |М.1995.          |     |       |      |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер:
8.1.1. Абдулбханова-Славская К.А Стратегия жизни. М.Мысль.1991
8.1.2 Асмолов А.Г. Психология Личности. М.2001
8.1.3 Божович Л.И. Проблемы формиравания личности. М. Воронеж. 1997.
8.1.4 ЛеонтьевА.Н. Детельность. Сознание Личность. М.1977.
8.1.5 Мясищев В.Н. Психология отношений. М. Воронеж. 1998.
8.1.6 Психология Личности в трудах отечественных психологов. СПб. : Литер.
2000 480с
8.1.7 Рубинштейн С.Л. Основы обшей  психологии.  СПб.  Литер.1999

8.2Қосымша әдебиеттер:
8.2.1 Лазурский А. Ф. Избранные труды по психологии М.1997
8.2.2 Логинова Психобиографическия метод исследованя и коррекция личности
А.: Каз. Универ.2001. 172с.
8.2.3 Муздыбаев К. Психология отвественности. Л.: Наука. 1983. 239с.
8.2.4 Петровский В.А. Личность В психологии. Ростов на Дому. 1996
8.2.5 Рубинштейн С Л. Человек и мир. М.: Наука. 1997.
8.2.6 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс. 1990.
Пәндер