Файл қосу


БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ КЕШЕН|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI        |
|3-деңгейлi СМЖ құжаты     |ПОӘК       |            |
|                |         |ПОӘК          |
|                |         |042-18-11.1.42/01-2014 |
|ПОӘК              | №1 баспа     |            |
|«Басқару жүйелеріндегі     |29.08.2014 ж.   |            |
|микропроцессорлық кешен»    |         |            |
|пәнінің оқытушыға арналған пән |         |            |
|бағдарламасы          |         |            |

        «БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ КЕШЕН»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          5В070200 – Автоматтандыру және басқару


                мамандығы үшiн               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз
1. Құрастырған
   Құрастырушы________ Е.А.Оспанов,  «Автоматика және электротехника»
кафедрасының аға оқытушы,магистр.
«___29__» ___________08_________ 2014 ж.

2. Талқыланды
2.1. «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 29 » тамыз  2014 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »  қыркүйек  2014 ж.
   Төрайымы __________ Р.С.Бекбаева

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 11 » қыркүйек 2013ж.
   ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


Мазмұны|1  |Қолдану аймағы                          |4  |
|2  |Нормативті сілтемелер                       |4  |
|3  |Жалпы жағдайлар                          |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны                        |6  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі     |8  |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |  |1 ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ


  «Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешен» пәнiнiң оқу-әдiстемелiк
кешенiнің  құрамына  енетін  оқытушыға  арналған  жұмыс  бағдарламасы
5B070200–Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттерi үшiн жасалды.
Ол  студенттердi  оқу  курсының  мазмұнымен,  оның  жаңашылдығымен,
қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi  меңгеру  кезiнде  оқу-
әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.


  2 НОРМАТИВТI СІЛТЕМЕЛЕР


  «Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешен» пәнiнiң осы  оқу-
әдiстемелiк кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:
  - 050702 — «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша 3.08.328-
2006  жалпы  білімдік  мемлекеттік  стандарты  енгізілді,  Қазақстан
республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi 23.12. 2005 жыл, №779
  - 5B070200–Автоматтандыру және басқару мамандығының эллективті пәндер
каталогына,
  - СТУ 042-ГУ-4-2014  «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіруге
жалпы талаптар » университет стандарты;
  - ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен
мазмұны» құжатталған процедура.
  3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  «Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешен» курсы 5В070200  —
«Автоматтандыру және басқару»  мамандығы студенттері үшін элективті пән
болып табылады және негізгі пән ретінде оқу жоспарынан тұрады.
  Пән курсы келесі сұрақтарды менгеруге арналған: микроконттроллермен
басқару жүйесінің құрылымы,өндірістік контроллер архитектурасы, басқару
және мәліметтерді жинау жүйесінің таралуы,автоматтандыру және басқарудың
көпдеңгейлі  жүйесі,өндірістік  котроллерді  программалау  тілдері  мен
құралдары.
   3.2 Пәнді оқу мақсаты:
  «Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешен»  пәнін  меңгерудің
негізгі мақсаты микроконтроллер және микропроцессорлық техника негізіндегі
техникалық құралдарды және олардың басқарушы жүйелерде қолданылуы,оларды
монтаждаудың, жөндеу  және  эксплуатациялаудың   негізгі  принциптерін
студенттермен меңгеру.

   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:
  Пәнді менгерудің негізгі  мақсаты  болып  микропроцессорлық  және
микроконтроллерлік басқару жүйелері анализінің  әдістемесін,  басқару
жүйелерінің иерархиялық құрылу принциптерін, басқару жүйелерінің әр түрлі
деңгейінде интелектуалды басқарушы құрылғылар функциясын анықтау әдістерін,
заманауи интелектуалды басқару құрылғыларының номенклатурасын,  олардың
сипаттамалары мен параметрлерін, сонымен қатар басқарудың микропроцессорлық
құрылғыларын программалаудың негізгі принциптерін меңгеру табылады.

   3.4 Оқу нәтижелері:
  Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:
  -  басқарудың  таратылған  және  негізделген  жүйелерінің  құрылу
принциперін; өндірістік контроллердің құрылу  принциптерін;  өндірістік
контроллерді программалау құралдары мен тілдерін білу;
  - микропроцессорлық басқару жүйелерін жетілдірудің дағдыларын меңгеру;
  - интелектуалды ирерхиялық басқару жүйесі үшін басқарушы құрылғыларды
таңдау әдісін меңгеру;
  - иерахиялық басқару жүйесінің барлық  деігейі  үшін  басқарудың
техникалық құралдарын таңдай білу; заманауи жетілдіру құралдарын және
программалау тілдерін қолданып,өндірістік контроллер үшін  программалық
қамсыздандыруды жетілдіру;
  - микроконтроллерлі басқару жүйесін және микроконтроллерлі басқару
құрылғылары жұмысының логикасын түсіне білу;
  -  әр  түрлі  фирмалардың  микроконтроллерлерінің  программалық
қамсыздандырумен және өндірістік контроллердің  программалау  ортасымен
жұмыс істеу дағдысы  болу керек;
  - виртуалды және нақты басқарушы құрылғылармен жұмыс істеу дағдысы болу
керек.

   3.5 Курстың пререквизиттері:

  - Жоқ;


   3.6 Курстың постреквизиттері:

  - Дипломдық жұмысты орындау


   3.7 Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер

                                   1 кесте

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|1-Модуль «Микроконтроллермен басқару жүйесінің құрылымы»          |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Күрделі басқару жүйелері туралы жалпы түсінік.         |1      |
|БЖ –нің Микроконтроллермен басқару жүйесінің құрылымы.     |1      |
|БЖ-нің әр түрлі деңгейіндегі микроконтроллерлық басқару    |1      |
|қондырғыларының функциялары.                  |      |
|Практикалық сабақтар                            |
|Микроконтроллермен АБЖ-нің құрылымын меңгеру          |1      |
|2-Модуль «Өндірістік контроллер архитектурасы»               |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Программалық өндірістік контроллерді жалпы ұйымдастыру (ПЛК). |1      |
|ПЛК орталық процессорының жұмысы. Цикл түсінігі.ПЛК жадысын  |1      |
|ұйымдастыру.                          |      |
|ПЛК Перифериялық құрылғылары . Кірістері және шығыстары.   |1      |
|ПЛК-ның желілік интерфейстері.                 |1      |
|Практикалық сабақтар                            |
|ПЛК құрылымын меңгеру                     |1      |
|AVRStudio ортасын меңгеру.                   |2      |
|Зертханалық сабақтар                            |
|Микроконтроллерді программалау                 |2      |
|ПЛК базасында дистанционды басқару жүйесін жетілдіру     |3      |
|3-Модуль  «Мәліметтерді жинау және басқарудың таратылған жүйелері»    |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Мәліметтерді енгізу стандарты. Мәліметтерді беру желілері   |1      |
|туралы негізгі мәліметтер. ПЛК –да жүзеге асатын желілік    |      |
|протоколдар                          |      |
|ISO OSI модельдері және әп түрлі деңгейдегі желілік      |1      |
|протоколдар.Басқару жүйесінің иерархиясындағы желілік     |      |
|протоколдар орны.                       |      |
|Өндірістік желілердің қауіпсіздігі және қорғау.        |1      |
|Талшықты-оптикалық байланыс линиялары.             |      |
|Практикалық сабақтар                            |
|Өндірістік желілердің аппараттық қамсыздандыруды меңгеру    |2      |
|4-Модуль  «Автоматтандырудың және басқарудың көпдеңгейлі жүйелері»    |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Диспетчерлік жүйедегі ПЛК интерфейстері. ПЛК –мен мәліметтерді |1      |
|ауысу. ПЛК жұмысын басқару. ПЛК SCADA-жүйесінде.        |      |
|Басқарудың қарапайым құралдары және индикаторлар. Сандық   |1      |
|кірістер және шығыстар. Ескертуші және авариялық дабылдар.   |      |
|Графикалық панельдер.                     |      |
|Практикалық сабақтар                            |
|ПЛК операторлық интерфейсін меңгеру              |1      |
|ScrEdit ортасын меңгеру                    |2      |
|Зертханалық сабақтар                            |
|ScrEdit программаны жетілдіру                 |2      |
|Операторлық панельді программалау               |2      |
|Модуль 5  «ПЛК программалау тілдері және құралдары»            |
|Дәрістік сабақтар                              |
|ПЛК программалау тілдері. МЭК программалау құралдары.     |1      |
| ISAGraf кешендері. WPLSoft кешендері.            |1      |
| SFC диаграммалары. IL инструкция тізімдері. ST құрылымдық   |1      |
|мәтіні. LD релелік диаграммалары. FBD функционалды блоктары.  |      |
|Практикалық сабақтар                            |
| WPLSoft ортасын меңгеру                    |2      |
| CoDeSys ортасын меңгеру                    |2      |
| ISAGraf кешенін меңгеру                    |2      |
|Зертханалық сабақтар                            |
| WPLSoft программа жетілдіру                  |3      |
| ПЛК басқарудағы типтік заңдарын жүзеге асыру         |3      |  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


  5.1  Кішігірім автоматтандыру үшін қазіргі заманғы ПЛК.
  5.2  Автоматтандырудың және басқарудың таратылғын жүйелерінің қазіргі
заманғы интелектуалды модульлері
  5.3  ПЛК-ді программалау жүйелері
  5.4  ПЛК жүйелерінде резервтеуді ұйымдастыру
  5.5  Қазіргі заманғы ПЛК Siemens.
  5.6  Қазіргі заманғы ПЛК Owen
  5.7  ПЛК-ның заманауи интерфейстері.
  5.8  Өндірістік желілер.
  5.9  ПЛК өндірістік желілерінің протоколдары.
  5.10  ПЛК базасында ТП АБЖ сенімділігін жоғарылату әдістері.
  6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  4 кесте|Оқулықтардың, оқу әдістемелік      |Саны   |Студент |Пайыздық қамтылуы  |
|нұсқаулардың атаулары          |экз.   |тер саны|           |
|1                    |1    |3    |4          |
|Меркулов А.В. Микропроцессорная система |Шексіз  |    |100         |
|управления на базе интерфейсов     |     |    |           |
|персонального компьютера: Учеб. пособие.|     |    |           |
|– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. – 70 |     |    |           |
|с.: ил.                 |     |    |           |
|Смирнов В.А. Схемотехника        |Шексіз  |    |100         |
|микропроцессорных систем: Текст лекций. |     |    |           |
|—Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. — 110 с.|     |    |           |
|Н.Б. Сбродов. Основы программирования  |Шексіз  |    |100         |
|контроллера ОВЕН ПЛК100 на языке LD.  |     |    |           |
|Методические указания к выполнению   |     |    |           |
|лабораторной работы. – Курган, 2012. 25 |     |    |           |
|с.                   |     |    |           |
|Программно – технические комплексы   |Шексіз  |    |100         |
|микропроцессорных систем автоматизации и|     |    |           |
|управления. Учебное пособие. -     |     |    |           |
|Издательско-полиграфический центр    |     |    |           |
|СПбГЭТУ. 1999. 64 с.          |     |    |           |
|Аппаратные и программные средства систем|Шексіз  |    |100         |
|управления. Промышленные сети и     |     |    |           |
|контроллеры: Учебное пособие/В.В.    |     |    |           |
|Кангин, В.Н. Козлов. –М.: БИНОМ.    |     |    |           |
|Лаборатория знаний, 2010. 418 с.    |     |    |           |
|Белов А.В. Самоучитель разработчика   |Шексіз  |    |100         |
|устройств на микроконтроллерах AVR. –  |     |    |           |
|СПб.: - наука и техника, 2008. – 544 с. |     |    |           |  6. ӘДЕБИЕТТЕР


7.1 Негізгі әдебиеттер:
  1.   Меркулов А.В. Микропроцессорная система управления на базе
интерфейсов персонального компьютера: Учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-во
ДВГУПС, 2004. – 70 с.: ил.
  2. Смирнов В.А. Схемотехника микропроцессорных систем: Текст лекций.
—Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. — 110 с.
  3. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим  процессом,
экспериментом, оборудованием. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 608 с.
  4.   Петров И. В. Программируемые контроллеры: Стандартные языки и
приемы прикладного проектирования / под ред. В. П. Дьяконова. - М: СОЛОН-
Пресс, 2004, 266 с.
  5.   Н.Б. Сбродов. Основы программирования контроллера ОВЕН ПЛК100 на
языке LD. Методические указания к выполнению лабораторной работы. – Курган,
2012. 25 с.
  6. Программно –  технические  комплексы  микропроцессорных  систем
автоматизации и управления. Учебное пособие. - Издательско-полиграфический
центр СПбГЭТУ. 1999. 64 с.

7.2.Қосымша:
  1. Аппаратные и программные средства систем управления. Промышленные
сети и контроллеры: Учебное пособие/В.В. Кангин, В.Н. Козлов. –М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. 418 с.
  2. Минаев И.Г., Самойленко В.В. Программируемые логические контроллеры.
Практическое руководство для начинающего инженера. Учеб. пособие. -
Ставрополь: АГРУС, 2009. - 100 с.
  3. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах
AVR. – СПб.: - наука и техника, 2008. – 544 с.
  4. А.Г. Лютов, Ю.А. Никитин. Исследование функциональных элементов
микропроцессорных систем управления технологическими процессами:
Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технические средства
автоматизации» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост. А.Г. Лютов, Ю.А.
Никитин. – Уфа, 2002. – 26 с.
  5. В.Я. Югай. Программа и контрольные задания по курсу
«Микропроцессорные устройства систем управления». Часть 2 – Таганрог: Изд-
во ТРТУ, 2006. – 43 c.
  6. Ю.И. Иванов, В.Я. Югай.  Микропроцессорные  устройства  систем
управления: Методическое руководство к лабораторным работам.–Таганрог: Изд-
во ТРТУ, 2004.– 49 c.
  7. Инструкция по сопряжению контроллеров Delta DVP со SCADA системами.
Электронный ресурс:
http://www.delta.com.tw/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&ci
d=1&tpid=1.

  8. А. Т. Купарова. Микропроцессорные системы и комплексы. Учебно-
методичесий комплекс дисциплины. - Алматы: КазНТУ им К.И. Сатпаева, 2011.
С.82.
Пәндер