Файл қосу


Көпбағанды құжат құру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК        |ПОӘК              |
|              |          |042-18-12.1.27/01-2013     |
|«Экономика-математикалық  |18.09.2013 ж.    |                |
|модельдеу» пәнінің     |№1 басылым     |                |
|оқу-әдістемелік кешені   |          |                |
|оқытушыға арналған     |          |                |

           «Экономика-математикалық модельдеу»
            пәнінен оқу-әдістемелік кешен  5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000,
  5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800,
  5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200

             мамандықтарына арналған


         оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы                  Семей
                 2013 жыл   Алғы сөз


   1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


   Құрастырған ___________  Жақсығұлова  Д.Д.  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей
қаласы


   «__09__» _________09_________ 2013ж.


   2. Талқыланды


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.


   ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________
/ Г.К. Искакова /

                  мазмұны

1. Пайдалану облысы


2. Нормативті сілтеме

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет     1. Пайдалану облысы


   "Экономика-математикалық модельдеу" пәні бойынша оқу бағдарламасының
оқу- әдістемелік кешенінің құрамына кіретін  оқытушыға арналған пәннің
типтік бағдарламасы  1 курс мамандықтарына: 5B020300, 5B030100, 5B042100,
5B050400, 5B050700,5B050800, 5B051000,  5B060700,  5B060800,  5В060200,
5В060400, 5B071100, 5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100,  5B080200,
5B080300, 5B080700, 5B120100, 5B120200 арналған.
   Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, курстың актуалдылығы мен
қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде  алатын  білімі  және
дағдыларымен таныстырады.


     2. Нормативті сілтемелер
   Бұл «Экономика-математикалық модельдеу»  пәні  бойынша  оқытушыға
арналған оқу жұмыс  бағдарламасы  оқыту  процесін  келесі  құжаттарда
келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және
 реттейді:
     – Білім беру деңгейіне сәйкес Мемлекеттік жалпыміндетті білім
      беру стандарты;
     – 5B020300, 5B030100, 5B042100, 5B050400,  5B050700,5B050800,
      5B051000, 5B060700, 5B060800, 5В060200, 5В060400, 5B071100,
      5B072300, 5B072800, 5B073100, 5B080100, 5B080200, 5B080300,
      5B080700, 5B120100, 5B120200 мамандығының типтік оқу жоспары;
          ▪ СТУ 042 – СГУ – 4 - 2013 Университет стандарты
           «Пәннің оқыту әдістемелік кешенін дайындауға жалпы
           талаптар»;
          ▪ ДП-042-1.01.–2013  Құжатталған  процедура  «Пәннің
           оқыту әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны».


     3. Жалпы мағлұматтар


   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   "Экономика-математикалық модельдеу" пәні студенттерге «ақпарат» және
«Экономика-математикалық  модельдеу»  ұғымдары,  аппараттық  және  ДК
программалық қамтамасыз ету туралы жалпы мағлұматтар ұсынылады және әртүрлі
офистік қосымшалар жұмыс істеу тәжірибесімен бекітіледі
   3.2. "Экономика-математикалық модельдеу" курсының мақсаты ақпарат
үғымы мен оны өңдеу тәсілдері туралы  түсінік  қалыптастыру,  дербес
компьютердің құрылымының бірлестігін және онымен жұмыс істеу принциптерін,
проблемалы-ориентациялық жүйемен және дайын программалық  технологиясын
пайдалануды студенттерге таныстыру болып табылады.
   3.3. Курсты оқытудың негізгі міндеті студенттердің  компьютердің
мүмкіндіктері туралы көзқарастарын және оны  оны аспап ретінде толық
игеруін қалыптастыру.
   3.4. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
     - Кең спектрлі зерттеу ќажеттіліктерін қамтамасыз ететін, дербес
      компьютердің пайдаланушысы үшін программалыќ жүйенің негізгі
      категорияларын білу;
     - қазіргі замандағы  аппараттар  мен  программаның  ЭЕМ-мен
      байланысын білу;
     - текстік редакторлардың, кестелік процессорлардың қолданылуын,
      әртүрлі қолданбалы программа категорияларын білу.


   3.5 Курстің пререквизиті:
     • жоқ


   3.6 Курстің постреквизиті:
    • Ақпараттық технологиялар
    • ЭАЖ жаңа ақпараттық технологиялар
    • Эконометрия   3.7. Оқу жұмыс жоспарынан үзінді:


                     Кесте-1. Оқу жоспарынан көшірмесі


  |Курс                                |Семестр   |
|Дәрістік сабақтар                                |
|Кіріспе. Ақпарат және Экономика-математикалық модельдеу      |      |
|Ақпарат. Экономика-математикалық модельдеу. Ақпарат және есептеу  |1      |
|машиналары. Жаңа ақпараттық технологиялар.             |      |
|ДК архитектурасы                          |      |
|Базалық аппараттық конфигурация. Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары. |2      |
|Периферийлі құрылғылар                       |      |
|ДК программалық жабдықтары.                    |      |
|Программалық жабдықтардың жіктелуі:                |1      |
|Қолданбалы, тестілік, жүйелік, текстік.              |      |
|ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы             |      |
|Файлдық құрылым. Файл атрибуттары. Файлдық құрылым. Каталог.    |1      |
|Файлдар мен каталогтарға қолданылатын амалдар: көшірмесін алу,   |      |
|құру, жою, орнын ауыстыру, атын өзгерту.              |      |
|Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.              |      |
|Файлдарды архивтеу. Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздіктің   |2      |
|негізгі ұғымдары. Компьютерлік вирустар. Программалық вирустар.  |      |
|Макровирустар.                           |      |
|Операциялық жүйе                          |      |
|Компьютердің операциялық жүйесі: қажеттілігі, құрамы, жүктелуі.  |2      |
|Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы                    |      |
|Windows операциялық жүйесi                     |      |
|ОЖ негізгі ұғымдары мен атқаратын қызметі. Негізгі объектілері.  |1      |
|Файл және бума. Файлдық жүйе. Стандартты программалар       |      |
|MS Word мәтіндік редактор                     |1      |
|MS Word қосымшасының мiндеттерi. Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi  |      |
|кезеңдерi: құру, ашу, түзету. Шрифттi форматтау. Абзацты форматтау.|      |
|MS Excel кестелік процессор                    |1      |
|MS Excel қосымшасының мiндеттерi. Негiзгi ұғымдар: жатық жол,   |      |
|бағана, ұяшық, жұмыс парағы, ұяшық атаулары. Кестенi форматтау.  |      |
|Кесте ұяшығындағы текстi және санды форматтау.           |      |
|Негiзгi функциялар: математикалық, статистикалық, логикалық,    |      |
|қаржылық.                             |      |
|Диаграмманың негiзгi түрлерi                    |      |
|MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі             |1      |
|Мәлiметтер базасы түсiнiгi. МБ объектiлерi. Объектпен жұмыс    |      |
|тәртiптерi. Кестемен жұмыс. Формамен жұмыс істеу. Сұраныс құру  |      |
|және қолдану. Есеп берудi өндеу.                  |      |
|Компьютерлік желілер. ИНТЕРНЕТ                   |1      |
|Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс|      |
|істеу алғы шарттары мен қажеттілігі. Интернет. Электронды почта.  |      |
|12. Ақпатарттық ортадағы электронды үкімет мемлекеттік басқару  |1      |
|концепциясы ретінде.                        |      |
|Электронды үкіметтің анықтамасы.                  |      |
|Электронды үкіметтің құрылымы.                   |      |
|Электронды үкіметтің ақпаттық ортаның басқа компоненттерімен   |      |
|байланысы.                             |      |
|Электронды үкімет және мемлекет қауіпсіздігі.           |      |
|Практикалық сабақтардың тақырыптары                       |
|Экономика-математикалық модельдеу және ақпарат           |1      |
|Негізгі түсініктер: сигналдар мен деректер, деректер мен әдістер, |      |
|ақпарат, ақпарат саны, ақпаратты өңдеу, файлдар мен файлдық    |      |
|құрылым.                              |      |
|Экономика-математикалық модельдеу пәні мен есептері.        |      |
|Дерек тасымалдағыштар.                       |      |
|Деректермен жүргізілетін операциялар.               |      |
|Санау жүйелері.                          |      |
|Екілік кодтармен жүргізілетін операциялар.             |      |
|Дербес компьютердің техникалық жабдықтары             |1      |
|Базалық аппараттық конфигурация: Жүйелік блок, Монитор (дисплей), |      |
|Пернелік, Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары: Аналық плата, Қатты  |      |
|диск, Иілгіш дисктерге арналған дискенгізгіштер, СD-ROM жинақы   |      |
|дисктеріне арналған дискенгізгіштер, Бейнекарта (бейнеадаптер),  |      |
|Дыбыстық карта.                          |      |
|Дербес компьютердің периферийлі құрылғылары.            |      |
|ДК программалық жабдықтары                     |1      |
|Программалық жабдықтардың жіктелуі                 |      |
|Қолданбалы ПЖ                           |      |
|Жүйелік ПЖ                             |      |
|Аспаптық ПЖ                            |      |
|ДК-де ақпаратты сақтаудың файлдық құрылымы.            |1      |
|Файл түсінігі.                           |      |
|Файл атрибуттары.                         |      |
|Файлдық құрылым.                          |      |
|Каталог.                              |      |
|Файлдар мен каталогтарға қолданылатын амалдар: көшірмесін алу,   |      |
|құру, жою, орнын ауыстыру, атын өзгерту.              |      |
|Ақпаратты қысу. Архиваторлар                    |1      |
|Файлдарды архивтеу                         |      |
|Архиваторлар                            |      |
|Компьютерлiк вирустер.                       |1      |
|Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары.           |      |
|Компьютерлік вирустар.                       |      |
|Программалық вирустар.                       |      |
|Макровирустар.                           |      |
|Windows операциялық жүйесi.                    |1      |
|Негізгі ұғымдары.                         |      |
|Жұмыс столы, белгішелер.                      |      |
|Бас мәзір,терезе, терезенің стандартты элементтері.        |      |
|Терезе түрлері. Тереземен жұмыс.                  |      |
|"Жарлық" ұғымы. Тапсырмалар тақтасы.                |      |
|Терезе атрибуттары.                        |      |
|Windows операциялық жүйесi.                    |1      |
|"Жолсерік" программасы.                      |      |
|Файл және бумалармен жұмыс: бума құру, атын өзгерту, жою, орнын  |      |
|ауыстыру, файл мен бумаларды көшіру.                |      |
|Файл мен бумаларды іздеу.                     |      |
|Дискетпен жұмыс істеу: дискiнiң бос көлемi туралы ақпарат алу,   |      |
|дискеттi форматтау. Windows қызметтiк программалары.        |      |
|Дискiнi тексеру және дефрагментациялау программаларымен жұмыс   |      |
|істеу.                               |      |
|MS Word мәтіндік редактор.                     |1      |
|MS Word қосымшасының мiндеттерi.                  |      |
|MS Word интерфейсi.                        |      |
|Құралдар тақтасы. Құжаттарды түзету тәртiптерi.          |      |
|Құжаттардың масштабын бейнелеу.                  |      |
|Құжатпен жұмыс iстеудiң негiзгi кезеңдерi: құру, ашу, түзету    |      |
|(құжатты түзетудiң негiзгi тәсiлдерi).               |      |
|Шрифттi форматтау.                         |      |
|Абзацты форматтау.                         |      |
|Тiзiмдер құру: нөмiрленген, маркерлерген, көпнөмiрленген.     |      |
|Көпбағанды құжат құру.                       |      |
|MS Word мәтіндік редактор.                     |1      |
|Графикамен жұмыс істеу: құру, берiлгендердi қою, өңдеу.      |      |
|Кестемен жұмыс істеу: құру, түзету, форматтау.           |      |
|MS Excel кестелік процессор.                    |1      |
|MS Excel қосымшасының мiндеттерi.                 |      |
|MS Excel интерфейсi. Құралдар тақтасы.               |      |
|Негiзгi ұғымдар: жатық жол, бағана, ұяшық, жұмыс парағы, ұяшық   |      |
|атаулары                              |      |
|Блоктарды, ұяшықтарды, жатық жолдарды, бағаналарды белгiлеу.    |      |
|Мәлiметтердi көшiру және орнын ауыстыру.              |      |
|Бiрнеше жұмыс парақтарымен жұмыс iстеу               |      |
|MS Excel кестелік процессор.                    |1      |
|Кестенi форматтау.                         |      |
|Кесте ұяшығындағы текстi және санды форматтау.           |      |
|Ұяшықтардың тұрақты және салыстырмалы адрестерi.          |      |
|Негiзгi функциялар: математикалық, статистикалық, логикалық,    |      |
|қаржылық                              |      |
|Мәлiметтердi реттеу. Сүзу (Фильтрлеу).               |      |
|Диаграмманың негiзгi түрлерi. Диаграмма шеберiн пайдаланып     |      |
|диаграмма құру.                          |      |
|MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі.             |1      |
|Мәлiметтер базасы түсiнiгi.                    |      |
|МБ түрлерi.                            |      |
|Мәлiметтер базасын басқару жүйелерi.                |      |
|МББЖ MS Access. Қосымша интерфейсi.                |      |
|МБ объектiлерi. Объектпен жұмыс тәртiптерi.            |      |
|МБ құрылымын жоспарлау және құру.                 |      |
|Бiркестелi және көпкестелi МБ.                   |      |
|Мәлiметтердi енгiзу және редактрлеу.                |      |
|Кестемен жұмыс.                          |      |
|MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі.             |1      |
|Формамен жұмыс істеу.                       |      |
|Сұраныс құру және қолдану.                     |      |
|Есеп берудi өндеу.                         |      |
|Компьютерлік желі және ИНТЕРНЕТ                  |1      |
|Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс|      |
|істеу алғы шарттары мен қажеттілігі.                |      |
|Глобальді және локальді жүйелер.                  |      |
|Локальді жүйелердің негізгі технологиялары, протокол және     |      |
|стандарттары.                           |      |
|Байланыс жүйесінің аппаратуралары және сипаттамалары.       |      |
|Мәлімметтерді беру тәсілдері (асинхронды, синхронды, симплексті,  |      |
|дуплексті).                            |      |
|Локальды жүйенің негізгі технологиясы, протоколдары мен      |      |
|стандарттары.                           |      |
|Жүйені басқарудың бағдарламалық компонентері.           |      |
|Интернет.                             |      |
|Электронды почта.                         |      |
|Зертханалық сабақтар                               |
|Санау жүйелері                           |2      |
|Архиваторлар. Компьютерлiк қауіпсіздік.              |2      |
|Операциялық жүйе                          |2      |
|Windows операциялық жүйесi                     |2      |
|MS Word мәтіндік редактор                     |2      |
|MS Excel кестелік процессор                    |2      |
|MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі             |2      |
|Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ                 |1      |
   5. ОБСӨЖ және СӨЖ тақырыптары


   5.1. Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысының жоспары


   ОБСӨЖ №1.

   Тақырып: Санау жүйелері

   1. [pic]

   2. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшу мысалдарын келтіру.

   3. Санау жүйелеріне есептер шығару
   ОБСӨЖ №2

   Тақырып: Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздік.

   1. Архивтеу программаларымен жұмыс істеу.

   2. WinRAR архивтеу программасымен жұмыс.

   3. WINZIP архивтеу программасымен жұмыс.


   ОБСӨЖ №5

   Тақырып: Архиваторлар. Компьютерлік қауіпсіздік.

   1. Архиватормен танысу.

   2. WINZIP архивтеу программасымен жұмыс.
   ОБСӨЖ №5

   Тақырып: MS Word мәтіндік редактор.

   1. Жаңа бет құру.

   2. Шрифті форматтау.

   3. Абзацты форматтау.

   4. Бет нөмірін қою.

   5. Тізімдер құру.
   ОБСӨЖ №6

   Тақырып: MS Word мәтіндік редактор.

   1. Мәтін теру.

   2. Кестемен жұмыс істеу.

   3. Графикалық объктілер қою.

   ОБСӨЖ №7

   Тақырып: MS Excel кестелік процессор.

   1. Жаңа кітап құру.


   2. Функцияларды пайдалана отырып есептер шығару.


   3. Оларға диаграммалар тұрғызу


   ОБСӨЖ №8

   Тақырып: MS Excel кестелік процессор.

   1. Функцияларды пайдалана отырып, қаржылық және экономикалық есептер
шығару.


   2. Диаграммалар тұрғызу


   ОБСӨЖ №9

   Тақырып: MS Access мәліметтер қорын басқару жұйесі

   1. Мәліметтер қорын құру

   2. Кестемен жұмыс

   3. Формамен жұмыс   ОБСӨЖ №10

   Тақырып: MS Access мәліметтер қорын басқару жұйесі

   1. Сұраныс құру

   2. Есеп беру

   3. Макрос түсінігімен танысу


   ОБСӨЖ №11

   Тақырып: Компьютерлік желілер және ИНТЕРНЕТ.

   1. Интернетпен жұмыс

   2. Сайт құру

   3. Электрондық поштамен жұмыс


 2. Студенттердің өздік жұмысының жоспары


   Студенттер өздік жұмысын реферат түрінде жазу керек. Орындалған өздік
жұмыс нәтижесінің есебі А4 форматында терілген болу керек.  Шрифт Times
New Roman, өлшем -12 пн., аралық интервал – 1,5, мәтінді түзету – беттің
ені бойынша.

   Бет параметрі: жоғарғы өріс (см.) – 2, төменгі – 2, сол жақ – 2,5, оң
жақ – 1,5 см. Бетті нөмірлеу – беттің жоғарғы, оң жағында.

   Төменгі колонтитулға өз Фамилияңызды Атыңызды Әкеңіздің атын және топ
нөмірін қойыңыз.
  1. Дербес компьютерлің архитектурасы
  2. Есептеу техникасы және дербес компьютер
  3. Файлдық құрылым
  4. Экономика-математикалық модельдеу пәні оның мәселелері
  5. Дербес компьютердің техникалық жабдықтары
  6. Windows операциялық жүйесінде жұмыс істеу негіздері
  7. Windows98 операциялық жүйесін баптау
  8. Интернет ауқымды желісі
  9. World Wide Web-тің негізгі түсініктері
 10. Internet Explorer 5.0 программасымен жұмыс істеу негіздері
 11. Электрондық пошта
 12. Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды
   даярлау
 13. Электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу
 14. Электрондық кестені мәліметтер базасы ретінде пайдалану
 15. Excel терезесінің негізгі түсініктері мен құрылымы
 16. Excel-де диаграммалар тұрғызу
 17. Мәліметтер базасы және Мәліметтер базасын басқару жүйесі
 18. Мәліметтер базасының негізгі түсініктері
 19. Мәліметтер базасын жобалау
 20. Microsoft Access 2000 мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс
   істеу негіздері
 21.  Кестелермен, сұраныстармен,  қалыптармен,  мәліметтерге  қатынау
   беттерімен, есептермен жұмыс істеу
 22. Презентация даярлау құралы Microsoft Power Point
 23. Power Point құжатының құрылымы
 24. Презентация даярлау
 25. Компьютерлік желілердің классификациясы
 26. Файлдарды архивтеу
 27. Архиваторлардың түрлері
 28. Компьютерлік вирустар және олардан қорғану
 29. Антивирус программалары
 30. MS DOS операциялық жүйесі

   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ                   Кесте 3 –Пәннің оқу әдістемелік картасы
|Сабақ түрлері               |Көрнекілі|Өзіндік меңгеру  |Бақылау |
|                     |к-    |сұрақтары     |түрі  |
|                     |тер   |         |    |
|Дәріс     |Семинарлы-прак|Зертханалық |     |         |    |
|       |тикалық    |сабақтардың |     |         |    |
|       |сабақтардың  |тақырыптары |     |         |    |
|       |тақырыптары  |      |     |         |    |
|1       |2       |3      |4    |5         |6    |
|Экономика-мате|Экономика-мате|Санау    |Дәріс  |Экономика-математи|ауызша |
|матикалық   |матикалық   |жүйелері  |конспекті|калық модельдеуның|    |
|модельдеу және|модельдеу және|      |сі    |негізгі ұғымдары. |    |
|ақпарат    |ақпарат    |      |     |Экономика-математи|    |
|       |       |      |     |калық модельдеу  |    |
|       |       |      |     |құрамы.      |    |
|       |       |      |     |Санау жүйесі   |    |
|       |       |      |     |дегеніміз не?   |    |
|ДК      |ДК      |Архиваторлар|Дәріс  |Жүйелік блоктың  |Ауызша |
|архитектурасы |архитектурасы |.      |конспекті|ішкі .      |    |
|       |       |Компьютерлiк|сі    |құрылғылары.   |    |
|       |       |қауіпсіздік.|     |Дербес      |    |
|       |       |      |     |компьютердің   |    |
|       |       |      |     |периферийлі    |    |
|       |       |      |     |құрылғылары.   |    |
|ДК      |ДК      |Операциялық |Дәріс  |Дербес      |Ауызша |
|программалық |программалық |жүйе    |конспекті|компьютердің   |    |
|жабдықтары.  |жабдықтары.  |      |сі    |техникалық    |    |
|       |       |      |     |жабдықтары    |    |
|ДК-де     |ДК-де     |Windows   |Дәріс  |Макровирустар.  |Ауызша |
|ақпаратты   |ақпаратты   |операциялық |конспекті|Жұмыс режимі.   |    |
|сақтаудың   |сақтаудың   |жүйесi   |сі    |ОЖ эволюциясы.  |    |
|файлдық    |файлдық    |      |     |         |    |
|құрылымы   |құрылымы   |      |     |         |    |
|Архиваторлар. |Архиваторлар. |MS Word   |Дәріс  |Компьютерлік   |Ауызша |
|Компьютерлiк |Компьютерлiк |мәтіндік  |конспекті|қауіпсіздіктің  |    |
|қауіпсіздік. |қауіпсіздік. |редактор  |сі    |негізгі ұғымдары. |    |
|       |       |      |     |Компьютерлік   |    |
|       |       |      |     |вирустар.     |    |
|       |       |      |     |Программалық   |    |
|       |       |      |     |вирустар.     |    |
|       |       |      |     |Архиваторлар.   |    |
|Операциялық  |Операциялық  |MS Excel  |Дәріс  |Компьютердің   |Ауызша |
|жүйе     |жүйе     |кестелік  |конспекті|операциялық    |    |
|       |       |процессор  |сі    |жүйесі:      |    |
|       |       |      |     |қажеттілігі,   |    |
|       |       |      |     |құрамы, жүктелуі. |    |
|Windows    |Windows    |MS Access  |Дәріс  |Файл атрибуттары. |Ауызша |
|операциялық  |операциялық  |мәліметтер |конспекті|         |    |
|жүйесi    |жүйесi    |қорын    |сі    |Файлдар мен    |    |
|       |       |басқару   |     |каталогтарды   |    |
|       |       |жүйесі   |     |(бумаларды)    |    |
|       |       |      |     |көшіру, тасымалдау|    |
|       |       |      |     |және жою.     |    |
|       |       |      |     |Файлдарды     |    |
|       |       |      |     |архивтеу.     |    |
|MS Word    |MS Word    |Компьютерлік|Дәріс  |Құжатпен жұмыс  |Ауызша |
|мәтіндік   |мәтіндік   |желілер және|конспекті|iстеудiң негiзгi |    |
|редактор   |редактор   |ИНТЕРНЕТ  |сі    |кезеңдерi: құру, |    |
|       |       |      |     |ашу, түзету.   |    |
|       |       |      |     |Шрифттi,Абзацты  |    |
|       |       |      |     |форматтау..    |    |
|MS Excel   |MS Excel   |      |Дәріс  |Электрондық кесте |Ауызша |
|кестелік   |кестелік   |      |конспекті|құралдарымен   |    |
|процессор   |процессор   |      |сі    |мәліметтерді өңдеу|    |
|MS Access   |MS Access   |      |Дәріс  |МБ объектiлерi.  |Ауызша |
|мәліметтер  |мәліметтер  |      |конспекті|Объектпен жұмыс  |    |
|қорын басқару |қорын басқару |      |сі    |тәртiптерi.    |    |
|жүйесі    |жүйесі    |      |     |Кестемен жұмыс.  |    |
|Компьютерлік |Компьютерлік |      |Дәріс  |Жүйелер туралы  |Ауызша |
|желілер және |желілер және |      |конспекті|жалпы мәліметтер, |    |
|ИНТЕРНЕТ   |ИНТЕРНЕТ   |      |сі    |компьютерлердің  |    |
|       |       |      |     |өзара жүйелі жұмыс|    |
|       |       |      |     |істеу алғы    |    |
|       |       |      |     |шарттары мен   |    |
|       |       |      |     |қажеттілігі.   |    |
|Ақпараттық  |Ақпараттық  |      |Дәріс  |Электронды    |ауызша |
|ортадағы   |ортадағы   |      |конспекті|үкіметтің     |    |
|электронды  |электронды  |      |сі    |анықтамасы.    |    |
|үкімет    |үкімет    |      |     |Электронды    |    |
|мемлекеттік  |мемлекеттік  |      |     |үкіметтің     |    |
|басқару    |басқару    |      |     |құрылымы.     |    |
|концепциясы  |концепциясы  |      |     |         |    |
|ретінде.   |ретінде.   |      |     |         |    |   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 –Оқу -әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Әдебиет, оқу -әдістемелік|Экземпляр саны |Студенттер     |Қамтамасыз ету   |
|құралдар атаулары    |        |саны        |проценті      |
|1            |2       |3         |4         |
|Жаңа информациялық    |50       |73/ 65       |68%/ 77      |
|технологиялар:      |        |          |          |
|Экономика-математикалық |        |          |          |
|модельдеудан 30 сабақ/  |        |          |          |
|Балапанов Е. Қ., Бөрібаев|        |          |          |
|Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.- |        |          |          |
|Алматы:ЖТИ.2004     |        |          |          |
|Экономика-математикалық |50       |73/ 65       |68%/ 77      |
|модельдеу: оқу құралы/  |        |          |          |
|Байжұманов Қ. М.,    |        |          |          |
|Жапсарбаев Л. Қ. – Астана|        |          |          |
|2004           |        |          |          |
|Ермеков Н.,       |30       |73/ 65       |41%/ 46      |
|Экономика-математикалық |        |          |          |
|модельдеу: Алматы,    |        |          |          |
|Жазушы, 2002       |        |          |          |
|Балапанов 30 сабақ   |20       |73/ 65       |27%/ 31      |
|Экономика-математикалық |        |          |          |
|модельдеу. Алматы, 1998 |        |          |          |
|Исаев С.Ә., Компьютерлік |25       |73/ 65       |34%/ 38      |
|технология негіздері   |        |          |          |
|курсына арналған     |        |          |          |
|практикум: Әдістемелік  |        |          |          |
|оқу құралы. Алматы: Абай |        |          |          |
|атындағы АМУ. 2000    |        |          |          |
|Экономика-математикалық |20       |73/ 65       |27%/ 31      |
|модельдеу. Базовый курс |        |          |          |
|для вузов. Под ред.   |        |          |          |
|Симоновича С.В. СПб,   |        |          |          |
|Питер, 2000 г.      |        |          |          |
|Лабораторный практикум по|10       |73/ 65       |14%/ 16      |
|информатике: Учебн. Пос. |        |          |          |
|для вузов/ Пол ред. В.А. |        |          |          |
|Острейковского. – М.:  |        |          |          |
|Высш. Шк., 2003. – 376 с.|        |          |          |
|Экономика-математикалық |20       |73/ 65       |27%/ 31      |
|модельдеу: Учеб. Пособие |        |          |          |
|для студ. Пед. Вузов/  |        |          |          |
|А.В.Могилев, Н.И. Пак,  |        |          |          |
|Е.К. Хеннер; - М.:    |        |          |          |
|Изд.центр        |        |          |          |
|«Академия»,2000г.    |        |          |          |


   8.Пайдаланылатын әдебиеттер:
   8.1. Негізгі
   1.  Жаңа  информациялық  технологиялар:  Экономика-математикалық
модельдеудан 30 сабақ/ Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. Б., Дәулетқұлов А.Б.-
Алматы:ЖТИ.2004
   2. Экономика-математикалық модельдеу: оқу құралы/ Байжұманов Қ. М.,
Жапсарбаев Л. Қ. – Астана 2004
   Ермеков Н., Экономика-математикалық модельдеу: Алматы, Жазушы, 2002
  1. Исаев С.Ә., Компьютерлік технология негіздері курсына  арналған
   практикум: Әдістемелік оқу құралы. Алматы: Абай атындағы АМУ. 2000
  2. Экономика-математикалық модельдеу. Базовый курс для вузов. Под ред.
   Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г.
  3. Лабораторный практикум по информатике: Учебн. Пос. для вузов/ Пол ред.
   В.А. Острейковского. – М.: Высш. Шк., 2003. – 376 с.
  4. Экономика-математикалық модельдеу: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/
   А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.
   8.2. Қосымша
 1. Тусупова С. А., Основы профессиональной работы на ПК под управлением
   MS
 2. WINDOWS 9x: Учебный курс-Алматы, 2001.
 3. «Экономика-математикалық модельдеу. Физика. Математика», «Экономика-
   математикалық модельдеу негіздері» журналы: Алматы, 1998-2010.
 4. Бөрібаев Б., Экономика-математикалық модельдеу және компьютер. Алматы:
   Білім, 1995.
 5. Microsoft Ехсеl 97. Шаг за шагом: пер. с анг. - М.: Эконом, 1998.
 6. Экономическая Экономика-математикалық модельдеу /под ред. Проф. В.В.
   Евдокимова -СПб,1997.
 7. Лавренов С.М. Ехсе1. Сборник примеров и задач. М: Финансы и
   статистика, 2001.
 8. Золотова С.И. Практикум по Ассеss, М.: Финансы и статистика, 2001.
 9. Н.Николь, Р.Альбрехт. Ехсеl 5.0. Электронные таблицы. М.,Эконом, 1996.
 10. Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IВМ-РС. Киев,
   1997.
Пәндер