Файл қосу

тәртіп - мінез - санасының - дамуының - өзіндік - құлық - алдын


            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы
            санасының өзгешеліктері пәні

     6М010300 «Педагогика және психология» мамандығына арналған


           ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014

                  Алғысөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырған: педагогикалық психология кафедрасының доценті, псх.ғ.к.
30.08.2014 ж. ___________ Джумажанова Г.К.


2 ҚАРАЛДЫ
2.1. Педагогикалық психология кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.:
_____________Г.К. Джумажанова
Хаттама №1 «03» 09 2014  ж.


2.2.  Педагогика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесінің  бюросында
талқыланды:
Хаттама №1 «05» 09 2014 ж.

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ____________ Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛДІ
3.1. Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №1 «18» 09 2014 ж.

ОӘК төрайымы,
оқу-әдістемелік жұмысының проректоры ______________Г.К. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛГЕН
                 Мазмұны:

  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
  5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
  8. Әдебиеттер


   1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
   «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері» пәні
бойынша оқу әдістемелік кешен 6М010300 «Педагогика  және  психология»
мамандығы магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен,
оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және  көкейкестілігімен,
курстың  саясатымен,  оқыту  үрдісінде  меңгеретін  білім,  дағды,
іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеуде
негізгі басшылық болып табылады.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері»
пәнінен оқу-әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптармен
ұсыныстарға сай пән бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп
құрастырылған.
   6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік
жалпыға бірдей оқу стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006 Қазақстан Республикасы
білім және ғылым министірлігі 2006 жылғы 7 тамызындағы №671 бекітілген және
енгізілген


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Пәннің оқу-әдістемелік кешені Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ-нің
пәндерге  арналған  оқу-әдістемелік  кешені  туралы  ережесіне  сай
құрастырылған. Аталған пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ
МӨЖ және МӨЖО сабақтары құрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп
берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша  мазмұны,
мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық
талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі  бар.
Магистранттарға арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Магистрантқа арналған
жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. МӨЖ және МӨЖО
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Магистранттардың білімін бағалау әдістемесі бар
   3.2 Пәннің мақсаты
   Магистранттарда жасөспірімдердің  тәртіп  бұзушылықтағы  санасының
өзгешеліктерінің табиғаты, механизмі, заңдылықтары туралы тұтас түсінік
қалыптастыру. Сана туралы теориялық  білімдерді  зерттеп,  психологтың
қызметінде сана қасиеттерін экспериментальды  әдістемелердің  көмегімен
дамытудың негіздерін қарастыру.
   3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
 ✓ Сана туралы  психологиялық  және  психофизиологиялық  зерттеулердің
  теориялық бағыттарымен танысу;
 ✓ Курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының
  өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын әдістемелерді іріктеп
  жүйелейге бағдарлау;
 ✓ Курс бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту.
   3.4 Оқу нәтижесі
   Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
   - білуі керек: сана туралы психологиялық және психофизиологиялық
зерттеулердің теориялық бағыттарын;
   - игеруі керек: педагогикалық қызметіне  ақпараттық-қалыптастыру,
құрастырушылықты, жобалаушылықты,  ұйымдастырушылықты  және  әдістемелік
дағдыларын дамытуды.
   - меңгеруі керек: әдістерді орынды қолдану іскерлігін.
   - істей алуы керек: пән бойынша меңгерген білімін күнделікті өз іс-
әрекетінде, сонымен қатар, кәсіби іс-әрекет практикасында өздігінен.
   - түсінуі керек: курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп
бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын
әдістемелерді;
   -  болуы  керек:  адамдар  арасындағы  қарым-қатынасты  зерттеу
әдістемелері.
   - қабылдауы керек: жобалау әдісін меңгеруді.
   3.5 Курс пререквизиттері:
   3.5.1 Әлеуметтану
   3.5.2 Мәдениеттану
   3.5.3 Педагогика
   3.5.4 Философия.
   3.6 Курстың постреквизиті:
   3.6.1 Балалар психологиясы
   3.6.2 Жас ерекшелік психологиясы
   3.6.3 Әлеуметтік психология
   3.6.4 Этнопсихология
   3.6.5 Психодиагностика
   3.6.6 Психокоррекция және кеңес беру.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан
                                   Кесте 1

|Кур|Семестр     |Кредит                  |ЛК      |
|с |         |саны                   |(сағ.)    |
|  |         |Дәріс |Семи- |Лаб. |МӨЖО   |МӨЖ   |       |
|  |         |    |нар  |   |     |     |       |
|1 |2        |3   |4   |5   |6     |7    |8      |
|1 |Сана туралы жалпы|2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 35-48  |
|  |түсінік     |    |    |   |     |     |3 Б. 5-9   |
|  |         |    |    |   |     |     |7 Б. 47-210 |
|2 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 51-55  |
|  |тұлғалық дамуының|    |    |   |     |     |8 Б. 210-225 |
|  |теориялық негізі |    |    |   |     |     |       |
|3 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |психикасының   |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |дамуының өзіндік |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |сипаты      |    |    |   |     |     |       |
|4 |Психологиядағы  |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |бұзушылығының  |    |    |   |     |     |       |
|  |қазіргі     |    |    |   |     |     |       |
|  |мәселелері    |    |    |   |     |     |       |
|5 |Қылмысқа барған |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 35-48  |
|  |жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |3 Б. 5-9   |
|  |делинквентті   |    |    |   |     |     |7 Б. 47-210 |
|  |мінез-құлық   |    |    |   |     |     |       |
|  |психологиясының |    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшелігі    |    |    |   |     |     |       |
|6 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |психологиялық  |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |дамуындағы    |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |өзгешеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|7 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |тәрбиесі мен   |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |дамуындағы мінез-|    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |құлық      |    |    |   |     |     |       |
|  |ауытқушылықтар  |    |    |   |     |     |       |
|  |және оларды жою |    |    |   |     |     |       |
|  |және алдын алу  |    |    |   |     |     |       |
|  |жолдары     |    |    |   |     |     |       |
|8 |Отбасындағы   |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |жасөспірімдерді |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәрбиелеудің   |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |психологиялық  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |негіздері    |    |    |   |     |     |       |
|9 |Қазіргі кезеңдегі|2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |мінез-құлқында  |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |ауытқуы бар   |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |жасөспірімдер  |    |    |   |     |     |       |
|  |тұлғасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзіндік     |    |    |   |     |     |       |
|  |сана-сезімдерінің|    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|10 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |өткір аффективті |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |реакциялары және |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |саналарының   |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгеру      |    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|11 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |қарым-қатынастағы|    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |қиындықтың жалпы |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |сипаттамасы   |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|12 |Агрессивті және |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |агрессивті    |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәртіп:     |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |психологиядағы  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |теория негізі,  |    |    |   |     |     |       |
|  |түрлері     |    |    |   |     |     |       |
|13 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |мінез-құлқының  |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |өзгеруі     |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|14 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |бұзушылықтағы  |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |санасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгешеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|15 |         |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |Жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |бұзушылықтағы  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |санасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгешеліктерінің |    |    |   |     |     |       |
|  |негізгі     |    |    |   |     |     |       |
|  |аспектілері   |    |    |   |     |     |       |
|  |Барлығы:     |30   |15   |-   |22,5   |67,5   |       |

5 СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Сана туралы жалпы түсінік
5.2. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі
5.3. Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты
5.4. Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының қазіргі
мәселелері
5.5.  Қылмысқа  барған  жасөспірімдердің  делинквентті  мінез-құлық
психологиясының ерекшелігі
5.6. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері
5.7. Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез- құлық
ауытқушылықтар және оларды жою және алдын алу жолдары
5.8. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық негіздері
5.9. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының
өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктері
5.10. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру
ерекшеліктері
5.11. Жасөспірімдердің қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы
5.12. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі,
түрлері
5.13. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі
5.14. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері
5.15. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің
негізгі аспектілері


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ:
                                   Кесте 3


   |Тақырыптар            |Көрнекіліктер,  |Өздік оқуға |Бақылау  |
|                 |ТСО, плакаттар,  |арналған  |формасы  |
|                 |лабораториялық  |сұрақтар  |     |
|                 |стенд       |      |     |
|Дәрістер    |Практикалық   |         |      |     |
|        |(семинар)    |         |      |     |
|        |сабақтар     |         |      |     |
|1       |2        |3         |4      |5     |
|Сана туралы  |Сана туралы жалпы|Ғылыми      |      |Реферат  |
|жалпы түсінік |түсінік.     |әдебиеттерге шолу |      |     |
|Жасөспірімдерді|Жасөспірімдердің |Жазбаша есеп беру |      |ауызша  |
|ң тұлғалық   |тұлғалық дамуының|         |      |пікір   |
|дамуының    |теориялық негізі |         |      |алмасу  |
|теориялық   |         |         |      |     |
|негізі     |         |         |      |     |
|Жасөспірімдерді|Жасөспірімдердің |Аннотация жазу,  |      |конспект |
|ң психикасының |психикасының   |талдау      |      |     |
|дамуының    |дамуының өзіндік |         |      |     |
|өзіндік сипаты |сипаты      |         |      |     |
|Психологиядағы |Психологиядағы  |сызбалар     |      |Жазбаша  |
|жасөспірімдерді|жасөспірімдердің |         |      |жұмыс   |
|ң тәртіп    |тәртіп      |         |      |     |
|бұзушылығының |бұзушылығының  |         |      |     |
|қазіргі    |қазіргі     |         |      |     |
|мәселелері   |мәселелері    |         |      |     |
|Қылмысқа барған|Қылмысқа барған |слайдтар     |      |Ауызша  |
|жасөспірімдерді|жасөспірімдердің |         |      |сұрау   |
|ң делинквентті |делинквентті   |         |      |     |
|мінез-құлық  |мінез-құлық   |         |      |     |
|психологиясының|психологиясының |         |      |     |
|ерекшелігі   |ерекшелігі    |         |      |     |
|Жасөспірімдерді|Жасөспірімдердің |сызбалар     |      |Ауызша  |
|ң психологиялық|психологиялық  |         |      |сұрау   |
|дамуындағы   |дамуындағы    |         |      |     |
|өзгешеліктері |өзгешеліктері  |         |      |     |

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ:
                                   Кесте 4

|№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік   |Саны   |Студенттер |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы         |     |саны    |ету пайызы |
|1  |Селецкий А.И. Тарарухин С.А.  |4    |7     |50     |
|   |Несовершеннолетние с      |     |      |      |
|   |откланяющимся поведением. Киев, |     |      |      |
|   |1981.-238с.           |     |      |      |
|2  |Бартол, Курт . Психология    |4    |7     |62     |
|   |криминального поведения. 7-е  |     |      |      |
|   |междунар.изд. Еврознак:     |     |      |      |
|   |Олма-Пресс,2004.-352с.     |     |      |      |
|3  |Золотухина Е.В. Чухраев Б.М.  |7    |7     |100     |
|   |Почему они такие? заметки о   |     |      |      |
|   |правонарушениях подростков.   |     |      |      |
|   |Карелия, 1989.-92с.       |     |      |      |
|4  |Немов Р.С. Психология. Книга 2. |3    |7     |50     |
|   |М., 2000.            |     |      |      |
|5  |Абдрасулов Е. «Кәмелетке    |7    |7     |100     |
|   |толмаған жасөспірімдер арасында |     |      |      |
|   |құқық бұзушының алдын-алу».//  |     |      |      |
|   |Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.   |     |      |      |
|6  |Мұқанов М. Педагогикалық    |2    |7     |42     |
|   |психология очерктері. Алматы.  |     |      |      |
|   |1962              |     |      |      |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1. Негізгі әдебиеттер:
   8.1.1 Бартол, Курт . Психология криминального поведения. 7-е
   междунар.изд. Еврознак: Олма-Пресс,2004.-352с.
   8.1.2 Селецкий А.И. Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся
   поведением. Киев, 1981.-238с
   8.1.3 Ратинов А.Р. , Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное
   поведение: Теория и методол. исслед. Красноярск 1988.-253с.
   8.1.4 Немов Р.С. Психология.Книга 2. - М., 2000.
   8.1.5  Образцов  В.А.  Криминалистическая  психология:  Методы,
   рекомедации. Москва, Юнити-дана, Закон и право. 2002.-447с.
   8.1.6 Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. - Алматы,1962


   8.2. Қосымша әдебиеттер:
   8.2.1 Леонтьев А.А. Психология общения. Изд.Тарту. 1976
   8.2.2 Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о
   правонарушениях подростков. Карелия, 1989.-92с.
   8.2.3 Копыстынский Е.А. Этот опасный возраст. Москва, знание. 1982.-
   93с.
   8.2.4 Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық
   бұзушының алдын-алу».// Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.
   8.2.5 Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. -
   М., 1976.


Пәндер