Файл қосу


Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК           |             |
|              |             |УМКД           |
|              |             |042-18-3.1.11/01-2013  |
|ПОӘК            |             |             |
|Оқытушы үшін «Бухгалтерлік |Басылым №3 _________  |             |
|есеп және аудит» пәнінің  |             |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы   |             |             |            «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        5В051000 «МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ»


                МАМАНДЫҒЫ ҮШІН         ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013

                  Алғысөз

  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші ______________ Ахунова Динара Зиятқызы, Семей қ. Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға
оқытушысы


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама № 1 «28» тамыз 2013 жыл.


  Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


  2.2  Қаржы-экономикалық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде.
  Хаттама № 1 «05» қыркүйек 2013 жыл.


  ОӘБ төрағасы ______________ С.Тойкин


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 жыл.


  ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова


  4 ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен 2012 жылғы 30-қыркүйекте шығарылған №2 басылым
орнына қайта өңделіп, шығаруға ұсынылды.   МАЗМҰНЫ
  |1  |Қолдану аясы                           |4   |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4   |
|3  |Жалпы ережелер                          |4   |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модульдар)                 |6   |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар тізімі        |10   |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |11   |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу картасы       |13   |
|8  |Әдебиеттер                            |14   |   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


   «Бухгалтерлік есеп және аудит» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
университеттің 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының
3 курс студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен студенттерді курстың
мазмұнымен, оның қажеттілігі мен көкейкестілігімен, курс саясатымен, оқу
процесінде студенттер алатын білімдермен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен
пәнді оқытуда негізгі жетекші болып табылады.   2 НормативТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Бухгалтерлік есеп және аудит» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК)
берілген пән бойынша оқу үдерісін пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды
және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
  • «5В051000» – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының
   Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 6.08.081-
   2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген;
  • «5В051000» – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының типтік
   бағдарламасына сәйкес;
  • СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін өңдеу және
   рәсімдеу жалпы талаптар» університет стандарт;
  • ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұны және
   құрылымы» құжаттық процедура.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Бухгалтерлік есеп және  аудит есеп жүйесінің негізгі қағидаларын,
аудиттің  негізгі  анықтамаларын  қарастырады.  Бухгалтерлік  шоттар,
бухгалтерлік баланс және  оның  құрамының  сұрақтарын  және  аудиттің
стандарттарын, аудиторлардың мамандық этикасын,аудиторлық қорытынды есепті
оқытады.
   Бухгалтерлік есеп  сыртқы  пайдаланушыларға  олардың  потенциалды
инвесторларының, акционерлерінің, кредиторларының  қаржылық  ресурстарын
тиімді пайдалану мақсатында дұрыс та, оптимальді шешімдерді қабылдауы үшін,
сол сияқты мемлекеттік, статистикалық, салық қызметтерінің және басқа
сыртқы пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін анық та, сенімді
ақпараттарды ұсыну болып табылады.


   2. Пәнді оқытудың мақсаты
   Курстың мақсаты - студенттерге бухгалтерлік есептің және аудиттің
негізгі қағидалары мен әдістемесін меңгерту.
  «Бухгалтерлік есеп және аудит» курсының мақсаттары:
  • бухгалтерлік есеп пен аудиттің принциптері мен негізгі концепцияларын
   игеру;
  • бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымын, шоттар жүйесі мен екі
   жақты жазуды, бағалау мен калькуляциялауды, құжаттау мен түгендеуді,
   қаржылық есеп беруді құру және табыс етуді оқып білу;
  • қаржылық есеп беруді элементтерінің есебін білу, ағымдағы және ұзақ
   мерзімді активтердің, ұйымдардың капиталы  мен  міндеттемелерінің
   есебін;
  • табыстар мен шығыстар есебін, сол сияқты қаржылық нәтижесін анықтауды
   игеру;
  • аудиттің стандарттары мен, кәсіби этикамен, аудиттің түрлерімен
   таныстыру;
  • аудиттің мәнін, принциптерін, пәні мен әдістерін оқып білу,
  • аудитті ұйымдастырумен және технологиясымен таныстыру.

   3. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері
   «Бухгалтерлік есеп және аудит» пәнін оқытудың негізгі  міндеті –
ұйымдардың қысқа және ұзақ мерзімді  активтері,  міндеттемелері  және
капиталы есептерін жүргізуде қолданылатын бухгалтерлік есептің негізгі
әдістерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеттері:
  • Нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің ролін  түсіну,
   ресурстардың барлықтүрлерін пайдаланудың заңдылығы мен орындылығын
   бақылаудағы оның міндеттерін білу;
  • Ұйымның есеп процесін ұйымдастыру тәртібін меңгеру;
  • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын үйрену;
  • Ұйымның есеп экономикалық қызметімен байланысты сұрақтарын өз бетінше
   шешуге дағдылану.


4. Оқытудың нәтижелері
   Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:
      • Бухгалтерлік есептің ролін түсіну, ресурстардың  барлық
       түрлерін пайдаланудың заңдылығы мен орындылығын бақылаудағы
       оның міндеттерін білуі;
      • Бухгалтерлік есеп пен аудиттті ұйымдастыру тәртібі туралы
       білімге ие болуы;
      • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын игеруі;
      • Қаржылық есептілікті дайындауды істей білуі;
      • Аудит стандарттары мен принциптерін түсінуі;
      • Табыстар мен шығындарды тану туралы білімі болуы;
      • Аудиттің әдістері мен тәсілдерін үйренуі тиіс.


  5. Курстың пререквизиттері:
      1. Экономикалық теория;
      2. Экономистерге арналған математика;
      3. Статистика;
      4. Макро және микроэкономика;
      5. Қаржы.


  6. Курстың постреквизиттері:
  3.6.1 Кәсіпорынның қаржылық есептілігі.


  7. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:


Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме

|Курс                               |Семестр |
|1                                 |2    |
|Ақпарат жүйесі ретіндегі бухгалтерлік есеп            |1    |
|Бухгалтерлік есеп туралы жалпы түсінік. Бухгалтерлік есептің пайда|     |
|болуы және ақпараттық жүйеде алатын орны. Басқару жүйесіндегі   |     |
|бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін  |     |
|қабылдау. Бухгалтерлік есептің пәні, әдістері және міндеттері.  |     |
|Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары (принциптері)  |1    |
|Бухгалтерлік есептің концептуальдық негізі. Бухгалтерлік есептің |     |
|негізгі концепциялары мен қағидаларына түсінік беру        |     |
|Қаржылық есеп берудің элементтері және бухгалтерлік есеп     |2    |
|объектілері                            |     |
|Бухгалтерлік есеп объектілерінің түсініктері. Қаржылық есеп    |     |
|берудің элементтері. Кәсіпорынның мүліктері, олардың құралу    |     |
|көздері және бухгалтерлік есеп объектілеріне түсінік беру.    |     |
|Табыс және шығыстар, оларды тану әдістері. Қаржылық және     |     |
|шаруашылық процестер. Шаруашылық операциялар түсінігі.      |     |
|Бухгалтерлік баланс.                       |2    |
|Бухгалтерлік балансқа анықтама, баланс баптары және баланс    |     |
|құрылымы. Баланс активі және баланс пассиві. Бухгалтерлік балансқа|     |
|шаруашылық операцияларының әсері.                 |     |
|Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу             |2    |
|Бухгалтерлік шоттарға анықтама және шаруашылық операцияларының екі|     |
|жақты жазу әдісімен көрсетілуінің ерекшеліктері. Дебеттік     |     |
|айналымдар және кредиттік айналымдар.               |     |
|Ұйымдардың бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары және оның  |     |
|негізгі бөлімдерінің қысқаша сипаттамасы.             |     |
|Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру                 |2    |
|ҚР-дағы бухгалтерлік есептің заңды түрде реттелуі. Бухгалтерлік |     |
|құжаттар, олардың түрлері. Есеп саясаты. Түгендеу. Бухгалтерлік  |     |
|есеп регистрлары мен формалары.                  |     |
|Есептік кезең (цикл) және қаржылық есеп беруді дайындау      |1    |
|Есептік кезең. Бухгалтерлік есеп шоттарының ашылуы. Шаруашылық  |     |
|операцияларының тіркелуі және олардың бухгалтерлік есеп шоттарында|     |
|көрсетілуі. Бухгалтерлік есеп шоттарының жабылуы. Айналым     |     |
|ведомості. Уақытша шоттардың жабылуы. Қорытынды баланс.      |     |
|Ағымдағы активтердің есебі: Ақша қаражаттары және олардың     |2    |
|эквиваленттерінің есебі.                     |     |
|Ақшалай қаржылардың және олардың эквиваленттерінің есебі.     |     |
|Кассадағы ақша есебі. Банктегі ақша қаражаттарының есебі.     |     |
|Аккредитивтегі, чек кітапшаларындағы ақша қаражаттарының есебі.  |     |
|Жолдағы ақша есебі. Валюта шотындағы ақшаның есебі. Ағымдағы   |     |
|шоттар бойынша банк көшірмесі. Ақша қаражаттарын, ақша құжаттарын |     |
|және қатаң есептілік бланкілерін түгендеу және оның нәтижесін  |     |
|бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету. Ақша эквиваленттері.    |     |
|Ақпараттарды ұсыну және ашу                    |     |
|1                                 |2    |
|Дебиторлық қарыздардың есебі.                   |2    |
|Дебиторлық қарыздар, оның түрлері: қысқа мерзімді және ұзақ    |     |
|мерзімді, саудалық және саудалық емес дебиторлық қарыздар. Алынуға|     |
|тиісті шоттар, оларды тану. Ұсынылған шегерімдер есебі. Сатылған |     |
|тауарларды қайтару және сатудан жеңілдіктер есебі. Күмәнді    |     |
|борыштар есебі. Алынуға тиісті вексельдер.            |     |
|Тауарлық-материалдық қорлар есебі                 |2    |
|Тауарлық-материалдық қорлар туралы түсінік және олардың жіктелуі. |     |
|Өзіндік құн мен нарықтық құнның ең төмені бойынша бағалау.    |     |
|Қорлардың қозғалысын құжаттық рәсімдеу. Қоймадағы материалдарды  |     |
|түгендеу, оны жүргізу тәртібі. Түгендеу нәтижесін рәсімдеу және  |     |
|есепке алу. Қорларды қайта бағалау есебі. Ақпаратты ашу.     |     |
|Ұзақ мерзімді активтердің есебі                  |2    |
|Материалдық емес активтердің жіктелуі және бағалануы. Материалдық |     |
|емес активтердің қозғалысының есебі. Материалдық емес активтердің |     |
|амортизациясының есебі.                      |     |
|Негізгі құралдарды жіктеу. Негізгі құралдарды бағалау. Негізгі  |     |
|құралдардың қозғалысының есебі.                  |     |
|Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу әдістері: түзу сызықты,|2    |
|өндірістік, қалдықты азайту. Неігізгі құралдарды жөндеу мен қайта |     |
|орналастыру. Негізгі құралдарды қайта бағалаудың есебі.  Негізгі |     |
|құралдарды түгендеу, оның нәтижелерін есепте көрсету.       |     |
|Ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі        |2    |
|Міндеттемелер, олардың жіктелуі. Банктер мен банктен тыс     |     |
|мекемелердің несиелері мен займдарының есебі. Төленуге тиісті   |     |
|шоттар мен төленуге тиісті вексельдер. Еңбекке ақы төлеу бойынша |     |
|персоналдармен есеп айырысулар есебі. Еңбек ақы нысандары мен  |     |
|жүйелері. Зейнетақы қорына аударымдар есебі. Әлеуметтік салыққа  |     |
|және әлеуметтік сақтандыруға аударымдар есебі. Бюджетпен есеп   |     |
|айырысулар есебі. Алынған аванстар және дивидендтер есебі. Болашақ|     |
|кезеңдердің табыстарының есебі. Ақпараттарды ашу.         |     |
|Табыстар мен шығындардың есебі                  |1    |
|Табыстар мен шығындар жайлы түсінік. Түсімді бағалау. Кезең    |     |
|шығындары: сатып өткізу бойынша шығындар, жалпы әкімшілік     |     |
|шығындар. Тауарларды, жұмыс пен қызметті өткізу бойынша шығындар |     |
|есебі. Қызметті сатып өткізуден түскен табысты тану. Шығыстарды  |     |
|тану. Табиғи апаттар нәтижесінде алынған табыстар мен зияндар.  |     |
|Пайда мен зияндар туралы есептілік.               |     |
|Меншікті капиталдың есебі                     |1    |
|Жарғылық капиталды қалыптастырудың тәртібі және көлемі.      |     |
|Серіктестіктегі меншікті капитал есебі. Акционерлік қоғам.    |     |
|Төленбеген капитал есебі. Жарғылық капитал есебі. Акция     |     |
|эмиссиясы. Артықшылығы бар акцияның қарыздық сипаттамасы. Төленген|     |
|капиталды ұсыну. Акционерлік капиталды алу. Дивидендтер. Акцияға |     |
|пайда. Резервтік капитал, айналымнан алынған капиталдың есебі және|     |
|тәртібі. Бөлінбейтін табыс есебі (жабылмаған зияны). Ақпараттарды |     |
|ашу.                               |     |
|Қаржылық есептілікті ұсыну (ҚЕХС 1)                |1    |
|Қаржылық есептіліктің мақсаты. Құрылымы мен мазмұны. Табыстар мен |     |
|шығындар жөніндегі есепті ұсыну. Бухгалтерлік балансты ұсыну. Ақша|     |
|қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. Меншікті капиталдағы    |     |
|өзгерістер жөніндегі есеп. Есеп саясаты.             |     |
|1                                 |2    |
|Аудит мәні, пәні мен әдістері                   |1    |
|Аудиттің пайда болуы мен дамуы, пәні мен міндеттері, функциялары. |     |
|Аудиттің негізгі принциптері, әдістері мен тәсілдері.       |     |
|Аудиттің стандарттары және аудиторлардың мамандық этикасы     |1    |
|Аудиттің стандарттарының түсінігі және түрлері. Аудиторлардың   |     |
|мамандық этикасы кодексі.                     |     |
|Аудит жүргізудің дәйектілігі және сапасын бақылау         |1    |
|Аудитті жүргізуге келісім-шарт жасау. Аудитті жоспарлау және   |     |
|бағдарламасын жасау. Аудиторлық қорытынды және жұмыс құжаттары.  |     |
|Аудиттегі мәнділік және аудиторлық тәуекелділік          |1    |
|Мәнділік түсінігі. Аудиторлық тәуекел және оның құрамы.      |     |
|Аудиторлық қорытынды есеп беру                  |1    |
|Аудиторлық қорытынды есеп және оны дайындау тәртібі.       |     |
|Қаржылық есеп беру және оның аудитінің дәйектілігі        |1    |
|Қаржылық есеп беру түсінігі, оның экономикалық маңызы мен ролі.  |     |
|Қаржылық есеп берудің нысандары.                 |     |
|Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары (принциптері)  |1    |
|Бухгалтерлік есеп туралы жалпы түсінік. Бухгалтерлік есептің пайда|     |
|болуы. Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау.  |     |
|Бухгалтерлік есептің пәні, әдістері және міндеттері.       |     |
|Бухгалтерлік баланс.                       |1    |
|Бухгалтерлік балансқа анықтама, баланс баптары және баланс    |     |
|құрылымы. Баланс активі және баланс пассиві. Бухгалтерлік балансқа|     |
|шаруашылық операцияларының әсері.                 |     |
|Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу             |1    |
|Бухгалтерлік шоттарға анықтама және шаруашылық операцияларының екі|     |
|жақты жазу әдісімен көрсетілуінің ерекшеліктері. Дебеттік     |     |
|айналымдар және кредиттік айналымдар.               |     |
|Ұйымдардың бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары.       |     |
|Қысқа мерзімді активтердің есебі:                 |1    |
|Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі.      |     |
|Ақшалай қаржылардың және олардың эквиваленттерінің есебі.     |     |
|Кассадағы ақша есебі. Банктегі ақша қаражаттарының есебі.     |     |
|Аккредитивтегі, чек кітапшаларындағы ақша қаражаттарының есебі.  |     |
|Жолдағы ақша есебі. Валюта шотындағы ақшаның есебі. Ағымдағы   |     |
|шоттар бойынша банк көшірмесі. Ақша қаражаттарын, ақша құжаттарын |     |
|және қатаң есептілік бланкілерін түгендеу және оның нәтижесін  |     |
|бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету. Ақша эквиваленттері.    |     |
|Ақпараттарды ұсыну және ашу                    |     |
|Дебиторлық қарыздардың есебі.                   |1    |
|Дебиторлық қарыздар, оның түрлері: қысқа мерзімді және ұзақ    |     |
|мерзімді, саудалық және саудалық емес дебиторлық қарыздар. Алынуға|     |
|тиісті шоттар, оларды тану. Ұсынылған шегерімдер есебі. Сатылған |     |
|тауарларды қайтару және сатудан жеңілдіктер есебі. Күмәнді    |     |
|борыштар есебі. Алынуға тиісті вексельдер.            |     |
|Тауарлық-материалдық қорлар есебі                 |1    |
|Тауарлық-материалдық қорлар туралы түсінік және олардың жіктелуі. |     |
|Өзіндік құн мен нарықтық құнның ең төмені бойынша бағалау.    |     |
|Қорлардың қозғалысын құжаттық рәсімдеу. Қоймадағы материалдарды  |     |
|түгендеу, оны жүргізу тәртібі. Түгендеу нәтижесін рәсімдеу және  |     |
|есепке алу. Қорларды қайта бағалау есебі. Ақпаратты ашу.     |     |
|1                                 |2    |
|Ұзақ мерзімді активтердің есебі                  |1    |
|Материалдық емес активтердің жіктелуі және бағалануы. Материалдық |     |
|емес активтердің қозғалысының есебі. Материалдық емес активтердің |     |
|амортизациясының есебі. Негізгі құралдарды жіктеу және бағалау. |     |
|Негізгі құралдардың қозғалысының есебі. Негізгі құралдардың    |     |
|амортизациясын есептеу әдістері. Неігізгі құралдарды жөндеу есебі.|     |
|Негізгі құралдарды қайта бағалау және түгендеу.          |     |
|Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі          |1    |
|Міндеттемелер, олардың жіктелуі. Банктер мен банктен тыс     |     |
|мекемелердің несиелері мен займдарының есебі. Еңбекке ақы төлеу  |     |
|бойынша персоналдармен есеп айырысулар есебі.          |     |
|Еңбек ақы нысандары мен жүйелері. Зейнетақы қорына аударымдар   |1    |
|есебі. Әлеуметтік салыққа және әлеуметтік сақтандыруға аударымдар |     |
|есебі. Бюджетпен есеп айырысулар есебі. Алынған аванстар және   |     |
|дивидендтер есебі. Болашақ кезеңдердің табыстарының есебі.    |     |
|Табыстар мен шығындардың есебі                  |1    |
|Табыстар мен шығындар жайлы түсінік. Табыстар мен шығыстарды тану |     |
|критерийлері. Түсімді бағалау. Кезең шығындары: сатып өткізу   |     |
|бойынша шығындар, жалпы әкімшілік шығындар. Тауарларды, жұмыс пен |     |
|қызметті өткізу бойынша шығындар есебі. Шығыстарды тану. Табиғи  |     |
|апаттар нәтижесінде алынған табыстар мен зияндар.         |     |
|Меншікті капиталдың есебі                     |1    |
|Жарғылық капиталды қалыптастырудың тәртібі және көлемі.      |     |
|Серіктестіктегі меншікті капитал есебі. Төленбеген капитал есебі. |     |
|Жарғылық капитал есебі. Төленген капиталды ұсыну. Резервтік   |     |
|капитал, айналымнан алынған капиталдың есебі және тәртібі.    |     |
|Бөлінбейтін табыс есебі (жабылмаған зияны).            |     |
|Қаржылық есептілікті ұсыну (ҚЕХС 1)                |1    |
|Қаржылық есептіліктің мақсаты. Қаржылық есептіліктің       |     |
|компоненттері. Құрылымы мен мазмұны. Табыстар мен шығындар    |     |
|жөніндегі есепті ұсыну. Бухгалтерлік балансты ұсыну. Ақша     |     |
|қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. Меншікті капиталдағы    |     |
|өзгерістер жөніндегі есеп. Есеп саясаты туралы ақпараттарды ашу. |     |
|Аудиттің стандарттары және аудиторлардың мамандық этикасы     |1    |
|Аудиттің стандарттарының түсінігі және түрлері. Аудиторлардың   |     |
|мамандық этикасы кодексі.                     |     |
|Аудит жүргізудің дәйектілігі және сапасын бақылау         |1    |
|Аудитті жүргізуге келісім-шарт жасау. Аудитті жоспарлау және   |     |
|бағдарламасын жасау. Аудиторлық қорытынды және жұмыс құжаттары.  |     |
|Аудиттегі мәнділік және аудиторлық тәуекелділік          |1    |
|Мәнділік түсінігі. Аудиторлық тәуекел және оның құрамы.      |     |
|Аудиторлық қорытынды есеп беру                  |1    |
|Аудиторлық қорытынды есеп және оны дайындау тәртібі.       |     |
   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

1. Басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп.
2. Бухгалтерлік есептің пәні, мәні мен міндеттері.
3. Бухгалтерлік есептің концептуалдық негіздері.
4. Есеп ақпаратының негізгі принциптері.
5. Қаржылық есеп берудің элементтері.
6. Бухгалтерлік есептің объектілері.
7. Бухгалтерлік баланстың құрылымы және түрлері.
8. Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу жүйесі.
9. Бухгалтерлік шоттардың жіктелуі.
10. Құжаттарды сақтау тәртібі және әдістері.
11. Бухгалтерлік есеп формалары.
12. Есеп саясаты.
13. Есептік цикл және қаржылық есеп берушілікті дайындау.
14. Қаржылық инвестициялар есебі
15. Қаржылық есептілік нысандары
16. Негізгі құралдар және олардың жіктелуі.
17. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің әдістері
18. Материалдық емес активтер есебі
19. Дайын өнімдер есебі
20. Қорларды түгендеу және оны жүргізу тәртібі
21. Ақшасыз есеп айырысу нысандары
22. Ақшалай қаржылардың есебі
23. Дебиторлық қарыздар есебі
24. Жарғылық капитал есебі
25. Резервтік капитал есебі
26. Төленбеген капитал есебі
27. Бюджетпен есеп айырысулардың есебі
28. Еңбек ақы бойынша персоналдармен есеп айырысулардың есебі
29. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысулардың есебі
30. Дивидендтер бойынша есеп айырысулардың есебі
31. Алынған аванстар бойынша есеп айырысулар есебі
32. Қысқа мерзімді несие (займдар) есебі
33. Табыстар есебі
34. Шығындардың негізгі түрлері және олардың есебі
35. Табыстар мен шығындар туралы есептің құрылымы және маңызы
36. Меншікті капиталдың құрамындағы өзгерістер туралы есеп
37. Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) есебі
38. Ұйымның есеп саясаты
39. Қосылған құнға салықтар есебі
40. Аудиттің мәні және маңыздылығы, пәні мен әдістері.
41. Аудит стандарттары және аудиторлардың этикалық нормалары.
42. Аудит жүргізудің дәйектілігі
43. Аудиторлық дәлелдеулер, олардың түрлері .
44. Аудиторлық процедураларды орындау.
45. Мәнділік және аудиторлық тәуекелділік түсінігі, олардың элементтері.
46. Аудиторлық қорытынды: құрылымы мен нысандары.
47. Қаржылық есеп беруді тексерудің дәйектілігі.


   6 пӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3 - пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы              |Көрнекілік  |Өзіндік оқу  |Бақылау |
|                  |құралдар, ОТҚ,|сұрақтары   |формасы |
|                  |плакаттар   |        |     |
|Дәріс сабақтары  |Тәжірибелік   |       |        |     |
|         |сабақтар     |       |        |     |
|1         |2        |3       |4       |5    |
|Ақпарат жүйесі  |-        |-       |Бухгалтерлік  |Ауызша  |
|ретіндегі     |         |       |есептің пайда |жауап  |
|бухгалтерлік есеп |         |       |болуы мен дамуы|     |
|Бухгалтерлік   |Бухгалтерлік   |Бухгалтерлік |Бухгалтерлік  |Ауызша  |
|есептің      |есептің     |есеп және   |есеп және   |жауап,  |
|концепциялары мен |концепциялары мен|қаржылық   |қаржылық    |тест   |
|қағидалары    |қағидалары    |есептілік   |есептілік   |     |
|(принциптері)   |(принциптері)  |туралы Заң,  |туралы ҚР Заңы |     |
|         |         |ҚЕХС     |        |     |
|Қаржылық есеп   |-        |-       |Қаржылық    |Ауызша  |
|берудің      |         |       |есептілік   |жауап,  |
|элементтері және |         |       |элементтері.  |тест   |
|бухгалтерлік есеп |         |       |        |     |
|объектілері    |         |       |        |     |
|Бухгалтерлік   |Бухгалтерлік   |Бухгалтерлік |Шаруашылық   |Ауызша  |
|баланс      |баланс      |шот жоспары. |операциялар  |жауап,  |
|         |         |Бухгалтерлік |әсерінен    |есеп   |
|         |         |баланс.    |баланста    |шығару  |
|         |         |       |болатын    |     |
|         |         |       |өзгерістер.  |     |
|Бухгалтерлік   |Бухгалтерлік   |Шоттар жоспары|Шоттардың   |Есеп   |
|шоттар және екі  |шоттар және екі |       |жіктелуі    |шығару  |
|жақты жазу    |жақты жазу    |       |        |     |
|Бухгалтерлік   |-        |Бухгалтерлік |Есеп      |Ауызша  |
|есепті ұйымдастыру|         |құжаттар   |регистрларындағ|жауап  |
|         |         |       |ы қателерді  |     |
|         |         |       |түзету әдістері|     |
|Есептік кезең   |-        |Қаржылық   |Есептік кезең |Ауызша  |
|(цикл) және    |         |есептілік   |        |жауап  |
|қаржылық есеп   |         |формалары   |        |     |
|беруді дайындау  |         |       |        |     |
|Ағымдағы     |Ақшалай     |Ақша     |Касса түгендеуі|Ауызша  |
|активтердің есебі:|қаржылардың және |қаражаттарының|        |жауап,  |
|Ақша қаражаттары |олардың     |қозғаласы   |        |есеп   |
|және олардың   |эквиваленттері  |туралы есеп  |        |шығару  |
|эквиваленттерінің |есебі      |       |        |     |
|есебі       |         |       |        |     |
|Дебиторлық    |Дебиторлық    |Алғашқы    |Жал бойынша  | Ауызша |
|қарыздардың есебі |қарыздардың   |құжаттар   |ұзақ және қысқа|жауап,  |
|         |есебі.      |бланкілері  |мерзімді    |есептер |
|         |         |       |дебиторлық   |шығару  |
|         |         |       |қарыздар есебі |     |
|Қорлардың есебі  |Тауарлық-материал|Алғашқы    |Қорларды    |Тест,  |
|         |дық қорлардың  |құжаттар   |қажетсіздендіру|есеп   |
|         |есебі      |бланкілері  |бойынша резерв |шығару  |
|1         |2        |3       |4       |5    |
|Ұзақ мерзімді   |Ұзақ мерзімді  |Алғашқы    |Ұзақ мерзімді |Ауызша  |
|активтер есебі  |активтер есебі  |құжаттар   |инвестициялар |жауап,  |
|         |         |бланкілері  |есебі     |есеп   |
|         |         |       |        |шығару  |
|Ағымдағы және ұзақ|Ағымдағы және  |Алғашқы    |Кейінге    |Ауызша  |
|мерзімді     |ұзақ мерзімді  |құжаттар   |қалдырылған  |жауап,  |
|міндеттемелердің |міндеттемелердің |бланкілері  |салықтар есебі |есеп   |
|есебі       |есебі      |       |        |шығару  |
|Табыстар мен   |Табыстар мен   |Табыстар мен |Түсіндірмелік |Ауызша  |
|шығындардың есебі |шығыстар есебі  |шығыстар   |жазба     |жауап  |
|         |         |туралы есеп  |        |     |
|Меншікті     |Меншікті капитал |Меншікті   |Сатылып алынған|Ауызша  |
|капиталдың есебі |есебі      |капиталдың  |меншікті    |жауап  |
|         |         |құрамындағы  |үлестік    |     |
|         |         |өзгерістер  |құралдар және |     |
|         |         |туралы есеп  |олардың есебі |     |
|Қаржылық есеп   |Қаржылық     |Қаржылық   |Қаржылық    |Ауызша  |
|берудің ұсынылуы |есептілікті ұсыну|есептілік   |есептілікті  |жауап,  |
|         |         |нысандары   |жасау тәртібі |колоквиум|
|Аудит мәні, пәні |-        |-       |Аудит түсінігі,|Ауызша  |
|мен әдістері   |         |       |оның түрлері  |жауап  |
|Аудиттің     |Аудиттің     |Аудит     |Аудиторлардың |Ауызша  |
|стандарттары және |стандарттары және|стандарттары |мамандық    |жауап  |
|аудиторлардың   |аудиторлардың  |       |этикасы    |     |
|мамандық этикасы |мамандық этикасы |       |        |     |
|Аудит жүргізудің |Аудит жүргізудің |-       |Аудиторлық   |Ауызша  |
|дәйектілігі және |дәйектілігі және |       |дәлелдер    |жауап  |
|сапасын бақылау  |сапасын бақылау |       |        |     |
|Аудиттегі мәнділік|Аудиттегі    |-       |Аудиторлық   |Ауызша  |
|және аудиторлық  |мәнділік және  |       |тәуекел    |жауап  |
|тәуекелділік   |аудиторлық    |       |        |     |
|         |тәуекелділік   |       |        |     |
|Аудиторлық    |Аудиторлық    |Аудиторлық  |Аудиторлық   |Ауызша  |
|қорытынды есеп  |қорытынды есеп  |қорытынды   |қорытынды   |жауап  |
|беру       |беру       |       |        |     |
|Қаржылық есеп беру|-        |Қаржылық   |Қаржылық    |Ауызша  |
|және оның     |         |есептілік   |есептілік   |жауап  |
|аудитінің     |         |нысандары   |        |     |
|дәйектілігі    |         |       |        |     |


   7 Оқу- әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Кесте 4- Оқу- әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік     |Әдебиеттер |Студенттер|Қамтамасыз |
|құралдардың аттары           |саны    |саны   |етілу   |
|                    |      |     |пайызы   |
| «Бухгалтерлік есеп және қаржылық   |2      |10    |20     |
|есептілік туралы» Қазақстан      |      |     |      |
|Республикасының Заңы - Астана 2007  |      |     |      |
|жыл.                  |      |     |      |
|Кеулімжаев К.К., Әжібаева З.Н.,    |5      |10    |50     |
|Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп  |      |     |      |
|принциптері: Оқу құралы. – Алматы:   |      |     |      |
|Экономикс, 2003 жыл          |      |     |      |
|Кеулімжаев К.К., Құдайбергенов Н.А.  |10     |10    |100    |
|Бухгалтерлік есеп теориясы және    |      |     |      |
|негіздері. Оқулық. – Алматы: Экономика,|      |     |      |
|2006 жыл                |      |     |      |
|Кеулімжаев К.К., Әжібаева З.Н.,    |15     |10    |150    |
|Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.Ә.   |      |     |      |
|Қаржылық есеп: Оқу құралы. – Алматы:  |      |     |      |
|Экономика, 2004 жыл          |      |     |      |
|Попова Л.А. Финансовый учет (план   |10     |10    |100    |
|счетов бухгалтерского учета, основанный|      |     |      |
|на Международных стандартах финансовой |      |     |      |
|отчетности ) - Караганда, 2007 г.   |      |     |      |
|Международные стандарты финансовой   |2      |10    |20     |
|отчетности               |      |     |      |
|Назарова В.Л. Бухгалтерский учет    |5      |10    |50     |
|хозяйствующих субъектов / Под ред. Н.К.|      |     |      |
|Мамырова – Алматы, 2005 г.       |      |     |      |
|Финансовый учет на предприятии. Учебник|8      |10    |80     |
|/Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, |      |     |      |
|2003г.,                |      |     |      |
|Кеулимжаев К.К. Финансовый учет на   |8      |10    |80     |
|предприятии. Учебник -Алматы:     |      |     |      |
|Экономика, 2005.            |      |     |      |
|Баймұханова, С.Б. Қаржылық есеп.-   |5      |10    |50     |
|Алматы, 2007              |      |     |      |
|Первый шаг к МСФО. Практическое    |4      |10    |80     |
|пособие /Под общей редакцией Скала   |      |     |      |
|В.И.-Алматы, ТОО «Издательство LEM» - |      |     |      |
|2006г.                 |      |     |      |
|Методические рекомендации к стандартам |5      |10    |50     |
|финансовой отчетности / Разработаны  |      |     |      |
|Департаментом методологии       |      |     |      |
|бухгалтерского учета и аудита     |      |     |      |
|Министерства финансов Республики    |      |     |      |
|Казахстан. Астана, 2005        |      |     |      |
|Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп.   |20     |10    |200    |
|1б.-Қарағанды, 2009          |      |     |      |
|Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп.   |20     |10    |200    |
|2б.-Қарағанды, 2009          |      |     |      |
|Ажибаева З.Н. Аудит. Алматы 2004.   |20     |10    |200    |
|Ержанов М.С. Аудит-1: Базовый учебник. |30     |10    |300    |
|– А., 2005               |      |     |      |
|Абленов Д.О. Аудит негіздері. – А.,  |30     |10    |300    |
|2005                  |      |     |      |
   8 әдебиеттер   8.1 Негізгі әдебиеттер

|8.1.1|Кеулимжаев К.К. Финансовый учет на предприятии. Учебник -Алматы:    |
|   |Экономика, 2005.                            |
|8.1.2|Попова Л.А. Финансовый учет (план счетов бухгалтерского учета,     |
|   |основанный на Международных стандартах финансовой отчетности ) -    |
|   |Караганда, 2007 г.                           |
|8.1.3|Кеулімжаев К.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.Ә.   |
|   |Қаржылық есеп: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2004 жыл        |
|8.1.4|Кеулімжаев К.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп  |
|   |принциптері: Оқу құралы. – Алматы: Экономикс, 2003 жыл         |
|8.1.5|Кеулімжаев К.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп теориясы және  |
|   |негіздері. Оқулық. – Алматы: Экономика, 2006 жыл            |
|8.1.6|Баймұханова, С.Б. Қаржылық есеп.- Алматы, 2007             |
|8.1.7|Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. 1б.-Қарағанды, 2009         |
|8.1.8|Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. 2б.-Қарағанды, 2009         |
|8.1.9|Ажибаева З.Н. Аудит. Алматы 2004.                   |
|8.1.1|Ержанов М.С. Аудит 1. Алматы 2004.                   |
|0  |                                    |
|8.1.1|Абленов Д.О. Аудит негіздері. – А., 2005                |
|1  |                                    |
   8.2 Қосымша әдебиеттер

|8.2.1|«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан      |
|   |Республикасының Заңы - Астана 2007 жыл.                |
|8.2.2|Международные стандарты финансовой отчетности             |
|8.2.3|Кеулимжаев К.К. Финансовый учет на предприятии. Учебник -Алматы:    |
|   |Экономика, 2005.                            |
|8.2.4|Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов / Под ред.  |
|   |Н.К. Мамырова – Алматы, 2005 г.                    |
|8.2.5| Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет.- Караганда, 2004 г.         |
|8.2.6|Кеулимжаев, К.К. Финансовая отчетность.- Алматы, 2009         |
|8.2.7|Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – |
|   |Алматы, 2003г.,                            |
|8.2.8|Жақыпбеков, С. Ішкі аудит.- Алматы, 2008                |
|8.2.9|Инструкция (основа) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского |
|   |учета для организаций, составляющих финансовую отчетность в      |
|   |соответствии с международными стандартами финансовой отчетности от 22 |
|   |декабря 2005 года № 427                        |
|8.2.1|Методические рекомендации к стандартам финансовой отчетности /     |
|0  |Разработаны Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита  |
|   |Министерства финансов Республики Казахстан. Астана, 2005        |
|8.2.1|Первый шаг к МСФО. Практическое пособие /Под общей редакцией Скала  |
|1  |В.И.-Алматы, ТОО «Издательство LEM» - 2006г.              |
|8.2.1|Сборник Международных Стандартов Аудита, Выражения Уверенности и Этики:|
|2  |Международная Федерация бухгалтеров 2006 / [ Пер. с англ.яз. Кошкинбаев|
|   |С.Х., Ларионов Д.В.].- Алматы, 2007                  |
Пәндер