Файл қосу


Көмірсулар алмасуы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК        |                |
|            |          |                |
|            |          |ПОӘК 042-18-10.1.82/01-2013   |
|ПОӘК          |          |                |
|«Жануарлар биохимиясы» |__18.09___2013 ж. |                |
|пәнінің        |№1 басылым     |                |
|оқытушыға арналған   |          |                |
|бағдарламасы      |          |                |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «Жануарлар биохимиясы»

 5В080200-«Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиясы» мамандығы үшін


           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013

                  [pic]


                  Мазмұны

|1 |Қолданылу саласы                      |4   |
|2 |Нормативтік сілтемелер                   |4   |
|3 |Жалпы ережелер                       |4   |
|4 |Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)              |8   |
|5 |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі |9   |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта             |10  |
|7 |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы    |11  |
|8 |Әдебиеттер                         |12  |


  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
«Жануарлар биохимиясы»  пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына
енгізілген оқытушыға  арналған  пәндердің  бағдарламасы  5В080200-«Мал
шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиясы»  мамандығының  студенттері
үшін арналған.

  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Жануарлар биохимиясы» пәнінің осы оқу-әдістемелік кешені  келесі
құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген және аталған пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС «23»
08   2012  жылғы, №1080 Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым
министрлігінің бұйрығымен әрекетке енген және бекітілген.
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2013  «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


  3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Биохимия – тіршіліктің молекула негізі жөніндегі ғылым. Ол тірі
организмнің химиялық құрамын,тірі материяда болатын химиялық реакцияларды,
тірі организмдегі заттардың биологиялық функциямен молекуларлық құрамымен
өзара байланысын зерттейді. Биохимия тірі организмде өтетін процесстерін
терең түсіну үшін негізгі ғылым болады.
3.2  Биологиялық химия курсының мақсаты студенттердің «Биологиялық химия»
курсының тіршіліктің молекулалық негізін, биологиялық заттардың құрамын,
құрылысын, қасиеттерін,  осы  заттардың  тіршіліктің  әрекеті  бойынша
реакцияларын оқып білу болып табылады
3.3 Биохимия пәнін оқып–білудің негізгі міндеті - студенттер биологиялық
маңызды заттардың негізгі кластарын, осы заттардың құрамын, құрылысын,
қасиеттерін, организмде  атқаратын  биологиялық  қызметтерін,  әсерінің
механизмдері; тіршілік процестерінде  биологиялық  заттардың  өзгеруін,
әрекеттесуін, зат алмасуының  негізгі  жолдарын,  негізгі  биохимиялық
жүйелерінің және  химиялық реакцияларын оқып білу керек;  биологиялық
заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін зерттеу үшін практикалы дағды алу
керек.
 3.4  Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
- тірі ағзаның химиялық құрамын, жоғары молекулалы белоктар, көмірсулар,
майлар  және  нуклеин  қышқылдарының  құрылысын  және  физико-химиялық
қасиеттерін, сол сияқты биологиялық активті заттар – витаминдер, ферменттер
және гормондардың әсер ету механизмдерін білуі;
-тірі ағзадағы зат алмасу және энергия алмасу туралы білімді меңгеруі;
- тірі ағзадағы зат алмасудың катаболизм және анаболизм реакцияларын
игеруі;
- қоректік заттарға және  биологиялық  активті  заттарға  биохимиялық
әдістермен зерттеулер істей алуы;
-Белок биосинтезінің негізгі этаптарын түсінуі керек.

3.5 Курстың пререквизиттері:
3.5.1 Бейорганикалық химия
3.5.2 Органикалық химия

3.6 Курстың постреквизиттері:
3.6.1 Физиология
3.6.2 Цитология
3.6.3 Генетика
3.6.4 Мал шаруашылығының өнімдерін өңдеу және сақтау

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                   Кесте 1

|Курс                             |Семестр   |
|Микромодуль 1 - Кіріспе. Зат алмасуды реттеу         |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Биохимия курсының міндеті.Пәнаралық байланысы. Витаминдер.  |1      |
|Витаминдердің сипаттамасы. Зат алмасуына әсер ету       |      |
|механизмі.Гипо-, гипер-, поливитаминоз туралы түсінік.    |      |
|Жіктелуі. Майда және суда еритін витаминдер. Провитаминдер. |      |
|Тағамда кездесетін витаминдердің құрамы. Тәуліктік      |      |
|қажеттілігі.                         |      |
|Ферменттер. Ферменттер туралы түсінік.Қызметі және клеткада |1      |
|шоғырлануы. Алу және тазалау әдістері, Химиялық табиғаты және |      |
|кұрылысы. Коферменттер. Активті, субстратты, өздік реттегіш, |      |
|катализдік орталықтары. Изоферменттер. Проферменттер.     |      |
|Мультиферменттер жүйесі. Ферменттердің жалпы касиеттері.   |      |
|Ферменттік реакциялардың жылдамдығына әсер етуші факторлар. |      |
|Аталуы. Жіктелуі және колданылуы.              |      |
|Гормондар.Жалпы сипаттамасы, зат алмасудағы ролі.Әсер ету   |1      |
|механизмі.Жіктелуі.Жеке гормондардың сипаттамасы: қалқанша,  |      |
|карбалас қалқанша,үйкы безінің, гипофиз, бүйрек үсті     |      |
|безінің, аталык және аналық безінің, асқорыту жүйесінің    |      |
|гормондары. Простогландиндер.Практикада қолданылуы.      |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Майда еритін витаминдерге сапалық реакциялар         |1      |
|Суда еритін витаминдерге сапалық реакциялар          |1      |
|Ферменттердің жалпы қасиеттері - температураға төзімділігі,  |1      |
|талғампаздығы және рН-тың активтілігіне әсері.        |      |
|Ферменттердің әсер ету механизмі. Активаторлар мен      |1      |
|ингибиторлардың әсері.                    |      |
|Гормондар: инсулин мен адреналинге сапалық реакциялар.    |1      |
|Микромодуль 2 – Энергетикалық алмасу             |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Зат және энергия алмасуы. Биологиялық тотығу.         |1      |
|Зат алмасуы және энергия туралы түсінік. Зат алмасу      |      |
|сатылары.Ассимиляция және диссимиляция процестері. Организмде|      |
|энергия алмасуынын ерекшеліктері.Зат алмасуды зерттейтін   |      |
|әдістер. Биологиялық тотығу теориялары. Тыныс алу       |      |
|тізбегі.Тотықтыра фосфорлану. Энергетикалық тиімділігі.    |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Зат және энергия алмасуы. Биологиялық тотығу (семинар).    |1      |
|Микромодуль 3 – Көмірсулар алмасуы және қызметі        |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Көмірсулар. Құрылысы, қасиеті.                |1      |
|Көмірсулар, олардың организмдегі ролі. Көмірсулардың маңызды |      |
|көзі. Көмірсулар жіктелуі. Құрылысы, Фишер және Хеорс бойынша |      |
|формулалары. Моносахаридтер, олардың қасиеттері. Пентозалар, |      |
|гексозалар. Глюкоза, құрылысы, қасиеттері. Дисахаридтер,   |      |
|олигосахаридтер және полисахаридтер. Крахмал, целлюлоза,   |      |
|гепарин.                           |      |
|Көмірсулар алмасуы.                      |1      |
|Қоректену процесіндегі көмірсулардың ыдырауы. Гидролиз және  |      |
|фосфоролиз. Тканьдердегі көмірсулардың анаэробты тотығуы.   |      |
|Гликолиз және гликогенолиз. Ашудың түрлері: спирттік, сүт   |      |
|қышқылды.                           |      |
|Көмірсулар алмасуы.                      |1      |
|Көмірсулардың аэробты ыдырауы. Кребс циклі.          |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Көмірсулар қасиеттері. Көмірсулардың сапалық реакциялары.   |1      |
|Микромодуль 4 – Липидтер алмасуы және қызметі         |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Липидтер                           |1      |
|Организмдегі липидтердің ролі. Тағам өнімдеріндегі құрамы,  |      |
|биологиялық бағалылығы. Липидтердің жіктелуі. Балауыздар.   |      |
|Фосфолипидтер. Стероидтар. Терпендер. Эфирлік майлар.     |      |
|Липидтер алмасуы                       |1      |
|Липаза. Асқорыту процесіндегі майлардың алмасуы. Май     |      |
|қышқылдарының тотығу жолдары. Майлардың синтезі.       |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Липидтер. Майларға сапалық реакциялар. Майлардың ерігіштігі. |1      |
|Майдың константасын – tбалқу, йод санын, қышқыл санын анықтау.|      |
|Микромодуль 5 – Белоктар алмасуы және қызметі         |      |
|Микромодуль 5.1 – Аминқышқылдарының алмасуы         |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Аминқышқылдары, құрылысы және қасиеттері. Ауыстырылмайтын   |1      |
|аминқышқылдары. Белок молекуласының типтік құрылымы және   |      |
|олардың түзілуіндегі байланыстың түрлері. Белоктардың     |      |
|қасиеттері. Белоктардың жіктелуі. Қарапайым және күрделі   |      |
|белоктар, сипаттамалары.                   |      |
|Аминқышқылдарының аралық алмасуы.               |1      |
|Асқорыту процесіндегі белоктардың ыдырауы. Белоктардың шіруі. |      |
|Аминқышқылдарының ыдырауы. Қайтааминдеу, декарбоксилдеу,   |      |
|дезаминдеу. Аминқышқылдарының организмде түзілу жолдары.   |      |
|Азотты баланс. Белоктардың биологиялық бағалылығы. Белоктардың|      |
|тәуліктік қажеттілігі.                    |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Аминқышқылдары. Амин тобындағы азотты формольды әдіспен    |1      |
|анықтау.                           |      |
|Белоктар. Физика-химиялық қасиеттері. Белоктарды тұнбаға   |1      |
|түсіру реакциялары. Белоктарға түсті реакциялар.       |      |
|Микромодуль 5.2 – Нуклеотидтер алмасуы            |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Нуклеин қышқылдарының организмдегі функциялары. Пурин және  |1      |
|пиримидин негізіндегі азотты қосылыстар. Рибоза және     |      |
|дезоксирибоза. Нуклеозидтер және нуклеотидтер. АТФ және оның |      |
|зат алмасудағы ролі. Полинуклеотидтер. РНҚ және ДНҚ құрылысы. |      |
|Организмдегі нуклеопротеидтердің ыдырауы. Нуклеин       |1      |
|қышкылдарының қорытылуы және аралық алмасуы. Пурин және   |      |
|пиримидин негіздерінің ыдырауы.                |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Күрделі белок – нуклеопротеиндердің химиялық құрамын зерттеу: |1      |
|дрожжы гиролизатындағы белокты анықтау; пуринді негіздерді  |      |
|анықтау; пентоза-альдозаны анықтау; фосфор қышқылын анықтау. |      |
|Дифениламинмен ДНҚ сандық анықтау.              |1      |
|Микромодуль 6 – Белок биосинтезі               |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Белок биосинтезі, оның этаптары.               |1      |
|Генетикалық код, кодон, цистрон және ген туралы ұғымдар. Белок|      |
|биосинтезінің негізгі этаптары: 1) Транскрипция (инициация,  |      |
|элогнация.ю терминация); 2) Рекогниция;            |      |
|3) Трансляция (инициация, элонгация, терминация). Белок    |      |
|алмасуының патологиясы және реттелуі.             |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Белок биосинтезі және оның негізгі этаптары (семинар).    |1      |
|Микромодуль 7 - Зат алмасу процестерінің өзара байланыстылығы |      |
|Дәріс сабақтар                        |      |
|Зат алмасу процестерінің өзара байланыстылығы. Жалпы     |1      |
|заңдылықтары. Көмірсулар мен нуклеин қышқылдары, белоктар және|      |
|майлар алмасулары арасындағы байланыстар. Тамақтанудың негізі |      |
|мен оның даму жолдары. Тамақтанудың режимі. Емдік тамақтану. |      |
  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


  5.1 Тіршілік бірлігі – клетка құрылымы. Организмнің химиялық құрамы.
  5.2 Фотосинтез
  5.2 Қан және жүйке жүйесінің биохимиясы
  5.3 Бауыр, бүйрек және зәр биохимиясы


  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

            Кесте 3

|Тақырыбы               |Көрнекі   |Өз бетімен |Бақылау  |
|                   |құралдар,  |оқып    |түрі    |
|                   |ТСО,    |үйренуге  |      |
|                   |плакаттар, |арналған  |      |
|                   |зертханалық |сұрақтар  |      |
|                   |тақталар  |      |      |
|Дәріс   |Зертханалық сабақтар   |      |      |      |
|сабақтар |             |      |      |      |
|1     |2             |3      |4      |5     |
|Витаминдер|Майда еритін витаминдерге |Плакаттар, |Витаминдерді|Ағымдық  |
|     |сапалық реакциялар    |Спиртовка, |ң      |бақылау  |
|     |             |химиялық  |сипаттамасы,|      |
|     |             |реактивтер, |табиғатта  |      |
|     |             |химиялық  |кездесуі.  |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|     |Суда еритін витаминдерге |      |      |      |
|     |сапалық реакциялар    |      |      |      |
|Ферменттер|Ферменттердің жалпы    |Плакаттар, |Ферменттерді|Ағымдық  |
|     |қасиеттері - температураға|Спиртовка, |бөлу және  |бақылау  |
|     |төзімділігі, талғампаздығы|химиялық  |тазалау   |      |
|     |және рН-тың активтілігіне |реактивтер, |әдістері  |      |
|     |әсері.          |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|     |Ферменттердің әсер ету  |      |      |      |
|     |механизмі. Активаторлар  |      |      |      |
|     |мен ингибиторлардың әсері.|      |      |      |
|Гормондар |Гормондар.        |Плакаттар, |Простагланди|Ағымдық  |
|     |Инсулинге, адреналинге  |Спиртовка, |ндер    |бақылау  |
|     |сапалық реакциялар.    |химиялық  |      |      |
|     |             |реактивтер, |      |      |
|     |             |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|Зат және |Зат және энергия алмасуы. |Плакаттар, |Өсімдіктерде|Ағымдық  |
|энергия  |Биологиялық тотығу    |Спиртовка, |гі     |бақылау  |
|алмасуы  |(семинар).        |химиялық  |биологиялық |      |
|Биототығу |             |реактивтер, |тотығу   |      |
|     |             |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|Көмірсулар|Көмірсулар қасиеттері.  |Плакаттар, |Глюконеогене|Ағымдық  |
|алмасуы  |Көмірсулардың сапалық   |Спиртовка, |з      |бақылау  |
|     |реакциялары.       |химиялық  |      |      |
|     |             |реактивтер, |      |      |
|     |             |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|Липидтер |Липидтер. Майларға сапалық|Плакаттар, |Холестерин |Ағымдық  |
|алмасуы  |реакциялар. Майлардың   |Спиртовка, |алмасуы   |бақылау  |
|     |ерігіштігі. Майдың    |химиялық  |      |      |
|     |константасын – tбалқу, йод|реактивтер, |      |      |
|     |санын, қышқыл санын    |химиялық  |      |      |
|     |анықтац.         |ыдыстар,  |      |      |
|Аминқышқыл|Аминқышқылдары. Амин   |Плакаттар, |      |Ағымдық  |
|дарының  |тобындағы азотты формольды|Спиртовка, |      |бақылау  |
|алмасуы  |әдіспен анықтау.     |химиялық  |      |      |
|     |             |реактивтер, |      |      |
|     |             |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|     |Белоктар. Физика-химиялық |      |      |      |
|     |қасиеттері. Белоктарды  |      |      |      |
|     |тұнбаға түсіру      |      |      |      |
|     |реакциялары. Белоктарға  |      |      |      |
|     |түсті реакциялар.     |      |      |      |
|Нуклеотидт|Күрделі белок –      |Плакаттар, |      |Ағымдық  |
|ер алмасуы|нуклеопротеиндердің    |Спиртовка, |      |бақылау  |
|     |химиялық құрамын зерттеу: |химиялық  |      |      |
|     |дрожжы гиролизатындағы  |реактивтер, |      |      |
|     |белокты анықтау; пуринді |химиялық  |      |      |
|     |негіздерді анықтау;    |ыдыстар,  |      |      |
|     |пентоза-альдозаны анықтау;|      |      |      |
|     |фосфор қышқылын анықтау. |      |      |      |
|     |Дифениламинмен ДНҚ сандық |      |      |      |
|     |анықтау.         |      |      |      |
|Бело   |Белок биосинтезі және оның|Плакаттар, |      |Ағымдық  |
|биосинтезі|негізгі этаптары     |Спиртовка, |      |бақылау  |
|     |(семинар).        |химиялық  |      |      |
|     |             |реактивтер, |      |      |
|     |             |химиялық  |      |      |
|     |             |ыдыстар,  |      |      |
|Зат    |             |Плакаттар  |      |      |
|алмасуының|             |      |      |      |
|өзара   |             |      |      |      |
|байланыста|             |      |      |      |
|ры    |             |      |      |      |


  7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4


  |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасыз |
|құралдардың атауы       |саны     |саны     |етілу пайызы|
|1               |2      |3       |4      |
|Сеитов З.С. Биохимия. –Алматы: |2      |4       |50     |
|Агроуниверситет, 2000.-897 с. |       |       |      |
|Биологическая химия/под ред.  |10      |4       |100     |
|Н.И. Ковалевской.-М.: Академия,|       |       |      |
|2009.-255 с.          |       |       |      |
|Коваленко Л.В. Биохимические  |5      |4       |56     |
|основы химии биологически   |       |       |      |
|активных веществ. –М.: Бином. |       |       |      |
|Лаборатория знаний, 2010.-228 |       |       |      |
|с.               |       |       |      |
|Сейітов Қ.С. Биологиялық    |43      |4       |100     |
|химия.-Алматы: «Қайнар»    |       |       |      |
|университеті, 1992.-384 б.   |       |       |      |
|Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и|6      |4       |67     |
|рисунках. –Алматы: Ғылым,   |       |       |      |
|2001.-285 с.          |       |       |      |
|Аксартов Н.М. Биохимия     |1      |4       |25     |
|/эл.-ресурс/лекционный     |       |       |      |
|курс.-Караганда: КарГУ, 2005.-1|       |       |      |
|эл. диск.           |       |       |      |
|Николаев А.Я. Биохимия. Москва:|1      |4       |25     |
|1989.-495 с.          |       |       |      |
|Қайырханов Қ.К. Жануарлар   |25      |4       |100     |
|биохимиясы.- Алматы: Ана тілі, |       |       |      |
|1993, 2004           |       |       |      |
|Кайрханов К.К. Методические  |34      |4       |100     |
|указания к лабораторным    |       |       |      |
|занятиям по биохимии / издание |       |       |      |
|третье, переработанное и    |       |       |      |
|дополненное / Семипалатинск,  |       |       |      |
|ЦНТИ, 2003.          |       |       |      |


  8. ӘДЕБИЕТТЕР


    1. Негізгі әдебиеттер
    8.1.1Сеитов З.С. Биохимия. –Алматы: Агроуниверситет, 2000.-897 с.
    8.1.2  Сейітов  Қ.С.  Биологиялық  химия.-Алматы:  «Қайнар»
    университеті, 1992.-384 б.
    Биологическая химия/под ред. Н.И. Ковалевской.-М.: Академия, 2009.-
    255 с.
    8.1.5 Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках. –Алматы: Ғылым,
    2001.-285 с.
    8.1.6 Аксартов  Н.М.  Биохимия  /эл.-ресурс/лекционный  курс.-
    Караганда: КарГУ, 2005.-1 эл. диск.
      7. Қайырханов Қ.К. Жануарлар биохимиясы.- Алматы: Ана тілі, 2004.-
       200 б.
      8. Кайрханов К.К. Методические указания к лабораторным занятиям
       по биохимии /издание третье, переработанное и дополненное/
       Семипалатинск, ЦНТИ, 2003.

    8.2 Қосымша әдебиеттер

    8.2.1 Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., Биохимия.-Москва: 2000.-520 с.
    8.2.2 Малахов А.Г., Вишняков С.И.  Биохимия  с/х  животных.-
    М.:Колос,1984.-345 с.
    8.2.3 Строев Е.А. Биологическая химия. -М.: 1986.-480 с.
    8.2.4 Николаев А.Я. Биохимия. Москва: 1989.-495 с.
    8.2.5 Строев Е. А., Макарова А. А., Практикум по биологической
    химии. М.: «Высшая школа», 1986. -231с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть