Файл қосу

Практикалық механизмдері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1. 59  |
|            |            |/02-2013        |
|ПОӘК          |            |            |
|Магистранттарға     |№ 1 басылым       |            |
|арналған пәннің    |2013 ж.         |            |
|бағдарламасы      |            |            |
|«Тұқым қуалаушылық пен |            |            |
|өзгергіштіктің     |            |            |
|молекулалық       |            |            |
|механизмдері»      |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


    Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері
          «6М011300» – «Биология» мамандығы үшін        МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014
1.ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж., доц.м.а. Садыкова Р.А.

   «Биология» кафедрасы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 «____»___________ 20___ж.№____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Тлеубаева А.В.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗІЛГЕН
Мазмұны


|1.  |Жалпы ережелер                        |
|2.  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |
|3.  |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар       |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курс саясаты                         |
|6.  |Баға қоюдың саясаты                     |
|7.  |Әдебиет тізімі                        |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Садыкова Райгуль Алимгазиевна доцент м.а.
Биология кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел: 53-92-19, оқу ғимараты № 3, кабинет № 120
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 126
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 4

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері пәні –
молекулалық генетика мен биологияның негізгі теориялық мазмұнын құрайтын
пән. Тұқым қуалаушылық  пен  өзгергіштіктің  молекулалық  механизмдері
микроорганизмдердегі,  адам,  жануарлар  организмдеріндегі  белгілердің
ұрпақтан ұрпаққа берілуінің заңдылықтарын зерттейтін, биологиялық түрлердің
жаңа белгілерінің пайда болу мүмкіндігін қарастыратын пән. Аталған пән
жалпы биологиялық заңдылықтарды жүйелі және тарихи тұрғыдан талдау жасау
арқылы қарастырады. Тұқым қуалаушылық пен  өзгергіштіктің  молекулалық
механизмдері пәні биолог мамандарын дайындау саласында іргелі пәндердің
біреуі болып саналады.


1.3. Пәннің мақсаты: Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негізгі
молекулалық механизмдерін айқындау; тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің
Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық механизмдері негізгі
мақсаты: ұлпаларының құрылымдарын, олардың өзара тіршілік байланыстарын,
күрделі қатынастығы жеке жүйе екендігін түсіндіреді. Ағзаның тұтас жүйе
ретінде қызмет атқару заңдылықтарын, макро және микроэволюцияның соңғы
жылдардағы жетістіктерімен таныстыру.
1.4. Пәннің міндеттері.
Тұқым  қуалаушылық  пен  өзгергіштіктің  молекулалық  механизмдерінің
міндеттері: негізгі қолданатын әдістерімен таныстыру, жалпы биологиялық
заңдылықтардың тірі материяға  қолданбалы  екендігін  түсіндіру,  тірі
материяның деңгейлерің оқып білу.
3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
 • өздік жұмыстарды белсендіру;
 • білім сапасын көтеру;
 • негізгі қолданатын әдістерін білу;
 • ұлпалардың түрлерің микроскоптар арқылы зерттеу
 • эмбриондық дамуын, жануар құрылысы мен, ұлпалық деңгейлерің оқып білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:
3.5.1 Цитология
3.5.2 Теориялық биология
3.5.3 Адам анатомиясы және морфологиясы
3.5.4 Зоология
3.5.5 Ботаника
3.5.6 Генетика
3.6 Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Педагогикалық практика
1.7.2 Тіршіліктің генетикалық мәні
1.7.3 Молекулалық биология


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырып атауы     |Сағаттар           |Әдебиет      |
|т/б |           |               |          |
|   |                    |Дәріс     |ПС       |
|1-7 |Аудиториялық сабақтарына қатысу және  |30       |Оқытушы     |
|   |даярлық                 |        |электрондық   |
|   |                    |        |журналда    |
|   |                    |        |оқушының тек  |
|   |                    |        |сабаққа қатыспау|
|   |                    |        |фактісін    |
|   |                    |        |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау (қорғау)                    |
|1  |Кіріспе.Молекулалық биологияның даму  |        |Практикалық   |
|   |тарихы. Нуклеин қышқылдарының      |        |сабақта     |
|   |компоненттері.             |        |        |
|   |                    |        |        |
|2  |ДНҚ-ның құрылымы. Уотсон-Крик моделі.  |20       |Практикалық   |
|   |Нуклеин қышқылдарының генетикалық    |        |сабақта     |
|   |ролінің дәлелдемелері.         |        |        |
|3  |Репликацияның молекулалық механизмдері. |20       |Практикалық   |
|   |                    |        |сабақта     |
|4  |Транскрипцияның молекулалық       |20       |Практикалық   |
|   |механизмдері.              |        |сабақта     |
|5  |Белок биосинтезі. Генетикалық ақпараттың|20       |Практикалық   |
|   |трансляциясы.              |        |сабақта     |
|6  |Белок биосинтезінің негізгі кезеңдері: |10       |Практикалық   |
|   |активация, инициация, элонгация және  |        |сабақта     |
|   |терминация.               |        |        |
|7  |Рибосомалар, олардың құрылымы мен    |        |Практикалық   |
|   |химиялық құрамы.            |        |сабақта     |
|   |Барлығы практикалық жұмыс бойынша    |120      |        |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|1  |Туқым қуалау ақпаратының механизмдері. |        |        |
|   |Нуклеин қышқылдарының генетикалық ролі. |        |        |
|2  |Нуклеин қышқылының гибридизациясы және |        |        |
|   |ренатурациясы.             |        |        |
|   |Комплементарлық принцип және оның    |        |        |
|   |биологиялық ролі.            |        |        |
|Студенттің өздік жұмысы                            |
|1  |Тіршіліктің бірлігі және алуантүрлілігі |60       |Практикалық   |
|   |туралы заңдылығы немесе Сент Илер заңы. |        |сабақта     |
|2  |ДНҚ репликациясының молекулалық     |60       |Практикалық   |
|   |механизмі.               |        |сабақта     |
|   |Репликацияның негізгі принциптері.   |        |        |
|   |Эукариот және прокариот репликациясының |        |        |
|   |ерекшеліктері.             |        |        |
|   |                    |        |        |
|   |Барлығы                 |120      |        |
|Шекаралық бақылау                               |
|   |Тапсырманы график бойынша орындау    |60       |        |
|   |1 – 7 аптаның оқу нәтижесінің барлығы |300      |        |
|8-15 |Аудиториялық сабақтарына қатысу және  |30       |Оқытушы     |
|   |даярлық                 |        |электрондық   |
|   |                    |        |журналда    |
|   |                    |        |оқушының тек  |
|   |                    |        |сабаққа қатыспау|
|   |                    |        |фактісін    |
|   |                    |        |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау (қорғау)                    |
|1  |Геннің нәзік құрылысы. Ген қызметін   |        |Практикалық   |
|   |реттеуге генетикалық бақылау.      |        |сабақта     |
|   |Генетикалық код. Код және ДНҚ-ның    |10       |Практикалық   |
|   |ақпараттық сыйымдылығы.         |        |сабақта     |
|2  |Мутацияның молекулалық негіздері.    |10       |Практикалық   |
|   |Нуклеин қышқылдарының эволюциясы.    |        |сабақта     |
|3  |Мутагенездің молекулалық механизмдері. |10       |Практикалық   |
|   |Мутатор гендер.             |        |сабақта     |
|4  |Нуклеин қышқылдарын алмастырудың    |10       |Практикалық   |
|   |молекулалық механизмдері.        |        |сабақта     |
|5  |Микроорганизмдердегі рекомбинация.   |20       |Практикалық   |
|   |                    |        |сабақта     |
|6  |Ген инженериясының қазіргі бағыттары мен|10       |Практикалық   |
|   |мақсаттары.               |        |сабақта     |
|7  |Геннің нәзік құрылысы. Ген қызметін   |        |Практикалық   |
|   |реттеуге генетикалық бақылау.      |        |сабақта     |
|   |Барлығы практикалық жұмыс бойынша    |70       |        |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|1  |Генетикалық код, оның негізгі      |        |Практикалық   |
|   |қасиеттері. ДНҚдан РНҚға        |        |сабақта     |
|   |транскрипциялану механизмі.       |        |        |
|2  |Хромосомалық карталар.         |        |Практикалық   |
|   |                    |        |сабақта     |
|Студенттің өздік жұмысы                            |
|1  |Мутагендер және олардың әсер ету    |60       |Практикалық   |
|   |механизмі. Рекомбинантты ДНҚ құрастыру |        |сабақта     |
|   |әдістемелері.              |        |        |
|2  |Спонтанды және индукцияланған      |70       |Практикалық   |
|   |мутациялар.               |        |сабақта     |
|   |Барлығы                 |130      |        |
|Шекаралық бақылау                               |
|   |Тапсырманы график бойынша орындау    |60       |        |
|8 – 15 аптаның оқу нәтижесінің барлығы    |260      |        |
|1 – 15 аптаның оқу нәтижесінің барлығы    |560      |        |
|Емтихан балдарының барлығы          |400      |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы    |960      |        |  Магистранттардың білім бағалау шкаласы:


  |Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны  |Дәстүрлі жүйе    |
|бойынша баға   |сандық     |           |бойынша баға    |
|         |эквиваленті  |           |          |
|А        |4,0      |95-100        |Өтежақсы      |
|А-        |3,67      |90-94        |-«-         |
|В+        |3,33      |85-89        |Жақсы        |
|В        |3.00      |80-84        |-«-         |
|         |        |75-79        |          |
|В-        |2,67      |           |-«-         |
|С+        |2,33      |70-74        |Қанағаттанарлық   |
|С        |2,00      |65-69        |-«-         |
|С-        |1,67      |60-64        |-«-         |
|Д+        |1,33      |55-59        |-«-         |
|Д        |1,00      |50-54        |-«-         |
|Ғ        |0,00      |0-49         |Қанағаттанарлықсыз |

ӘДЕБИЕТ

1. Негізгі әдебиет
  7.1.1 Современная ботаника П.Рейвн, Р.Эверт,С.Айкхорн, Москва, 1990.
  7.1.2 Генетика с основами селекции. М.Лобашев, К.В.Тихомирова, Москва,
  1979
  7.1.3 Биология Грин Н., СтаутУ., ТейлорД.:М., Мир, 1990.
  7.1. 4 Молекулярная биология клетки. Б.Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, м.
  Рзфф, К. Робертс, Дж. Уотсон. М., 1980
  7.1.5 Молекулярная биология. Ашмарин И.П.Л., Изд.Ленинградского ун-та,
  1977.
  7.1. 6 Введение в молекулярную генетику. Инге-ВечтомовС.Г. М.,Высшая
  школа, 1983.
  7.1. 7 Молекулярная биология. Р. А.Садыкова., Семей.,2008.
  7.1. 8 Клетка. Свенсон К. -М.:1980
    Қосымша әдебиеттер:
    7.1.10 Биохимия белка и нуклеиновых кислот. Филиппович Ю.Б., М.,
  Просвещение 1978.
    7.1.11 На стыке химии и биологии. Браунштейн А.Е. – М., Наука, 1987
    7.1.12 Мир живого: системность, эволюция и управление. Афанасьев В.Г.
  – М., политиздат, 1986.
    7.1.13 Диалектика природы. Энгельс Ф. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
  т. 20
   7.1.14 Цитология, эмбриология және гистология. Аяпова Ж.О. Оқулық.
  Алмата 2009 ж.
   7.1.15 Общая теория систем – критический обзор. Берталанфи Л., В кн.:
  исследования по общей теории систем. М., Прогресс, 1969


Пәндер