Файл қосу

Есептеу экспериментінің схемасы


   |ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті                 |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ПОӘК        |ПОӘК-042-14.2.02.01.20.71/01-200|
|              |          |9                |
|«Есептеу математикасына  |Баспа №1      |                |
|кіріспе »         |01.09.2009     |                |
|пәнінің оқу-әдістемелік  |          |                |
|кешені оқытушыға арналған |          |                |


           «Есептеу математикасына кіріспе »
            пәнінен оқу-әдістемелік кешен        «5В060200» - «Информатика» мамандығына арналған
         оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы

                  Семей
                  2013

Алғы сөз


  1. Құрастырған

   Құрастырған  ___________  Калелова  Л.М.,  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

  «_____» ____________________ 2009 ж.

  2. Талқыланды

   2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ақпараттық
жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № _ «_____» ____________________ 2009 ж.

   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К,э.ғ.к./

   2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № _ «_____» ____________________ 2009 ж.

   Төрағасы __________ /Қайсанов С.Б./

  3. бекітілді

   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.

   Хаттама №  «___»______________2009ж.

   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _____________/Молдажанова А.А./   АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


                  Мазмұны

1. Пайдалану облысы


2. Нормативті сілтеме

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс жоспары

5. Студенттің өздік жұмыс тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет
   Пайдалану облысы


  “Есептеу математикасына кіріспе”  пәні  бойынша  оқыту  әдістемелік
комплекс«050602» - «Информатика»  мамандығының студенттеріне  арналған.
Комплекс студенттерді пәннің  мазмұнымен,  пәннің  кқкейтестілігі  мен
қажеттілігімен, кур саясатымен, оқу  барысында  үйренетін  машықтармен
таныстырады. Оқу-әдістемелік комплекс пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып
табылады.
   2. Нормативті сілтеме
   Бұл “Есептеу математикасына кіріспе” пәнінің Оқу-әдістемелік  кешені
берілген пәнге арналып құрылған және  осы пән бойынша  жүргізілетін оқу
процесін ұйымдастырудың реті  төмендегі  құжаттардың  ұсыныстары  мен
талаптарына сәйкес құрылған:
    «050602» - «Информатика» мамандықтары  бойынша  жалпы білімдік
мемлекеттік стандарты енгізілді.

   3. Жалпы мағлұматтар
   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

  «Есептеу математикасына кіріспе »  курсы келесі тақырыптар бойынша
практикалық курс болып табылады:

   Курс мазмұны: пәнді оқу арқылы алынған білім бойынша болашақ мамандар
 зерттеу жұмыстарын  компьютер  көмегімен  өңдеуді,  әртүрлі  күрделі
мәселелерге программа құруды меңгерулері керек  Есептеу математикасына кіріспе  курсында  әр  түрлі  математикалық
есептерді жуықтап шешу алгоритмін құру, қолдану және теориялық негіздеу
сұрақтары қарастырылады.

   Көптеген көлемді ғылыми және халық шаруашылығы саласындағы есептердің
тиімді шешімін табу ЭЕМ-ның көмегінсіз іске асу мүмкін емес. Қазіргі
уақытта ЭЕМ-ның көмегімен қарастырылатын объектінің математикалық моделін
құру және талдауға негізделген күрделі мәселелерді зерттеу технологиясы
жасалған. Осы зерттеу әдісін есептеу эксперименті деп атаймыз.
   Есептеу экспериментінің схемасы:


  Есептеу экспериментінің негізі: модель-әдіс(алгоритм)- программа.
   3.2. Осы курстың мақсаты:
  Берілген есепті ЭЕМ көмегімен шешу этаптарын меңгеру
  1. Есептің қойылымы және математикалық модель құру
  2. Есептеу алгоритмін құру
  3. Алгоритмді программалау тіліне аудару
  4. ЭЕМ-де программаны орындау
  5. Алынған нәтижелерді талдау


   3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті
  “ Есептеу математикасына кіріспе” пәні мемлекеттің стандарт бойынша
жалғастырылып оқытылатын  “сандық  әдістер”  курсының  бөлімі  ретінде
қарастырылады. Есептік практикум  сабағында  “программалау  пәнімен  ”
ұштастырылады. Мамандыққа қатысты пәннің мақсаты – күрделі есептерді шешу
программаларын құру арқылы программалау машығын жетілдіру, тереңдету.


   3.4.  Пәнді оқу нәтижесінде студент:
  • «Есептеу математикасына кіріспе» пәнінің негізгі тарауларын
  • Қарастырылатын әдістердің негізгі алгоритмін
  • Кез-келген есепті аналитикалық және жуық шешімдерінің арасындағы
   қателіктер
  • Есептеу техникаларын және программалық жабдықтардың мүмкіндіктерін
   пайдалана білу

  Орындай алу керек:
  • «Есептеу математикасына кіріспе» пәнінің негізгі тарауларына сәйкес
   қарастырылатын тәсілдерді жете түсініп машықтану сабағында есепетер
   шығару
  • Компьютердің көмегімен есептеу жұмыстарын жеңілдету

     • оқу әдебиеттерін өзіндік оқи білу; логикалық ойлау қабілетін
      дамыту.


   3.5. Курс пререквизиттері:

   Пәнді оқымас бұрын студенттердің мектепте оқытылатын математика,
физика, информатика пәндерінен бастап университет қабырғасында жоғарғы
математика, геометрия, алгебра пәндерін өтулері керек. Бұл пәндер бойынша
теңдеулер, олардың түрлері, дифференциалдық теңдеулер, теңдеулер жүйелері,
олардың  түрлері,  интегралдар,  олардың  түрлері,  функцияны  зерттеу
тақырыптарын меңгерулері, қажетті ақпараттарды игерулері талап етіледі.
   3.6. Курс постреквизиттері:

   Сандық  әдістер  пәнінен  алынған  білім  математикалық  анализ,
функционалдық анализ,  математикалық  физика  теңдеулері,  программалау
тілдері, қолданбалы программалар пакеттері пәндерінде қолданылады.
         Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме
|Курс            |Семестр       |Кредиттер      |
|1             |2          |3          |
|Дәрістік сабақтар                           |
|Қателіктер    |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|теориясы.    |  |математики, Наука, 1970.             |
|Абсолютті және  |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|салыстырмалы   |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|қателік.     |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Дұрыс және мәнді |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|цифрлар.     |  |математики, Наука, 1970.             |
|Арифметикалық  |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|амалдардың    |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|қателігі.    |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|Функцияның    |  |-М.Наука, 1978.                 |
|қателіктерін   |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|есептеу.     |  |-М.Наука,1987.                  |
|Сызықты     |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|алгебралық    |  |математики, Наука, 1970.             |
|теңдеулер жүйесін|  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|шешудің сандық  |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|әдістері     |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Дәл тәсілдер.  |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|Сызықтық     |  |математики, Наука, 1970.             |
|алгебралық    |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|теңдеулер жүйесін|  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|Гаусс тәсілімен |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|шешу.      |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Жордан – Гаусс  |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|әдісі.      |  |математики, Наука, 1970.             |
|         |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Квадрат түбір  |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|тәсілі.     |  |математики, Наука, 1970.             |
|         |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Ортогонализация |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|тәсілі.     |  |математики, Наука, 1970.             |
|         |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Жай итерация   |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|тәсілі. Зейдель |  |математики, Наука, 1970.             |
|тәсілі.     |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Сызықты емес   |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|теңдеулерді.   |  |математики, Наука, 1970.             |
|Түбір жатқан   |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|аралықты анықтау |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|әдісі      |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Кесіндіні қақ  |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|бөлу әдісі. Жай |  |математики, Наука, 1970.             |
|итерация әдісі  |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Хорда әдісі.   |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|Ньютон әдісі.  |  |математики, Наука, 1970.             |
|         |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Сызықты емес   |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|теңдеулер жүйесін|  |математики, Наука, 1970.             |
|шешудің сандық  |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|әдістері. Ньютон |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|әдісі      |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Қарапайым    |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|итерация әдісі  |  |математики, Наука, 1970.             |
|Жүйені      |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|итерациялық түрге|  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|келтіру     |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Функцияны    |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|интерполяциялау. |  |математики, Наука, 1970.             |
|Лагранждың    |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|интерполяциялық |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|көпмүшелігі..  |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Ньютоннның    |1 |Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной|
|интерполяциялық |  |математики, Наука, 1970.             |
|формулалары   |  |Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы,|
|         |  |Москва, Высшая школа, 1976.           |
|         |  |Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие,|
|         |  |-М.Наука, 1978.                 |
|         |  |Турчак Л.И., Основы численных методов,      |
|         |  |-М.Наука,1987.                  |
|Машықтану және зертханалық сабақтар                  |
|Қателіктер    |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|теориясы.    |  |Раско, 1992.                   |
|Абсолютті және  |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|салыстырмалы   |  |Просвещение,1991.                |
|қателік.     |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Дұрыс және мәнді |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|цифрлар.     |  |Раско, 1992.                   |
|Арифметикалық  |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|амалдардың    |  |Просвещение,1991.                |
|қателігі.    |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|Функцияның    |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|қателіктерін   |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|есептеу.     |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Сызықты     |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|алгебралық    |  |Раско, 1992.                   |
|теңдеулер жүйесін|  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|шешудің сандық  |  |Просвещение,1991.                |
|әдістері     |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Дәл тәсілдер.  |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|Сызықтық     |  |Раско, 1992.                   |
|алгебралық    |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|теңдеулер жүйесін|  |Просвещение,1991.                |
|Гаусс тәсілімен |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|шешу.      |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Жордан – Гаусс  |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|әдісі.      |  |Раско, 1992.                   |
|         |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Квадрат түбір  |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|тәсілі.     |  |Раско, 1992.                   |
|         |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Ортогонализация |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|тәсілі.     |  |Раско, 1992.                   |
|         |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Жай итерация   |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|тәсілі. Зейдель |  |Раско, 1992.                   |
|тәсілі.     |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Сызықты емес   |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|теңдеулерді.   |  |Раско, 1992.                   |
|Түбір жатқан   |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|аралықты анықтау |  |Просвещение,1991.                |
|әдісі      |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Кесіндіні қақ  |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|бөлу әдісі. Жай |  |Раско, 1992.                   |
|итерация әдісі  |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Хорда әдісі.   |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|Ньютон әдісі.  |  |Раско, 1992.                   |
|         |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Сызықты емес   |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|теңдеулер жүйесін|  |Раско, 1992.                   |
|шешудің сандық  |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|әдістері. Ньютон |  |Просвещение,1991.                |
|әдісі      |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Қарапайым    |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|итерация әдісі  |  |Раско, 1992.                   |
|Жүйені      |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|итерациялық түрге|  |Просвещение,1991.                |
|келтіру     |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Функцияны    |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|интерполяциялау. |  |Раско, 1992.                   |
|Лагранждың    |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|интерполяциялық |  |Просвещение,1991.                |
|көпмүшелігі..  |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |
|Ньютоннның    |1 |Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП|
|интерполяциялық |  |Раско, 1992.                   |
|формулалары   |  |Заварыкин и др., Численные методы, -М.      |
|         |  |Просвещение,1991.                |
|         |  |Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и |
|         |  |технике, -М. Высшая школа,1990.         |
|         |  |Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная    |
|         |  |математика в примерах и задачах, Москва: Наука, |
|         |  |1972.                      |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.1, 3-басылым, Наука, 1966.           |
|         |  |Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений,  |
|         |  |т.2, 2-басылым, Наука, 1962.           |
|         |  |Черкасова М.П., Сборник задач по численным    |
|         |  |методам, Высшая школа, Минск, 1967.       |

  6. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:
     • Қателіктер теориясының негізгі формулалары
     • Арифметикалық амалдардың қателігін есептеу алгоритмі
     • Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің  аналитикалық
      тәсілдері
     • Математик Гаусстың жұмыстары жайында баяндама
     • Гаусс пен квадрат түбір тәсілінің айырмашылығы
     • Сызықты емес теңдеулерді шығару жолдары
     • Жай итерация әдісінің орындалу критерилері
     • Интерполяциялық көпмүшеліктер
     • Ньютон әдісінің басқа қойылымдары

  6. пәннің оқу-әдістемелік картасы

  Кесте 3 – Пәннің оқу-әдістемелік картасы


  |Тақырыбы                |Көрнекілі|Өзіндік менгеру |Бақылау |
|                    |ктер,  |сұрақтары    |түрі  |
|                    |плакаттар|         |    |
|дәріс       |Машықтану және    |     |         |    |
|         |зертханалық сабақтар |     |         |    |
|1         |2          |3    |4        |5    |
|Қателіктер    |Қателіктер теориясы. |Проект  |Қателіктерді   |Ауызша |
|теориясы.     |Абсолютті және    |ор    |есептеу алгоритмі|жауап  |
|Абсолютті және  |салыстырмалы қателік.|     |         |беру  |
|салыстырмалы   |           |     |         |    |
|қателік.     |           |     |         |    |
|Дұрыс және мәнді |Дұрыс және мәнді   |Плакат  |Дұрыс және мәнді |Ауызша |
|цифрлар.     |цифрлар.       |тар   |цифрлар туралы  |жауап  |
|Арифметикалық   |Арифметикалық    |     |жалпы түсінік  |беру  |
|амалдардың    |амалдардың қателігі. |     |         |    |
|қателігі.     |Функцияның      |     |         |    |
|Функцияның    |қателіктерін есептеу.|     |         |    |
|қателіктерін   |           |     |         |    |
|есептеу.     |           |     |         |    |
|Сызықты алгебралық|Сызықты алгебралық  |Плакат  |Сандық әдістер  |Ауызша |
|теңдеулер жүйесін |теңдеулер жүйесін  |тар   |         |жауап  |
|шешудің сандық  |шешудің сандық    |     |         |беру  |
|әдістері     |әдістері       |     |         |    |
|Дәл тәсілдер.   |Дәл тәсілдер.    |Проект  |Тура және кері  |Ауызша |
|Сызықтық     |Сызықтық алгебралық |ор    |жолдар принципі |жауап  |
|алгебралық    |теңдеулер жүйесін  |     |         |беру  |
|теңдеулер жүйесін |Гаусс тәсілімен шешу.|     |         |    |
|Гаусс тәсілімен  |           |     |         |    |
|шешу.       |           |     |         |    |
|Жордан – Гаусс  |Жордан – Гаусс әдісі.|Проект  |Тәсілдің     |Ауызша |
|әдісі.      |           |ор    |ерекшелігі    |жауап  |
|         |           |     |         |беру  |
|Квадрат түбір   |Квадрат түбір тәсілі.|     |Квадрат түбір  |Бақылау |
|тәсілі.      |           |     |тәсілінің негізгі|жұмысы |
|         |           |     |алгоритмі    |    |
|Ортогонализация  |Ортогонализация   |Проект  |Тәсілдің     |Ауызша |
|тәсілі.      |тәсілі.       |ор    |ерекшелігі    |жауап  |
|         |           |     |         |беру  |
|Жай итерация   |Жай итерация тәсілі. |     |Сызықты емес   |Ауызша |
|тәсілі. Зейдель  |Зейдель тәсілі.   |     |теңдеулер жайында|жауап  |
|тәсілі.      |           |     |жалпы түсінік  |беру  |
|Сызықты емес   |Сызықты емес     |Проект  |Тәсілдің     |Ауызша |
|теңдеулерді. Түбір|теңдеулерді. Түбір  |ор    |ерекшелігі    |жауап  |
|жатқан аралықты  |жатқан аралықты   |     |         |беру  |
|анықтау әдісі   |анықтау әдісі    |     |         |    |
|Кесіндіні қақ бөлу|Кесіндіні қақ бөлу  |Проект  |Жай итерация   |Бақылау |
|әдісі. Жай    |әдісі. Жай итерация |ор    |әдісінің     |жұмысы |
|итерация әдісі  |әдісі        |     |ерекшелігі    |    |
|Хорда әдісі.   |Хорда әдісі. Ньютон |Проект  |Ньютон әдісінің |Ауызша |
|Ньютон әдісі.   |әдісі.        |ор    |негізгі     |жауап  |
|         |           |     |принциптері   |беру  |
|Сызықты емес   |Сызықты емес     |Проект  |Тәсілдің     |Ауызша |
|теңдеулер жүйесін |теңдеулер жүйесін  |ор    |ерекшелігі    |жауап  |
|шешудің сандық  |шешудің сандық    |     |         |беру  |
|әдістері. Ньютон |әдістері. Ньютон   |     |         |    |
|әдісі       |әдісі        |     |         |    |
|Қарапайым итерация|Қарапайым итерация  |Проект  |Тәсілдің     |Бақылау |
|әдісі Жүйені   |әдісі Жүйені     |ор    |айырмашылығы   |жұмысы |
|итерациялық түрге |итерациялық түрге  |     |         |    |
|келтіру      |келтіру       |     |         |    |
|Функцияны     |Функцияны      |Проект  |Алгоритмі    |    |
|интерполяциялау. |интерполяциялау.   |ор    |         |    |
|Лагранждың    |Лагранждың      |     |         |    |
|интерполяциялық  |интерполяциялық   |     |         |    |
|көпмүшелігі..   |көпмүшелігі..    |     |         |    |
|Ньютоннның    |Ньютоннның      |Проект  |Функцияны    |    |
|интерполяциялық  |интерполяциялық   |ор    |интерполяциялау |    |
|формулалары    |формулалары     |     |жолдары     |    |
  7. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Әдебиет,       |Экземпляр саны |Студенттер саны  |Қамтамасыз ету  |
|оқу-әдістемелік    |        |          |проценті     |
|құралдар атаулары   |        |          |         |
|1           |2       |3         |4         |
|Демидович Б.П., Марон |4       |2         |100        |
|И.А., Основы     |        |          |         |
|выичслительной    |        |          |         |
|математики, Наука,  |        |          |         |
|1970.         |        |          |         |
|Данилина Н.И.,    |2       |2         |100        |
|Дубровская Н.С.,   |        |          |         |
|Численные методы,   |        |          |         |
|Москва, Высшая школа,|        |          |         |
|1976.         |        |          |         |
|Калиткин Н.Н.,    |2       |2         |100        |
|Численные методы,   |        |          |         |
|учебное пособие,   |        |          |         |
|-М.Наука, 1978.    |        |          |         |
|Заварыкин и др.,   |2       |2         |100        |
|Численные методы, -М. |        |          |         |
|Просвещение,1991.   |        |          |         |
|Капченова Н.В., Марон |2       |2         |100        |
|И.А. Вычислительная  |        |          |         |
|математика в примерах |        |          |         |
|и задачах, Москва:  |        |          |         |
|Наука, 1972.     |        |          |         |


  8. Әдебиет
   8.1. Негізгі
  8.1.1. Демидович Б.П., Марон И.А., Основы выичслительной математики,
  Наука, 1970.
  8.1.2. Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Численные методы, Москва, Высшая
  школа, 1976.
   3. Калиткин Н.Н., Численные методы, учебное пособие, -М.Наука, 1978.
   4. Турчак Л.И., Основы численных методов, -М.Наука,1987.

   8.2.Қосымша:


8.2.1. Мудров А.Е., Численные методы для ПЭВМ, Томск, МП Раско, 1992.
8.2.2. Заварыкин и др., Численные методы, -М. Просвещение,1991.
8.2.3. Шуп Т.Е., Прикладные численные методы в физике и технике, -М. Высшая
школа,1990.
8.2.4. Капченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и
задачах, Москва: Наука, 1972.
8.2.5. Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений, т.1, 3-басылым, Наука,
1966.
8.2.6. Березин И.С., Жидков Н.П., Методы вычислений, т.2, 2-басылым, Наука,
1962.
8.2.7. Черкасова М.П., Сборник задач по численным методам


   -----------------------

                  Зерттеу

                 объектiсi
                  Матем.

                  модель


        Сандық әдiс(дискреттi модель,есептеу алгоритмi

           Есептеу жѕргiзу, нәтиженi талдау               ЭЕМ-да программалау
Пәндер