Файл қосу

Мәліметтердің постреляционды моделдері
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI        |
|3-деңгейлi СМЖ құжаты     |ПОӘК       |            |
|                |         |ПОӘК          |
|                |         |042-18-11.1.20.10/01-201|
|                |         |3            |
|ПОӘК              | №1 баспа     |            |
|«Басқару жүйелеріндегі деректер|26.08.2013 ж.   |            |
|базалары» пәнінің оқытушыға  |         |            |
|арналған жұмыс бағдарламасы  |         |            |


         «БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ ДЕРЕКТЕР БАЗАЛАРЫ»


            пәнінен оқу-әдістемелік кешен
          5В070200 – Автоматтандыру және басқару

               мамандағы бойынша
             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз
  1. Құрастырған
   Құрастырушы________ Р.С.Бекбаева, техника ғылымдарының  кандидаты,
«Автоматика және электротехника» кафедрасының доценті м.а.
  «_____» ____________________ 2013 ж.


  2. Талқыланды
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 29 » тамыз  2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов


  2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 11 »  қыркүйек  2013 ж.
   Төрағасы __________ Р.С.Бекбаева


  3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 18 » қыркүйек 2013ж.
   ОӘК төрағасы___________ Г.К.Искакова


  4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

                  Мазмұны


|1   |Пайдалану облысы                     |       |
|2   |Нормативті сілтеме                    |       |
|3   |Жалпы мағлұматтар                    |       |
|4   |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс жоспары         |       |
|5   |Студенттің өздік жұмыс тақырыптары            |       |
|6   |Пәннің оқу-әдістемелік картасы              |       |
|7   |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы    |       |
|8   |Әдебиеттер                        |       |


  1 Пайдалану облысы


  Пәннің оқу - әдістемелік комплексі «Басқару жүйелеріндегі деректер
базалары»,  5В070200  –  Автоматтандыру  және  басқару  мамандығының
студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен таныстырады, оқу
процессінде студенттер керекті және өзекті мәліметтер алады  және олардың
ой-өрiстерi айтарлықтай кең болулары керек. Пәнді оқыту үшін оқу  -
әдістемелік комплексі ең негізгі жетекшісі болады.


  2 Нормативті сілтеме
  Пәннің оқу - әдістемелік комплексі «Басқару жүйелеріндегі деректер
базалары» берілген пәннің оқу комплексі келесi құжаттармен жетiлдiрген.
Мемлекеттiк жалпы стандарт бiлiм мамандығы 5В070200 – Автоматтандыру және
басқару КР МОС 5.03.330-2006, бекiтiлдi және Қазақстан Республикасының
бiлiм және ғылым министрлiгi 23.12.05 ж. №779 бұйрықпен енгiзiлдi.  3 Жалпы мағлұматтар

   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

  Басқару жүйелеріндегі дабылдардың негізгі  түрлері  және  олардың
сипаттамалары,  импульстік  жүйелерді  жазуға  арналған  айырмашылық
теңдеулердің принциптері, басқару жүйенің жұмысын жазатын  алгебралық,
дифференциалды және трансценденттік жүйелердің санды шешуінің тәсілдері,
көпмүшенің қасиеттерін, тиімділік тапсырмалардың классификациясы және оның
шешу тәсілдері.


  3.2. Курстың негiзгi мақсаты – студенттердің технологиялық процесстерді
басқару  автоматикалық  жүйелерінің  синтезі  мен  анализін  жасағанда
қолданылатын математикалық тәсілдерін оқыту.


  3.3. Негiзгi пәннiң оқытылуы – студенттің жаңа тәжірибе алуда болашақ
қызметіне келесі бағыттарды қарастырайық:
  -  басқару  жүйелерінің  сигналдарының  негізгі  түрлерін  және
сипаттамаларын;
  - импульстік реттеу жүйесін жазу үшін теңдеулерді қолдану принциптері;
  - басқару жүйесінің жұмысын бейнелетін алгебралық, дифференциалдық
теңдеулер жүйесінін есептік әдісін шешу;
  - көпмүшелік операциялардың негізгі қасиеттерін анықтау;
  - тиімділік тапсырмаларды шешу әдістері және классфикациясы.


  3.4 Пәнді оқу кезінде студент қажет:
    - білу: автоматизация жүйелерінде дабылдардың гармоникалық анализін
     жасау;
    - игеру: автоматтандыру жүйесінің импульсін жазу үшін әр түрлі
     теңдеулерін қолдану;
    - меңгеру: басқару жүйесінің  жұмысын  бейнелетін  алгебралық,
     дифференциалдық теңдеулер жүйесінін есептік әдісін шешу;


    - жұмыс істей білу: басқару жүйелерінің сигналдарының негізгі
     түрлерін және сипаттамаларын; импульстік реттеу жүйесін жазу үшін
     теңдеулерді қолдану принциптері; басқару  жүйесінің  жұмысын
     бейнелетін алгебралық,  дифференциалдық  теңдеулер  жүйесінін
     есептік әдісін шешу;
    - түсіну: көпмүшелік операциялардың негізгі қасиеттерін анықтау;
     тиімділік тапсырмаларды шешу әдістері және классфикациясы.


  3.5 Курстың пререквизиттері:
    - Жоғары математика.
    - Информатика және ЕТ.
    - Мамандыққа кіріспе.


  3.6 Курстың постреквизиттері:
    - дипломдық жобалау.


  Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

|Курс                                    |


4 пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны


  Кесте 2 – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|тақырып |Тақырыптың аты |Мазмұны     |ДС |ТЖ |ОСӨЖ  |СӨЖ |Әдебиет |
|№    |        |        |  |  |    |   |     |
|1    |2        |3        |4 |5  |6   |7  |8    |
|1    |Кіріспе.    |1.Таралымды ДББЖ|2 |  |5   |5  |1 (лек.1)|
|     |Деректер базасы |және      |  |  |    |   |     |
|     |және оның    |клиент-сервер  |  |  |    |   |     |
|     |объектілері.  |архитектурасы. |  |  |    |   |     |
|     |        |2. Үлестірілген |  |  |    |   |     |
|     |        |ақпараттық   |  |  |    |   |     |
|     |        |жүйелерді    |  |  |    |   |     |
|     |        |жасаудың    |  |  |    |   |     |
|     |        |технологиялары. |  |  |    |   |     |
|     |        |3. Мәліметтердің|  |  |    |   |     |
|     |        |иерархиялық,  |  |  |    |   |     |
|     |        |желілік және  |  |  |    |   |     |
|     |        |реляциялық   |  |  |    |   |     |
|     |        |моделдері.   |  |  |    |   |     |
|3    |Microsoft SQL  |MS SQL Server  |2 |  |7   |8  |     |
|     |Server қолдану |утилиталары.  |  |  |    |   |1(лекция |
|     |        |Деректер қорды |  |  |    |   |3),   |
|     |        |жасау.     |  |  |    |   |4 (гл.4),|
|     |        |Кестелермен   |  |  |    |   |     |
|     |        |жұмыс.     |  |  |    |   |5(часть |
|     |        |Индекстер.   |  |  |    |   |6, 7), 6 |
|     |        |Диаграммаларды |  |  |    |   |(лек.2), |
|     |        |қолдану.    |  |  |    |   |9 (гл. 5,|
|     |        |Деректер қорын, |  |  |    |   |7)    |
|     |        |кестені және  |  |  |    |   |     |
|     |        |көріністерді  |  |  |    |   |     |
|     |        |өшіру      |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|5    |SELECT     |SELECT     |3 |  |9   |7  |7 (лек.5)|
|     |инструкциясын  |инструкциясын  |  |  |    |   |     |
|     |қолданудың   |қолдану. Қисын |  |  |    |   |     |
|     |мысалдары.   |операторлары.  |  |  |    |   |     |
|6    |Сақталатын   |Сақталатын   |2 |  |6   |8  |1    |
|     |процедуралар  |процедуралар  |  |  |    |   |(лекция6)|
|     |және триггерлер.|Курсордың    |  |  |    |   |2 (гл.1 –|
|     |        |қолдануы    |  |  |    |   |гл.14)  |
|     |        |Триггерлер   |  |  |    |   |3 (лек.1,|
|     |        |Қателер туралы |  |  |    |   |4-7),  |
|     |        |мәліметтерді  |  |  |    |   |5(часть |
|     |        |хабарлау.    |  |  |    |   |6)    |
|7    |Транзакциялар  |Транзакция және |2 |  |5   |4  |1(лекция |
|     |және құлыпталу. |құлыпталу туралы|  |  |    |   |7), 8  |
|     |        |түсінік, олардың|  |  |    |   |(15.3,  |
|     |        |арасындағы   |  |  |    |   |15.4)  |
|     |        |байланыс.    |  |  |    |   |     |
|     |        |Транзакциялармен|  |  |    |   |     |
|     |        |басқару     |  |  |    |   |1(лекция7|
|     |        |Құлыптауларды  |  |  |    |   |)    |
|     |        |басқару.    |  |  |    |   |3(лекция |
|     |        |        |  |  |    |   |5), 7  |
|     |        |        |  |  |    |   |(лек.3  |
|     |        |        |  |  |    |   |-5)   |
Кесте 2 – жалғасы
|8    |Практикалық   |«MySQL жүйесімен|  |2  |    |   |     |
|     |жұмыс – MySQL  |танысу»     |  |  |    |   |     |
|     |жүйесінде    |        |  |  |    |   |     |
|     |мәліметтер   |«Оқу базасын  |  |  |    |   |     |
|     |қорымен     |құру және MySQL |  |3  |    |   |     |
|     |        |ортасында    |  |  |    |   |     |
|     |        |кестелерді   |  |  |    |   |     |
|     |        |жобалау»    |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«Кестеден    |  |  |    |   |     |
|     |        |ақпаратты алу  |  |5  |    |   |     |
|     |        |үшін реляционды |  |  |    |   |     |
|     |        |операторларды  |  |  |    |   |     |
|     |        |қоданып     |  |  |    |   |     |
|     |        |SQL-сұраныстарды|  |  |    |   |     |
|     |        |жасау»     |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«SQL-сұранысында|  |  |    |   |     |
|     |        |IN, BETWEEN,  |  |  |    |   |     |
|     |        |LIKE, және   |  |  |    |   |     |
|     |        |ISNULL арнайы  |  |6  |    |   |     |
|     |        |операторларды  |  |  |    |   |     |
|     |        |қолдану»    |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«Агрегаттық   |  |  |    |   |     |
|     |        |функциялар   |  |  |    |   |     |
|     |        |көмегімен    |  |  |    |   |     |
|     |        |берілгендерді  |  |  |    |   |     |
|     |        |жалпылау»    |  |3  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«Сұрауларды   |  |  |    |   |     |
|     |        |шақыру реті»  |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«Web – серверда |  |  |    |   |     |
|     |        |мәліметтерді  |  |  |    |   |     |
|     |        |публикациялау» |  |4  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |«Мәліметтер   |  |  |    |   |     |
|     |        |Қорын басқару  |  |3  |    |   |     |
|     |        |жүйесі»     |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |        |  |4  |    |   |     |
|     |        |        |  |  |    |   |     |
|     |        |Барлығы     |15 |30 |45   |45  |     |
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

   Кесте 3 – Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

|№  |СРСП                |СРС                |
|п/п |                  |                 |
|1  |2                  |3                 |
|1  | Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс (тест). Мәліметтер қоры |байланысты конспект        |
|  |туралы негізгі түсінік       |                 |
|2  |Реферат тақырыптары:        |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |«Мәліметтер қорлары дамуының жаңашыл|байланысты конспект        |
|  |бағыттары»;             |                 |
|  |«Мәліметтердің постреляционды    |                 |
|  |моделдері»;             |                 |
|  |«Мәліметтердің объектті-бағытталған |                 |
|  |моделдері».             |                 |
|3  |Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс. Мәліметтер моделінің  |байланысты конспект        |
|  |түрлері.              |Териялық материалға оқу және   |
|  |                  |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|4  |Реферат тақырыптары:        |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |«Ақпараттық жүйенің өмірлік циклінің|байланысты конспект        |
|  |каскадты моделі».          |Териялық материалға оқу және   |
|  |«Ақпараттық жүйенің өмірлік циклінің|практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |спиральді моделі».         |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|5  |Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс. Ақпараттық жүйелердің |байланысты конспект        |
|  |өмірлік циклінің мәліметтерді    |Териялық материалға оқу және   |
|  |жобалаудың ролі.          |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
Кесте 3 – жалғасы

|6  |Реферат тақырыптары:        |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |«Ақпараттық жүйелерді жобалаудың  |байланысты конспект        |
|  |құрал-жабдықтары»;         |Териялық материалға оқу және   |
|  |«Мәліметтерді жобалаудағы ең атақты |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |CASE –құралдарды қарап шығу»;    |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |«CASE - технологиялар».       |(отчет) дайындау.         |
|7  |Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс. Семантикалық моделдерді|байланысты конспект        |
|  |қолдануымен реляциялық мәліметтер  |Териялық материалға оқу және   |
|  |қорын жобалау.           |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|8  |Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс. Нормалау принципі   |байланысты конспект        |
|  |негізінде реляциялық мәліметтер   |Териялық материалға оқу және   |
|  |қорын жобалау.           |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|9  |Нормалау принципі негізінде     |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |реляциялық мәліметтер қорын жобалау.|байланысты конспект        |
|  |(отчет).              |Териялық материалға оқу және   |
|  |                  |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|10 |Өткен теориялық материал бойынша  |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |өздік жұмыс. Мәліметтер қорын    |байланысты конспект        |
|  |басқару жүйесі туралы негізгі    |Териялық материалға оқу және   |
|  |түсінік.              |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
Кесте 3 – жалғасы

|11 |Реферат тақырыптары:        |                 |
|  |«МҚБЖ даму тарихы. МҚБЖ негізгі   |                 |
|  |функциялары»            |                 |
|  |«МҚБЖ Типовая организация     |                 |
|  |современной СУБД»          |                 |
|  |«МҚБЖ классификациясы»       |                 |
|  |«Ақпараттық жүйелерді жасаудағы МҚБЖ|                 |
|  |–ын таңдау критерийі».       |                 |
|12 |Реферат тақырыптары:        |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |«Ақпараттық жүйелерді жасаудағы МҚБЖ|байланысты конспект        |
|  |–ын таңдау критерийі».       |Териялық материалға оқу және   |
|  |                  |практикалық сабаққа дайындалу   |
|  |                  |Практикалық сабақ бойынша есеп  |
|  |                  |(отчет) дайындау.         |
|13 |Реферат тақырыптары:        |Дәрістің кейбір сұрақтарына    |
|  |«Объектті-бағытталған МҚБЖ»;    |байланысты конспект        |
|  |«Бөлінген МҚБЖ /Распределенные   |Териялық материалға оқу және   |
|  |СУБД/»               |практикалық сабаққа дайындалу.  |  6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

  Кесте 4 – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

|Тақырыбы            |Таратпалы |Өздігінен оқу үшін |Бақылау  |
|                |материал  |сұрақтар      |формасы  |
|Дәріс      |Практикалық  |      |          |      |
|        |сабақ     |      |          |      |
|1        |2       |3     |4          |5     |
|Кіріспе.    |       |Дәріс   |          |Ауызша   |
|Деректер базасы |       |материалы-н|          |сұрап шығу,|
|және оның    |       |ың     |          |тестілеу  |
|объектілері.  |       |презентация|          |      |
|        |«MySQL    |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |жүйесімен   |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |танысу»    |      |          |қорғау және|
|        |       |      |          |есепті   |
|        |       |      |          |дайындау  |
Кесте 4 – жалғасы
|Деректер қор  |       |Дәріс   |«Мәліметтер қорлары |Ауызша   |
|құрылымы және  |       |материалы-н|дамуының жаңашыл  |сұрап шығу,|
|оның      |       |ың     |бағыттары»;     |тестілеу  |
|объектілері.  |       |презентация|«Мәліметтердің   |      |
|        |       |      |постреляционды   |      |
|        |       |      |моделдері»;     |      |
|        |       |      |«Мәліметтердің   |      |
|        |       |      |объектті-бағытталған|      |
|        |       |      |моделдері».     |      |
|        |«Оқу базасын |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |құру және   |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |MySQL     |      |          |қорғау және|
|        |ортасында   |      |          |есепті   |
|        |кестелерді  |      |          |дайындау  |
|        |жобалау»   |      |          |      |
|Microsoft SQL  |       |Дәріс   |«Ақпараттық жүйенің |Ауызша   |
|Server қолдану |       |материалы-н|өмірлік циклінің  |сұрап шығу,|
|        |       |ың     |каскадты моделі».  |тестілеу  |
|        |       |презентация|«Ақпараттық жүйенің |      |
|        |       |      |өмірлік циклінің  |      |
|        |       |      |спиральді моделі». |      |
|        |«Кестеден   |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |ақпаратты алу |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |үшін     |      |          |қорғау және|
|        |реляционды  |      |          |есепті   |
|        |операторларды |      |          |дайындау  |
|        |қоданып    |      |          |      |
|        |SQL-сұраныстар|      |          |      |
|        |ды жасау»   |      |          |      |
Кесте 4 – жалғасы

|TSQL      |       |Дәріс   |«Ақпараттық     |Ауызша   |
|мәліметтерімен |       |материалы-н|жүйелерді жобалаудың|сұрап шығу,|
|жұмыс істеу   |       |ың     |құрал-жабдықтары»; |тестілеу  |
|негіздері.   |       |презентация|«Мәліметтерді    |      |
|        |       |      |жобалаудағы ең   |      |
|        |       |      |атақты CASE     |      |
|        |       |      |–құралдарды қарап  |      |
|        |       |      |шығу»;       |      |
|        |       |      |«CASE -       |      |
|        |       |      |технологиялар».   |      |
|SELECT     |       |Дәріс   |«МҚБЖ даму тарихы. |      |
|инструкциясын  |       |материалы-н|МҚБЖ негізгі    |      |
|қолданудың   |       |ың     |функциялары»    |      |
|мысалдары.   |       |презентация|«МҚБЖ Типовая   |      |
|        |       |      |организация     |      |
|        |       |      |современной СУБД»  |      |
|        |       |      |«МҚБЖ        |      |
|        |       |      |классификациясы»  |      |
|        |«SQL-сұранысын|Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |да IN,    |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |BETWEEN, LIKE,|      |          |қорғау және|
|        |және ISNULL  |      |          |есепті   |
|        |арнайы    |      |          |дайындау  |
|        |операторларды |      |          |      |
|        |қолдану»   |      |          |      |
|        |«Агрегаттық  |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |функциялар  |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |көмегімен   |      |          |қорғау және|
|        |берілгендерді |      |          |есепті   |
|        |жалпылау»   |      |          |дайындау  |
|        |«Сұрауларды  |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |шақыру реті» |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |       |      |          |қорғау және|
|        |       |      |          |есепті   |
|        |       |      |          |дайындау  |
|Сақталатын   |       |Дәріс   |«Ақпараттық     |Ауызша   |
|процедуралар  |       |материалы-н|жүйелерді жасаудағы |сұрап шығу,|
|және триггерлер.|       |ың     |МҚБЖ –ын таңдау   |тестілеу  |
|        |       |презентация|критерийі».     |      |
Кесте 4 – жалғасы
|        |«Web –    |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |серверда   |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |мәліметтерді |      |          |қорғау және|
|        |публикациялау»|      |          |есепті   |
|        |       |      |          |дайындау  |
|Транзакциялар  |       |Дәріс   |«Объектті-бағытталға|Ауызша   |
|және құлыпталу. |       |материалы-н|н МҚБЖ»;      |сұрап шығу,|
|        |       |ың     |«Бөлінген МҚБЖ   |тестілеу  |
|        |       |презентация|/Распределенные   |      |
|        |       |      |СУБД/»       |      |
|        |«Мәліметтер  |Әдістемелік|          |Практикалық|
|        |Қорын басқару |нұсқау   |          |жұмысты  |
|        |жүйесі»    |      |          |қорғау және|
|        |       |      |          |есепті   |
|        |       |      |          |дайындау  |


   7 ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

   Таблица 5 – Оқу-әдiстемелiк әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

|Оқулыктар, оқу-әдiстемелiк құралдар атауы   |Саны  |Студентт|Қамтамасыз |
|                       |    |ер саны |ету пайызы |
|Электронный вариант книги Грабер М. SQL.   |6   |14   |43     |
|Справочное руководство, 2004         |    |    |      |
|Кузнецов С.Д. SQL. Язык реляционных баз    |1   |14   |7      |
|данных. Изд.                 |    |    |      |
|Майор. Серия: Мой компьютер, 2001       |    |    |      |
|Алексей Федоров, Наталия Елманова. Введение в |1   |14   |7      |
|Базы Данных                  |    |    |      |
|Зеленков Ю.А. Введение в базы данных.     |6   |14   |43     |
|(электронная версия)             |    |    |      |
8 Әдебиеттер
   Негізгі:
  1. Кузнецов С.Д. Основы  современных  баз  данных.  Информационно-
   аналитические материалы Центра Информационных Технологий. Http://
   www.citmgu/ru/.
  2. Грабер М. SQL. Справочное руководство, 2004
  3. Полякова Л. Основы SQL. Серия: Основы информационных технологий, 2004.
  4. Учебное пособие «Основы проектирования РБД».
  5. Алексей Федоров, Наталия Елманова. Введение в Базы Данных. Электронная
   библиотека  Факультета  Математики  и  Информатики  Гродненского
   государственного университета Http:// www.mf.grsu.by/other/lib/db.
  6. Основы работы с базами данных. Автор курса
   Грошев Александр  Сергеевич  Интернет-Университет  Информационных
   Технологий - ИНТУИТ, 2005 г .
  7. Введение в реляционные базы данных Автор курса
   Кузнецов Сергей  Дмитриевич.  Интернет-Университет  Информационных
   Технологий - ИНТУИТ, 2005 г.
  8. Теоретический материал с сайта http://www.stu.ru/inform/.
  9. Введение в базы данных. (c) Зеленков Ю.А. (yz@yars.free.net) 1997
   г.Центр Интернет ЯрГУ.
 10.  Иллюстрированный  самоучитель   по   Visual   Foxpro   7,
   http://www.library.narod.ru/.
   Қосымша:
 11. Кириллов В.В., Громов Г.Ю., Структуризированный язык запросов (SQL).
   http://www.citforum.ru/database/sql_kg/index.shtml
 12. Кузнецов С.Д. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со
   средствами         поддержания          целостности.
   http://www.citforum.ru/database/sql/index.shtml
 13. Кузнецов С.Д. Язык реляционных баз данных SQL и его стандарты.
   ComputerWorld                          #4/97
   http://www.citforum.ru/database/articles/art_18.shtml
 14. Кузнецов С.Д. Введение в  стандарты  языка  баз  данных  SQL.
   http://www.citforum.ru/database/sqlbook/index.shtml
 15. Кузнецов С.Д. SQL. Язык реляционных баз данных. Изд. Майор. Серия: Мой
   компьютер, 2001
 16. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. Изд.
   Питер. Серия: Учебное пособие, 2004.


Пәндер