Файл қосу

СТУДЕНТТЕРГЕ ПӘНДІ ОҚЫТУДА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


               050604- «Физика»
                мамандығы үшін
       «ФИЗИКАДАН ҚОЛДАНБАЛЫ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ӘДІСТЕМЕСІ»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2010
[pic]


                  Мазмұны

  1. Жалпы мағлұмат
  2. Пән бойынша әдістемелік нұсқау
  3. Курстың форматы және саясаты
  4. Баға қою саясаты
  5. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағатты жіктеу
  6. СӨЖМ және СӨЖ
  7. Пән бойынша оқу процессінің календарьлық кестесі
1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
Абдуахитова Озатгуль Танирбердиновна
Кафедра «Физика және электротехника»
Байланыс туралы ақпарат – тел. 35-26-22, №1 оқу корпусы, № 1110 каб.
Сабақты жүргізу орыны – 11-ші қабат аудиториялары
Осы пән бойынша кредит саны – 2
1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):

1 кесте – оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс |Семестр|Кредит|Машықтану |СӨЖО |ӨЖ |Барлығы |Қорытынды |
|   |    |   |сабағы  |(сағ) |  |(сағ)  |бақылау  |
|   |    |   |     |   |  |    |түрі    |
|2  |4   |2   |30    |30  |30 |90   |Емтихан  |


 1.3. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
Кіріспе. Физика материяныњ ќарапайым ќозѓалыстарын жєне осы ќозѓалыстарѓа
сєйкес табиѓаттыњ жалпы зањдарын зерттейтін ѓылым. Физикалыќ зерттеулердіњ
єдістері: тєжірибе, гипотеза, эксперимент, теория. Физиканыњ дамуыныњ басты
кезењдері – И.Ньютон механикасы, Дж.К.Максвеллдіњ электромагниттік теориясы
жєне ќазіргі физиканыњ єрт‰рлі салаларыныњ теориялыќ негіздері. Физиканыњ
техниканыњ дамуына ыќпалы. Физика  жєне  басќа  ѓылымдар.  Физикалыќ
модельдер. Физика курсыныњ жалпы ќ±рылысы мен міндеттері

 1.4 Осы курстың мақсаты

   студенттердіњ көзќарасын, ќазіргі заман физикасыныњ
көмегімен єлем бейнесініњ сипатын көрсете білу ќабілеттілігін жєне ѓылыми
көзќарасын  ќалыптастыру;  студенттерге  физиканыњ  іргелі  зањдарын,
классикалыќ теорияларын, ќазіргі заман физикасы туралы білімін жєне оларды
іс ж‰зінде ќолдануды икемділіктерін ќалыптастыру, сонымен ќатар кєсіби
мамандыѓыныњ негізгі ж‰йесі ретінде физикалыќ зерттеулердіњ єдістемелерін
игеретін дењгейде білім беру.

 1.5 Осы пәннің негізгі міндеті
    - классикалыќ жєне ќазіргі физиканыњ теорияларын,зањдарын, олардыњ
ішкі  байланыстарын,  бірт±тастыѓын  т.б.  көріністеріні  негізгі  мєн
маѓынасымен таныстыру, сондай-аќ – болашаќ инженерлер ‰шін  физикалыќ
±ѓымдармен ќ±былыстарды жєне олардыњ зањдарын игеріп, белгілі жаѓдайда
тиімді пайдалана білудіњ ќаншалыќты мањызды екеніндігіне көз жеткізу;
   - студенттерді кєсіби мєселелерді шешудіњ негізі болып табылатын
физика пєнініњ єр т‰рлі салаларына ќатысты мєселелерді шешуге даѓдыландыру;
   - студенттердіњ алѓан теориялыќ білімін практикалыќ физикалыќ жєне
техникалыќ есептерді шыѓаруда ќолдана білуге ‰йрету.;
  - студентті физикалыќ ќ±былыстармен, оларды баќылау жєне зерттеу
 єдістерімен, эксперимент нєтижелерін өњдеуде компьютерді ќолдану
 єдістерімен таныстыру;
   - студентке физикалыќ модельдер мен гипотезалардыњ ќолдану аясы жайлы
наќты ±ѓым беру;
   - студентті   физикалыќ    идеяларды    д±рыс   т±жырымдай
білуге, ќ±былыстардыњ моделін ќ±ра білуге, физикалыќ есептерді шеше білуге,
физикалыќ шамалардыњ дєрежесін баѓалай білуге ‰йрету;
   - студентке  физиканыњ  дамуы  мен  оныњ  философиялыќ  жєне
метологиялыќ проблемалары жайлы ±ѓым беру.

  6. Курсты оқығаннан соң студент
   - негізгі физикалыќ ќ±былыстар жайлы , олардыњ өту
 ерекшеліктерін, негізгі ±ѓымдарды, физикалыќ шамаларды, олардыњ
 математикалыќ жазылуларын;

    - өлшем бірліктерін;

    - игеруі ќажет:

    - теориялыќ зерттеу єдістері арќылы алынѓан нєтижелердіњ
 д±рыстыѓыныњ дєрежесін аныќтау даѓдысын;

 - физика зањдарын наќты физикалыќ есептерге ќолдануды, ќ±ралдармен

 ж±мыс істеуді;

  - ±ѓа білуі ќажет:

 - негізгі физикалыќ зањдылыќтарлы, олардыњ табиѓатта байќалуын

 жєне техникада ќолданылуын, олардыњ математикалыќ сипатталуын;

 - мењгеруі ќажет:

 - физиканыњ наќты есептерін шыѓаруды жєне оны физика зањдарымен

 байланыстыра білуді;

  Курсты оќыѓаннан соњ студент мыныны істей білуі ќажет:
  - физикалыќ ќ±былыстардыњ моделін компьютер арќылы жасау, табиѓи
ќ±былыстарды өз бетімен танып-білуі, творчестволыќ ойлау ж‰йесін дамытуѓа
жол ашуы;
      - компьютерді ќолданып өлшеу нєтижесініњ статистикалыќ өњдеуініњ
нєтижесін алуды;
    - физиканыњ кез-келген бөлімдерініњ есептерін шыѓара білуі.

1.7  Курс пререквизиттері:
 - Жалпы және теориялық физика курсы, жоғары математика, мамандану
 пәндері, информатика , философия;

1.8  Курс постреквизиттері:
  - педагогика, психология.

2 СТУДЕНТТЕРГЕ ПӘНДІ ОҚЫТУДА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
     Пәнді оқып меңгеруі үшін студенттің қолында оқулықтар,  оқу
 құралдары, физикадан зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар, оқу
 бағдарламасы (syllabus), өзбетімен жұмысқа әдістемелік құралдар, дәріс
 конспектілері бар.

    Студент барлық аудиториялық сабақтарға және ОКӨБЖ –қа қатысуы
 міндетті, оқытушымен қосымша сабақ өтуге мүмкіндігі бар.

    Студент мерзімінде оқытушыға ӨБЖ тапсырмаларын тапсыруы қажет,
 зертханалық, машықтану сабақтарына және семинарларға дайын болуы керек.

   Студент сабақты босататын болса, оның рейтингісі төмендетіледі,
 сондықтан ол босатылған сабақтар бойынша бақылау жұмысын орындауы қажет.

   Студент оқу сабақтарының барлық түрлерінде белсенді жұмыс істеуі
 қажет, оның жұмысы баллмен бағаланады да, қосылып аралық және қорытынды
 рейтинг қойылады.

       ОКӨБЖ –қа сабақ және өзбетімен жұмыс кезінде қиындық тудырған
 сұрақтар шығарылады. Егер ондай сұрақтар туындамайтын болса, дәріс
 бойынша білімін кеңейтіп тереңдетеді, қосымша ғылыми  әдебиеттермен
 танысуына болады. Қарастырылып отырған сұрақтар бойынша студент баяндама
 жасауына болады.

 3. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ МЕН САЯСАТЫ
    Студентке қойылатын талаптар:
 Сабаққа қатысу: Дәріс, машықтану сабақтарына қатысу міндетті түрде.
 Қандай да бір себептермен сабақты босататын жағдайда да студент өзбетімен
 жұмыс тақырыптарын дәл уақытында өткізу қажет, ал босатылған сабақтар
 тақырыбы бойынша бақылау жұмысын жазу немесе тест тапсыру керек.

 Мінез-құлық: Сабақ уақытында үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
 шығарылып жіберіледі немесе бүкіл курс бойынша «қанағаттанғысыз»  деген
 баға қойылады.

 Бақылау тапсырмалары: Міндетті түрде  оларды дәл уақытында орындап
 тапсыру керек. Уақытынан кешіктіріліп тапсырылған тапсырмалар автоматты
 түрде төмендетіледі бағаланады.

 Межелік аттестация: Межелік аттестация сабаққа қатысу, өзбетімен жұмысты
 дәл уақытында өткізу, сабақ кезінде ауызша және жазбаша түрде тапсыру,
 межелік бақылау нәтижесінде қойылады.

 Көшіру мен плагиат: Кез-келген көшіріп алу немесе плагиат  (басқа
 студенттердің дайын тапсырмалары мен шығарылған есептерін  қолдану)
 анықталатын болса студент аудиториядан шығарылып жіберіледі немесе бүкіл
 курс бойынша “қанағаттанғысыз” деген баға қойылады.

 Ұялы телефондар: Сабақ кезінде өшіріліп қоюы керек.

 Емтихан: Қорытынды ауызша емтиханға пән бойынша қойылатын ең жоғары
 баллдың 50% алған студенттер жіберіледі. Емтихан  кезінде  студент
 ұсынылған 2 сұрақ материалы бойынша жауап беруі және курс бойынша
 берілген есепті шығаруы керек.

 6.3.БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ.

 Студенттің пәнді меңгергенін оқытушы бағалайды. Студенттің  жұмысын
 бағалаудың төрт мүмкін деңгейі  қарастырылады:

   [pic]репродуктивті көмектесу арқылы (тану, қайталау);

   [pic]репродуктивті көмексіз (еске сақтау жәнетиптік есептерді шығаруға

    қолдану);

   [pic]эвристикалық (типтік емес, қиын есептедлі шығару);

   [pic]творчестволық (оқу-зерттеу немесе ғылыми-зерттеу жұмыстары

       барысында проблемалық есептерді шығару.

Осы білім деңгейлерлеріне сәйкес баға қойылады.

       Бірінші деңгей – 3 (қанағаттанарлық), екінші деңгей – 4
 (жақсы), үшінші деңгей – 5 (өте жақсы) –ке бағаланады.


5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
2 –кесте Пәннің мазмұны. Сабақ түрлерін бойынша сағаттарды бөлу
«Физикадан қолданбалы есептер шығару әдістемесі»
|Тақырып аттары                   |Сағаттар саны        |
|                          |Дәріс|Зерт.|Маш|ОБСӨЖ |СӨЖ  |
|                          |   |саб. |ық.|   |   |
|                          |   |   |саб|   |   |
|                          |   |   |. |   |   |
|                          |   |   |  |   |   |
|1                         |2  |   |4 |5   |6   |
|Машықтану сабағы № 1 Материалық нүкте кинематикасы,|   |   |1 |2   |2   |
|динамикасы                     |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 2 Сақталу заңдары        |   |   |1 |2   |2   |
|Машықтану сабағы № 3 Тұтас орталар механикасының  |   |   |1 |2   |2   |
|элементтері. Тербелістер мен толқындар.      |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 4 Статистикалық физика және  |   |   |1 |2   |2   |
|термодинамика. Газ заңдары             |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы №5 Термодинамика негіздері. Нақты|   |   |1 |2   |2   |
|газдар                       |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 6 Электростатика        |   |   |1 |2   |2   |
|Машықтану сабағы № 7 Тұрақты электр тоғы      |   |   |1 |2   |2   |
|Машықтану сабағы № 8 Магнит өрісі. Заттағы магнит |   |   |1 |2   |2   |
|өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы     |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 9 Электромагниттік тербелістер. |   |   |1 |2   |2   |
|Айнымалы электр тоғы.               |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 10 Жарықтың интерференциясы   |   |   |1 |2   |2   |
|Машықтану сабағы № 11 Толқындардың дифракциясы.  |   |   |1 |2   |2   |
|Заттағы электроматниттік толқындар         |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 12 Жылулық сәулелену. Фотоэффект|   |   |1 |2   |2   |
|Машықтану сабағы № 13 Кванттық теориядағы сутегі  |   |   |1 |2   |2   |
|атомы және молекуласы.              |   |   |  |   |   |
|Машықтану сабағы № 14 Қатты дененің жылулық,   |   |   |1 |2   |2   |
|электрлік және магниттік қасиеттері..       |   |   |  |   |   |
|Қорытынды машықтану сабағы             |   |   |1 |2   |2   |

6. ОБСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ
3 – кесте ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары
Физика
|ОБСӨЖ                        |СӨЖ           |
|аудиториялық       |Аудиториядан тыс     |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 1 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 1 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 2 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 2 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  | Дәріс материалдарымен  |№ 3 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 3 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 4 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 4 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан   |дайындық        |
|сұрау.          |дыру.          |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 5 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 5 дәріс   |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 6 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 6 дәріс   |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Студенттер жауаптарын  |№ 7 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 7 дәріс  |талдау          |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|             |дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|1 МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУ     |Дәріс материалдарымен  |№ 8 өздік жұмысқа және |
|             |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|             |сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 9 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 8  дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 10 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 9 дәріс   |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан   |дайындық        |
|сұрау.          |дыру.          |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 11 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 10 дәріс  |таныса отырып оқытушы  |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|ға сұрақ қоюға дағдылан |дайындық        |
|сұрау.          |дыру           |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 12 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 11 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 13 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 12 дәріс  |таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|Студенттер сұрақтарына  |Дәріс материалдарымен  |№ 14 өздік жұмысқа және |
|жауап беру; № 13,14 дәріс|таныса отырып оқытушы ға |зертханалық жұмысқа   |
|материалдарын тест түрінде|сұрақ қоюға дағдылан дыру|дайындық        |
|сұрау.          |             |            |
|ҚОРЫТЫНДЫ МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУ |Студенттер жауаптарын  |№ 15 өздік жұмысқа және |
|             |талдау          |зертханалық жұмысқа   |
|             |             |дайындық        |
7 «ФИЗИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ
4 – кесте  «Физика» пәні бойынша оқу процесінің календарьлық кестесі

апталар123456789101112131415Бақылау түрітесттесттесттесттесттестМБ1тесттесттесттесттесттесттестМБ2Балдар 55555535555555540
Пәндер