Файл қосу

Сүт құрамын тексеру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                      |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |            |
|              |          |            |
|              |          |ПОӘК          |
|              |          |042–18-9.1.65/01-2013  |
| «Сүт өнімдерін өндіру   |          |            |
|биотехнологиясы» пәнінің  |18.09.2013 ж.   |            |
|оқытушыға арналған жұмыстық|№ 1 басылым    |            |
|бағдарламасы        |          |            |

          «СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ»

                  пәнінің


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ              050701 «Биотехнология»


               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
            ПӘННІҢ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013    АЛҒЫСӨЗ  1. ӘЗІРЛЕНДІ _________________________ 28.08. 2013 ж.
  Сатиева Б.Г. «Стандарттау және  биотехнология»  кафедрасының  аға
оқытушысы


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. «Стандарттау және биотехнологиясы» кафедрасының отырысында.
  Хаттама  29.08. 2013 ж., № 1.


  Кафедра менгерушісі ___________ Ж. Х. Какимова


  2.2. Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде
  12.09. 2013 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы  ______________ С.С. Толеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қолданылып, басып
шығаруға ұсынылды
  Хаттама 18.09. 2013 ж., № 1.


  Оқу-әдістемелік кеңестің төрайымы _____________ Г.К.Искакова


  4 Алғашқы рет енгізілді                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны    |5  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі        |7  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |8  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы         |9  |
|8  |Әдебиеттер                            |10 |
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


  «Сүт өнімдерін өндіру биотехнологиясы»  пәні бойынша оқу-әдістемелік
кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыстық бағдарламасы
5В070100 «Биотехнология» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Сүт өнімдерін өндіру  биотехнологиясы»  пәнінің  жұмыстық  оқу
бағдарламасы осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін төмендегі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:
- Мемлекеттік жалпы міндетті оқу стандарты «ҚР МЖОС 23.08-2012№1080
- СТУ 042-ГУ-4-2013 университеттік  стандарт  «Пәннің  оқу-әдістемелік
кешендерін құрастыру және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»;
- ДП 042-1.01.-2013  Құжаттамалық  процедура  «Пәннің  оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылымы және мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
   «Сүт өнімдерін өндіру биотехнологиясы» пәнінде сүт өнімдерін өндіруде
қолданылатын шикізат, микроағзалар  түрі  және  олардың  сипаттамалары
қарастырылады. Сонымен қатар сүт өнімдерін өндіру және сақтау кезінде
жүретін микробиологиялық және биохимиялық  процестер,  микробиологиялық
бақылау әдістері және оны ұйымдастыру мәселелеріне көңіл аударылған.
   3.2 Осы курстың мақсаты сүт өнімдерін өндіру биотехнологиясы  бойынша
студенттерге теориялық білім және тәжірибелік дағдылар кешенін беру.
   3.3 Осы курсты оқудың негізгі мәселесі  -  студенттерге инженер-
биотехнолог жұмысы аумағында білім беру.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент:
   • сүт өнімдерін өндіру биотехнологиясы негіздерін өндірістік және
практикалық мәселелерді шешетіндей деңгейде білуі;
   • сүттен өнім өндіру үшін практикалық алуы;
   • сүт өнімдерін өндірудің технологиялық режимдерін менгеруі;
   • сүт өнімдер өндірісін ұйымдастыруды және өнімнің сапасын бағалауды
орындай алуы;
   • биотехнологияны дамыту саласындағы Үкімет саясатын түсінуі керек.

   3.5 Курстың пререквизиттері: анорганикалық химия, органикалық химия,
биохимия, сүттің физикасы мен химиясы.
   3.6 Курстың постреквизиттері:  сүт  өнімдерін  өндірудің  ғылыми
негіздері, сүт өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау.


  3.8 Оқу жоспарынан үзінді көшірме


   1 кесте Оқу жоспарынан үзінді көшірме
|Курс                        |Семестр |Кредит-тер |
|1                          |2    |3      |
|Модуль 1 Сүт – биоөнімдер өндірісіне арналған шикізат ретінде       |
|Дәрістік сабақтар                  |6    |      |
|1 Кіріспе.                     |1    |8.1.1    |
|Биотехнологияның тағам өндірісіндегі ролі.     |    |      |
|Сүттің тағамдық және биологиялық құндылығы. Сүттің |    |      |
|химиялық құрамы.                  |    |      |
|2 Дайындалатын сүт                 |1    |8.1.1    |
|Сүттің қасиеттері. Дайындалатын сүтке қойылатын   |    |      |
|талаптар.                      |    |      |
|3 Сүттің құрамына және қасиеттеріне әсер етуші   |1    |8.1.1, 8.1.2|
|факторлар.                     |    |      |
|Химиялық факторлар. Физикалық факторлар. Биологиялық|    |      |
|факторлар.                     |    |      |
|4 Сүтті өңдеудің жалпы үрдістері.          |1    |8.1.1, 8.1.4|
|Сүтті механикалық өңдеу. Сүтті жылумен өңдеу.    |    |      |
|5 Ашытқы.                      |1    |8.1.1    |
|Сүт өндірісінде қолданылатын ашытқылар мен     |    |      |
|бактериалды концентраттар              |    |      |
|6 Ашытқыларды дайындау               |    |      |
|Тәжірибелік сабақтар                           |
|1 Әр түрлі жануар сүттерінің құрамымен танысу    |1    |8.1.1    |
|2 Сүттің физикалық және химиялық қасиеттерімен   |1    |8.1.1    |
|танысу                       |    |      |
|3 Дайындалатын сүтке қойылатын талаптар       |1    |8.1.1    |
|4 Сүтті жылумен өңдеудің түрлерімен танысу     |1    |      |
|5 Сүтті механикалық өңдеуді оқып үйрену       |1    |      |
|6 Ащытқы түрлерін және олардың құрамын оқып үйрену |1    |      |
|Зертханалық сабақтар                           |
|1 Сүт құрамын тексеру                |1    |      |
|2 Сүттегі құрғақ заттарды анықтау          |1    |      |
|3 Сүттегі ақуызды заттар мен көмірсутектерді анықтау|1    |      |
|4 Сүттің физико-химиялық құрамын анықтау      |1    |      |
|5 Пастерлеудің түрлеріне сипаттама беру       |1    |      |
|6 Сүт өндірісіне қажетті ашытқыларды дайындау    |1    |      |
|Модуль 2 Сүт өнімдері өндірісіндегі биотехнология             |
|Дәріс сабағы                    |9    |      |
|7 Сүтқышқылды өнімдер                |1    |      |
|Сүтқышқылды өнімдер өндірісінің технологиясы    |    |      |
|8 Қаймақ                      |1    |8.1.1    |
|Қаймақ өндірісінің жалпы технологиясы        |    |      |
|9 Қаймақ өндіру кезіндегі биологиялық және     |1    |8.2.4    |
|физико-химиялық процестер.             |    |      |
|10 Сүзбе                      |1    |      |
|Сүзбе өндірісінің жалпы технологиясы        |    |      |
|11 Сүзбе өндірісіндегі микробиологиялық процестер  |1    |8.2.4    |
|12 Май                       |1    |      |
|Май өндірісінің жалпы технологиясы         |    |      |
|13 Май өндірісіндегі физико-химиялық және химиялық |1    |      |
|процестер                      |    |      |
|14 Сыр                       |1    |8.2.4    |
|Сыр бөлгішке қойылатын талаптар           |    |      |
|15 Ұйытындыны өңдеу. Пресстеу            |1    |8.2.4    |
|Сырды тұздау. Сырдың жетілуі            |    |      |
|Тәжірибелік сабақтар                           |
|7 Сүтқышқылды сусындарды өндіру өндірісіндегі    |1    |      |
|технология ерекшеліктері              |    |      |
|8 Қаймақ өндіру өндірісіндегі технология ерекшелігі |1    |      |
|9 Сүзбе өндіру өндірісіндегі технология ерекшелігі |1    |      |
|10 Жоғары майлылықтағы майды өндіру технологиясын  |1    |      |
|үйрену                       |    |      |
|11 Жоғары майлылықтағы кілегейдің майға айналу   |1    |      |
|технологиясын оқып үйрену              |    |      |
|12 Мәйекті сырдың жоғары температурада қыздырудың  |1    |      |
|2ші өндірістік технологиясын оқып үйрену      |    |      |
|13 Мәйекті сырдың төмен температурада қыздырудың 2ші|1    |8.1.1, 8.1.2|
|өндірістік технологиясын оқып үйрену        |    |      |
|14 Жұмсақ сыр өндіру технологиясын оқып үйрену   |1    |      |
|15 Балқытылған сыр өндіру технологиясын оқып үйрену |1    |      |
|Зертханалық сабақтар                           |
|7-8 Сүтқышқылды сусын өндірісі           |2    |8.2.1    |
|9-10 Сүзбені қайнату                |2    |8.2.1    |
|11-12 Майды бөлу                  |2    |8.2.1    |
|13-14 Қатты сырды қайнату              |2    |8.1.22   |
|15 Брынзаны қайнату                 |1    |8.1.20   |
|                          |    |8.1.21   |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
1 Биотехнология – XXI ғасыр ғылымы
2 Алыс шетелдерде сүтке қойылатын талаптар
3 Бифиобактерияларды селекциялау
4 Шетелдерде ашытқы дайындау ерекшеліктері
5 Балаларға арналған ақуызды сүт өнімдері
6 Ірімшіктердң жіктелуі

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3 кесте - Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы             |Көрнекті   |Өзбетімен   |Бақылау |
|                 |құралдар   |оқуға арналған|түрі   |
|                 |       |сұрақтар   |     |
|Дәрістік сабақ   |Практ |Зертх.|       |       |     |
|          |сабақ |сабақ |       |       |     |
|1          |2   |3   |4      |5       |6    |
|1.Кіріспе.     |   |   |       |       |     |
|2 Дайындалатын сүт |1,2  |1   |Плакат, слайд|Биотехнология |Жұмысты |
|          |   |   |       |– XXI ғасыр  |қорғау  |
|          |   |   |       |ғылымы    |     |
|3 Сүттің құрамына  |3   |2   |Плакат, слайд|Алыс     |Жұмысты |
|және қасиеттеріне  |   |   |       |шетел-дерде  |қорғау  |
|әсер етуші     |   |   |       |сүтке     |     |
|факторлар.     |   |   |       |қойылатын   |     |
|          |   |   |       |талаптар   |     |
|4 Сүтті өңдеудің  |4-8  |2   |Плакат, слайд|Бифиобактериял|Жұмысты |
|жалпы үрдістері.  |   |   |       |арды     |қорғау  |
|          |   |   |       |селекциялау  |     |
|5 Ашытқылар     |9   |3   |Плакат, слайд|Шетелдерде  |Жұмысты |
|          |   |   |       |ашытқы    |қорғау  |
|          |   |   |       |дайындау   |     |
|          |   |   |       |ерекшеліктері |     |
|6 Ашытқыларды    |10  |3   |Плакат, слайд|       |Жұмысты |
|дайындау      |   |   |       |       |қорғау  |
|7 Сүтқышқылды    |   |   |Плакат, слайд|       |Жұмысты |
|өнімдер       |   |   |       |       |қорғау  |
|8-9 Қаймақ     |11  |4   |Плакат, слайд|Балаларға   |Жұмысты |
|          |   |   |       |арналған   |қорғау  |
|          |   |   |       |ақуызды сүт  |     |
|          |   |   |       |өнімдері   |     |
|10-11 Сүзбе     |12  |4   |Плакат, слайд|       |Жұмысты |
|          |   |   |       |       |қорғау  |
|12-13 Май      |13  |5   |Плакат, слайд|Ірімшіктердң |Жұмысты |
|          |   |   |       |жіктелуі   |қорғау  |
|14-15 Сыр      |14,15 |6,7,8 |       |       |     |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету

|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік    |Даналар |Студенттер|Қамтамасыз  |
|құралдардың атаулары        |саны   |саны   |ету пайызы  |
|Г.Б. Твердохлеб и др. Технология  |30    |15    |100     |
|молока и молочных продуктов. - М.: |     |     |       |
|Агропромиздат, 1991, - 463 с.    |     |     |       |
|Л.А.Банникова и др.         |20    |15    |100     |
|Микробиологические основы молочного |     |     |       |
|производства. – М.: Агропромиздат, |     |     |       |
|1987, - 400 с.           |     |     |       |


8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі
  1. Г.Б. Твердохлеб и др. Технология молока и молочных продуктов. - М.:
   Агропромиздат, 1991, - 463 с.
  2. Л.А.Банникова и др. Микробиологические основы молочного производства.
   – М.: Агропромиздат, 1987, - 400 с.
8.2 Қосымша
8.2.1 П.К. Полищук и др. Микробиология молока и молочных продуктов. –
     М.: Пищевая промышленность, 1978, -240 с.
8.2.2 И.Б. Гисин и др. Технология молока и молочных продуктов. - М.:
Пищевая промышленность, 1973, - 376 с.
Пәндер