Файл қосу

Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар              «ГЕОТЕХНИКА» пәнінің


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          050729 «Құрылыс» мамандығына арналған


           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған –_________«_02__» _09___2013ж. №_1_,  Семей  қаласының
  Шәкәрәм атындағы мемлекеттік университеті, Б.Ж.Ахметов,
  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы  2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1 «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отрысында


   Хаттама «_02_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Каф. меңгерушісі ____________  Н.Күдеринова
  2.2 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»  факультетінің  оқу-
  әдістемелік бюросында


  Хаттама «_11_» __09___ 2013 жылғы, № _1_


  Төрайым ____________  Бекбаева Р.С.
  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «_18_» __09___ 2013 жылғы, № _1_  ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.

                  Мазмұны  |1 |Қолдану аясы                          |4  |
|2 |Қажетті нормативті актілер                   |4  |
|3 |Жалпы ережелер                         |4  |
|4 |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспарының мазмұны     |5  |
|5 |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар        |6  |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                |7  |
|7 |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы        |8  |
|8 |Әдебиеттер                           |9  |   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ   Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспары «Геотехника» пәніне
арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіріп, 5В071100 Геодезия және
картография  мамандығында  оқитын  студенттерге  арналған.  Ол  пәннің
мазмұнымен, қажеттілігімен, курстың жүргізіп отырған жоспарымен  толық
таныстырады. Бұл оқу-әдістемелік жинақ осы пәнді оқуға арналған негізгі
құжат болып табылады.   2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


   Оқытушыға арналған «Геотехника» пәнінің жұмыс оқу жоспары оқу үрдісін
жетілдіруге арналып, келесі құжаттардың талаптарын толық қанағаттандырады:
   050711 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған Қазақстан
Республикасының Білім және  Ғылым  Министрлігінің  2005  жылғы  23-ші
желтоқсанда, № 779 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген ҚР
МЖБС 3.08.337-2006 мамлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты.
   -050711 "Геодезия және  картография" мамандығының элективті  оқу
жоспары;
   - Университет стандарты СТУ 042-СГУ-5-2012 "Пәннің оқу-әдістемелік
кешенін құрастыру және        қойылатын жалпы талаптар";
   - Құжатталған үрдіс ДП 042-1.07-2012-01 "Пәннің  оөу-әдістемелік
кешенінің мазмұны және құрылымы"


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Геотехника» пәні 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығында
оқитын студенттерге профильді таңдау пәні түрінде оқытылады. «Жоғарғы
геодезия» пәні өндірістік ауданда қазіргі заманға сай бөлу жұмыстарының
теориясы мен практикасының жаңа әдістерін көрсетеді, топырақты бонировкалау
 жұмыстарын үйретеді.
   3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
  Өндірістік ауданда жүргізілетін бөлу және ізденіс жұмыстарын жүргізу
туралы практикалық және теориялық  тәжірбие  алу,  жерге  орналастыру
жұмыстарымен  таныстыру,  кадастрлық  есептеулер  жүргізу,  жалпы  жер
мониторингін шығаруды үйрету және т.б болашақ маманға қажетті білім беру
болып табылады.
   3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:
   Болашақта кәсіби шеберлігін шыңдауда,  өндірістік  және  ғылыми-
техникалық жұмысында көмекші болатын теориялық және тәжірибелік білім беру
жатады.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:
  - жерге орналастырудың маңызы мен мазмұнын;
  - жер кадастры мен мониторингі туралы жалпы түсінікті;
  - елді мекендердің классификациясын;
  - жерге орналастыру жүйесін жобалауды;


   3.5 Курстың пререквизиттері:
  - құрылыстағы деформацияны бақылау;
   3.6 Курстың постреквизиттері:
   - өндіріс алаңындағы геодезиялық жұмыстар;


   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                  1 - кесте

|Курс                             |Семестрі |
|1                               |2     |
|Дәріс сабақтар                              |
|Кіріспе . Жоғарғы геодезия пәні.               |1     |
|Жоғарғы геодезияның ғылыми және ғылыми техникалық міндеттері. |     |
|Қазіргі заманға сай жоғарғы геодезияның дамуы, мағынасы және |     |
|перспективасы. Мемлекеттік геодезиялық тор туралы жалпы    |     |
|мағлұмат.                           |     |
|Жоспарлы және биіктікті мемлекеттік және арнайы геодезиялық  |     |
|тордың құрылымы.                       |     |
|Жер элипсоидының геометриясы.                 |1     |
|Эллипсоидтың негізгі сызықтары және жазықтықтары,       |     |
|өзара-қалыпты қиылысу туралы ұғым.              |     |
|Құрылыстағы мүмкіндіктер және геодезиялық жұмыстардың дәлдік |1     |
|есебі. Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.       |     |
|Геодезиялық бақылау түсінігінің сызбасы және жүйе       |1     |
|элементтерінің сипаты.                    |     |
|Геодезиялық қамтамасыз ету құралдары Геодезиялық өлшемдер,  |1     |
|аспаптар мен құрылғылар. Лазерлік геодезиялық аспаптар.    |     |
|Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.    |1     |
|Геодезиялық бөлу негізі. Ғимараттың бөлу торы.        |1     |
|Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі  |1     |
|бөлшектеп бөлу жұмыстары.                   |     |
|Қабаттық бөлу жұмыстары                    |1     |
|Кеңістік геодезиялық торлардың дәлдігін есептеу        |1     |
|Монтаждық горизонтқа өстерді шығару тәсілдері         |1     |
|Фундаменттің құрылысын бақылау                |1     |
|Панельдерді, блоктарды және жабындарды монтаждауды бақылау  |1     |
|Каркас ғимараттарды монтаждауды бақылау            |1     |
|Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды |1     |
|бақылау                            |     |
|Тәжірибелік сабақтар                     |     |
|Құрылыстық геодезиялық бақылауға қойылатын жалпы талаптар   |2     |
|Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайының      |2     |
|категориялары                         |     |
|Жұмыс түрлеріне байланысты құрылыстық бақылау жүргізу тәртібі |2     |
|Құрылыстың конструкциясының технологиялық жағдайын геодезиялық|2     |
|бақылау технологиясын жобалау                 |     |
|Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар         |2     |
|Сызқтық өлшемдердің әдістері                 |2     |
|Горизонттан горизонтақа белгілерді беру әдістері мен     |2     |
|құраладары                          |     |
|нивелирлеу құралдары мен әдістері               |2     |
|Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегі ғимараттар мен      |2     |
|құрылыстардық техникалық жағдайының мониторингі        |     |
|Құрылыстық бақылау жүргізу кезіндегіөрт қауіпсіздігінің аудиті|2     |
|Нормативті құжаттар тізімі                  |2     |
|СНиП 2.02.01-83*                       |2     |
|СНиП 2.02.01-85                        |2     |
|СНиП 3.02.01-87                        |2     |
|СНиП 23-03-2003                        |2     |


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
1.  Геодезиялық жұмыстарды жоспарлау. Геодезиялық  жұмыстар  кезіндегі
  техникалық қауіпсіздік ережесі.
2. Сапаны геодезиялық бақылаумен қамтамасыз ету әдістері.
3. Гидростатикалық нивелирлеу
4. Ғимараттар мен құрылыстардың бөлу өстері. Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп
  бөлу жұмыстары.
5. Қабаттық бөлу жұмыстары
6. Атқарушы түсiрулер және атқарушы генплан құру.
7. СНиП 23-03-2003
8. СНиП 12-04-2001
9. Нормативті құжаттарға қойылатын талаптар.
10. Құрылыстық бақылау бойынша атқарушы құжаттар
11. Кірпіш қалануын және технологиялық құрал-жабдықты монтаждауды бақылау
12. Нивелирлеу құралдары мен әдістері


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

                                  3 - кесте
|Тақырыптары                      |Көрнекі |    |   |
|                            |құралдар|Өздік  |Бақыл|
|                            |,    |жұмысқа |ау  |
|                            |плакатт |тапсырма|түрі |
|                            |    |лар   |   |
|Дәрістер         |Тәжірибелік (семинар) |Зертх|    |    |   |
|             |сабақтары       |аналы|    |    |   |
|             |            |қ  |    |    |   |
|             |            |сабақ|    |    |   |
|             |            |тар |    |    |   |
|1             |2           |3  |4    |5    |6  |
|Кіріспе. Құрылыстағы   |Құрылыстық геодезиялық |-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|геодезиялық жұмыстарды  |бақылауға қойылатын  |   |р    |ны   |а  |
|ұйымдастыру негізі.    |жалпы талаптар     |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|Геодезиялық қызметтің   |            |   |    |    |-жауа|
|құрылымы, міндеті мен   |            |   |    |    |п  |
|функциялары.       |            |   |    |    |   |
|Геодезиялық жұмыстарды  |Ғимараттар мен     |-  |Теодолит|Тапсырма|Ауызш|
|жоспарлау. Геодезиялық  |құрылыстардың     |   |4Т30П  |ны   |а  |
|жұмыстар кезіндегі    |техникалық жағдайының |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|техникалық қауіпсіздік  |категориялары     |   |    |    |-жауа|
|ережесі.         |            |   |    |    |п  |
|Құрылыстағы мүмкіндіктер |Жұмыс түрлеріне    |-  |Нивелир |Тапсырма|Ауызш|
|және геодезиялық     |байланысты құрылыстық |   |3Н5Л  |ны   |а  |
|жұмыстардың дәлдік есебі. |бақылау жүргізу тәртібі|   |Рулетка |өңдеу. |сұрақ|
|Нормативті құжаттарға   |            |   |стальная|    |-жауа|
|қойылатын талаптар.    |            |   |    |    |п  |
|             |            |   |50м Р50Т|    |   |
|             |            |   |Штатив |    |   |
|             |            |   |T2N-L  |    |   |
|Геодезиялық бақылау    |Құрылыстың       |-  |Нивелир |Тапсырма|Ауызш|
|түсінігінің сызбасы және |конструкциясының    |   |3Н5Л  |ны   |а  |
|жүйе элементтерінің    |технологиялық жағдайын |   |Рулетка |өңдеу. |сұрақ|
|сипаты.          |геодезиялық бақылау  |   |стальная|    |-жауа|
|             |технологиясын жобалау |   |    |    |п  |
|             |            |   |50м Р50Т|    |   |
|             |            |   |Штатив |    |   |
|             |            |   |T2N-L  |    |   |
|Геодезиялық қамтамасыз ету|Құрылыстық бақылау   |-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|құралдары Геодезиялық   |бойынша атқарушы    |   |р    |ны   |а  |
|өлшемдер, аспаптар мен  |құжаттар        |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|құрылғылар. Лазерлік   |            |   |    |    |-жауа|
|геодезиялық аспаптар.   |            |   |    |    |п  |
|Сапаны геодезиялық    |Сызқтық өлшемдердің  |-  |Нивелир |Тапсырма|Ауызш|
|бақылаумен қамтамасыз ету |әдістері        |   |3Н5Л  |ны   |а  |
|әдістері.         |            |   |Рулетка |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |стальная|    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|             |            |   |50м Р50Т|    |   |
|             |            |   |Штатив |    |   |
|             |            |   |T2N-L  |    |   |
|Геодезиялық бөлу негізі. |Горизонттан горизонтақа|-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|Ғимараттың бөлу торы.   |белгілерді беру    |   |р    |ны   |а  |
|             |әдістері мен құраладары|   |    |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Ғимараттар мен      |нивелирлеу құралдары  |-  |Нивелир |Тапсырма|Ауызш|
|құрылыстардың бөлу өстері.|мен әдістері      |   |лазерный|ны   |а  |
|Нөлдік кезеңдегі бөлшектеп|            |   |BOSH  |өңдеу. |сұрақ|
|бөлу жұмыстары.      |            |   |GRL300 |    |-жауа|
|             |            |   |HVSET  |    |п  |
|Қабаттық бөлу жұмыстары  |Құрылыстық бақылау   |-  |Builder |Тапсырма|Ауызш|
|             |жүргізу кезіндегі   |   |R 100M |ны   |а  |
|             |ғимараттар мен     |   |power  |өңдеу. |сұрақ|
|             |құрылыстардық     |   |    |    |-жауа|
|             |техникалық жағдайының |   |    |    |п  |
|             |мониторингі      |   |    |    |   |
|Кеңістік геодезиялық   |Құрылыстық бақылау   |-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|торлардың дәлдігін есептеу|жүргізу кезіндегіөрт  |   |р    |ны   |а  |
|             |қауіпсіздігінің аудиті |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Монтаждық горизонтқа   |Нормативті құжаттар  |-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|өстерді шығару тәсілдері |тізімі         |   |р    |ны   |а  |
|             |            |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Фундаменттің құрылысын  |СНиП 2.02.01-83*    |-  |Тахеомет|Тапсырма|Ауызш|
|бақылау          |            |   |р Sokkia|ны   |а  |
|             |            |   |CX-106 |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Панельдерді, блоктарды  |СНиП 2.02.01-85    |-  |Тахеомет|Тапсырма|Ауызш|
|және жабындарды      |            |   |р Sokkia|ны   |а  |
|монтаждауды бақылау    |            |   |CX-106 |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Каркас ғимараттарды    |СНиП 3.02.01-87    |-  |Тахеомет|Тапсырма|Ауызш|
|монтаждауды бақылау    |            |   |р Sokkia|ны   |а  |
|             |            |   |CX-106 |өңдеу. |сұрақ|
|             |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |
|Кірпіш қалануын және   |СНиП 23-03-2003    |-  |Плакатта|Тапсырма|Ауызш|
|технологиялық       |            |   |р    |ны   |а  |
|құрал-жабдықты монтаждауды|            |   |    |өңдеу. |сұрақ|
|бақылау          |            |   |    |    |-жауа|
|             |            |   |    |    |п  |

  7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
  |Оқу-әдістемелік құралдар мен  |Экземпляр |Студенттер |Қамтамасыз   |
|оқулықтардың атауы       |саны   |саны    |етілуі     |
|                |     |      |%        |
|1                |2     |3      |4        |
|Котельников В.С., Четверик И.П. |1(э/н)  |9      |11       |
|«Строительный контроль»     |     |      |        |
|методическая указания М, 2010  |     |      |        |
  8 ӘДЕБИЕТ


    8.1 Негізгі:
  8.1.1  Котельников В.С., Четверик И.П. «Геотехника»  методическая
  указания М, 2010
  8.2 Қосымша:
    8.2.1 Жуков Б.Н. Геодезический контроль сооружений при эксплуатации
и реконструкции: Учебное пособие Новосибирск: СГГА, 1994, - 125 с
      8.2.2 Ямбаев Х.К. Геодезический контроль прямолинейности и
соосности в строительстве. – М.: Недра, 1986. – 264 с., ил
   8.2.3 Устаевич Г.А., Малков А.Г. Геодезическое инструментоведение.
Устройство, поверки и исследования теодолитов и неивелиров. – Нов-ск 2003,
- 67 с.
   8.2.4 Попов А.М., Пошивайло Я.Г. Геодезические приборы. Теодолиты.
Нивелиры. – Тюмень, 2005. – 129с.
Пәндер