Файл қосу

Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты    |ПОӘК     |                 |
|               |       |ПОӘК 042-18-7.1.27/01-2014    |
|ПОӘК             |       |                 |
|«Текстильді материалдар мен  |№1 басылым  |                 |
|бұйымдарды жобалау» пәннің  |«11» 09 2014 |                 |
|оқытушыға арналған      |       |                 |
|бағдарламасы         |       |                 |        «Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау»

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


    5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы үшін

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Cемей


                  2014
                 Алғы сөз

   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  т.ғ.к.,  доцент  м.а.,  Нұрымхан  Г.Н.
_____________«27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1  «Тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «3» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі_____________________ Б.К. Асенова

  2.2 Инженерлік – технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама «5» қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы ______________  С.С.Толеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама «11» қыркүйек 2014 ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны

|1   |Қолдану аясы                        |4   |
|2   |Нормативтік сілтемелер                   |4   |
|3   |Жалпы ережелер                       |4   |
|4   |Оқу пәнінің (модуль бойынша) мазмұны            |6   |
|5   |Білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар   |7   |
|   |тізімі                           |    |
|7   |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы    |7   |
|8   |Әдебиеттер                         |8   |
   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


   «Текстильді материалдар мен бұйымдарды  жобалау»  пәнінің  оқу-
әдістемелік кешені 5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы
бойынша оқытылатын білім алушыларға арналған. Білім  алушыларды  курс
мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс
саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйретудің  негізі
болып табылады.
  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Текстильді материалдар мен бұйымдарды  жобалау»  пәнінің  оқу-
әдістемелік кешені  5В072800  –  «Өңдеу  өндірістерінің  технологиясы»
мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа қосымша элективті  каталог
бойынша жасалынған.
  «Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау» пәнінің оқу-әдістемелік
кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және
құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:
  - 5В072800 - «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы  бойынша
жалпыға бірдей білім стандарты, ҚР МЖБС, Қазақстан Республикасының Білім
және Ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамызда №  1080  бұйрығымен
бекітілген және іске қосылған;
  - 5В072800- «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша  типтік
оқу жоспары;
     - СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің оқу әдістемелік
кешенін дайындау және өңдеуге жалпы талаптар»;
     - ДП 042-01.01-2014 Құжаттық процедура «Пәннің оқу-әдістемелік
кешенінің құрамы мен құрлымы»;
   - Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университетінің
2013жылдың 12 қыркүйегінде бекітілген мамандық бойынша элективті пәндердің
жиынтығы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  Білім алушы бұл пәнді оқу барысында текстильді материалдар  мен
бұйымдарды жобалау туралы тапсырмаларды шешуді, бұйымдарды өңдеу цехтарына
қойылатын талаптар мен техникалық шарттар, киім туралы жалпы мәліметтер мен
технологиялық өңдеулер, онда пайдаланылатын құрал-жабдықтар, ұлттық қолөнер
мен киім композициясының басты заңдылықтарымен танысу. Пішу цехы туралы
жалпы мағлұматтар, бұйымның тігу технологиясы, тігін-тоқыма бұйымдарын
жобалау туралы жұмыстарды орындау реттілігін де оқып үйренеді.. Білім
алушытер білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен  қатар,  тәжірибе
жүзінде кәсіпорында өңдеу үрдістерінің технологиясымен  танысу  арқылы
толықтырады. Осы пәнді оқыту нәтижесінде болашақ арнаулы инженерлік пәнді
таңдауға және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет
бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектеседі.
   «Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау» курсы бір-бірімен
тығыз байланысты төрт түрден  тұрады:  дәріс,  зертханалық  жұмыстар,
аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін Білім алушының өзіндік жұмысы
(БАОӨЖ) және Білім алушының өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды
түрі болып табылады, яғни пәннің  маңызды  және  күрделі  бөлімдерін
меңгертеді; зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді
әдістемелік нұсқаулармен жасауды үйретеді; пәнге қатысты материалдарды оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып БАӨЖ және БАОӨЖ түрінде
өңделеді және оқытушының қадағалауында болады.

  3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
  Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау үшін білікті маман
дайындау, қазіргі таңда ең маңызды тапсырма болып табылады. Бұл халықтың
әлеуметтік жағдайының жақсаруына әсерін тигізіп, тұтынушыларға тек сапалы
киім  өнімдері  мен  материалдарды  сатуға  мүмкіндік  береді.  Білім
алушыларғабілім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді меңгеру
үшін және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет
бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.


   3.3 Пәннің негізгі міндеттері:
   Текстильді материалдар мен бұйымдарды жобалау болашақ маман ретінде
көптеген мәселелерді қарастыра отырып ең алдымен киімнің жоғарғы
сапасының бәрінен  бұрын қолданылатын материалдардың сапасына, олардың
дұрыс таңдалуына, модельдік көркемдік бейнесін және конструкциясын дайындау
технологиясын жетілдіруіне байланысты мәліметтерді анықтау.

  3.4 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білу керек:
  - Білім алушы киім туралы жалпы мәлімет;
  - Білім алушы киімнің негізгі қасиеттерін;
  - Білім алушы адам бейнесінің өлшемдік сипаттамасын;
  - Білім алушы киімнің сыртқы пішіні мен конструкциясының сипаттамасың;
  - Білім алушы киімнің технологиялық өңдеулерін
   зерттеуде пайдаланатын жабдықтармен жұмыс істей алуы керек.
  3.5. Курс пререквизиті:
  Текстиль материалдары мен бұйымдарын өңдеу цехтарына талаптар, тігін-
тоқыма цехтарының жұмысы мен құрал-жабдықтары және тігін-тоқыма бұйымдарын
жобалау.


  3.6. Курс постреквизиті:
  Текстиль материалдары мен бұйымдарды өңдеу технологиясы, өнімдерді
өңдеу өндірісіндегі есеп және есеп берушілік болады.

   3.7 Пәннің жұмыс бағдарламасынан үзінді:
                                   Кесте 1

|Курс  |Семестр |Кредит |Дәріс |Зертх.|ОСӨЖ |СӨЖ |Барлығы |Жиынтық |
|    |    |саны  |тер  |сабақ |(сағ.)|(сағ.|(сағ.) |тексеру |
|    |    |    |   |   |   |)  |    |формасы |
|2,3   |3,5   |3   |15  |15  |15  |45  |90   |Емтихан |
|    |    |    |   |   |   |   |    |(тест)  |  4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) МАЗМҰНЫ
                                   Кесте 2
|Тақырып атаулары                    |Сағат саны    |
|1                           |2         |
|Дәрісханалық сабақтар                           |
|Модуль 1. Пәнге кіріспе. Текстиль материалдары мен бұйымдарын       |
|өңдеу цехтарына талаптар                         |
|1. Пәнге кіріспе. Өндіріс участоктардың және кәсіптің |1         |
|әртүрлі типті тігін цехтардың құрамы          |         |
|2. Жұмыс орнын ұйымдастыру ережелері          |1         |
|3. Технологиялық ағымдардың сипаттамасы        |1         |
|4. Тігін-тоқыма цехының жартылай фабрикатының ішкі   |1         |
|үрдісті транспорттау әдісі               |         |
|5. Тоқыма өнеркәсібіндегі экологиялық мәселелер    |1         |
| Модуль 2. Тігін-тоқыма цехтарының жұмысы мен құрал-жабдықтары      |
|6. Тігін цехтың құрал-жабдықтары            |1         |
|7. Эксперименталды цехтың жалпы сипаттамасы      |1         |
|8. Пішу цехы жөнінде жалпы мағлұмат          |1         |
|9. Бұйымның тігу технологиясы             |1         |
|10. Ақау емес маталар қоймасы             |         |
|Модуль 3. Тігін-тоқыма бұйымдарын жобалау                 |
|Тоқыма талшықтардың классификациясы          |1         |
|Киімдерді өңдеу және жобалау              |1         |
|Киімнің сыртқы пішіні мен конструкциясының  сипаттамасы|1         |
|Ұлттық қолөнер мен киімдер тігу            |1         |
|Дәрістерге шолу сабақ                 |1         |
|Барлығы                        |15        |
|Практикалық (семинар) сабақтар                      |
|Өндіріс участоктары, тігін цехтардың          |2         |
|Тігін-тоқыма цехының жартылай фабрикатын транспорттау |2         |
|Тігін цехтың                      |2         |
|Пішу цехы                       |2         |
|Бұйымның тігу технологиясы               |2         |
|Киімнің сыртқы пішіні мен конструкциясы        |2         |
|Ұлттық қолөнер                    |3         |
|Барлығы                        |15        |  5 ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫП ТІЗІМІ


  5.1.1 Тігін цехтарындағы қауіпсіздік ережелері
  5.1.2 Мата өндіру кезіндегі экологиялық қиындықтар
  5.2.1 Эксперименталды цехтың жалпы сипаттамасы
  5.2.2 Пішу машиналары
  5.3.1 Пішу цехы жөнінде жалпы мағлұмат
  5.3.2 Киімдерді өңдеу және жобалау
  5.4.1 Дайындау цехы туралы жалпы мағлұмат
  5.4.2 Тоқыма талшықтардың классификациясы
  5.5.1 Ұлттық қолөнер
  5.5.2 Ұлттық киімдер тігу технологиясы


   6 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

|Оқулықтар,оқу-методикалық    |Көшірме саны|Білім алушылар |Қамтамасыз ету |
|оқу-құралдарының атаулары    |      |саны      |пайызы     |
|1                |2      |3       |4       |
|Р.Рысқұлова, А.Ж.Құтжанова,   |3      |4       |75       |
|Э.С.Масанова, Ж.Ш.Маханова.Тігін|      |        |        |
|өндірісінің материалтануы//   |      |        |        |
|Алматы, 2011.          |      |        |        |
|С.Н.Мұхамеджанова, К.Т.     |3      |        |        |
|Маханбеталиева. Маталар     |      |        |        |
|ассортименті, қасиеттері және  |      |        |        |
|айқаспа түрлері // Тараз, 2013. |      |        |        |
|Кирюхин С.М., Шустов      |3      |        |75       |
|Ю.С. Текстильное        |      |        |        |
|материаловедение//  КолосС, 2011|      |        |        |
|- 360 с.            |      |        |        |
|Г.Е.Кричевский, М.В.Корчагин,  |3      |        |75       |
|А.В.Сепахов. Химическая     |      |        |        |
|технология текстильных     |      |        |        |
|материалов // М.:        |      |        |        |
|Легпромбытиздат, 2007 – 640 с. |      |        |        |
  7. ӘДЕБИЕТТЕР


   1. Негізгі әдебиеттер
  7.1.1 Р.Рысқұлова, А.Ж.Құтжанова, Э.С. Масанова, Ж.Ш.Маханова. Тігін
өндірісінің материалтануы// Алматы, 2011.
  7.1.2 Журналы. Текстильная промышленность, 2009-2012г.г.
  7.1.3 С.Н.Мұхамеджанова, К.Т. Маханбеталиева. Маталар ассортименті,
қасиеттері және айқаспа түрлері // Тараз, 2013.
  7.1.4 Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение//  КолосС,
2011 - 360 с.
  7.1.5 Н.А.Савостицкий,  Э.К.  Амирова.  Материаловедение  швейного
производства // М.:Издательский центр «Академия», 2005.
  7.1.6  Е.А.Калмыкова,  О.В.Лобацкая.  Материаловедение  швейного
производства // Мн.: Высшая школа, 2004.
   2. Қосымша әдебиеттер
  7.2.1 Г.Е. Кричевский, В.А.Никитков. Теория и практика подготовки
текстильных материалов // М.: Легпромбытиздат, 2005 – 208 с.
  7.2.2 Г.Е.Кричевский. Диффузия и сорбция в процессах крашения и
печатания / М.: Легкая индустрия, 2005 - 207 с.
  7.2.3 Г.Е.Кричевский, М.В.Корчагин, А.В.Сепахов. Химическая технология
текстильных материалов // М.: Легпромбытиздат, 2007 – 640 с.
  7.2.4 Б.Н.Мельников, Т.Д.Захарова. Современные способы заключительной
отделки тканей из целлюлозных волокон // М.: Легкая индустрия, 2008 – 208
с.
   5. Журнал «Пищевая промышленность»
   6. Журнал «Вестник» СГУ имени Шакарима
   7. Нормативные документы
   8. Патенты. Интернет

Пәндер