Файл қосу

Оқытушыға арналған Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
       БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
     СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы 
        МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
           3 деңгейлі СМЖ құжат
                  ПОӘК
 ПОӨК 042-18-22-1.202/01 -2014
                    
                  ПОӘК
Оқытушыға арналған <<Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы>> пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы 
               Басылым № 1
                <<__>>____20__ж 
                    
                    
                          ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

<<Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы>>
                    
6М080200 - <<Малшаруашылығынын өнімдерін өндіру технологиясы>>  
             мамандығы үшін
                    

       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ 
              БАҒДАРЛАМАСЫ
                                     Семей
                    
                   2014
	
                    
                Алғы сөз

* ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: _______________ <<____>>___________20____ ж 
Б.С.Ахметова, ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты, <<Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен>> кафедрасының доценті
* ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1.<<Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен>> кафедрасының отырысында     
Хаттама №__  <<____>>_____20___ж

Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова 

2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №___  <<____>>_____20___ж

Төрағасы ____________ Г.Джаманова 

3. бекітілді 
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға ұсынылды 
Хаттама №___  <<____>>_____20___ж

ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова 

 4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                Мазмұны


1 Колдану саласы.
2 Нормативті сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдер)
5 Магистранттардың өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі 
6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің қартасы 
7 Әдебиеттер
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

     1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   <<Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы>> пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс жоспары 6М080200 <<Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы>>  мамандықтарының магистранттарына арналған оқу- әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, актуальдылығымен, курс саясатымен, магистранттар оқу процесінде игеретін тәжірибелер мен машықтардың тақырыптарымен таныстырады. Оқу- әдістемелік кешен Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемелекеттік университетінің, <<Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен>> кафедрасының пәнді оқытудағы негізгі жетекші құралы болмақ. 

2 ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР
   <<Құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы>> пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы келесі құжаттардың талаптарына сәйкес оқу процесін ұйымдастыруда тәртіп орнатады: 
- 6М080200 <<Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы>>  мамандығының Қазақстан Республикасы  мемлекеттік жалпы білім беру стандарты
 ҚР МЖМБС 23,12.-2005 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 26.04. 2004 № 779 бұйрығымен бекітілген және енгізілген;
- УСТ 042-РМҚК-СМУ-8-2007 Университет стандарты <<Пәннің оқу- әдістемелік кешендерінің жасауға және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар>> 
- ҚП 042-08.10.10.12-2007 Құжаттандыру процедурасы <<Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны>>. 

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны. 
   Ауыл шаруашылығында құстардың интенсивті өсіп-өну биотехнологиясы пәнін оқу барысында құстардың өнімдерін, оның ішінде түрлеріне байланысты, жұмыртқа өнімін, ет өніміні неғұрлым интенсивті жолмен дамуын дұрыс деп санау керек. 
   Құстардың ұдайы өсуінің негізгі теориялық және практикалық ерекшеліктерімен және құстарды күтіп бағу, сұрыптау, өсіру биотехнологияларымен танысу. 
3.2. Пәнді оқытудың мақсаты:
    Құстардың өнімдерін, интенсивті биотехнологиясын, өсіп-өнуін және селекция жұмыстарын толық жүргізу. Құстардың тұқымдарын, биотехнологиялық ерекшеліктеріне байланысты олардың өнімдерін 10-15 пайызға көтеру шараларын қолданған жөн. 
   Құстардың өнімін көтеруде, асылдандыру жұмыстарымен бірге, оның организмінде жұмыртқаның морфобиологиялық-физиологиялық дамуының ерекшеліктерімен магистранттарды таныстыру.
3.3. Пәнді зерделеудің негізгі міндеті:
- құстардың өсіп-өну процестеріне назар аударған жөн, оның ішінде ұрықтандыру, жұмыртқаның дамуы, дамуы, негізінде сұрыптау жұмыстарына назар аударған дұрыс.
3.4. Оқып-білудің нәтижелері: 
- магистранттар құстардың өсіп-өну процестерін жеткілікті екенін білген жөн;
- құстардың негізгі селекция жұмыстарымен танысып, құс шаруашылығында дұрыс пайдалануы;
- құстардың жұмыртқа, ет өнімдерін көтеруде негізгі құс шаруашылығындағы жұмыстармен жүргізетін технологияларымен танысқаны дұрыс;
- құс өнімдерін дұрыс бағалау жолдарымен, биотехнологияларын пайдалануы арқылы, құс гаруашылығының экономикасын көтеруде үлес  
қосқандары деп саналады.

3.5. Курстың пререквизиттері: 
3.5.1 мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық әдістері

3.6. Курстың постреквизиттері: 
3.6.1 балық шаруашылығы
3.6.2 ғылыми зерттеу жұмысының әдістемесі
3.6.3 ірі қара, қой және жылқы төлдерін бағыттап өсіру
3.6.4 ауыл шаруашылы малдары мен құстарының өнімділігін жоғарылатудың селекциялық әдістері
3.6.5 құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің заманауи технологиясы
	
3.7. Оқу жоспарынан үзінді

                                 1- кесте
Курс
Семестр
Кредит
ЛК
ТС
МОӨЖ
МӨЖ
Барлығы
Қорытынды бақылаудың нысаны
1
  2
  4
 15
 
45
 45
 
емтихан

     4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДЕР)
                                 2- кесте
            Тақырыптар атауы
               Сағат саны
                    1
                    2
             Дәріс сабақтары
             Модуль 1 Кіріспе
   Блок 1 Қазақстандағы құс шаруашылығы
1. Кіріспе. Қазақстандағы құс шаруашылығының ролі. 
                    1
      Блок 2 Ауыл шаруашылық құстары
2. Ауыл шаруашылық құстарының түрлері. Тауық тұқымдары.
                    1
	Модуль 2 Жұмыртқа өнімділігі	
      Блок 1 Тауықтарды азықтандыру
3. Тауықтың жұмыртқа өнімділігі.
                    1
4. Мекиен тауықтарды азықтандыру.
                    1
       Блок 2 Тауықтарды күтіп-бағу
5. Мекиен тауықтарды күтіп - бағу
                    1
6. Икубация туралы түсінік

                    1
       Модуль 3 Балапандарды өсіру
         Блок 1 Бройлерді семірту
7. Балапандарды өсіру. Бройлерді семірту. Жылу режимі.
                    1
    Блок 2 Құстарды өсіру технологиясы
8. Бройлерді өсіру технологиясы
                    1
9. Үйректерді өсіру ерекшеліктері.
                    1
       Модуль 4 Құс өсіру ерекшелігі
    Блок 1 Күркетауық және қазды өсіру
10. Күркетауықтарды өсіру ерекшеліктері.   
                    1
11. Қазды өсіру ерекшеліктері.
                    1
Блок 2 Жұмыртқа мен етті өнеркәсіптік негізде өндіру
                    
12 Көгершіндерді өсіру.
                    1
13. Түйеқұс өсіру.
                    1
14. Қырғауыл өсіру.
                    1
15. Жұмыртқа мен етті өнеркәсіптік негізде өндіру.    
                    1
          Тәжірибелік сабақтар 
Модуль 1 Ауыл шаруашылығы құсының сыртқы тұлғасын зерттеу.
Блок 1 Құстардың дене бітімінің индекстерін есептеу. Құстардың негізгі өлшемдері.   
1. Ауыл шаруашылығы құсының сыртқы тұлғасын зерттеу.
                    2
2. Құстардың дене бітімінің индекстерін есептеу. Құстардың негізгі өлшемдері.   
                    2
3. Ауыл шаруашылығы құсының көбею органдарының құрылысы.
                    2
4. Жұмыртқаның морфологиясы және құрылысы.    
                    2
Блок 2 Жұмыртқалағыштық және жұмыртқа өнімділігі.
                    
5. Жұмыртқалағыштық және жұмыртқа өнімділігі.
                    2
6. Жылдық жұмыртқа өнімін есептеу.
                    2
Модуль 2 Инкубаторға жұмыртқа салу үшін календарлық жоспарды және икубация ведомысын жасау
 Блок 1 Инкубациядағы биологиялық бақылау.
7. Инкубаторға жұмыртқа салу үшін календарлық жоспарды және икубация ведомысын жасау
                    2
8. Инкубациядағы биологиялық бақылау.	
                    2
     Блок 2 Толықтыратын төлді өсіру.
9. Толықтыратын төлді өсіру.
                    2
10. Мекиендерді бағып - күтудің шарттары мен жүйесі.             
                    2
Модуль 3 Тауықтардың жұмыртқалағыштығының есебі
Блок 1 Жоғары өнімді ауыл шаруашылық құсын азықтандыру.
11. Тауықтардың жұмыртқалағыштығының есебі
                    2
12. Жоғары өнімді ауыл шаруашылық құсын азықтандыру.
                    2
 13. Ет бағытындағы құстардың тұқымдары.
                    2
Блок 2 Жоғары өнімді ауыл шаруашылық құсын азықтандыру.
14. Жоғары өнімді ауыл шаруашылық құсын азықтандыру.
                    2
15. Ет бағытындағы құстардың тұқымдары.
                    2
                                        
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Жұмыртқа және ет бағытындағы тауықтарды азықтандыру ерекшелігі және азықтарға қойылатын санитарлық талаптар.
5.2 Құстардың жұмыртқа өнімдері.
5.3 Инкубация және биобағалау.
5.4.Құс шаруашылығындағы тұқымдарына, кросстарына сипаттама.
5.5 Құс шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстары.
5.6 Жұмыртқаның құрлысы және дамуы.
5.7 Құстардың балапандарын өсіру технологиясы.
5.8 Құс шаруашылығындағы ет өнімдеріне сипаттама.
5.9 Құстардың жыныстық жетілуі, жұмыртқа басудың инстинті.
5.10 Жұмыртқа өнімінің есебі.
5.11 Құстардың тұралылық даму жолы.
5.12 Ауыл шаруашылық құсының жынысын және жасын анықтау.
5.13 Жұмыртқа бағытындағы тауықтардың тұқымы және кросстары.
5.14 Құстардың биологиялық және шаруашылық ерекшеліктері.
5.15 Жұмыртқаның  құрлысы және дамуы.	
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                    
                                 3- кесте
Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары
             Экземпляр саны
           Магистранттар саны
            Қамтамасыздану %
1. Ш.Ә. Әлпейсов. К.П. Тәжиев. Құс шаруашылығы, Алматы, 2001 ж
                   25
                    2
                   100
2. Э.Э. Пенионжкевич, К.В. Злочевская Құс шаруашылығы, Алматы, 
2001 ж
                   25
                    2
                   100
3. А.Б. Таңатаров. Е.Б. Байбаранов. Құс шаруашылығы және құстың жұмыртқасы мен етін өндірудің технологиясы. Алматы, 1992 ж
                   15
                    2
                   100
4. И.Е. Новак. Құс шаруашылғындағы құстардың көбею биологиясы және қолдан ұрықтандыру негіздері. Москва, 1964 ж
                   15
                    2
                   100

7 ӘДЕБИЕТТЕР
                    
7.1. Негізгі әдебиеттер:
7.1.1 Ш.Ә. Әлпейсов. К.П. Тәжиев. Құс шаруашылығы, Алматы, 2001 ж
7.1.2 Э.Э. Пенионжкевич, К.В. Злочевская Құс шаруашылығы, Алматы,
7.1.3 А.Б. Таңатаров. Е.Б. Байбаранов. Құс шаруашылығы және құстың жұмыртқасы мен етін өндірудің технологиясы. Алматы, 1992 ж 
7.1.4 Э.Э. Пенионжкевич, К.В. Злочевская Құс шаруашылығы, Алматы, 
2001 ж
7.1.5 Ш.Ә. Әлпейсов. К.П. Тәжиев. Құс шаруашылығы, Алматы, 2001 ж 

7.2. Қосымша әдебиеттер:
7.2.1 А.Б.Таңатаров.,Ш.А.Әлпейісов., С.Т.Дабжанова Құс шаруашылығы, Алматы, 2008
7.2.2 Б.М.Махатов., В.И.Абрикосова., Н.А.Мелдебекова., М.К.Байбатшанов Птицеводство, Алматы, 2013
7.2.3 Әкімбеков Б.Р., Байбатшанов М.Қ.,Қадыкен. Р Ауыл шаруашылығы құстарының түрлері мен кросстары, Алматы, 2009
7.2.4 Ш.Ә. Әлпейсов. К.П. Тәжиев. Құс шаруашылығы, Алматы, 2001 ж 
7.2.5 Б.Е.Есжанов., С.С.Көбегенова., С.Т.Нұртазин Орнитология, Алматы, 2011.

Пәндер