Файл қосу

Қаржы құқығыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ 
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
          3 деңгейлі СМЖ құжаты
                  ОӘК
ОӘК 042-14-5-07.01.20.60.02- 2013                        
<<Азаматтық іс жүргізу құқығы>> пәнінің оқу-әдістемелік кешені 
               №1 басылым
                 02.09.2009ж.
  
                        <<050301>>-Заңгер мамандығына арналған
                    
<<Азаматтық іс жүргізу құқығы>>  пәні бойынша
Студенттерге арналған оқу-жұмыс бағдарламасы
               (СИЛЛАБУС)
                    
                                        
                    
                 
                 СЕМЕЙ
                   2013
                    
                    
                    
                    
* ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: Ахметова Айнаш Жумажановна, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Құқықтану>> кафедрасының аға оқытушысы 
			                                   <<_____>>___________2013 ж.
* ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің <<Құқықтану>> кафедрасының отырысында 
<<_____>>___________2013 ж., №______хаттама 

Кафедра меңгерушісі					 Елеманов. С.Х.

2.2 Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 
<<___>>____________2013 ж., №____    хаттама

      Төраға                            		

2.3 Гуманитарлық факультетінің ғылыми кеңесінің отырысында 
<<___>>____________2013 ж., №____    хаттама

      Төраға                            		
* БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған
<<___>>____________2013 ж., №____хаттама 

ОӘК төрағасы, бірінші проректор                    
АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №____баспа <<_______>>__________2013ж.


                    

                    
                    
                Мазмұны
                    
* Жалпы ереже
* Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
* Курс форматы және саясаты
* Бағалау саясаты
* Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
* СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
* Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы


1. Жалпы ереже

   - Оқытушының аты-жөні - Ахметова А.Ж
   - Кафедра - <<Құқықтану>>;
   - Байланыс ақпараты- тел.  , оқу ғимараты №1, кабинет 605;
   - Пән атауы - <<Азаматтық іс жүргізу құқығы>>
      Кредиттер саны - 3; 
      Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1);

 1 кесте - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Курс
семестр
кредиттер
ЛК
(сағ)
С
(сағ)
СОӨЖ (сағ)
СӨЖ (сағ)
Барлығы (сағ)
Қорытынды бақылаудың формасы
                    3
                    5
                    3
                   30
                   15
                   45
                   45
                   135
                Емтихан

 + Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.

        Бұл <<Азаматтық іс жүргізу құқығы>> пәнін оқу барысында төмендегі мәселелер бойынша түсінік алады: азаматтық іс жүргізу құқығының құқық жүйесіндегі орны, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңдылықтарындағы өзгерістер, азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, тәсілдері, қағидалары, азаматтық іс жүргізу заңдылық нормаларының реттеушілік мүмкіндіктері.
      1.2. "Азаматтық іс жүргізу құқығы" курсын оқудың мақсаты студенттердің азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру барысында сот пен іске қатысушылардың арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық нысанының басымдылығын, құқық нормаларының оларды практикада қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік құбылыстар: азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәні, процестің соттың қызметі ретінде екендігі, іс жүргізушілік қатынастардың ерекшелігі, іске қатысушы тұлғалар мен соттың құқықтары мен міндеттері, процесс сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы басшылыққа алатын құқықтық ұғымдарды қалыптастыру. 
      1.3. Азаматтық іс жүргізу құқығы курсын оқыту пәні азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында пайда болатын коғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән ғылыми көзқарастар мен концепциялар, құқықтық категориялар болып табылады.
     1.4. Курс оқытылуы аяқталған кезінде студент :
Азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, оның ұйымдастырушылық құрылымын және функционалды саласын білуі қажет.  
* Негізгі теориялары мен қағидаларын игеру;  
* Азаматтық іс жүргізу құқығының мақсаттары, элементтері, қағидалары және тұжырымдамаларын толық меңгеруі;
* Азаматтық іс жүргізу құқығы теорияларын, тұжырымдамаларын, стратегияларын, зерттеулерін және элементтерін тәжірибеде толығымен қолдана білу;
* Қазіргі нарық жағдайында құқықтың құқықтық жағдайын, заңдарын, даму қағидаларын  түсінуі қажет; 
* Азаматтық іс жүргізу құқығы пәнінің міндеттерін, мақсаттарын, стратегияларын және тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып ие болуы.
  
 1.5 Курстың басты деректемелері:
* Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
* Азаматтық құқық
* Атқару өндірісі
* Мемлекет және құқық теориясы
   1.6 Курстың деректемелері:
* Банк құқығы
* Сақтандыру құқығы
* Қаржы құқығы
	
* Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

<<Азаматтық іс жүргізу құқығы>> пәні бойынша әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес және баспасөз материалдарын пайдаланып дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерін пайдалануға, сол арқылы интернетке кіріп, мағлұматтар және ақпараттар алуға рұқсат беріледі.

* Курс форматы және саясаты 

		Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.
	Әрбір сабақтың бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл)
	Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақтан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да)
	Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады. 
	5 аптада әрбір студентке талдау үшін реферат ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)
	Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады
Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады
	Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі
	Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады
	Емтихан: қорытыды емтихан ауызша өткізіледі.

 
* Бағалау саясаты 

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері
	Студенттердің білімін бағалау шкаласы

       Бағаның әріпті эквиваленті
                  Баға
                  Балл
                Пайыз (%)
A
Өте жақсы
4,00
95-100
A-
Өте жақсы
3,67
90.94
B+
Жақсы
3,33
85-89
B
Жақсы
3,00
80-84
B-
Жақсы
2,67
75-79
C+
Қанағаттандырылған
2,33
70-74
C
Қанағаттандырылған
2,00
65-69
C-
Қанағаттандырылған
1,67
60-64
D+
Өту баллы
1,33
55-59
D
Ең төмен өту баллы
1,00
50-54
F
Ең төмен
0,00
0-49
I
Аяқталмаған 
NA

W
Оқудан шығарылған
NA

AW
Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған
NA

P
Өтті (қарытынды тестке ған)
NA
0

	Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері

               Жұмыс түрі
                Баллдар
Тәжірибелік сабақта жауап беру
5
Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)
5
Реферат (әрбір жұмысқа)
5
Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)
5
СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)
5
Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)
5
Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)
5
Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)
5
Емтихан
60
Барлығы
100

* Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу

             Тақырып аттары
               Сағат саны

                 Дәріс
            Практикалық сабақ
                  СӨЖ
                    1
                    2
                    3
                    4
Тақырып 1. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы.
                          1
                   0,5
                    2
 Тақырып 2. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері.
                    2
                   0,5
                    2
 Тақырып 3. Сотта өкілдік ету.
                    1
                    1
                    2
 Тақырып 4. Іс жүргізу мерзімдері.Сот шығындары.
                    1
                    1
                    2
 Тақырып 5. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы. 
                    1
                   0,5
                    2
 Тақырып 6. Азаматтық істердің соттылығы .
                    1
                   0,5
                    2
 Тақырып 7. Дәлелдемелер және дәлелдеу. 
                    2
                    1
                    3
 Тақырып 8. Талап.
                    2
                    1
                    2
 Тақырып 9. Сотта азаматтық істі қозғау және істі сотта қарауға әзірлеу.
                    2
                   0,5
                    2
Тақырып 10. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қарау.
                    1
                   0,5
                    2
Тақырып 11. Бірінші сатыдағы соттың актілері.
                    2
                   0,5
                    2
Тақырып 12. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім.
                    1
                   0,5
                    2
Тақырып 13. Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы .
                    2
                   0,5
                    2
Тақырып 14. Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы .
                    2
                   0,5
                    2
Тақырып 15.Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы.
                    1
                   0,5
                    2
Тақырып 16. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу.
                    1
                   0,5
                    2
Тақырып 17. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу.
                    1
                   0,5
                    2
Тақырып 18. Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу.
                    2
                   0,5
                    2
Тақырып 19. Заңды күшіне енген шешімді, ұйғарымдарды және қаулыны жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарау жөнініде іс жүргізу.
                    1
                    1
                    2
Тақырып 20. Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарау.
                    1
                    1
                    2
Тақырып 21. Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу.
                    1
                    1
                    2
Тақырып 22. Сот актілерінің және өзге органдардың актілерінің орындалуы.
                    1
                    1
                    2
Жиыны 
                   30
                   15
                   45

6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны 
 
Кесте 3- СОӨЖ және СӨЖ жоспары

№ рет.
Тақырыптардың атауы
    СОӨЖ
     СӨЖ
1.
Тақырып 1. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы.

Тақырып 1. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы.

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау нысандары. Сот арқылы қорғалуға конституциялық құқық.
2.
 Тақырып 2. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері.

 Тақырып 2. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері.
Құқық саласы ретiнде азаматтық iс жүргiзу құқығының түсiнiгi. Азаматтық iс жүргiзу құқығының пәнi, әдiсi және жүйесi.
3. 
 Тақырып 3. Сотта өкілдік ету.

 Тақырып 3. Сотта өкілдік ету.

Азаматтық iс жүргiзу құқығының конституциялық, азаматтық, отбасылық, еңбек, әкiмшiлiк құқықпен, қылмыстық iстер жүргiзу құқығымен және құқықтың басқа салаларымен арақатынасы. 
4.
 Тақырып 4. Іс жүргізу мерзімдері.Сот шығындары.

 Тақырып 4. Іс жүргізу мерзімдері.Сот шығындары.

Азаматтық iс жүргiзу құқығының қайнар көздерi. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары. Азаматтық iс жүргiзу нормалары, олардың құрылымы, уақытта және кеңiстiкте қолданылуы.
5.
 Тақырып 5. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы. 

 Тақырып 5. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы. 

Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң (процестiң) түсiнiгi және оның мiндеттерi. Бiрiншi сатыдағы сотта iс жүргiзудiң түрлерi. Азаматтық процестiң сатылары.
6.
 Тақырып 6. Азаматтық істердің соттылығы .

 Тақырып 6. Азаматтық істердің соттылығы .

Азаматтық iс жүргiзушiлiк нысанның мәнi, маңызы және негiзгi белгiлерi.
7.
 Тақырып 7. Дәлелдемелер және дәлелдеу. 

 Тақырып 7. Дәлелдемелер және дәлелдеу. 
Азаматтық iс жүргiзу құқығы ғылымының пәнi және жүйесi.
8.
 Тақырып 8. Талап.

 Тақырып 8. Талап.

Азаматтық iс жүргiзу құқығы қағидалартерiнiң түсiнiгi және маңызы. Қағидалартердi жiктеу.
9.
 Тақырып 9. Сотта азаматтық істі қозғау және істі сотта қарауға әзірлеу.

 Тақырып 9. Сотта азаматтық істі қозғау және істі сотта қарауға әзірлеу.

Заңдылық қағидаларi және оның азаматтық процесте iске асуы. Сотта қараудың ауызшалығы және тiкелейлiгi қағидалартерi.
10.
Тақырып 10. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қарау.

Тақырып 10. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қарау.

Сот төрелiгiн тек соттардың жүзеге асыруы, судьялардың ауыстырылмайтындығы және тағайындалатындығы (сайланбалығы), судьялардың тәуелсiздiгi және тек заңға бағынуы.
11
Тақырып 11. Бірінші сатыдағы соттың актілері.

Тақырып 11. Бірінші сатыдағы соттың актілері.

Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi, сотта қараудың жариялығы, сот iсiн жүргiзу тiлi.
12
Тақырып 12. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім.

Тақырып 12. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім.

Диспозитивтiк, жарыспалық және тараптардың iс жүргiзудегi тең құқықтылығы қағидалартерi.
13
Тақырып 13. Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы .

Тақырып 13. Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы .
Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастардың түсiнiгi, ерекшелiктерi, алғышарттары.
14
Тақырып 14. Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы .
Тақырып 14. Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы .
Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастардың мазмұны және объектiсi.
15
Тақырып 15.Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы.
Тақырып 15.Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы.
Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастың субъектiлерi және оларды жiктеу.
16
Тақырып 16. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу.

Тақырып 16. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу.
Iске қатысушы тұлғалар (түсiнiгi, құрамы, құқықтары мен мiндеттерi).
16
Тақырып 17. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу.

Тақырып 17. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу.

Азаматтық iс жүргiзудiң тараптары (түсiнiгi, белгiлерi, iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi). Тиiстi емес жауапкердiң түсiнiгi және оны ауыстырудың тәртiбi.
17
Тақырып 18. Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу.

Тақырып 18. Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу.

Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы (түсiнiгi, негiздерi және азаматтық құқықтағы құқық мирасқорлығынан айырмашылығы). Құқық мирасқорының процеске кiру (тартылу) тәртiбi және оның құқықтық жағдайы.

Тақырып 19. Заңды күшіне енген шешімді, ұйғарымдарды және қаулыны жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарау жөнініде іс жүргізу.
Тақырып 19. Заңды күшіне енген шешімді, ұйғарымдарды және қаулыны жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарау жөнініде іс жүргізу.
Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолданудың негiздерi. Мәжбүрлеу шаралары. Жауаптылықтың түрлерi. Мәжбүрлеу шараларын қолданудың тәртiбi.

Тақырып 20. Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарау.
Тақырып 20. Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарау.
Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң түсiнiгi және маңызы. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң түрлерi. Азаматтық iстердi әзiрлеу және қарау мерзiмдерi.

Тақырып 21. Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу.
Тақырып 21. Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу.
Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алудың салдарлары. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру. Өткiзiп алған iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру тәртiбi.

Тақырып 22. Сот актілерінің және өзге органдардың актілерінің орындалуы.
Тақырып 22. Сот актілерінің және өзге органдардың актілерінің орындалуы.
Азаматтық iстердiң ведомствалық бағыныстылығының түсiнiгi және түрлерi.
 
7. <<Азаматтық іс жүргізу құқығы>> пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы

Кесте 4- <<Жергілікті мемлекеттік басқару>> пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы
                    
Жұмалар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Бақылау түрі
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
РБ1
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
РБ2
Баллдар
16
16
16
16
16
16
96
16
16
16
16
16
16
16
96Пәндер