Файл қосу

Техникалық физика мамандығына арналған типтік оқу бағдарлама        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
       БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
     СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
        МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
          3 деңгейлі СМЖ құжаты
                  ПОӘК
                    
                    
              ПОӘК 042-18-6.1.75/
                  01-2014
ПОӘК
Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы
<<Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі>>
                    
               №1 басылым
              <<__>> ________ 2014 ж.
                    
                          ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    <<Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі>>
 5В072300- <<Техникалық физика>> мамандығы үшін
           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
           ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей
                   2014
                    
                    
                Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы  ________ <<_29_>> _тамыз_ 2014 ж. 
Сейсенбаева М.К., <<Техникалық физика және жылуэнергетика>> кафедрасының аға оқытушысы.								

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті <<Техникалық физика және жылуэнергетика>> кафедрасының отырысында.
<<_29_>> _тамыз_ 2014 жылы, № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ О. А. Степанова

2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро отырысында
<<__>> _______ 2014 жылы, № 1 хаттама.

Төрайымы ______________ С. С. Толеубекова 

3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға кеңес берді.
 <<___>>_________ 2014 жылы, № 1 мәжілісхат.

ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Ж. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                    
                    
                МАЗМҰНЫ

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ	4
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР	4
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	4
3.1 Пәннің қыскаша мазмұны:	4
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:	4
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:	5
3.4 Білім беру нәтижесі	5
3.5 Курстың пререквизиттері	5
3.6 Курстыңпостреквизиттері	5
3.7Жұмысоқужоспарынанкөшірме	6
4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)	6
5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ	7
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ	8
7ӘДЕБИЕТ	8
7.1 Негізгіәдебиет	8
7.2 Қосымшаәдебиет	8


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
<<Кәсіптік-бағдарламалықшеттілі>> пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген окытушыларға арналған пәннің оқу жүмыс бағдарламасы <<5В072300>> - <<Техникалық физика>> мамандығының оқушылары үшін арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

<<Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі>> пәнінің оқытушыларға арналған осы пәннің бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:
-<<5В072300>>- <<Техникалық физика>> мамандығының мемлекеттік жалпыға міндеттібілім стандарты, ҚР МЖБС 5.04.019-2012;
- 5В072300 <<Техникалық физика>> мамандығына арналған типтік оқу бағдарлама. 
- СТУ 042-ГУ-4-2014 <<Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатың жалпы талаптар>> университет стандарты;
- ДП 042-1.01-2014 <<Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің қүрылымы және мазмүны>> құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қыскаша мазмұны:
Бұл пән <<Техникалық физика>> бакалавр мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі туралы мағұлмат береді.
<<Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі>> пәннің бағдарламасы оқытудың үшінші циклына жатады (бакалавриаттың екінші курсы) . бағдарлама пәнді оқытудың мақсаттарың, шет тілінде сөйлеудің академиялық және кәсіби қатынаста осы білгендер іске асыруда, академиялық жіне кәсіби сөйлесуде қажет болатын негізгі тілдік материал. 

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің шет тілінде кәсіби сөйлесе алуы, ғылыми жұмыстарды жасай білу оның ішінде: доклад, тезис, мақала және т.б.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
Қойылған мақсаттарға жету үшін бір-бірімен байланысқан мынадай мәселелерді шешу керек:
 - курс бойынша терминологияны меңгеріп оны қолданылуы; 
 - презентациялық материалдарды құру және ұсына білу, техникалық және ғылыми құжаттарды кәсіби жағдайларда қолдана білу;
 - шет тілін тыңдай түсіне білу.
3.4 Білім беру нәтижесі
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде оқушы мыналарды:
Білу керек:
- ауызша және жазбаша кәсіби-бағдарланған, соның ішінде ғылыми-техникалық мәтіндердің функционалдық ерекшеліктерін;
Меңгеру керек:
- хат және сөйлеу үшін ғылыми-техникалық лексиканы;
Игеру:
- зерттеу жұмыстарына байланысты ғылыми еңбектерді рәсімдеуге, әлемдік стандарттар мен талаптарды және өткен материалды;
Істей білу керек:
- ғылыми академиялық және коммерциялық сөйлесу мақсатында ауызша және жазбаша байланысты жузеге асыру;
- ғылыми мақаламаны және тезистарын жазу;
- кәсіби-бағдарлаңған ғылыми әдебиеттер мен жұмыс істеу және алыңған ақпараттарды өндеу.
Түсіну керек:
Шетел тілдегі ғылыми-зерттеу әдебиеттерді; 
Хабардар болу керек:
- әрбір бағытта өз ойын білдіру үшін заманауи техникалық шет тілін.
Іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:
* Мақаламаларды, тезистарды, баяндамаларды шет тілінде жазу; 
3.5 Курстың пререквизиттері
3.5.1 шет тілі 1;
3.5.2 шет тілі 2.

3.6 Курстыңпостреквизиттері
3.6.1 базалық және профильдік пән.
3.7Жұмысоқужоспарынанкөшірме
                                 1- кесте
Курс
Семестр
Кредиттер
Дәрістер,
сағ.
СПЗ,
сағ.
Зертха
налық, сағ.
ОӨЖБ,
сағ.
ОӨЖ,
сағ.
Барлығы,
сағ.
Қорытынды
бақылаудың нысаны
                    2
                    
                    3
                    1
                    
                   15
                    -
                   7,5
                   22,5
                   45
                Емтихан

4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)
                                 2-кесте 
            The name and contain of theme.
           Сағат саны/ Number of hours
         Тақырып аты және мазмұны
                    1
                    2
                    3
                  Modul 1.
       The achievements of modern science and technology.
                Модуль 1.
Қазіргі кездегі ғылымның және техниканың жетістіктері.
                Practical work
          Практикалық сабақтар
General information about professional English language. Theworldofscience
1
Кәсіби шет тілі туралы толық ақпарат. Ғылым әлемі.
The scientific attitude Scientific methods and the methods of science.
1
Ғылымның әртүрлі аспекттері. Грамматикалық бөлімінде етістіктің жәй уақыттарының сипаттамалары берілген.
Scientific progress. Reading.Writing of abstract on the scientific topic. 
2
Ғылымдық прогресс. Оқу. Ғылыми мақалаларға аннотацияны дұрыс жазу.
Technologyandinnovation
1
Технологиялар және инновациялар.Грамматикалық бөлімінде етістіктің перфекттік және перфекттік-ұзақтық уақыттарының құру ережелері берілген.
Science and its future. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life.
1
Ғылым және оның болашағы. Күнделікті өмірде ғылымның жетістіктері. Грамматикалық бөлімінде күрделі бастауышты қолданылу ерекшеліктері берілген.
                  Modul 2
        Researches in a different area of engineer word.
                Модуль 2
 Әртүрлі инженерлік саладарда зерттеулер.
Problemsofpowergeneration
2
Элетроэнергрияны шығару мәселері.tohaveto, tobeto модальдік етістіктердің мағынасы және қолданылуы. 

                       2-кестенің жалғасы
                    1
2
                    3
Impact of chemical elements on human organism
2
Химиялық элементтер. Олардың адамд денсаулығына зиян келтіруі.
Environment. Problemsofpollution
2
Қоршаған орта. Ластану мәселері.
IT-technology in the modern word
1
Қазыргі заманғы IT-технологиялар
                  Modul 3.
   The role of international conferences. IELTS and TOEFL certificates
                Модуль 3
Халықаралық конференциялардың ролі. IELTS және TOEFL сертификаттары
International Conference.Write of paper. 
1
Халықаралық конференциялар. Статьяларды жазу.
The role of international certificates. Sample Test IELTS.
1

Халықаралық сертификаттарынын роліIELTS сыныма тесті
In total
15
Барлығы

5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Abstract on the text <>. 
4-апта
5.3 Abstract on the text <>.
Abstract on the text <>. 5-апта
5.4 Abstract on the text <>. 8-апта
5.5 Abstract on the text <>. 10-апта
5.6 Abstract on the text <>. 12-апта
5.7 Abstract on the text <>. 14-апта

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                                  3-кесте
Окулыктардын, оку-әдістемелік күралдардын
                 атауы
             Даналарлың саны
               Студенттер
                  саны
         Қамтамасыз етілу пайызы
                    1
                    2
                    3
                    4
Журнал - CORDIS. 2 издания
Электронды ресурс


Бабинская П. К., Леонтьева Т. П., Андреасян И. М. и др. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, французский, немецкий. Учеб.пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2003. - 288 с.
10
3
300
Агабекян И.П. <<Новые рефераты на английском языке>>. Ростов-на-Дону, 2002 г
Электронды ресурс
3

К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич <<Практическая грамматика английского языка с упражнениями>>, Москва 1997 г.
10
3
300
В.С. Шах-Назарова <<Практический курс английского языка>>. Москва, 1991 г.
8
3


7ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгіәдебиет
7.1.1 Freitag-Lawren A. Business Presentation. Longman, 2005.
7.1.2 Laws A. Presentations. 2001. 
7.1.3 Powell M. Presenting in English. LTP Business, 1996.
7.1.4 Comfort J. Effective Presentation. Oxford University Press, 1996.
7.1.5 Kerridge D. Presenting facts and figures. Longman, 1992.
7.1.6 Ellis M., O'Driscoll N. Giving presentation. Longman, 1995.
7.1.7. Болсуновская Л.М., Демченко В.Н., Шендерова И.В. <<Учебное пособие по аннотированию и реферированию научно-популярных и научных текстов на английском языке для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов ИГНД>> - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 

7.2 Қосымшаәдебиет
7.2.1 EverydayTechnicalEnglish. [2003]. Longman
7.2.2 Общие требования к оформлению текстовых документов СТУ 042-РГКП-СГУ-6-2005.
7.2.3 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат.  - Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 128 с.
8.2.3 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат.  - Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 128 с.
Пәндер